Folkerett

Publisert under:

Utgiver: Utenriksdepartementet

Folkerett er et eget internasjonalt rettssystem som tradisjonelt regulerer forhold mellom statene og forhold mellom stater og internasjonale organisasjoner. Folkeretten regulerer i stadig større grad også enkeltpersoners rettigheter og plikter. Folkeretten reguleres både gjennom sedvanerett og traktater.

Folkerett

Folkerett er et eget internasjonalt rettssystem som tradisjonelt regulerer forhold mellom statene og forhold mellom stater og internasjonale organisasjoner. Folkeretten regulerer i stadig større grad også enkeltpersoners rettigheter og plikter. Folkeretten reguleres både gjennom sedvanerett og traktater.

Hvor gjelder norsk lovgivning?

Mange har spørsmål om hvor norsk lovgivning gjelder. Her er noen svar om blant annet straffebestemmelser, privatrettslige lovregler, norske foretak i utlandet, regulering av skip, kontinentalsokkelen og Svalbard og Jan Mayen.

Kart over utstrekningen av norsk kontinentalsokkel

Havrettsspørsmål i nord

Som andre havområder er Polhavet regulert av internasjonal havrett. FNs havrettskonvensjon av 1982 omtales som "havenes grunnlov". Den inneholder detaljerte regler om staters rettigheter, plikter og ansvar for å fremme en fredelig og forsvarlig utnyttelse av havområdene, samt ivareta miljøhensyn og andre overordnede interesser.

Aktuelt nå

Norge støtter arbeidet for Europas domstoler

Aftenposten 17.12.16: I kronikken «Noreg må stå opp for Europas domstolar» (Aftenposten 29. november) peker professor Eirik Holmøyvik på det han mener er bekymringsverdige utviklingstrekk for justisvesen og domstolenes uavhengighet i flere europeiske land.

Bekymring over lovforslag om israelske bosettinger

09.12.16: Israels nasjonalforsamling, Knesset, stemte denne uken for et lovforslag som legger til rette for å legalisere bosettinger bygget ulovlig på privateid palestinsk land.

Norge oppfordrer til å revurdere uttreden fra ICC

01.11.16: - Norge er bekymret over at Sør-Afrika og Burundi har tatt formelle skritt for å tre ut av Den internasjonale straffedomstol (ICC), og at Gambiahar uttalt at også de vil trekke seg. Vi oppfordrer disse landene til å revurdere beslutningene, og forbli aktive statsparter til ICC, sier Brende.

Flere saker om Folkerett

Dokumenter

Varsling i utenrikstjenesten

Det oppfordres til å varsle om ulovlige, uetiske og andre kritikkverdige forhold i utenrikstjenesten, også mistanke om økonomiske misligheter.

Veileder om folkerettslige avtaler

Veiledningen er fastsatt av Utenriksdepartementet og vil være retningsgivende for departementenes arbeid med folkerettslige avtaler.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Rettsavdelingen

Telefon: 23 95 09 03
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,