Retningslinjer for tilskuddsordningen for kompetansetiltak innen plan, kart og geodata

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) lyser ut inntil 4,7 millioner kroner i tilskuddsmidler til tiltak og prosjekter som bidrar til å øke kompetanse, utvikle verktøy og gode eksempler innen planlegging, kart og geodata. Prosjektene skal bidra til økt effektivitet og kvalitet på planleggingen etter plan- og bygningsloven. Arbeid på tvers av fagområder skal tilstrebes.

Formål

Målet med ordningen er å øke kompetansen innen planlegging, kart og geodata. Dette skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på den lokale planleggingen etter plan- og bygningsloven. Kompetansetiltakene skal komme deltakere i planprosesser til gode, som innbyggere, beslutningstakere, planleggere, organisasjoner og næringsliv.

Kriterier for måloppnåelse

De mest sentrale kriteriene er å bidra til:

 • Bærekraftig utvikling med vekt på det sosiale og miljømessige med henvisning til de aktuelle norske bærekraftsmålene, særlig bærekraftsmål 11
 • Økt kvalitet og effektivitet i planarbeidet
 • Økt teknisk og/eller juridisk plankompetanse hos målgruppene
 • Utvikling av produkter og tjenester basert på allment tilgjengelig kartinformasjon og geodata
 • Å inspirere og bistå kommuner i deres arbeid med stedsutviklingsprosesser

Hvem kan søke?

Aktuelle søkere er organisasjoner, virksomheter og stiftelser. I tillegg kan faglige nettverk i privat og frivillig sektor søke om midler, gjerne i samarbeid med en offentlig aktør. Ordningen retter seg ikke mot offentlig sektor eller offentlige søkere.

Målgrupper

Målgruppene er lokale eller regionale aktører som er sentrale deltagere i planprosesser etter plan- og bygningsloven. Målgruppen for ordningen er mangfoldig og vil variere fra tiltak til tiltak. Som oftest er søkerne ute etter å øke kompetansen i egne rekker – blant egne tillitsvalgte, egne medlemmer og egne ansatte. Dette for å styrke sin rolle som deltaker i planprosesser i tråd med plan- og bygningslovens intensjoner. I andre tilfeller er hensikten å bidra til å bygge kompetanse hos andre deltakere i planprosesser – deltaker i søkers eksterne målgruppe. Eksempler på slike kan være lokale eller regionale folkevalgte, det kan være administrative tjenester i det offentlige eller særskilte interessegrupper og virksomheter.

Hva kan det søkes støtte til?

KDD ønsker å støtte tiltak som utvikler og formidler gode arbeidsformer, verktøy og eksempler. Det kan søkes om støtte til tiltak og prosjekter som er planrelatert:

 • på det juridiske området (kunnskap om lovens krav, hensyn, muligheter og begrensninger),
 • på det tekniske området (kunnskap om utarbeiding og bruk av bl.a. kart og geodata, samordning plan/byggesak, digitalisering av produkter og prosesser).
 • eller som kan fremme gode arbeidsmåter og samarbeidsmodeller (kunnskap om medvirkning og innflytelse i planprosesser, offentlig/privat samarbeid, partnerskap eller ulike typer avtalefestet oppfølging av planer).

Kriterier for tildeling

I tillegg til at kriteriene for måloppnåelse forventes ivaretatt, vil det ved behandlingen av søknadene bli lagt særlig vekt på:

 • Læring i nettverk og partnerskap.
 • Tiltakets allmenngyldige verdi der erfaringer og metoder skal kunne nyttiggjøres av andre med tilsvarende utfordringer og vilkår.
 • At prosjektene vil kunne bidra til verdiskaping basert på tilgjengelig kartinformasjon og geodata.

Tiltak innenfor følgende tema er særlig aktuelle i 2024: 

 • Prosjekt knyttet til etter- og videreutdanningstilbud innen areal- og samfunnsplanlegging, kart og geodata.
 • Kompetansehevingstiltak innen klima, sikkerhet og attraktive lokalsamfunn.

Tilskuddssatser og krav om egenandel og kostnadsdeling            

Ordningen har en begrenset størrelse. Det er helt unntaksvis at et tiltak vil få tilskudd på størrelse med det beløpet det søkes om. Tilskuddene er ett-årige, men midlene kan benyttes også det påfølgende kalenderåret.

Dersom et prosjekt er flerårig, må det legges opp til en etappevis framdrift, der det er mulig å nå minst ett delmål ved budsjettårets slutt i 2024. Det kan ikke automatisk forventes ytterligere tilskudd til oppfølging av flerårige prosjekter. I de tilfellene hvor tiltaket skjer i tett samarbeid med lokale eller regionale myndigheter, forutsettes det at kommunen/fylkeskommunen bidrar med en betydelig egeninnsats.

Dersom en offentlig virksomhet er sentral samarbeidspartner, dekker KDD maksimalt halvparten av prosjektkostnadene. Er søknadsbeløpet beskjedent, kan departementet avvike fra kravet om kostnadsdeling.

Krav til søknader

Søknaden skal sendes elektronisk via skjema til Kommunal- og distriktsdepartementet v/Planavdelingen. 

Eventuelle vedlegg kan inneholde tilleggsinformasjon om tiltaket eller om søker (organisasjon, CV, referanser, illustrasjoner og liknende).

Søknaden skal inneholde

Prosjektplan med beskrivelse av mål, milepæler og aktiviteter, herunder:

 • Opplysninger om hvem som søker, og hvem som er prosjektansvarlig (kontaktperson(er)) og eventuelle samarbeidspartnere.
 • Budsjett med finansieringsplan, og omtale av egenfinansiering/egeninnsats fra deltakere og andre aktører.
 • Forpliktelser knyttet til partnerskap, egeninnsats og annen ekstern finansiering må kunne dokumenteres i søknaden (som vedlegg).
 • Informasjon om prosjektet/tiltaket er en oppfølging av noe som allerede er i gang og/eller tidligere har fått tilskudd fra KDD eller annet offentlig organ.

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 15. april 2024 

Søknadene vil bli behandlet samlet etter fristens utløp. Søker må være tilgjengelig for kontakt om faglige eller administrative spørsmål knyttet til søknaden fra fristens utløp og ut juni måned.

En samlet oversikt over utfallet vil bli publisert og sendt samtlige søkere elektronisk innen 1. juli i år. Et mer detaljert svar med bl.a. vilkår for tilskuddet kan forventes i brevs form innen 1. juli.

Rapportering og kontroll

Tilskuddsmottaker skal skrive en rapport som redegjør for hvilke resultater prosjektet har oppnådd. Vedkommende skal også sende inn et regnskap som viser budsjett, regnskap og finansieringskilder. Frist for innsendelse av rapport vil framgå av KDDs svarbrev. Skjema for rapportering vil følge med brevet til hver tilskuddsmottaker.

Departementet tar utgangspunkt i innsendte rapporter og vurderer dokumenterte resultater opp mot kriteriene for henholdsvis tildeling og måloppnåelse. Rapportene skal omtale både kvantifiserbare data, og en egenvurdering av i hvilken grad tiltaket har hatt betydning for målgruppens kompetanse eller verdiskaping. 

Er søknadene offentlige?

All skriftlig korrespondanse med departementet er i utgangspunktet offentlig. Unntak fra dette er hjemlet i offentlighetsloven. Søkere kan ikke kreve å få unntatt deler av sin søknad fra offentlig innsyn. Departementet gjør denne vurderingen på et selvstendig grunnlag ved en eventuell innsynsbegjæring.

Ved spørsmål, kontakt:

Seniorrådgiver Øyvind Moss-Iversen

Tlf. 94 23 95 40.

E-post: oyvind.moss-iversen@kdd.dep.no