2022

 • Ål kommune – motsegn til detaljregulering for H7 Rødungstølen gnr. 91 bnr. 4

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner detaljregulering for fritidsbustader H7 Rødungstølen. Dei fire nye fritidsbustadene blir liggjande innanfor eit område med fritidsbustader, og verknadene for landskap og villrein vert difor avgrensa. Motsegna frå Statsforvaltaren i Oslo og Viken er ikkje teken til følgje.

 • Hole kommune - motsegn til arealdelen av kommuneplanen 2019-2030

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner bustadområde B5 på Storøya i arealdelen av kommuneplanen for Hole kommune 2019–2030. Departementet viser til at den planlagde utbygginga av Ringeriksbana og E16 Høgkastet–Hønefoss vil leggje band på viktige fortettingsområde på Sundvollen i mange år framover. Departementet legg vekt på at bustadområde B5 vil mogleggjere ei viss utvikling i denne delen av kommunen i dei næraste åra. For å sikre omsynet til mogleg viktig naturmangfald i området, tek departementet inn ei føresegn om at dette skal kartleggjast ved detaljreguleringa av området. Motsegnene frå Viken fylkeskommune og Statsforvaltaren i Oslo og Viken er ikkje tekne til følgje.

 • Kragerø kommune - motsegn til detaljregulering for Kirkebukta

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner ikkje avkøyring direkte frå fylkesveg 38 til nytt parkeringshus i Kirkebukta, i detaljregulering for Kirkebukta. Departementet legg vekt på at løysinga ikkje i tilstrekkeleg grad tek omsyn til trafikktryggleiken langs fylkesvegen. Motsegna frå Vestfold og Telemark fylkeskommune er teken til følgje.

 • Kragerø kommune - motsegn til reguleringsplan for gbnr. 13/14 Lindtvedt

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner ikkje nytt småbåtanlegg og tilhøyrande areal til sjøbod og pumpehus, samt bod knytt til eksisterande brygge SB1, i reguleringsplan for gbnr. 13/14 Lindtvedt. Forslaget er i strid med statlege planretningsliner for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen, og dei omsyna som retningslinene er meint å ivareta. Departementet har lagt vekt på at Kragerø ligg i sone 1 og er definert som ein kystkommune med særleg stort press på areala, og kan ikkje sjå at tiltaket har ei samfunnsnytte som kan vege opp for ulempene som utbygging i strandsona i dette området inneber.

 • Alver kommune - motsegn til detaljregulering for Meland kyrkjegard

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner detaljregulering for Meland kyrkjegard i Alver kommune, med vilkår knytt til opparbeiding av ny tilkomstveg. Motsegna frå Vestland fylkeskommune er teken delvis til følgje.

 • Indre Fosen kommune - innsigelse til områderegulering for Rissa sentrum

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner områderegulering for Rissa sentrum i Indre Fosen kommune, med unntak av den del av BKB2, avsatt til kombinert formål næring/tjenesteyting, som ligger nord for Badstuveien. Arealet reguleres til landbruksformål. Departementet legger vekt på at det aktuelle arealet er fulldyrka jord av stor verdi, og at en omdisponering av dyrka mark som forslaget legger opp til, ikke er i samsvar med den nasjonale jordvernpolitikken.

 • Vedtak av statlig reguleringsplan for Regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst

  Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 6-4, vedtar Kommunal- og distrikts-departementet statlig reguleringsplan for Regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst, på Ila i Bærum kommune. Den vedtatte reguleringsplanen framgår av plankart og regulerings¬bestemmelser datert 29.01.22.

 • Vedtak av statlig reguleringsplan for E16 og Vossebanen på strekningen Arna-Stanghelle

  Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 6-4 vedtar Kommunal- og distrikts-departementet statlig reguleringsplan for E16 og Vossebanen på strekningen Arna-Stanghelle. Planen vedtas med alternativ B2 gjennom Vaksdal sentrum. Departementets vedtak er sammenfallende med Statens vegvesen og Bane NOR sitt forslag, men med noen mindre endringer i reguleringsbestemmelsene. Den vedtatte reguleringsplanen fremgår av plankart datert 24.11.21 og reguleringsbestemmelser datert 16.03.22.

 • Vindafjord kommune - motsegn til områderegulering for Ølensvåg

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner områderegulering for Ølensvåg i Vindafjord kommune, med unntak av delområda B1, BP og BO på nordsida av Vågselva. Ei utbygging og utfylling av elvedeltaet på nordsida av elvelaupet vil kunne ha negativ påverknad på naturmangfald av nasjonal og vesentleg regional verdi, og godkjennast difor ikkje. Departementet godkjenn flytting av elvelaupet og utfylling på sørsida av elva. Departementet legg vekt på at kommunen har utarbeidd ein heilskapleg plan, med vekt på å rydde opp i eit unytta område, samstundes som det vert lagt til rette for ynskja bustad- og næringsutvikling. Området på nordsida av nytt elvelaup vert regulert til naturføremål, med føresegner som skal gjere at området kan tilbakeførast til eit naturleg elvedelta. Kryssing av elvelaupet med ny gang- og sykkelveg vert godkjend, men kryssinga vert flytta noko vestover i elvelaupet, og med krav om at gang- og sykkelvegen må byggast på pilarar gjennom naturområdet på nordsida av elva. Motsegna frå Statsforvaltaren i Rogaland er teken delvis til følgje.

 • Oversending av motsegn til akvakultur - kommuneplan for Sauda kommune 2019-2031

  Saudafjorden er ein nasjonal laksefjord, og forslag til akvakulturområde i sjø kan komme i konflikt med dei særskilte omsyna som følger av Stortinget sitt vedtak om nasjonale laksevassdrag og laksefjordar. Området er òg eit viktig gyteområde for torsk. Samtidig har Noreg eit fortrinn med oppdrett av fisk i kystnære strøk og fjordar, og det er ønskeleg å stimulere til innovasjon, nye produksjonsformar og bruk av teknologi for å sikre auka berekraft. Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner difor nytt område for akvakultur i Saudafjorden, men vedtar ei føresegn om at akvakultur-området berre kan nyttast til produksjon av andre artar enn anadrome laksefisk, torsk og ål.

 • Avgjerd i motsegnssak - kommunedelplan for tidlegare Volda kommune

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner næringsområde BKB9 Furene og vel 30 dekar av næringsområde BKB24 Furene/Morkabygda i kommunedelplan for tidlegare Volda kommune. Resten av BKB24 blir teke ut av planen av omsyn til eit viktig regionalt hjortetrekk, og for å unngå nedbygging av ei myr og eit område av verdi for barn og unge. For å unngå tap av verdifull dyrka mark, godkjenner departementet ikkje næringsområde BKB11 Furene og bustadområde B234 Egset. Motsegna frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal er teken delvis til følgje.

 • Alver kommune - motsegn til detaljregulering for Hamnneset

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner ikkje to nye fritidsbustader med tilkomstveg, og ikkje endring av eit eksisterande naust til fritidsbustad, i detaljregulering for Hamnneset. Departementet legg vekt på at tiltaka vil ha negative landskapsverknader, i strid med nasjonale og vesentlege regionale interesser knytt til strandsona langs sjøen. Departementet godkjenner tre nye naust, som ikkje vil påverke allmenta sin tilgang til strandsona og i liten grad ha negativ verknad på landskapet. Departementet godkjenner og at arealet rundt eit eksisterande naust endrast til naustføremål. Motsegna frå Statsforvaltaren i Vestland er delvis teken til følgje.

 • Alta kommune - innsigelse til detaljregulering for Altahøyden industriområde

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner detaljregulering for Altahøyden industriområde. Departementet legger vekt på samferdselsmyndighetenes fornyede vurdering av at en rundkjøring på E45 vil gi en god trafikkavvikling og trafikksikker adkomstløsning. Departementet legger også vekt på at løsningen er en del av kommunens langsiktige plan for trafikkavviklingen i og rundt Alta sentrum. Innsigelsen fra Statens vegvesen er ikke tatt til følge.

 • Kristiansund kommune - Innsigelse til detaljregulering for rv. 70 Vikansvingen-kontrollplassen

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner detaljregulering for Riksveg 70 Vikansvingen-kontrollplassen med alternativ 2 vei i dagen. Departementet legger vekt på at alternativet er beregnet å ha langt høyere samfunnsnytte enn alternativet med vei i tunnel. Departementet mener også det er viktig å legge vekt på kommunens vurderinger knyttet til verdien av et lokalt friluftsområde opp mot kostnadene med en ny vei. Innsigelsen fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal er ikke tatt til følge.

 • Reguleringsplan for Uttian næringsområde i Frøya kommune - avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner ikke planlagt næringsområde på Ellingsholmen og Litlsørøya i Frøya kommune. Departementet har lagt vekt på at etablering av næringsvirksomhet i området kan ha negative konsekvenser for hubro, som er en sterkt truet art. Departementet har også lagt vekt på at kommunen har andre regulerte næringsarealer, og at det er satt i gang arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel for å finne nye næringsarealer.