1 Det gode liv for alle gjennom universell utforming

Universell utforming handler om gode liv for alle og et samfunn som er brukbart for alle.

Om at de som bruker rullator skal kunne gå til butikken selv, og de som trenger rullestol skal komme seg til jobben. Om at alle barn skal kunne gå på nærskolen sin. Om at hun som brakk leggen på fotballkamp kan gå på skolen sin selv om benet er i gips. Om at han med spesielle behov skal kunne fortsette på den nærmeste ungdomsskolen, og kunne gå på den videregående skolen han ønsker å gå på. Om at han som har tvillinger kommer seg frem med barnevogn dit han skal. Det handler om at de som ser eller hører dårlig, eller kanskje ikke i det hele tatt, kan bruke omgivelsene til å orientere seg og finne veien. At bygninger, gater, plasser og parker er planlagt som trygge og lesbare – som brukbare.

Det er ikke lenge siden alle fortauskanter var 10 cm høye, eller trapper ble bygget uten alternative løsninger med rampe eller heis. At vi ikke var bevisste den brede verktøykassen av virkemidler vi har som planleggere og prosjekterende. Det handler om hvordan alle kan bruke omgivelsene sine: fra overordnede vurderinger av plassering, sammenheng og planløsning, til detaljer som valg av materialer, beplanting, tekstur og farger.

1.1 Behov for kompetanse, kreativitet og samarbeid

Universell utforming forutsetter innsikt hos politikere, planleggere og utbyggere. Det forutsetter kompetanse og kreativitet hos planleggere og prosjekterende. Man må forstå hvorfor dette er viktig, hva som er målet, og hvilke verktøy man har for å få det til. For å skape det gode samfunnet for alle, må alle gode krefter settes inn. Et godt og bredt samarbeid mellom ulike fagfelt, planlegger og økonomi.

En person vet ikke alt. En person kan ikke gjøre alt. Universell utforming er ikke én løsning eller ett utvalgt design. Derfor må mange tenke sammen, skape sammen og utvikle sammen.

Hensikten med veilederen er å bidra til økt bevisstgjøring av alle som planlegger og prosjekterer. Gjennom anbefalte vurderinger og ulike eksempler skal veilederen gi økt kunnskap og være til inspirasjon om hvordan man gjennom planlegging kan bidra til et deltakende og inkluderende samfunn for alle.

1.2 Agenda 2030 og bærekraftsmålene

Agenda 2030 med de 169 bærekraftsmålene ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015, og er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene.

Et sentralt prinsipp i 2030-agendaen er at ingen skal utelates, «Leave no one behind». Det innebærer at de mest sårbare og marginaliserte menneskene og gruppene i verden skal inkluderes i utviklingen, også de med permanent eller midlertidig funksjonsnedsettelse. Universell utforming er derfor en viktig forutsetning for å oppfylle bærekraftsmålene. Kapittel 7 redegjør for hvordan universell utforming av bygde omgivelser bidrar til oppnåelse av bærekraftsmålene.

Til dokumentets forside