Maritime avgrensningsavtaler med Danmark/Færøyene og Island har trådt i kraft

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Avtalene mellom Norge, Danmark/Færøyene og Island om maritim avgrensning i den sørlige delen av Smutthavet har trådt i kraft.

Norges to avtaler om maritim avgrensning med Danmark/Færøyene og Island, undertegnet 30. oktober 2019, har nå trådt i kraft. Det samme gjelder en tilsvarende avtale mellom Danmark/Færøyene og Island. Ikrafttredelsen av de tre avtalene markerer slutten på en lang prosess som til sammen avklarer avgrensningen mellom de tre statenes kontinentalsokkel sør i Smutthavet. Avtalene vil skape klarhet og forutsigbarhet med hensyn til fremtidig ressursutnyttelse. Prosessen for å få på plass disse avtalene vitner om det gode havrettslige samarbeidet mellom Norge, Danmark og Island.

De tre avtalene gjelder avgrensning av kontinentalsokkelen utenfor 200 nautiske mil i den sørlige delen av Smutthavet, det vil si i området mellom Færøyene, Island, Fastlands-Norge og Jan Mayen. I dette området har Norge, Island og Danmark overlappende kontinentalsokkel. Avtalene klargjør hvor avgrensningslinjene mellom norsk, islandsk og dansk sokkel skal trekkes. Dermed blir det også klart hvilken stat som har rett til ressurser som finnes på havbunnen.

Foruten bestemmelser om avgreningslinjer, inneholder avtalen mellom Norge og Danmark/Færøyene også bestemmelser om håndtering av grenseoverskridende funn av hydrokarboner og andre mineraler. For Norge og Island er dette regulert i en avtale fra 2008 om grenseoverskridende hydrokarbonforekomster.

Forhandlingene startet i 2016, men allerede i 2006 undertegnet de tre statene en forhandlingsprotokoll («Agreed Minutes») om avgrensning. På det tidspunktet ventet statene fremdeles på anbefalinger fra Kontinentalsokkelkommisjonen om soklenes utstrekning utenfor 200 nautiske mil. Etter at Norge fikk sin anbefaling i 2009, og deretter Island og Danmark i 2014 og 2016, ble antakelsen om overlappende sokkel bekreftet. Avtalene som deretter ble fremforhandlet var i tråd med enigheten fra 2006. De ble undertegnet under Nordisk råds sesjon i Stockholm i 2019.

Stortinget ga 10. juni 2021 enstemmig sitt samtykke til inngåelse av avtalene. Etter at de interne prosessene var sluttførte også i Danmark og på Island, kunne de siste stegene i prosessen gjennomføres i desember 2022. Avtalen mellom Norge og Island trådte i kraft 13. desember og avtalen mellom Norge og Danmark/Færøyene trådte i kraft 14. desember.