9 Kartleggingsmetoder og veiledere

Nettsider:

Kartleggingsmetoder:

  • Statens kartverk har en metode som kartlegger hvilken grad inngangspartier ­tilhørende offentlige bygninger og offentlige friluftsområder i kommunen er tilgjengelige for bevegelses- og synshemmede. Fylkeskommuner og kommuner, evt. sammen med frivillige organisasjoner, kan søke om midler fra Kartverket til å gjennomføre metoden.
  • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Veikart for universelt utformet nærskole.
  • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har også tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming. Blant annet kan kommuner søke på tilskudd til kartlegging av universell utforming av grunnskoler.

Andre veiledere:

  • Veiledere for råd for personer med nedsatt funksjonsevne, eldreråd og et ungdomsråd eller et annet organ for medvirkning for ungdom.

For øvrig anbefales veiledere på kommunal- og moderniseringsdepartementets side for planlegging: www.planlegging.no .

Til dokumentets forside