Avgjørelser i innsigelsessaker

Ordningen med innsigelse har som formål å sikre at vesentlige interesser, både nasjonale og regionale, ivaretas i kommuneplaner og reguleringsplaner. Her finner du Kommunal- og distriktsdepartementets avgjørelser i innsigelsessaker i årene fra 2000 til dags dato.

Hva kan bli en innsigelsessak?

Muligheten til å fremme innsigelse omfatter bare viktige konfliktsaker som ledd i planprosessen, og etter at ordinær medvirkning er gjennomført. Kommunal- og distriktsdepartementet behandler innsigelser der man ikke er blitt enige i planprosessen eller etter mekling hos statsforvalteren. De fleste sakene løses uten at de må sendes til departementet.

Hvem kan fremme en innsigelse?

Kommunen har ansvaret for kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven, og skal også ivareta nasjonale og regionale interesser. Kommunen kan treffe bindende planvedtak, så lenge det skjer innenfor rammene og retningslinjene som er gitt fra nasjonalt og regionalt hold. De som kan fremme innsigelser til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan er:

 • Berørte statlige eller regionale organer
 • Berørte kommuner
 • Sametinget

En innsigelse innebærer at myndigheten til å treffe det endelige og rettslig bindende planvedtaket overføres fra kommunen til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Føringer for nasjonale og regionale innsigelser

Bane Nor (banenor.no)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no)

Forsvarsbygg (forsvarsbygg.no)

Klima- og miljødepartementet (regjeringen.no)

Klima- og miljødepartementet og Barne- og familiedepartementet (regjeringen.no)

Kystverket (kystverket.no)

Landbruks- og matdepartementet (regjeringen.no)

Mattilsynet (mattilsynet.no)

Norges vassdrags- og energidirektorat (nve.no)

Statens vegvesen (vegvesen.no)

Helsedirektoratet (helsedirektoratet.no)

Fiskeridirektoratet (fiskeridir.no)

Sametinget (sametinget.no)

 

Oversikt over avgjørelser i innsigelsessaker 


Oversikten over avgjørelser er sortert etter dato, og viser hvilken kommune det gjelder, hva som er formål med planen og grunnlaget for innsigelsen. Begrepet motsegn brukes om innsigelser på nynorsk.

 

Departementet avgjorde 13 innsigelsessaker i 2022. I kartet under er innsigelsessakene stedfestet med kommunenavn. Merk at det kan være flere innsigelser til hver sak, fra ulike myndigheter og med flere begrunnelser.

kart innsigelsessaker

Kart som viser innsigelsessakene avgjort av departementet i 2022. 

diagram med saker

Utfallet av innsigelsessakene som er avgjort i departementet fra 2012 til 2022.

 

Eldre saker

2023, 2022, 2021, 20202019, 201820172016201520142013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 

 

Innsigelsessaker 2024

 

 • Bremanger kommune - motsegn til detaljregulering for Aksla (steinbrot og utskipingshamn)

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner detaljregulering for Aksla i Bremanger kommune. Departementet legg vekt på at omfanget av uttaksområdet og storleiken på utskipingskaia er vesentleg redusert gjennom planprosessen. Det er òg gitt føresegner for å avgrense dei negative miljøverknadene. Departementet vurderer at samfunnsnytta ved gjennomføring av planen er stor, og at med dei endringane som er gjort i planen så vil konsekvensane for landskap og naturmangfald vere akseptable.

 • Reguleringsplan for Namsos avfallsanlegg - avgjerd i motsegnssak

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner ikkje detaljregulering for Namsos avfallsanlegg på Spillum. Departementet har lagt avgjerande vekt på at det planlagde anlegget kan tiltrekke seg fugl som kan utgjere ein risiko for tryggleiken for flytrafikken inn og ut frå Namsos lufthamn.

 • Eldre innsigelsessaker

  Her finner du avgjørelser i innsigelsessaker og egengodkjente planer som departementet har tatt opp til behandling av eget tiltak og om statlig plan.