Kommuneplanprosessen – samfunnsdelen - handlingsdelen

Veilederen "Kommuneplanprosessen - samfunnsdelen - handlingsdelen" inngår i den samlede veiledningen til plan- og bygningsloven av 2008.

Veilederen utdyper lovkommentaren, og vil gi veiledning til hvordan den kommunale planprosessen bør foregå med hovedfokus på samfunnsdel med handlingsdel. Kommuneplanens samfunnsdel utarbeides etter bestemmelsene i § 11-2 - § 11-4 i plan- og bygningsloven. 

Veilederen er utarbeidet i tett samarbeid med en ressursgruppe hvor et bredt utvalg av små og mellomstore kommuner var representert. Veilederen er utformet til bruk for kommuner, fylkeskommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som deltar i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og kommunal samfunnsplanlegging.

Dette er første utgave av veilederen. Departementet ønsker at veilederen skal være et best mulig hjelpemiddel, den vil derfor bli oppdatert og supplert etter hvert som behovet tilsier det. Vi er følgelig interessert i alle forslag til forbedringer.

Det vises også til veiledere for regional planstrategi, kommunal planstrategi og veileder for kommuneplanens arealdel.

Kommunens myndighet og plikter i forbindelse med samfunnsdelen

Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan.

Kommunen organiserer arbeidet med den kommunale planleggingen etter plan- og bygningslovens, kapittel 10 om kommunal planstrategi, kapittel 11 om kommuneplan og kapittel 12 om reguleringsplan, og oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for gjennomføring av planleggingen.