Folkerett

Folkerett er et eget internasjonalt rettssystem som tradisjonelt regulerer forhold mellom statene og forhold mellom stater og internasjonale organisasjoner. Folkeretten regulerer i stadig større grad også enkeltpersoners rettigheter og plikter. Folkeretten reguleres både gjennom sedvanerett og traktater.

Fredspalasset i Haag. Flickr/Roman Boed

Folkerett

Folkerett er et eget internasjonalt rettssystem som tradisjonelt regulerer forhold mellom statene og forhold mellom stater og internasjonale organisasjoner. Folkeretten regulerer i stadig større grad også enkeltpersoners rettigheter og plikter. Folkeretten reguleres både gjennom sedvanerett og traktater.

Photo: MFA

Hvor gjelder norsk lovgivning?

Mange har spørsmål om hvor norsk lovgivning gjelder. Her er noen svar om blant annet straffebestemmelser, privatrettslige lovregler, norske foretak i utlandet, regulering av skip, kontinentalsokkelen og Svalbard og Jan Mayen.

Kart over utstrekningen av norsk kontinentalsokkel

Havrettsspørsmål i nord

Som andre havområder er Polhavet regulert av internasjonal havrett. FNs havrettskonvensjon av 1982 omtales som "havenes grunnlov". Den inneholder detaljerte regler om staters rettigheter, plikter og ansvar for å fremme en fredelig og forsvarlig utnyttelse av havområdene, samt ivareta miljøhensyn og andre overordnede interesser.

Aktuelt nå

Foreslår avtaler om avgrensing av sokkelen

09.04.2021: Forslaget (proposisjonen) gjelder samtykke til inngåelse av avtaler av 30. oktober 2019 med henholdsvis Danmark/Færøyene og Island om avgrensing av kontinentalsokkelen utenfor 200 nautiske mil i området mellom Færøyene, Island, Fastlands-Norge og Jan Mayen. Inngåelsen av avtalene vil endelig fastsette avgrensningen av kontinental-sokkelen i den sørlige delen av Smutthavet.

Siste nytt om temaet

Kontakt

Rettsavdelingen

Telefon: 23 95 02 77
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,