Delelinjeavtalen med Russland

Delelinjeavtalen mellom Norge og Russland eller «Overenskomst om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet» som er avtalens fulle navn ble undertegnet i Murmansk 15. september 2010, og ratifisert av begge land i på Akershus slott 7. juni 2011. Overenskomsten ble undertegnet av Norges daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Den trådte i kraft 7. juli 2011.

Utenriksministrene Støre og Lavrov undertegner avtalen i Murmansk 15.09.2010. Foto: M.Kopstad/UD
Utenriksministrene Støre og Lavrov undertegner avtalen i Murmansk 15.09.2010. Foto: M.Kopstad/UD Foto: Marte Kopstad/UD

Forhandlingen om den maritime avgrensningen mellom Norge og Russland i Barentshavet og Polhavet pågikk i 40 år.  Inngåelse av avtalen løste det viktigste utestående spørsmålet mellom Norge og Russland gjennom flere tiår. Avtalen avklarer grenseforholdet mellom Norge og Russland i Barentshavet og Polhavet. Den bidrar til rettslig klarhet og forutberegnelighet i området. Avgrensningen som følger av avtalen, ligger innenfor rammen av moderne folkerettslige prinsipper for maritim avgrensning.

Overenskomsten inneholder også bestemmelser som sikrer videreføring av det omfattende og gode norsk-russiske fiskerisamarbeidet, samt bestemmelser om samarbeid om utnyttelse av mulige grenseoverskridende petroleumsforekomster i disse havområdene.

Gjennombruddet i forhandlingene ble kunngjort under president Medvedjevs besøk til Norge 27. april 2010, da den norske og den russiske utenriksminister undertegnet en felles erklæring om at de to forhandlingsdelegasjonene hadde oppnådd tentativ enighet om avgrensningen.

Overenskomsten regnes som en avtale av særlig viktighet, og etter Grunnlovens § 26, annet ledd må Regjeringen innhente Stortingets samtykke til ratifikasjon. Utenriksdepartementet la i Prop. 43 S (2010-2011) spørsmålet om ratifikasjon fram for Stortinget.  I Innst. 182 s (2010-2011) av 2. februar 2011 anbefalte utenriks- og forsvarskomiteen at Stortinget ga sitt samtykke til ratifikasjon av avtalen, hvilket et enstemmig Storting gjorde 8. februar.  Den russiske statsdumaen ga likeledes sin godkjenning til ratifikasjon av avtalen 25. mars 2011 med stemmetallene 351 for og 57 mot.

Ratifikasjonsdokumentene ble deretter utvekslet på Akershus slott 7. juni 2011 og avtalen trådte i kraft 7. juli samme år. Fra samme tidspunkt bortfalt avtalen mellom Norge og Sovjetuninen av 11. januar 1978 om en midlertidig praktisk ordning for fisket i et tilstøtende område i Barentshavet, den såkalte «Gråsoneavtalen».