Kvinners deltakelse i fredsprosesser

Å sikre kvinners deltakelse, og at både kvinner og menns rettigheter ivaretas i fredsprosesser og fredsavtaler, er en sentral målsetting for Norges arbeid.

Kvinner utgjør halvparten av befolkningen og i konfliktområder ofte mer. Fredsforhandlinger føres som regel mellom væpnede aktører som ikke representerer hele samfunnet. Fredsprosesser omfatter som regel mer enn bare å få slutt på konflikten og nedleggelse av våpen. For eksempel bør seksualisert vold tas opp når dette har vært brukt som metode eller krigsstrategi av partene.

For å trygge en varig fred må en også finne løsninger på de underliggende årsakene til konflikten og legge grunnlag for gjenoppbygging og samfunnsreformer. Her må alle lag av samfunnet med. Det er derfor avgjørende at flere sektorer og sivilt samfunn inkluderes og at kvinner deltar på lik linje med menn.

Kvinners deltakelse bidrar til at utfallet av beslutningsprosessene blir mer legitime og ivaretar behovene og prioriteringene til større deler av befolkningen. Dette fører igjen til mer bærekraftige fredsprosesser. Å styrke kvinners deltakelse er dermed både viktig i seg selv og det bidrar også til å øke sjansen for varig fred.

Det er fortsatt en vei å gå før kvinner er involvert i fredsprosesser og fredsforhandlinger på lik linje med menn. Fremdeles er det få fredsavtaler hvor kjønnsperspektivet er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Norge vil jobbe for å få flere kvinner med i forhandlingsdelegasjoner, øke antallet kvinnelige meklere, styrke lokale kvinners innflytelse i fredsprosesser og arbeide for integrering av kjønnsperspektivet i fredsavtaler.

Dette forplikter vi oss til i handlingsplanen for Kvinner, fred og sikkerhet 2015–18.

Nordisk nettverk av kvinnelige fredsmeklere

Inspirert av et tilsvarende initiativ tatt av Sør-Afrika for afrikanske kvinner, ble et nordisk kvinne-meklernettverk lansert i Oslo i november 2015. Nettverket består av kvinner fra Norden med erfaring fra fredsprosesser. Målet er å øke antall nordiske kvinner som er aktivt involvert i internasjonalt fredsarbeid, samt å knytte kontakt og fremme slike nettverk i sør.

Til toppen