Grafisk framstilling av plansystemet

På denne sida har vi samla skjematisk framstilling av ulike prosessar innan plansystemet. Dei fleste av illustrasjonane finns på både bokmål og nynorsk.

Illustrasjonane du finn er:

Reguleringsplanveileder 2022 (bokmål)

Kommuneplanens arealdel (bokmål)

Arealdelen i kommuneplanen (nynorsk)

Regionalt planforum (nynorsk)

Konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (bokmål)

Veileder om barn og unge i plan og byggesak (bokmål)

Rettleiar om barn og unge i plan og byggesak (nynorsk)

Reguleringsplanveileder 2022 (bokmål)

Reguleringsplan i det kommunale plansystemet

Reguleringsplan i det kommunale plansystemet

Reguleringsplanens funksjon

Reguleringsplanens funksjon

Tre hovedtrinn i reguleringsplanprosessen

Tre hovedtrinn i reguleringsplanprosessen

Hovedsteg i en samordnet plan- og avtaleprosess

Hovedsteg i en samordnet plan- og avtaleprosess

Kommuneplanens arealdel (bokmålsversjon)

 

Samlet planprosess

Oversikt over den samlede planprosessen for kommuneplan

Behandling av kommuneplan

Prosesskrav for utarbeiding av planforslag med konsekvensutredning

Samraad og medvirkning

Samråd og medvirkning før planforslag utredes. Figuren viser samråd og medvirkning før selve planforslaget utarbeides. De mest vanlige medvirkningsformene for allmennheten eller interesserte er framhevet. Samarbeidet med berørte myndigheter er definert som samråd.

 

Kommuneplanenes arealdel plan til gjennomføring

De formelle mulighetene loven gir for å gå fra kommuneplan til gjennomføring av tiltak

Arealdelen i kommuneplanen (nynorskversjon)

 

Samlet planprosess

Oversyn over den samla planprosessen for kommuneplan

 

Planframlegg med konsekvensutgreiing

Prosesskrav for utarbeiding av planframlegg med konsekvensutgreiing

 

Samråd og medverknad

Samråd og medverknad før planframlegg blir greidd ut. Figuren viser samråd og medverknad før sjølve planframlegget blir utarbeidt. Dei mest vanlege medverknadsformene for allmenta eller interesserte er framheva. Samarbeidet med aktuelle styresmakter er definert som samråd.

 

Kommuneplanenes arealdel i plansysystemet

Dei formelle høva lova gjev for å gå frå kommuneplan til gjennomføring av tiltak

Regionalt planforum

Regionalt planforum prosess

Anbefalte tidspunkt for drøfting av planar i regionalt planforum.

Konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven

 

Tilnærming planprogram KU

Illustrasjon av ulike tilnærminger i planprogram/konsekvensutredning for overordnet plan (kommuneplanens arealdel, kommunedelplan) og reguleringsplan (områderegulering og detaljregulering).

 

Hierarkisk framstilling av tiltak KU

Hierarkisk framstilling av tiltak for å unngå negativ påvirknin g ved utbyggingsprosjekter. Figuren illustrerer at størst gevinst opp nås ved å unngå, deretter begrense eller istandsette – og kompensasjon som siste utvei. (ref: rapporten «Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging», Samferdselsdepartementet 2013).

Veileder om barn og unge i plan og byggesak

 

folkehelselov

Fasene i planleggingen og forholdet mellom folkehelseloven og plan- og bygningsloven

Rettleiar om barn og unge i plan og byggesak

 

folkehelselov

Fasane i planlegginga og forholdet mellom folkehelselova og plan- og bygningslova