Utenrikssaker

Folkerett

Folkerett er et eget internasjonalt rettssystem som tradisjonelt regulerer forhold mellom statene og forhold mellom stater og internasjonale organisasjoner. Folkeretten regulerer i stadig større grad også enkeltpersoners rettigheter og plikter. Folkeretten reguleres både gjennom sedvanerett og traktater.

Fredspalasset i Haag. Flickr/Roman Boed

Folkerett

Folkerett er et eget internasjonalt rettssystem som tradisjonelt regulerer forhold mellom statene og forhold mellom stater og internasjonale organisasjoner. Folkeretten regulerer i stadig større grad også enkeltpersoners rettigheter og plikter. Folkeretten reguleres både gjennom sedvanerett og traktater.

Photo: MFA

Hvor gjelder norsk lovgivning?

Mange har spørsmål om hvor norsk lovgivning gjelder. Her er noen svar om blant annet straffebestemmelser, privatrettslige lovregler, norske foretak i utlandet, regulering av skip, kontinentalsokkelen og Svalbard og Jan Mayen.

Kart over utstrekningen av norsk kontinentalsokkel

Havrettsspørsmål i nord

Som andre havområder er Polhavet regulert av internasjonal havrett. FNs havrettskonvensjon av 1982 omtales som "havenes grunnlov". Den inneholder detaljerte regler om staters rettigheter, plikter og ansvar for å fremme en fredelig og forsvarlig utnyttelse av havområdene, samt ivareta miljøhensyn og andre overordnede interesser.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Næringsmidler fra okkupert område må merkes særskilt

10.06.2022: Næringsmidler med opprinnelse i områder okkupert av Israel skal merkes med hvilket område produktet kommer fra, og at det kommer fra en israelsk bosetting dersom det er tilfelle.

Norsk våpenstøtte til Ukraina og folkeretten

10.03.2022: I løpet av de siste par ukene har det blitt fremmet en rekke spørsmål og påstander om hvilke folkerettslige konsekvenser det vil kunne få at Norge har sendt militært utstyr til Ukraina for å støtte deres selvforsvar mot Russlands militære invasjon. Noen av disse påstandene er feil, og det er på plass med noen klargjøringer.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Kongelig resolusjon om sanksjoner mot Russland

Den kongelige resolusjonen med forslag til restriktive tiltak som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina, og som Norge politisk har sluttet opp om, ble fastsatt i statsråd 18. mars.

Varsling i utenrikstjenesten

Det oppfordres til å varsle om ulovlige, uetiske og andre kritikkverdige forhold i utenrikstjenesten, også mistanke om økonomiske misligheter.

Kontakt

Rettsavdelingen

Telefon: 23 95 02 77
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,