7 Universell utforming bidrar til å nå bærekraftsmålene

Universell utforming av de bygde omgivelsene er et viktig virkemiddel for at alle skal kunne delta i samfunnsutviklingen, og dermed også for at bærekraftsmålene skal nås. Planlegging som ivaretar universell utforming av de bygde omgivelsene bidrar til måloppnåelse på en rekke bærekraftsmål. Det er derfor viktig at prinsipper for tilgjengelighet og universell utforming legges til grunn i den overordnede samfunns- og arealplanleggingen, og i de fysiske løsninger som ivaretas i den enkelte detaljplanen.

Universell utforming i planlegging, prosjektering og rehabilitering av bygg og uteområder i barnehager, skoler, utdanningsinstitusjoner og andre bygg for allmenheten er viktige bidrag til måloppnåelse på bærekraftsmål 4 om god utdanning og mål 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst. Delmål 4.5 handler blant annet om å sikre lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning og yrkesfaglig opplæring for sårbare grupper og delmål 8.5 om å oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne.

Nedbygging av fysiske barrierer i boliger, transportinfrastruktur og omgivelser er et gjennomgående prinsipp i mål 11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn. Delmål 11.1 handler om at alle har tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende tjenester til en overkommelig pris. Delmål 11.2 handler blant annet om at alle har tilgang til trygge, tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer og delmål 11.7 handler om allmenn tilgang til trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder og offentlige rom. Kvinner, barn og eldre, samt personer med nedsatt funksjonsevne, er trukket frem som særlig viktige under begge delmålene.

Universell utforming av de fysiske omgivelsene gir mulighet for deltakelse i samfunnet, og bidrar til å utjevne forskjeller mellom mennesker. Dette er dermed viktig for bærekraftsmål 10 om mindre ulikhet. Et annet gjennomgående prinsipp i bærekraftsmålene er involvering og medvirkning. Delmål 11.3 handler blant annet om å styrke muligheten for en deltakende, integrert og bærekraftig samfunnsplanlegging og forvaltning. Utforming av de fysiske omgivelselsene og medvirkning i planprosesser, er viktige bidrag for dette. Dette er også viktig i bærekraftsmål 16 om fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. Mål 16.7 handler om å sikre lydhøyre, inkluderende, deltakelsesbaserte og representative avgjørelses på alle nivå, og delmål 16.b) om å fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og politikk for bærekraftig utvikling.

Et gjennomgripende prisipp i Agenda 2030 er bærekraftsmål 17 om samarbeid for å nå målene. For å bidra til et universelt utformet samfunn der flest mulig kan delta, kreves det samarbeid og innsats fra alle involverte aktører – offentlige myndigeter, planleggere, prosjekterende og utførende.

Til dokumentets forside