Kontinentalsokkelens utstrekning

Denne artikkelen handler om norsk kontinentalsokkels utstrekning i nordområdene, samt ved Bouvetøya og Dronning Maud Land.

Etter FNs havrettskonvensjon har kyststaten enerett til ressurser på kontinentalsokkelen. Samtidig har staten også ansvar for å forvalte ressursene.

Alle kyststater har automatisk kontinentalsokkel ut til 200 nautiske mil fra grunnlinjene. Dermed faller utstrekningen for kontinentalsokkelen mange steder sammen med kyststatens økonomisk sone.

Kontinentalsokkelen - havbunn
Kontinentalsokkelen - havbunn

En rekke stater, herunder Norge, har imidlertid kontinentalsokkel som strekker seg lenger ut i henhold til kriterier fastsatt i FNs havrettskonvensjon. Disse statene må forelegge dokumentasjon om dette for Kontinentalsokkelkommisjonen, som ble opprettet gjennom konvensjonen. På grunnlag av dokumentasjonen avgir kommisjonen anbefalinger om kontinentalsokkelens utstrekning. Kyststaten fastsetter deretter selv endelig og bindende kontinentalsokkelens utstrekning.

Kontinentalsokkelkommisjonen tar ikke stilling til spørsmål om avgrensningslinjer (delelinjer) mellom to lands kontinentalsokkel. I havretten er det utviklet prinsipper for hvordan spørsmål om maritim avgrensnings mellom stater skal løses.

Barentshavet, Norskehavet og Polhavet

Norge leverte i november 2006 dokumentasjon til Kontinentalsokkelkommisjonen over norsk kontinentalsokkels utstrekning utenfor 200 nautiske mil i Barentshavet, Norskehavet og Polhavet. Fra våren 2007 ble dokumentasjonen behandlet av kommisjonen, som vedtok sin endelige anbefaling for disse områdene i mars 2009. Norge var dermed den første kyststaten rundt Polhavet som fullførte kartleggingen av kontinentalsokkelen og prosedyrene for Kontinentalsokkelkommisjonen i dette området.

Kommisjonen ga i sin anbefaling i det alt vesentlige tilslutning til den norske dokumentasjonen. Anbefalingen omfatter et sokkelområde på omkring 235 000 kvadratkilometer utenfor 200 nautiske mil. Det tilsvarer nesten tre fjerdedeler av Fastlands-Norges areal.

Norge og Russland undertegnet i 2010 en avtale om maritim avgrensnings og samarbeid i Barentshavet og Polhavet.

Bouvetøya og Dronning Maud Land

I mai 2009 ble dokumentasjon over norsk kontinentalsokkels utstrekning utenfor 200 nautiske mil ved Bouvetøya og Dronning Maud Land innlevert til Kontinentalsokkelkommisjonen.

Av hensyn til Antarktis-samarbeidet ba Norge kommisjonen om foreløpig ikke å realitetsbehandle dokumentasjonen for Dronning Maud Land.

Kontinentalsokkelkommisjonen nedsatte i 2013 en underkommisjon som skal vurdere den norske dokumentasjonen knyttet til sokkel utenfor Bouvetøya. En norsk delegasjon har hatt flere møter med underkommisjonen. I samsvar med etablert praksis, vil underkommisjonen belyse alle relevante aspekter ved det norske fremlegget. Det er for tidlig å si noe om når behandlingen er ferdigstilt og Kontinentalsokkelkommisjonen kan gi sin anbefaling.