Planforsking for ei berekraftig samfunnsutvikling

KDDs satsing på planforsking er godt i gang ved forskingsmiljø i heile landet. Prosjekta skal utvikle kunnskapsgrunnlaget slik at planlegging etter plan- og bygningsloven bidreg til ei berekraftig samfunnsutvikling.

Seminarer om pågåande planforskning

Om planforskning

Prosjekta ser på relevante tema som berekraftig kommunal planlegging, attraktiv sentrumsutvikling, bustadpolitikk i byane, fritidsbustader og lovverk.

Kunnskapen som kjem ut av prosjekta skal kunne brukast av politikarar, forvaltninga og andre samfunnsaktørar. Eit viktig moment er også å auke kjennskapen til planfaget for kommande studentar og dermed styrke kapasiteten i den offentlege planlegginga.

Det er Forskingsrådet som på vegne av KDD lyser ut, evaluerer, tildeler og følgjer opp dei enkelte prosjekta. Planavdelinga i KDD held i dialogen med Forskningsrådet.

Prosjekta er samarbeidsprosjekt for å møte utfordringar i samfunn og næringsliv (Forskningsrådet).

Nordlandsforskning, OsloMET ved Norsk Institutt for by- og regionforsking (NIBR), Transportøkonomisk institutt (TØI) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) står for dei fem prosjekta som er i gang. Fleire spanande partnarar frå m.a. offentleg forvaltning, forskings- og utdanningssektoren og privat sektor er trekt inn i prosjekta

Nokre av prosjekta starta opp i 2020 og skal gå ut 2023, medan TØI og NMBU sine skal avsluttast i 2025.

Se også presentasjonen nye forskningsprosjekter på planområdet v/Janike Harsheim, spesialrådgiver, Forskningsrådet (pdf) på Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging 2021.

 

Nærare om prosjekta

Field of goals - Co-production and implementation of the Sustainable Development Goals in regional and local planning

Nordlandsforskning skal i dette prosjektet sjå på korleis FNs berekraftsmål kan implementerast i lokal og regional planlegging. Dei legg ut informasjon, rapportar m.m. på fieldofgoals.no.

 

Strategic Housing - The Social Sustainable City - the Role of Strategic Planning for Local Housing Markets Heterogeneity

OsloMET ser på kva rolle planlegging har, og kan ha framover, som verkemiddel for å utvikle ein sosial, berekraftig, bustadpolitikk i byane. Sjå meir frå prosjektet Strategic housing.

 

Citycentre - Planning, knowledge and collaboration for developing vibrant and attractive city centres

Transportøkonomisk institutt – TØI skal i sitt prosjekt sjå på korleis små og mellomstore byar kan planlegge for utvikling av meir attraktive og levande sentrum. Byane, Kongsberg, Tønsberg, Lillehammer og Arendal er valde ut som case-byar. Følg Citycentre prosjektet her.

 

Secplan - Planning for sustainable second-home development

NMBU har med seg ei rekke partnarar i dette prosjektet som har som mål å styrke planlegginga av fritidsbustader/hytter til å bli meir berekraftig. Vestfold og Telemark fylkeskommune, Valdres Natur og kulturpark og Øystre Slidre kommune er valde case-områder. Følgje Secplan prosjektet her.

 

Landtime - The Planning and Building Act between market demand, land policy, sustainability, temporality, and intergenerational justice

Det NMBU-leia samarbeidsprosjektet LANDTIME skal utvikle kunnskapsgrunnlaget om korleis planlegging etter plan- og bygningsloven (PBL), saman med relevant sektorlovgjeving, fremjar ei berekraftig samfunnsutvikling. Prosjektet har ei rekke nasjonale og internasjonale partnarar.  Les meir på Landtime prosjektet sine nettsider.