Fagtema i planlegging

Universell utforming

Samfunns- og arealplanlegging er et viktig virkemiddel for å oppnå like muligheter for alle. Ved å legge universell utforming til grunn kan man skape gode liv for alle og et samfunn som alle kan bruke.

Universell utforming tilrettelegger for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, livsutfoldelse og deltagelse i samfunnet. Ved å tenke universell utforming kan man gjennom planlegging skape løsninger som gjør det mulig for alle å komme seg til og å delta i ønskede aktiviteter, som jobb og fritid, uavhengig av livsfase og funksjonsnivå.

Ved å sørge for universell utforming reduseres eller unngås kostnader til å reparere eller bygge spesielle løsninger for samfunnet, og man unngår kjøp og bruk av tekniske hjelpemidler for den enkelte.

For å sikre dette, står det i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven (§ 1-1) at prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og i kravene til det enkelte byggetiltak.  Det innebærer at alle som utformer og behandler planer må legge universell utforming til grunn.

Gjennom å la brukere delta i planleggingen bringes mangfoldet frem. De lovpålagte rådene for eldre og rådene for personer med nedsatt funksjonsevne bør involveres i tillegg til andre som blir berørt av planleggingen.

 

 

Veiledning og ressurser

Kommunal- og distriktsdepartementet: 

Universell utforming er også omtalt i flere veiledere om planlegging, se for eksempel:  

 

Kommunal- og distriktsdepartementet: Byrom - en idehåndbok (pdf).

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: Universell utforming og tilgjengelighet.

 

Kommunenes sentralforbund (KS): Nettsider om universell utforming. Hefter, informasjon og filmer. 
 
Direktoratet for byggkvalitet (DIBK): Universell utforming i teknisk forskrift. Rapporter, veiledning, spørsmål og svar m.m. 
 
Kartverket: Tilgjengelighet og universell utforming. Ressursside for deg som jobber med kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming i tettsteder og friluftsområder.
 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: Universell utforming og tilgjengelighet. Status for universell utforming i Norge, hvordan komme i gang med å jobbe med universell utforming, norsk politikk på området, lovverk m.m. 

Kulturdepartementet: Hjemmeside for universell utforming.

 

 

Ansvar og roller

Kommunestyret har ansvaret for at planlegging skjer etter plan- og bygningsloven. Kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning i kommunen gjennom forvaltning av arealene og naturressursene i kommunen, og ved å gi grunnlag for gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat virksomhet. 

 

Fylkeskommunen/regional planmyndighet: har ansvar for å utarbeide regionale planer, etter plan- og bygningsloven. Regional planlegging har til formål å stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i en region. 

 

Statsforvalteren: er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalterne skal ifølge plan- og bygningsloven § 3-2 siste ledd påse at kommunene oppfyller plikten til planlegging etter loven.  Statsforvalteren er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. 

Departementene skal inkludere universell utforming som strategi og i tiltakene på sine ansvarsområder. En rekke direktorat og statsetater følger opp arbeidet på sine sektorer. En oversikt over dette finnes i Handlingsplan for universell utforming. Se også lenker under Andre ressurser

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD): ansvar for plan- og bygningsloven, og dermed det overordnede ansvaret for å utarbeide nasjonale mål og retningslinjer for arealplanlegging. 

Planavdelingen i KDD: ansvar for forvaltnings- og utviklingsoppgaver etter plan- og bygningslovens bestemmelser om planlegging og konsekvens­utredninger.   

Bolig- og bygningsavdelingen i KDD: følger opp bolig- og bygningspolitikken til regjeringen, og etatsstyringsansvaret for blant annet Direktoratet for byggkvalitet

 

Planleggere: Alle planleggere, enten de er offentlig eller privat ansatt, skal følge kravene som står i plan- og bygningsloven, og i forskrifter som følger av denne.