Innledning

Verdigrunnlaget for universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, deltakelse i samfunnet og livsutfoldelse.

Samfunns- og arealplanlegging er et viktig virkemiddel for å oppnå dette. Vi har alle et ansvar for å bidra til et likestilt og likeverdig samfunn der alle kan være med. Det handler om at disse verdiene ligger som et premiss; før tankene er tenkt, før planene er lagt og før strekene er tegnet. Konsepter skal bygges på og hegne om inkludering og likeverd. For alle. Kort og godt.

Med denne publikasjonen ønsker vi å rette oppmerksomheten mot og øke bevisstheten om hvordan planlegging kan bidra til et universelt utformet samfunn. Dette gjør vi blant annet ved å oppfordre til refleksjon og vurderinger underveis i planprosessene. Vi viser også eksempler på hvordan hensynet til universell utforming er ivaretatt i ulike plantyper.

Vi håper den vil være til inspirasjon og nytte.

Oslo, mai 2021

Til forsiden