Statlig lokaliseringspolitikk

Flere av de hensynene og føringene som gjelder ved lokalisering av statlige virksomheter, er angitt i forskrifter og retningslinjer. KDD har ansvar for å følge opp retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon og føringer for statlige virksomheters tilgjengelighet og DFD har ansvar for instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor.

Ålesund utsikt

Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon

Retningslinjene fastset føremål for den statlege lokaliseringspolitikken, og vurderings- og prosedyrekrav i samband med lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon.

Legging av baneskinner

Føringer for statlige virksomheters tilgjengelighet

For alle beslutninger om lokalisering gjelder Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Statlige virksomheter bør være lette å nå for besøkende og ansatte. Statlige virksomheter med mange ansatte og/eller mange besøkende bør lokaliseres slik at det bygger opp under miljøvennlig transport.

Arendal

Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor

Formålet med instruksen er å sikre god saksforberedelse og styring med bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor. Instruksen ble fastsatt ved kongelig resolusjon 20. januar 2012 og sist endret ved kongelig resolusjon 13. januar 2017.

Kontakt

Statsforvaltningsavdelingen

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8004 Dep., 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo