2030-agendaen med bærekraftsmålene

2030-agendaen med bærekraftsmålene utgjør den politiske overbygningen for regjeringens arbeid nasjonalt og internasjonalt.

Nattevandringen for bærekraftmålene i Ålesund i april 2018. Foto: Eivind Oskarson, FN-sambandet
Nattevandringen for bærekraftmålene i Ålesund i april 2018. Foto: Eivind Oskarson, FN-sambandet

I 2015 ble 2030-agendaen med de 17 bærekraftsmålene vedtatt av alle FNs medlemsland. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Et sentralt prinsipp i 2030-agendaen er at ingen skal utelates. De mest sårbare og marginaliserte menneskene og gruppene i verden skal inkluderes i utviklingen. Bærekraftsmålene krever felles innsats fra myndigheter, sivilsamfunn, privat sektor og akademia i alle land.

Erklæringen Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development utgjør sammen med Addis Abeba Action Agenda og Paris-avtalen et rammeverk for internasjonalt samarbeid for bærekraftig utvikling.  

Norges bidrag til bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene utgjør det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største nasjonale og globale utfordringer.

I Norge har Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet ansvaret for koordineringen av arbeidet nasjonalt, mens Utenriksdepartementet koordinerer den internasjonale innsatsen.

Regjeringens utviklingspolitikk er forankret i bærekraftsmålene, klimamålene og menneskerettighetene. Gjennom Norges frivillige gjennomgang til FN har Norge i 2021 rapportert på sin måloppnåelse. Norske utfordringer er eksempelvis lav men vedvarende økonomisk ulikhet mellom grupper, økende forekomst av kjønnsbasert vold under koronapandemien, at for mange dropper ut av høyere utdanning og at høyt forbruk genererer utslipp og forsøpling i andre land.

Norge spiller en aktiv rolle i oppfølgingen av målene internasjonalt. Et sentralt mål for norsk utenriks- og utviklingspolitikk er å støtte opp om forpliktende internasjonalt samarbeid og det multilaterale systemet, slik at vi kan styrke vår evne til å håndtere felles utfordringer og ivareta norske og globale interesser.

Regjeringen har seks hovedprioriteringer i utviklingspolitikken: 1. Forene klima- og utviklingspolitikken gjennom klimatilpasning og ren energi, 2. Bekjempe sult, og styrke matsikkerhet og klimasmart landbruk, 3. Bekjempe ulikhet, 4. Styrke kvinners rettigheter, 5. Yte humanitær bistand og sikre tettere sammenheng mellom humanitær nødhjelp og langsiktig utvikling og 6. Bekjempe smittsomme sykdommer og styrket politisk lederskap for global helse.

Bærekraftsmålene

Alle ikoner plansje