Fred og forsoning

Norge har vært engasjert i en rekke fredsprosesser gjennom flere tiår. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk.

FNs generalsekretær Antonio Guterres og utenriksminister Ine Eriksen Søreide får formaninger av Lyse Doucet (BBC) som var moderator under åpningen av Oslo Forum 2018. Foto: Marta B. Haga, UD

Særtrekk ved Norges freds- og forsoningsarbeid

Norges innsats for fred og forsoning varierer avhengig av konflikten og lokale forhold, men det er visse kjennetegn ved det norske engasjementet som kan sies å være generelle.

Demonstrasjon på Tahrir-plassen i Kairo. Foto: Frode O. Andersen, UD

Kvinners deltakelse i fredsprosesser

Å sikre kvinners deltakelse, og at både kvinners og menns rettigheter ivaretas i fredsprosesser og fredsavtaler, er en sentral målsetting for Norges arbeid.

Observator på Sri Lanka.

Norges fredsengasjement - land for land

Norge er involvert i fredsarbeid i en rekke land. Her finner du en oversikt. Mye av Norges arbeid på dette feltet pågår imidlertid i fortrolighet, noe som betyr at denne oversikten ikke er fullstendig.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Norge med særlig ansvar for situasjonen i Afghanistan

23.03.2021: Norge har fått et særlig ansvar for å følge opp situasjonen i Afghanistan i Sikkerhetsrådet. Norge er såkalt pennefører sammen med Estland og skal blant annet ta initiativ til og lede forhandlinger om resolusjoner og andre vedtak. – Vi har god kjennskap til partene i konflikten i Afghanistan og har gode forutsetninger for å være en konstruktiv aktør, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Fredsavtalen i Colombia på dagsorden i Sikkerhetsrådet

21.04.2021: Sikkerhetsrådet orienteres jevnlig om hvordan det går med gjennomføringen av fredsavtalen i Colombia som ble signert i 2016. Norge var sammen med Cuba tilrettelegger for fredsprosessen. Leder for FN-operasjonen i Colombia, Carlos Ruíz Massieu, orienterte seinest Sikkerhetsrådets medlemmer 21. april, basert på den nyeste rapporten fra FNs generalsekretær, som dekker perioden 29. desember 2020 til 26. mars 2021.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Stortingsmelding

Meld. St. 36 (2016–2017)

Meldingen presenterer regjeringens politikk i møte med en mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon. De lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk skal videreføres, europeisk samarbeid styrkes og innsatsen i Europas sørlige nabolag økes.

Stortingsmelding

Meld. St. 17 (2017–2018)

Regjeringen vil at Norges utviklingspolitiske innsats konsentreres for å oppnå bedre resultater og på sikt kan bidra til at partnerlandene blir uavhengige av bistand. Tidligere erfaringer tilsier at det er behov for langsiktighet i bistanden dersom målet er å bidra til at lokalsamfunn og stater skal bli i stand til selv å håndtere kriser.