Alta kommune - innsigelse til detaljregulering for Altahøyden industriområde

Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner detaljregulering for Altahøyden industriområde. Departementet legger vekt på samferdselsmyndighetenes fornyede vurdering av at en rundkjøring på E45 vil gi en god trafikkavvikling og trafikksikker adkomstløsning. Departementet legger også vekt på at løsningen er en del av kommunens langsiktige plan for trafikkavviklingen i og rundt Alta sentrum. Innsigelsen fra Statens vegvesen er ikke tatt til følge.

Bakgrunn

Detaljregulering for Altahøyden industriområde er sendt til departementet fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark i brev 15. september 2021 på grunn av en uløst innsigelse fra Statens vegvesen. Departementet avgjør etter plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd om innsigelsen skal tas til følge.

Altahøyden industriområde ligger langs E45, om lag 1 km sørøst for krysset med E6 ved Bossekop. Formålet med planen er å legge til rette for et nytt vegsystem som skal betjene bebyggelse og virksomheter i og rundt Altahøyden industriområde. I planen legges det blant annet til rette for en rundkjøring som kryssløsning fra området og ut på E45. Rundkjøringen skal være utkjørsel både for industriområdet og eksisterende boligfelt på sørsiden, samt for et planlagt boligfelt på vestsiden av E45. Rundkjøringen vil erstatte utkjørsel fra dagens fylkesveg ca. 200 meter lengre nord.

Planforslaget er i samsvar med arealformålet i kommunedelplanen, som avsetter området til næringsformål. Planforslaget viderefører reguleringsformålene i bebyggelsesplan fra 1999, med småskala industriproduksjon, lagervirksomhet, håndverkertjenester og servicenæring.

Konflikten i saken er knyttet til kryssutforming på nytt kryss mot E45. Etter vegnormalen N100 er det i utgangspunktet krav til fullt kanaliserte kryss på nasjonale hovedveger, og en rundkjøring langs E45 vil være i strid med dette. Ved utarbeidelse av planforslaget søkte kommunen om fravik fra vegnormalen. Vegdirektoratet avslo søknaden i brev 19. november 2020. Det ble i avslaget vist til at E45 som hovedveg må ivaretas med minst mulig hindringer og variasjon i fart. Vegdirektoratet mente at en rundkjøring ville gå ut over fremkommeligheten langs europavegen.

Statens vegvesen (ved Transportforvaltningen i Troms og Finnmark) hadde innsigelse til planen, knyttet til forholdene nevnt over. Vegdirektoratets avslag på fravikssøknaden for etablering av rundkjøringen utgjorde en viktig bakgrunn for vegvesenets innsigelse.

Alta kommunestyre vedtok planen 22. juni 2021 uten å ta innsigelsen til følge. Kommunen mener en rundkjøring vil gi en betydelig trafikksikkerhetsmessig gevinst, og være den beste planløsningen for området. Den eksisterende adkomsten (fv.7988) fra industriområdet, og et eksisterende boligfelt på nordsiden av E45, vil kunne fjernes. Videre vil den foreslåtte rundkjøringen sikre adkomst fra et planlagt boligfelt på sørsiden av E45. Planen legger til rette for en trafikksikker kryssing av E45 med gang- og sykkelveg. Kommunen mener den eventuelle gevinsten for trafikkavviklingen langs E45 ved å ta ut rundkjøringen, er liten. Kommunen viser også til at arealer ved den eksisterende adkomsten, som i dag benyttes til veg, vil frigjøres og tilbakeføres til landbruk.

Mekling ble gjennomført 3. juni 2021 uten at partene kom til enighet.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark tilrår i sin oversendelse av saken til departementet, å ikke ta innsigelsen til følge. Statsforvalteren mener at kommunen har lagt ned et betydelig arbeid i å finne de løsningene som bidrar til best mulig trafikkavvikling i området, og at valg av kryssløsning fremstår som veloverveid. Statsforvalteren mener at hensynet til lokal­demokratiet og kommunens egen totalvurdering av hva som gir den mest hensikts­messige løsningen for trafikkavviklingen i området, bør veie tyngre enn vektleggingen av E45 som en nasjonal og regionalt viktig transportkorridor.

Statsforvalteren oppfatter at hensikten med systemet med fravikssøknad er å gi muligheten for en behovsprøving av om normens krav om T-kryss må følges. Statsforvalteren er enig med kommunen i at det i denne saken ikke foreligger en konkret vurdering av fordeler og ulemper ved å tillate en rundkjøring slik planen legger opp til. 

Møte og befaring ble gjennomført 23. november 2021 med representanter fra Alta kommune, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet.

Samferdselsdepartementet tilrår i brev 18. januar 2022 å ikke ta innsigelsen til følge. Departementet viser til at Vegdirektoratet har gjort en fornyet vurdering av saken og funnet at det foreligger grunnlag for å fravike vegnormen N100. Vegdirektoratet viser til at det gjennom møte og befaring framkom nye forutsetninger for kommunens planlegging av området. I etterkant av befaringen har Vegdirektoratet også fått tilsendt trafikkanalyser, som viser at rundkjøringen skal anlegges slik at den sikrer mest mulig flyt i trafikken. Etter en vurdering av trafikkanalysen og det langsiktige behovet for en vegomlegging, mener Vegdirektoratet at den planlagte rundkjøringen er en løsning som kan forbedre trafikksikkerhet og trafikk­avvikling i området, i påvente av at en mer omfattende løsning på E6 gjennom sentrum er avklart.

Samferdselsdepartementet slutter seg til Vegdirektoratets vurderinger. Departementet legger særlig vekt på at det ikke er påregnelig at den aktuelle rundkjøringen vil føre til nevneverdige fremkommelighetsutfordringer på E45 de nærmeste årene. Dessuten er det holdepunkter for at rundkjøringen vil bedre forholdene for trafikantene. Samferdselsdepartementet støtter derfor ikke innsigelsen til detaljregulering for Altahøyden industriområde i Alta kommune.

Kommunal- og distriktsdepartementet sin vurdering

Etter plan- og bygningsloven § 5-4 første ledd kan statlig og regionalt organ fremme innsigelse til spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Etter 12-13 andre ledd avgjør departementet om innsigelsen skal tas til følge. Departementet kan i den forbindelse gjøre nødvendige endringer i planen.

Departementet skal i denne saken vurdere om detaljregulering for Altahøyden industri­område kan godkjennes med en rundkjøring på E45, eller om dette er i en slik konflikt med nasjonale samferdselsinteresser at kommunens vedtak må endres.

Etter statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal planlegging av arealbruk og transportsystem vektlegge samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Departementet viser til Vegdirektoratets fornyede vurdering av at en rundkjøring er en løsning som kan forbedre trafikksikkerheten og trafikkavviklingen i området, i påvente av at en mer omfattende løsning på E6 gjennom sentrum er avklart. Det vises også til Samferdselsdepartementets vurdering av at den planlagte rundkjøringen ikke vil føre til nevneverdige fremkommelighetsutfordringer på E45 de nærmeste årene.

Kommunal- og distriktsdepartementet mener at kommunen i reguleringsplanen for Altahøyden har vektet hensynet til trafikkavvikling, myke trafikanter og landbrukshensyn godt. Departementet legger vekt på kommunens behov for en langsiktig planlegging for trafikkavviklingen i og rundt Alta sentrum. Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner derfor detaljreguleringen for Altahøyden industriområde. Innsigelsene fra Statens vegvesen tas ikke til følge.

Vurdering etter naturmangfoldloven
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i loven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som gjelder naturmangfold, og vurderingen skal framgå av vedtaket. Den aktuelle planen berører ikke naturmangfold, og en vurdering etter prinsippene over er derfor ikke relevant.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd godkjenner Kommunal- og distriktsdepartementet detaljregulering for Altahøyden industriområde, vedtatt av kommunestyret i Alta kommune 22. juni 2021.

For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 12-12 siste ledd.
 

Med hilsen

Bjørn Arild Gram

 

Kopi:
Alta kommune
Samferdselsdepartementet
Statens vegvesen Vegdirektoratet