Grunnlag for veileder om revisjon av kommunale arealplaner

Holth & Winge, Henning Larsen, NINA, Norkart og Rambøll Management Consulting har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet utarbeidet et grunnlag for departementets veiledning om revisjon av kommunale arealplaner.

Utredningen foreslår en systematisk og strategisk gjennomgang av vedtatte arealplaner, også kalt “planvask”, for å sikre et oppdatert plangrunnlag. Rapporten kan benyttes som et faglig underlag for kommuner som allerede er i gang med å revidere sine arealplaner, i tråd med regjeringens forventninger til kommunene om å vurdere om tidligere godkjent arealbruk bør endres av hensyn til klima, naturmangfold, kulturmiljø, jordvern, reindrift, klimatilpasning, samfunnssikkerhet og et hensiktsmessig utbyggingsmønster.