Avgjørelser i innsigelsessaker

Ordningen med innsigelse har som formål å sikre at vesentlige interesser, både nasjonale og regionale, ivaretas i kommuneplaner og reguleringsplaner. Her finner du Kommunal- og distriktsdepartementets avgjørelser i innsigelsessaker i årene fra 2000 til dags dato.

Hva kan bli en innsigelsessak?

Muligheten til å fremme innsigelse omfatter bare viktige konfliktsaker som ledd i planprosessen, og etter at ordinær medvirkning er gjennomført. Kommunal- og distriktsdepartementet behandler innsigelser der man ikke er blitt enige i planprosessen eller etter mekling hos statsforvalteren. De fleste sakene løses uten at de må sendes til departementet.

Hvem kan fremme en innsigelse?

Kommunen har ansvaret for kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven, og skal også ivareta nasjonale og regionale interesser. Kommunen kan treffe bindende planvedtak, så lenge det skjer innenfor rammene og retningslinjene som er gitt fra nasjonalt og regionalt hold. De som kan fremme innsigelser til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan er:

  • Berørte statlige eller regionale organer
  • Berørte kommuner
  • Sametinget

En innsigelse innebærer at myndigheten til å treffe det endelige og rettslig bindende planvedtaket overføres fra kommunen til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Føringer for nasjonale og regionale innsigelser

 

Bane Nor (banenor.no)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no)

Forsvarsbygg (forsvarsbygg.no)

Klima- og miljødepartementet (regjeringen.no)

Klima- og miljødepartementet og Barne- og familiedepartementet (regjeringen.no)

Kystverket (kystverket.no)

Landbruks- og matdepartementet (regjeringen.no)

Mattilsynet (mattilsynet.no)

Norges vassdrags- og energidirektorat (nve.no)

Statens vegvesen (vegvesen.no)

Helsedirektoratet (helsedirektoratet.no)

Fiskeridirektoratet (fiskeridir.no)

Sametinget (sametinget.no)

 

Oversikt over avgjørelser i innsigelsessaker 

Oversikten over avgjørelser er sortert etter dato, og viser hvilken kommune det gjelder, hva som er formål med planen og grunnlaget for innsigelsen. Begrepet motsegn brukes om innsigelser på nynorsk.

38 motsegnsaker avgjorde av KMD i 2020

Eldre saker

2021, 20202019, 201820172016201520142013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 

 

2022

  • Kristiansund kommune - Innsigelse til detaljregulering for rv. 70 Vikansvingen-kontrollplassen

    Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner detaljregulering for Riksveg 70 Vikansvingen-kontrollplassen med alternativ 2 vei i dagen. Departementet legger vekt på at alternativet er beregnet å ha langt høyere samfunnsnytte enn alternativet med vei i tunnel. Departementet mener også det er viktig å legge vekt på kommunens vurderinger knyttet til verdien av et lokalt friluftsområde opp mot kostnadene med en ny vei. Innsigelsen fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal er ikke tatt til følge.

  • Reguleringsplan for Uttian næringsområde i Frøya kommune - avgjørelse i innsigelsessak

    Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner ikke planlagt næringsområde på Ellingsholmen og Litlsørøya i Frøya kommune. Departementet har lagt vekt på at etablering av næringsvirksomhet i området kan ha negative konsekvenser for hubro, som er en sterkt truet art. Departementet har også lagt vekt på at kommunen har andre regulerte næringsarealer, og at det er satt i gang arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel for å finne nye næringsarealer.