Grad av utnytting

Beregnings- og måleregler

Dette er en veiledning om forståelsen av regelverket om grad av utnytting med beregnings- og målereglene til bruk som verktøy i byggesak og arealplanleggingen.

Den første veiledningen om grad av utnytting kom ut i 1990 (T-734). Senere fulgte oppdaterte veiledninger i  1997 (T-1205) og i 2007 (T-1459). Dette er den fjerde versjonen med utgivelsesår 2014 (H-2300).

Revisjonen har hatt til hensikt å oppdatere veilederen til nytt regelverk, rette opp feil og misforståelser, samt å forbedre illustrasjoner og eksempler. På enkelte steder er det også gitt noe utfyllende veiledning med supplerende illustrasjoner. Vi håper at den nye veilederen vil skape en mer enhetlig forståelse og praktisering av reglene. Det er viktig at reglene om grad av utnytting og målereglene praktiseres likt i alle kommuner.

Viktige endringer i denne utgaven av Grad av utnytting er, foruten endringer i det nye regelverket, blant annet presiseringer av fastsetting av gesims- og mønehøyder for to takflater, altan i skrå flate og rekkverk på takterrasser. Det er også gitt presiseringer om avrundingsregler til %-BYA og der det er gitt konkrete ytelser i forskrift eller som preaksepterte ytelser i veiledning. Forholdet mellom regelverket og eldre reguleringsplaner er også oppdatert.

Veiledningen er ment å kunne brukes som et oppslagsverk, og følger i stor grad samme inndeling som bestemmelsene i byggteknisk forskrift (TEK). Veiledningens kapittel 2 og 4 er veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK) kapittel 5 og 6.

Direktoratet for byggkvalitet har laget veiledning til Byggteknisk forskrift (TEK17).

For bestilling av trykte publikasjoner ta kontakt med lageret på Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) på telefon: 22 24 20 00 eller e-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no