Universell utforming

Samfunns- og arealplanlegging er et viktig virkemiddel for å oppnå like muligheter for alle. Ved å legge universell utforming til grunn kan man skape gode liv for alle og et samfunn som alle kan bruke.

Universell utforming tilrettelegger for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, livsutfoldelse og deltagelse i samfunnet. Ved å tenke universell utforming kan man gjennom planlegging skape løsninger som gjør det mulig for alle å komme seg til og å delta i ønskede aktiviteter, som jobb og fritid, uavhengig av livsfase og funksjonsnivå.

Ved å sørge for universell utforming reduseres eller unngås kostnader til å reparere eller bygge spesielle løsninger for samfunnet, og man unngår kjøp og bruk av tekniske hjelpemidler for den enkelte.

For å sikre dette, står det i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven (§ 1-1) at prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og i kravene til det enkelte byggetiltak.  Det innebærer at alle som utformer og behandler planer må legge universell utforming til grunn.

Gjennom å la brukere delta i planleggingen bringes mangfoldet frem. De lovpålagte rådene for eldre og rådene for personer med nedsatt funksjonsevne bør involveres i tillegg til andre som blir berørt av planleggingen.

 

 

Veiledning og ressurser

Kommunal- og distriktsdepartementet: 

Universell utforming er også omtalt i flere veiledere om planlegging, se for eksempel:  

 

Kommunal- og distriktsdepartementet: Byrom - en idehåndbok.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: Universell utforming og tilgjengelighet.

 

KS, kommunesektorens interesseorganisasjon har en egen nettside om universell utforming og jobber for å synliggjøre arbeidet med universell utforming i kommunesektoren.

KS har utgitt fler hefter om universell utforming, blant andre:

 • Ingen Aldersgrense
 • Parker – universell utforming for aktive og sosiale liv
 • Bibliotek - universell utforming for aktive og sosiale liv
 • Kulturhus - universell utforming for aktive og sosiale liv
 • Aktiv i nærmiljøet. Temahefte om universell utforming av sentrumsnært friluftsliv og kulturminne

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK): Universell utforming i teknisk forskrift. Rapporter, veiledning, spørsmål og svar m.m. 
 
Kartverket: Tilgjengelighet og universell utforming. Ressursside for deg som jobber med kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming i tettsteder og friluftsområder.
 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: Universell utforming og tilgjengelighet. Status for universell utforming i Norge, hvordan komme i gang med å jobbe med universell utforming, norsk politikk på området, lovverk m.m. 

Kulturdepartementet: Hjemmeside for universell utforming.

 

Norsk kommunalteknisk forening (NKF) og Telemark Kompetanse har utarbeidet et e-læringskurs om universell utforming i planlegging. Kurset er gratis, modulbasert og er rettet mot planleggere, politikere og driftsansvarlige og andre i kommunen. Kurset er laget på bestilling fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Kurset kan gjennomføres i regi av fylkeskommunen, kommunen, i grupper eller som egenopplæring.

Kurset ligger på KS læring og NKF læring og er delt inn i sju moduler som tilsvarer kapitlene i veilederen om universell utforming fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Modulene kan tas uavhengig av hverandre og hele kurset tar omtrent fem timer.

Innholdet i modulene

 1. Hvorfor er universell utforming viktig?
 2. Hva menes med universell utforming?
 3. Krav til universell utforming i lov og forskrift
 4. Medvirkning
 5. Universell utforming i plandokumenter og -prosesser
 6. Universell utforming gjennom planprosess og byggesak
 7. Universell utforming i offentlige anskaffelser, drift og vedlikehold

 

 

Ansvar og roller

Kommunestyret har ansvaret for at planlegging skjer etter plan- og bygningsloven. Kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning i kommunen gjennom forvaltning av arealene og naturressursene i kommunen, og ved å gi grunnlag for gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat virksomhet. 

 

Fylkeskommunen/regional planmyndighet: har ansvar for å utarbeide regionale planer, etter plan- og bygningsloven. Regional planlegging har til formål å stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i en region. 

 

Statsforvalteren: er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalterne skal ifølge plan- og bygningsloven § 3-2 siste ledd påse at kommunene oppfyller plikten til planlegging etter loven.  Statsforvalteren er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. 

Regjeringens handlingsplan for universell utforming Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge (2021–2025) skal bidra til et bærekraftig og likestilt samfunn gjennom utforming av fysiske og tekniske omgivelser.

Handlingsplanen omfatter blant annet tiltak innen arealplanlegging, infrastruktur, bygg, transport og digitalisering i tillegg til utvikling av universelle løsninger på nye områder.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD): ansvar for plan- og bygningsloven, og dermed det overordnede ansvaret for å utarbeide nasjonale mål og retningslinjer for arealplanlegging. 

Planavdelingen i KDD: ansvar for forvaltnings- og utviklingsoppgaver etter plan- og bygningslovens bestemmelser om planlegging og konsekvens­utredninger.   

Bolig- og bygningsavdelingen i KDD: følger opp bolig- og bygningspolitikken til regjeringen, og etatsstyringsansvaret for blant annet Direktoratet for byggkvalitet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er et direktorat under Barne– og familiedepartementet. Bufdir er også ansvarlig for noen fagtema som ligger under Kulturdepartementet, herunder universell utforming. Bufdir har egne nettsider om universell utforming, arrangerer flere nettverk og fora innen dette temaet.

Bufdir utgir Universell utforming og tilgjengelighet. Status for universell utforming i Norge, hvordan komme i gang med å jobbe med universell utforming, norsk politikk på området, lovverk m.m. 

Bufdir er sammen med KUD ansvarlig for samordningen og oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021–2025.Bufdir er ansvarlig for å koordinere rapporteringen av Status på tiltakene i handlingsplanen.

Bufdir har også tilskudd som offentlige instanser, kommuner, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke på under tema universell utforming.

 

Planleggere: Alle planleggere, enten de er offentlig eller privat ansatt, skal følge kravene som står i plan- og bygningsloven, og i forskrifter som følger av denne.

KS, Kommunesektorens interesse- og utviklingsorganisasjon har nettsider om Universell utforming  med mye nyttig og inspirerende informasjon.

KS har også utgitt flere filmer og hefter om universell utforming knyttet til ulike temaer.