Kompetanseprosjekter - plan, kart og geodata

På denne siden finner du eksempler fra prosjekter som har fått støtte og mer om tilskuddsordningen for kompetansetiltak innen plan, kart og geodata. Ordningen er rettet mot privat og ideell sektor og er del av Kommunal- og distriktsdepartementets arbeid med å styrke lokal kompetanse innen areal- og samfunnsplanlegging.

Prosjektene har bidratt med ny kunnskap og metodikk på planfeltet og har god overføringsverdi til planprosesser eller arbeid med kart og geodata. Oppfølging av det grønne skiftet, bærekraftsmålene, klimautfordringene og arkitekturutfordringene forsterker behov for lokale kompetansetiltak. Prosjektene er viktige byggesteiner i arbeidet med å styrke kunnskapen i planleggingsfagene.

Aktuelle søkere har vært organisasjoner, virksomheter og stiftelser. Flere av prosjektene har i tillegg skaffet ekstern finansiering. Prosjektene det søkes tilskudd til må være planrelatert, enten på det juridiske området, det tekniske området eller fremme gode modeller for prosess og samarbeid.

Utlysningene skjer i januar hvert år med søknadsfrist i april. Prosjektene som får tilskudd, må sende inn en rapport som blant annet gjennomgår hvilke resultat prosjektet har oppnådd.

Mer om retningslinjene for ordningen og hvordan du kan søke.

 

Utvalgte prosjekter som har fått tilskudd

Prosjektet Sikkerhet i planlegging fra Egdeplan gikk gjennom lovverket rundt arealplanlegging i norske kommuner og fylkeskommuner, med sikte på ansvarsforhold i risiko- og sårbarhetsanalyse. Egdeplan deltar i brede tverrfaglige prosjekter i arbeid med større reguleringsplaner og i å videreutvikle fagfeltet.

I 2022 fikk Friluftsrådenes Landsforbund tilskudd til å utvikle en modell for å registrere og endre på turruter i Kartverkets turrutebase. Her er fotturer, sykkelruter, skiløyper, ro- og padleturer lagret og kan vises i kartet. Turrutebase v/ Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er et landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd. FLs hovedoppgave er å arbeide for styrking av det allmenne friluftsliv og ved å støtte arbeidet til tilsluttede friluftsråd.

I 2022 arrangerte Futurebuilt ni "del og lær arrangementer". Futurebuilt er en tenketank for byggebransjen og andre aktører knyttet til byggenæringen. De arrangerer frokostmøter og workshops om sosial bærekraft, plusslandskap, regenerativ natur, innovasjon og om digitale plattformer for ombruk. Arbeid med klima og miljø er i fokus, og Futurebuilt gir mulighet for å delta både fysisk og digitalt.

Åpent hus er angementer der man kan besøke arkitekttegnede perler i eget nærområde. Open House Oslo og Bergen vil vise frem bygg og uterom og øke kunnskapen om arkitektur, for innbyggere i egne byer. På arrangementet til Open House Oslo i 2021 var det omtrent 17 500 besøkende fordelt på 80 bygninger.

 

GeoForum sine fagdager og konferanser er viktige møtesteder for planleggere og geomatikere.  Geoforum er en interesseorganisasjon for bruk av geografiske data. De består av to ansatte, 100 frivillige og 15 lokalavdelinger i hele landet. GeoForum får hvert år samlet 3000 deltagere til egne arrangementer.

Habitat Norge har mottatt tilskudd til flere prosjekter over flere år, blant annet seminarer som retter seg mot alle som jobber med by- og stedsutvikling. Habitat Norge er en frivillig organisasjon som jobber for å øke interessen og kunnskapen rundt globale by- og bosettingsspørsmål. I 2021 ble midlene brukt til deltakelse på Universitetet i Bergens «Bærekraftsdager», masterstipend til studenter, og til å arrangere Habitatdagen. Metodikk og erfaringer fra prosjektene er verdifulle i planleggingsprosesser i norske kommuner.

I prosjektet om automatisert metode for å utarbeide arealstatistikk med tilhørende kart samarbeidet Norconsult med kommunene Bodø og Flakstad og Nordland fylkeskommune. Samarbeidet avdekket flere muligheter for videreutvikling og tilrettelegging av kartverktøy. Slik kan kommuner selv utarbeide arealstatistikk, og gjennomføre analyser for å vurdere konsekvenser av naturinngrep.

Paaby prosess fikk i 2021 støtte til prosjektet; Erfaringsbasert metodeutvikling – modeller for dialogiske mellomrom i lokale planprosesser. Med bruk av læringsverksted laget prosjektet verktøy og modeller for samarbeid, til bruk i planlegging, kunnskapsutvikling og samhandling mellom kommunale planetater og innbyggerinititativ. Paaby utviklet en håndbok i deltakelse og planprosesser for alle planleggere som samarbeider med offentlige myndigheter

 

Markakartet ble utviklet av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Kartet gir posisjon og informasjon om hvilke verdier som finnes i nærheten, om det er «eventyrskog», et kulturminne eller en spesiell plante. Brukere av kartet skal også få inn turforslag til naturreservater og «eventyrskoger» . Kompetansemidlene ble brukt til et dybdekurs i digitale kartsystem for medlemmer og frivillige i Naturvernforbundet. Markakartet er tilgjengelig for alle.

Ungt entreprenørskap i Viken har satt i gang programmet Vårt lokalsamfunn for elever på 4.- og 5. trinn, der elevene blir bedre kjent med nærområdet sitt og prinsippene for lokaldemokratiet. I programmet er lokalpolitikere og andre representanter fra kommunen veiledere og sikrer at barnas innspill blir brukt. Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som jobber for å styrke barn og unges evne til å vise handlekraft, initiativ, kreativitet og samhandling med andre.

Young Sustainable Impact lagde et nettkurs for ungdom som ville lære mer om klimautfordringer og hva man kan bidra med selv. Kurset er laget for å kunne skape nye ideer og forståelse for bærekraft i samfunnet. Kurset er egnet for bedrifter, offentlig sektor og i utdanningssektoren. Young Sustainable Impact er en ungdomsorganisasjon som jobber for å øke unges evne til å medvirke i arbeidet med FNs bærekraftsmål.

 

Bratromvegen borettslag for demente laget et idehefte til bruk i gjennomføring av bomiljøprosjekt. Livsgnisten hage er et uteområde for beboerne, ansatte, besøk og nabolaget som utnytter all plen i borettslaget. Uteområdet tilrettelegges for flere av beboerne med drivhus og bakeovn. Uteområdet kan også få besøk av barnehager som kan dyrke grønnsaker eller steke vafler med beboerne.

I 2018 og 2019 fikk Runde Miljøsenter og fem samarbeidskommuner i Møre og Romsdal tilskudd til prosjektet med marine grunnkart. Prosjektet «Bruk av marine grunnkart og marinbiologisk kompetanse i kystsoneplanlegging» undersøkte nye metoder for kystsoneplanlegging i regionen. De har benyttet seg av ulike kart over havbunnen i de fem samarbeidskommunene og har bidratt til bedre kunnskapsgrunnlag i planlegging. Runde Miljøsenter er en forskningsstasjon for kystøkologi og marin forskning.

 

 

Se noen av prosjektene