Høring av endringer i markaloven

Regjeringen ønsker at markaloven skal bli enklere å forstå og bruke, og sender forslag til lovendringer på høring.

– For første gang i markalovens historie sender vi nå på høring forslag til en større revisjon av loven. Viktige tema som omfang av og unntak fra byggeforbudet og hvordan ulike typer saker skal behandles, blir nå klargjort og tilgjengelig direkte i markaloven. Folk skal ikke lenger trenge å lete i andre kilder for å finne ut av hva som gjelder. Målet er en lov som blir mer brukervennlig, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Lov om naturområde i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) dekker et areal på om lag 1700 km2 og omfatter 17 kommuner. Området loven dekker omtales både som «Oslomarka» og «Marka». Markaloven har nå virket i over 13 år. Erfaringer med loven tilsier at det er behov for å oppdatere den.

Børtervanna i Østmarka
Marka er et viktig område for friluftsliv og naturopplevelse. Børtervanna i Østmarka. Foto: Hege Feiring

Markalovens formål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelser og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø. Et sentralt virkemiddel i loven er et generelt forbud mot bygge- og anleggstiltak. Det er viktige unntak fra forbudet, bl.a. kan kommunale planer åpne for bygge- og anleggstiltak i landbruket, stier, løyper og idrettsanlegg. Departementet foreslår nå å lovfeste flere tiltak Stortinget den gangen mente loven skulle åpne for, men som ikke ble innarbeidet i lovteksten da Stortinget vedtok loven. Eksempler på dette er utfartsparkeringer og overnattings- og serveringssteder.  

Departementet foreslår at tiltak som kommunale planer kan åpne for, fortsatt må ha særskilt tillatelse etter markaloven. I den nye bestemmelsen om tillatelser foreslås det at tillatelser skal grunngis, og et nytt rekkefølgekrav i saksbehandlingen der et tiltak også utløser krav om reguleringsplan.

Departementet foreslår at enklere byggetiltak på og ved eksisterende bygg kan gjennomføres uten søknad etter markaloven, eksempelvis innvendige arbeider og fasadeendringer.

Departementet foreslår også to alternative løsninger for motorferdsel i Marka.

Frist for høringssvar er 28. oktober 2024.