Folkerett

Folkerett er et eget internasjonalt rettssystem som tradisjonelt regulerer forhold mellom statene og forhold mellom stater og internasjonale organisasjoner. Folkeretten regulerer i stadig større grad også enkeltpersoners rettigheter og plikter. Folkeretten reguleres både gjennom sedvanerett og traktater.

Folkerett

Folkerett er et eget internasjonalt rettssystem som tradisjonelt regulerer forhold mellom statene og forhold mellom stater og internasjonale organisasjoner. Folkeretten regulerer i stadig større grad også enkeltpersoners rettigheter og plikter. Folkeretten reguleres både gjennom sedvanerett og traktater.

Hvor gjelder norsk lovgivning?

Mange har spørsmål om hvor norsk lovgivning gjelder. Her er noen svar om blant annet straffebestemmelser, privatrettslige lovregler, norske foretak i utlandet, regulering av skip, kontinentalsokkelen og Svalbard og Jan Mayen.

Kart over utstrekningen av norsk kontinentalsokkel

Havrettsspørsmål i nord

Som andre havområder er Polhavet regulert av internasjonal havrett. FNs havrettskonvensjon av 1982 omtales som "havenes grunnlov". Den inneholder detaljerte regler om staters rettigheter, plikter og ansvar for å fremme en fredelig og forsvarlig utnyttelse av havområdene, samt ivareta miljøhensyn og andre overordnede interesser.

Aktuelt nå

Kyststatene enige om tiltak mot uregulert fiske

Ikke lenger fritt fram i Polhavet

Norge har sammen med de andre kyststatene i Polhavet, Canada, Danmark, Russland og USA undertegnet en erklæring om forskning og tiltak mot uregulert fiske i internasjonal del av Polhavet.

Uro over situasjonen ved utbryterområde i Georgia

- Rapportene om at markeringer av den administrative «grensen» mellom utbryterområdet Sør-Ossetia i Georgia er flyttet, gir grunn til uro. Forsøk fra de russiskstøttede separatistene på å ta kontroll over enda mer territorium vil være en ytterligere krenkelse, sier statssekretær Brattskar

Norge ber Israel stanse planene om flytting og riving landsby

- Norge ber Israel stanse planene om tvangsflytting av innbyggerne og riving av den palestinske landsbyen Susiya på Vestbredden. Dette er en meget uheldig utvikling som i tillegg til å ramme de palestinske innbyggerne også er skadelig for muligheten til å starte fredsprosessen igjen, sier utenriksminister Børge Brende.

Flere aktuelle saker om Folkerett

Dokumenter

Varsling i utenrikstjenesten

Det oppfordres til å varsle om ulovlige, uetiske og andre kritikkverdige forhold i utenrikstjenesten, også mistanke om økonomiske misligheter.

Veileder om folkerettslige avtaler

Veiledningen er fastsatt av Utenriksdepartementet og vil være retningsgivende for departementenes arbeid med folkerettslige avtaler.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Rettsavdelingen

Telefon: 23 95 09 03
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juni plassen 1/ Victoria Terrasse 7,