Avtaleteksten

Avtalen som er undertegnet avklarer grenseforholdet mellom Norge og Russland i Barentshavet og Polhavet. Den bidrar til rettslig klarhet og forutberegnelighet i området. Den løsningen partene har blitt enige om, ligger innenfor rammen av moderne folkerettslige prinsipper for maritim avgrensning.

Avtaletekstene på norsk, russisk og engelsk: