Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2013

Vår ref.: 13/2635

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet og Direktoratet for byggkvalitet har revidert veilederen Grad av utnytting T-1459 fra 2007. Forslaget til ny veileder ligger vedlagt, og høringen gjøres på vegne av departementene og direktoratet.

Det er en enkel revidering av veilederen som nå er gjort. Arbeidet har først og fremst bestått i å oppdatere veilederen til gjeldende plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift og NS3940. Teksten har i hovedsak ikke blitt revidert, og den vil derfor se lik ut som den forrige veilederen fra 2007. Det er imidlertid gjort enkelte presiseringer av fastsetting av gesims- og mønehøyde og avrundingsregler til %-BYA. I tillegg har revideringen bestått i å rette opp feil og misforståelser og å forbedre illustrasjoner og eksempler.

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 15. september 2013.

Vi ber om at høringsuttalelser merkes med vår referanse 13/2635, og sendes elektronisk til postmottak@md.dep.no 

Uttalelser kan også sendes til:
Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep.
0030 Oslo

For at vi på best mulig måte skal kunne nyttiggjøre seg tilbakemeldingene, bes det om at høringskommentarene organiseres etter strukturen i veilederen med henvisning til de aktuelle kapitlene og bestemmelsene. Vi gjør oppmerksom på at også andre enn de som står på høringslisten, kan avgi uttalelse.

Nærmere opplysninger om høringen kan fås ved henvendelse til:

Ron Emil Bakke i KRD, tlf. 22 24 68 34, e-post reb@krd.dep.no
Bjørn Bugge i MD, tlf. 22 24 59 94, e-post bjorn.bugge@md.dep.no
Rose Byrkjeland i DIBK, tlf. 454 20 715, e-post rose.byrkjeland@dibk.no

 

Med hilsen

Kåre Ivar Melsæther
fungerende avdelingsdirektør

Bjørn Bugge
rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Alta kommune v/byggesaksjefen

Aremark kommune v/byggesaksjefen

Asker kommune v/byggesaksjefen

Aukra kommune v/byggesaksjefen

Balsfjord kommune v/byggesaksjefen

Bergen kommune v/byggesaksjefen

Bodø kommune v/byggesaksjefen

Bykle kommune v/byggesaksjefen

Bærum kommune v/byggesaksjefen

Drammen kommune v/byggesaksjefen

Fjaler kommune v/byggesaksjefen

Flå kommune v/byggesaksjefen

Fredrikstad kommune v/byggesaksjefen

Gausdal kommune v/byggesaksjefen

Gjøvik kommune v/byggesaksjefen

Gol kommune v/byggesaksjefen

Harstad kommune v/byggesaksjefen

Hvaler kommune v/byggesaksjefen

Ibestad kommune v/byggesaksjefen

Kárášjoga gielda/Karasjok kommune v/byggesaksjefen

Klæbu kommune v/byggesaksjefen

Kragerø kommune v/byggesaksjefen

Kristiansand kommune v/byggesaksjefen

Kristiansund kommune v/byggesaksjefen

Lillehammer kommune v/byggesaksjefen

Lindås kommune v/byggesaksjefen

Lødingen kommune v/byggesaksjefen

Lørenskog kommune v/byggesaksjefen

Malvik kommune v/byggesaksjefen

Meløy kommune v/byggesaksjefen

Moskenes kommune v/byggesaksjefen

Målselv kommune v/byggesaksjefen

Namsos kommune v/byggesaksjefen

Narvik kommune v/byggesaksjefen

Nesodden kommune v/byggesaksjefen

Nore og Uvdal kommune v/byggesaksjefen

Oppegård kommune v/byggesaksjefen

Oslo kommune v/byggesaksjefen

Rana kommune v/byggesaksjefen

Røyken kommune v/byggesaksjefen

Sandnes kommune v/byggesaksjefen

Sigdal kommune v/byggesaksjefen

Ski kommune v/byggesaksjefen

Sogndal kommune v/byggesaksjefen

Spydeberg kommune v/byggesaksjefen

Stavanger kommune v/byggesaksjefen

Steigen kommune v/byggesaksjefen

Tromsø kommune v/byggesaksjefen

Trondheim kommune v/byggesaksjefen

Trysil kommune v/byggesaksjefen

Ullensaker kommune v/byggesaksjefen

Vestby kommune v/byggesaksjefen

Vindafjord kommune v/byggesaksjefen

Voss kommune v/byggesaksjefen

 

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Hedemark

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Finnmark

 

Akershus fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune

Oppland fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune

 

Miljøverndepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Direktoratet for byggkvalitet

 

Omsorgsbygg Oslo KF

OBOS

Statsbygg

Forsvarsbygg

 

Boligprodusentenes Forening

Systemhus Norge

Block Watne

Mesterhus Norge

Hetlandshus

Drammens Hus & Hytter AS

Saltdalshytta

 

SINTEF Byggforsk

Rådgivende Ingeniørers forening

Arkitektbedriftene i Norge

Norske arkitekters landsforbund

TEKNA

NITO

Naturviterne

Norges Juristforbund

UMB Institutt for landskapsplanlegging

NTNU Institutt for bygg, anlegg og transport

Norges Byggmesterforbund

Norsk Byggtjeneste AS

Kluge Advokatfirma DA

Advokatfirma Ræder DA

Verte Arkitektur og landskap

Borealis arkitekter AS

Arkitektstudio AS

Pir II Arkitektkontor AS

Link arkitektur AS

Arcasa arkitekter AS

Arkitekt Gunnar F. Andersen AS

Griff Arkitektur AS

Helen & Hard

Skanska Norge AS

Veidekke ASA

Kruse Smith Entreprenør AS

Bjørn Bygg AS

Jønsson Worren Entreprenør AS

Kvernmo AS

Hagenbygg AS

 

Kommunenes Sentralforbund

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Narvik