Utviklingssamarbeid

2030-agendaen med bærekraftsmålene

2030-agendaen med bærekraftsmålene utgjør den politiske overbygningen for regjeringens arbeid nasjonalt og internasjonalt.

Nattevandringen for bærekraftmålene i Ålesund i april 2018. Foto: Eivind Oskarson, FN-sambandet
Nattevandringen for bærekraftmålene i Ålesund i april 2018. Foto: Eivind Oskarson, FN-sambandet

I 2015 ble 2030-agendaen med de 17 bærekraftsmålene vedtatt av alle FNs medlemsland. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Et sentralt prinsipp i 2030-agendaen er at ingen skal utelates. De mest sårbare og marginaliserte menneskene og gruppene i verden skal inkluderes i utviklingen. Bærekraftsmålene krever felles innsats fra myndigheter, sivilsamfunn, privat sektor og akademia i alle land.

Erklæringen Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development utgjør sammen med Addis Abeba Action Agenda og Paris-avtalen et rammeverk for internasjonalt samarbeid for bærekraftig utvikling.  

Norges bidrag til bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene utgjør det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største nasjonale og globale utfordringer.

I Norge har Kommunal- og distriktsdepartementet ansvaret for koordineringen av arbeidet nasjonalt, mens Utenriksdepartementet koordinerer den internasjonale innsatsen.

Regjeringens utviklingspolitikk er forankret i bærekraftsmålene, klimamålene og menneskerettighetene. Gjennom Norges frivillige gjennomgang til FN har Norge i 2021 rapportert på sin måloppnåelse. Norske utfordringer er eksempelvis lav men vedvarende økonomisk ulikhet mellom grupper, økende forekomst av kjønnsbasert vold under koronapandemien, at for mange dropper ut av høyere utdanning og at høyt forbruk genererer utslipp og forsøpling i andre land.

Norge spiller en aktiv rolle i oppfølgingen av målene internasjonalt. Et sentralt mål for norsk utenriks- og utviklingspolitikk er å støtte opp om forpliktende internasjonalt samarbeid og det multilaterale systemet, slik at vi kan styrke vår evne til å håndtere felles utfordringer og ivareta norske og globale interesser.

Regjeringen har seks hovedprioriteringer i utviklingspolitikken: 1. Forene klima- og utviklingspolitikken gjennom klimatilpasning og ren energi, 2. Bekjempe sult, og styrke matsikkerhet og klimasmart landbruk, 3. Bekjempe ulikhet, 4. Styrke kvinners rettigheter, 5. Yte humanitær bistand og sikre tettere sammenheng mellom humanitær nødhjelp og langsiktig utvikling og 6. Bekjempe smittsomme sykdommer og styrket politisk lederskap for global helse.

Bærekraftsmålene

Alle ikoner plansje

Mål 1: Utrydde fattigdom: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Mål 2: Utrydde sult: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Mål 3: God helse og livskvalitet: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder  God utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle 

Mål 4: God utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene; Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet

Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold: Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

Mål 7: Ren energi til alle: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

Mål 10: Mindre ulikhet: Redusere ulikhet i og mellom land

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Mål 13: Stoppe klimaendringene: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*

Mål 14: Livet i havet: Bevare og bruke havet og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Mål 15: Livet på land: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Mål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner: Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Mål 17: Samarbeid for å nå målene: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling