2015

 • Kommuneplan i Førde kommune - motsegn til utbyggingsområde for fritidsbustader BFR1-3 Digernes – Bruland

  Departementet godkjenner hytteområde BF 1-3 Digernes - Bruland, med nokre endringar i føresegnene. Departementet legg vekt på at verneinteressene ved Digernesvatnet naturreservat ikkje vert skadelidande dersom det vert innført avbøtande tiltak, mellom anna kanaliserande tiltak for ferdsel. Ved å stille krav til vidare planarbeid som sikrar at omsyna til landskap og naturverdiar vert ivaretatt, er det ikkje nasjonale eller vesentlege regionale interesser som tilseier at hyttebygginga ikkje kan gjennomførast. Det er berre nokre få mindre felt regulert til fritids¬bustader i kommunen. Det er difor lagt vekt på fordelane for lokalsamfunnet at kommunen kan tilby tomter for fritidsbustader. Motsegna er etter dette ikkje teken til følgje.

 • Nes kommune - Innsigelse til kommunedelplan for Nesbyen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner ut fra en samlet vurdering ikke grunnlag for å stadfeste Nes kommunestyres vedtak av 13. august 2015 for områdene FT5 og N12 i kommunedelplan Nesbyen. Områdene godkjennes ikke omdisponert fra LNF-område. Innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud er dermed tatt til følge. Departementet mener det ikke i tilstrekkelig grad er dokumentert et så stort behov for areal til næring og sentrumsutvikling at det foreligger samfunnsinteresser av så stor betydning at det er grunnlag for å tilsidesette de nasjonale jordverninteressene.

 • Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014- 2026. Avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner planlagt boligområde B15 Bruholmsjordet. Departementet legger vekt på hensynet til lokaldemokratiet og kommunens ønske om å legge til rette for sentrumsnære boliger i tråd med nasjonale målsettinger om samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Realisering av området kan redusere behovet for mer bilbaserte boligområder utenfor sentrum. Ved utarbeidelse av reguleringsplan for området må kommunen foreta en risiko- og sårbarhetsvurdering av området. Kommunen må også sikre adkomst til det statlig sikrede friområdet Bruholmen.

 • Nordreisa Kommune - innsigelse til kommuneplan for Nordreisa 2014-2026

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke område for råstoffutvinning i Biedjovágge (BRU1). Departementet mener at kommuneplan for Nordreisa 2014-2026 ikke utgjør et tilstrekkelig plangrunnlag for å avklare planlagt gruvevirksomhet, som for en stor del ligger i Kautokeino kommune.

 • Nøtterøy kommune - innsigelse til detaljregulering for Grindløkken

  Departementet godkjenner detaljregulering for Grindløkken. Departementet har i sine vurderinger lagt vekt på at Nøtterøy kommune har lagt inn to relativt store områdelekeplasser i planområdet. Etter departementets vurdering er det skaffet til veie fullverdig erstatning av areal til lek og utfoldelse for de minste barna. Innsigelsen fra fylkesmannen er med dette ikke tatt til følge.

 • Fjell kommune - motsegn til reguleringsplan for Snekkevika / Brattholmen, del av gnr/bnr 4/724, gnr/bnr 42/4 m.fl.

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Snekkevika / Brattholmen med område BF6 som bustadområde. Departementet godkjenner ikkje dei to bustadtomtene i område BF7. Departementet meiner at utbygging her vil gje friområdet redusert verdi som rekreasjons- og leikeområde samt verke negativt på landskapsbiletet. Bustadområde BF7 vert regulert til friområde. Motsegna frå Fylkesmannen i Hordaland er etter dette delvis teken til følgje.

 • Flå kommune - innsigelse til områderegulering for Gulsvikfjellet

  Departementet godkjenner områderegulering for Gulsvikfjellet. Videre detaljregulering for utbyggingen må legge vekt på god landskapstilpasning av hytter og teknisk infrastruktur, og skjerming av viktige områder for villreinen gjennom etablering av stier og løyper. Departementet har lagt til grunn at utbyggingen ikke vil gi negative virkninger for miljøverdier av nasjonal eller vesentlig regional interesse. Innsigelsene fra fylkesmannen er med dette ikke tatt til følge.

 • Eid kommune - motsegn til kommuneplanen sin arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommuneplanen sin arealdel for Eid kommune for vegtrasé til bru over Nordfjord. Sjølv om traséen ikkje lenger er aktuell for E39, har kommunen ønskje om å ha denne brua i tillegg. Departementet finn difor ikkje at det grunnlag for å ta motsegna frå Statens vegvesen til følgje.

 • Rissa kommune – innsigelse til kommunedelplan for fylkesveg 717 fra Stadsbygd kirke til Vemundstad

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner traséalternativ 1B fra Stadsbygd kirke mot Skyåsen. Dette innebærer at innsigelsen fra Riksantikvaren tas til følge.

 • Farsund kommune - innsigelse til reguleringsplan for Halebukta, Åpta

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser det som positivt at Farsund kommune har tatt et helhetlig grep i forhold til planlegging av småbåthavner, og at det legges til rette for flere båthavner i Åptafjorden. Imidlertid vil den aktuelle reguleringsplanen for småbåthavn i Halebukta kunne få negative konsekvenser for et område med ålegress og havgress av nasjonal verdi. Dette er det ene av to slike områder i kommunen av nasjonal verdi. Denne naturtypen har en viktig økosystemfunksjon for arter som lever i tilknytning til naturtypen. Departementet har vektlagt at det er andre muligheter for å anlegge småbåthavner i området, og at fordelene ved tiltaket dermed ikke oppveier de negative konsekvensene for naturmangfoldet. Departementet godkjenner derfor ikke reguleringsplanen.

 • Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke næringsområde B på Øysand i kommuneplanens arealdel for Melhus kommune 2013–2025. Departementet legger vekt på at det ikke er dokumentert et tilstrekkelig samfunnsmessig behov for å tillate omdisponering av verdifull matjord og at området kan bidra til ytterligere press mot nærliggende arealer. Departementet peker også på at det ikke i tilstrekkelig grad er vurdert alternativer til omdisponering av dyrka mark. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er dermed tatt til følge.

 • Bjugn kommune - innsigelse til rundkjøring Fv.710 i Områderegulering Botngård Øst

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områderegulering for «Botngård Øst» etter alternativ 1, med rundkjøring for Fv.710 i Haugenkrysset, som vedtatt av Bjugn kommunestyre den 24. juni 2014. I denne saken finner departementet at nytten av en rundkjøring i Haugenkrysset for den framtidige utviklingen av tettstedet Botngård framstår som større enn ulempene for gjennomgangstrafikken på Fv.710. Det settes som vilkår at den geometriske utformingen av rundkjøringen omarbeides slik at den blir i samsvar med anbefalingene i Statens vegvesen Håndbok N100 «Veg- og gateutforming». Det må også vurderes ytterligere tiltak for å sikre myke trafikanter, herunder mulighetene for å få anlagt planskilt kryssing for gående og syklende. Innsigelsen fra Sør-Trøndelag fylkeskommune tas dermed ikke til følge.

 • Hole og Ringerike kommuner - innsigelse til kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner ikke grunnlag for å gå videre med behandlingen av kommunedelplanen for E16 Skaret–Hønefoss, og viser til regjeringens beslutning om at det skal utarbeides felles, statlig reguleringsplan for ny E16 Skaret–Hønefoss og Ringeriksbanen. Avgjørelse av trasé for ny E16 Skaret–Hønefoss vil bli tatt i forbindelse med dette planarbeidet.

 • Reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon - avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon med noen endringer i bestemmelsene. Departementet stadfester i hovedsak kommunens vedtak om grenser for innendørs og utendørs støy ved eksisterende bebyggelse, og mener disse ivaretar hensynet til befolkningens helse og trivsel. For å unngå videreføring av støyømfintlig bebyggelse i rød støysone og sikre en effektiv gjennomføring av planen, reduseres kravet til innendørs lydnivå i bygninger som ikke ønskes innløst. Bestemmelsene om at det skal etableres gang- og sykkelveg på strekningen Uthaug-Hårberg og ny våtmarkspark i Brekstadfjæra før flytypen F-35 tas i bruk, tas ut av planen. Departementet mener gjennomføring av disse tiltakene ikke har en direkte sammenheng med etableringen av den nye kampflybasen. Detaljerte bestemmelser om innhold i miljøoppfølgingsplanen er også tatt ut av planen. Departementet forutsetter at det konkrete innholdet i miljøoppfølgingsplanen utarbeides av tiltakshaver i samråd med kommunen og andre berørte myndigheter. Innsigelsen fra Forsvarsbygg er etter dette tatt delvis til følge.

 • Holmestrand kommune – innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (detaljregulering) for Holmestrand kollektivknutepunkt, men med endring slik at antall parkeringsplasser reduseres og det nå ikke anlegges parkering i to plan. I stedet skal området for flateparkering kunne utvides til tilgrensende arealer ved seinere omregulering. Innsigelsen fra Jernbaneverket tas dermed til følge.

 • Sandnes kommune - innsigelse til kommunedelplan for E39 Ålgård - Hove

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtar at alternativ B9 legges til grunn for det videre planarbeidet. Alternativ B15 anses ikke som gjennomførbart av hensyn til nye tekniske og trafikksikkerhetsmessige krav. Departementet forutsetter at alternativ B9 bearbeides slik at det i størst mulig grad ivaretar hensynet til reduserte støy- og nærmiljøbelastninger for bydelen Figgjo. Det må legges vekt på barn og unges interesser, landbruksarealer, landskapsvirkninger og barrierevirkninger. Det skal derfor ses på mulighetene for å senke traséen, benytte miljøkulverter i enkelte partier, og om tunnelen i nord kan forlenges. Det forutsettes også at det finnes et fullverdig erstatningsareal til ski-/akebakke og friluftsområde for barn og unge, og at det gjennomføres ny støykartlegging med 110 km/t.

 • Tromsø kommune – innsigelse til kommunedelplan for Ramfjord

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunedelplan for Ramfjord med østre alternativ for E8 og næringsområde N1. Departementet legger vekt på de lokale avveiningene og mulighetene for fremtidige vegløsninger. Innsigelsene fra Statens vegvesen, Riksantikvaren, Sametinget og fylkesmannen tas dermed ikke til følge.

 • Herøy kommune - motsegn til arealdelen av kommuneplanen 2013 - 2025

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Herøy kommune sitt vedtak av arealdelen av kommuneplanen 2013–2025. Vedtaket inneber at det vert opna for naust med storleik inntil 60 m² BRA. Departementet legg vekt på at saka gjeld ein kommune med mindre press på areala, og at storleiken på naust i dette tilfellet ikkje vil ha vesentlege negative følgjer for friluftsliv, landskap eller bygningsmiljø. Det er òg lagt vekt på at kommunen har tydelege føresegner for naustområda. Motsegna frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal er etter dette ikkje teken til følgje.

 • Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten-Bekkenstenområdet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (områderegulering) for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet i Oppegård med unntak av boligfelt B6. Departementet mener utbygging i dette området vil gi store terrenginngrep og endre områdets karakter.

 • Detaljregulering for Vats- og Yrkesfjorden i Vindafjord kommune - avgjerd i motsegnsak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering av sjøområde i Vats- og Yrkesfjorden, vedteke i Vindafjord kommunestyre 24. juni 2014, med enkelte endringar i reguleringsføresegnene. Endringane gjeld tidsperioden med avgrensingar i aktiviteten i ferdsleområde og gyteområde, regulering av talet på installasjonar og miljøovervaking. Vedtaket inneber at motsegnene frå Fylkesmannen i Rogaland og Fiskeridirektoratet region sør ikkje er tekne til følgje.

 • Trondheim kommune - Innsigelse til detaljregulering av offentlig parkeringsanlegg under Olav Tryggvasons gate

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner deler av detaljregulering, offentlig parkeringsanlegg under Olav Tryggvasons gate, som vedtatt av Bystyret i Trondheim den 27. september 2012. Den vestre delen av planforslaget som omfatter parkeringsanlegget mellom Prinsens gate (Frostakaia) fram til østre side av Nordre gate godkjennes, forutsatt at anlegget utformes slik at det i sin helhet ligger over grunnvannsnivået og ikke endrer eller påvirker dette. Den østre delen av planen godkjennes ikke. Det forutsettes at det gjøres undersøkelser av grunnvannstanden med innmåling av kotehøydene for grunnvannsnivået. Det skal også tas hensyn til hvor de viktigste urørte kulturlagene av stor nasjonal verdi er lokalisert. Departementet har ikke innvendinger til at avgrensningen mot øst justeres slik at anlegget avsluttes nærmere Søndre gate, dersom Trondheim kommune i dialog med Riksantikvaren kommer til at dette er forsvarlig basert på de gitte forutsetninger og utførte undersøkelser.

 • Karlsøy kommune – innsigelse til reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (detaljregulering) for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen. Innsigelsen fra Områdestyret for reindrift avvises fordi det ikke ble fremmet innsigelse til kommunedelplanen for det samme området.

 • Karlsøy kommune - kommuneplanens arealdel 2013 - 2023 - innsigelse

  Departementet godkjenner område FT3, Ytre Bjørnskar. Det forutsettes at det stilles krav om reguleringsplan som inneholder vilkår om at skitrekket stenges når det er nødvendig for å overholde reindriftslovens krav om åpen flyttlei. Før reguleringsplanen vedtas, skal det foreligge avtale om gjennomføring av slik stengning når reineier ser behovet for det. Departementet godkjenner område FT5, Skattør, sørøstlig parsell, med følgende endringer: Byggeområdet trekkes 20 meter fra sjøen av hensyn til allmenn ferdsel langs sjøen og havnivåstigning i samsvar med revidert forslag fra tiltakshaver. Det legges vekt på tilpasning til landskapet ved utforming av reguleringsplanen. For å sikre allmenn ferdsel, avsettes sonen langs sjøen til grønnstruktur.

 • Narvik kommune - innsigelse til kommunedelplan for kystsonen 2013 - 2022

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet viderefører flerbruksområde for fiske, ferdsel, friluftsliv og akvakultur (FFFA) ved Gammelveggen. Denne lokaliteten ble tatt i bruk til oppdrett i 2011, basert på kystsoneplanen fra 2004. Området tillates brukt til akvakultur, begrenset til ett anlegg. Departementet har vektlagt at det ikke er påvist ulemper av vesentlig nasjonal betydning i forhold til fiske, naturmangfold, friluftsliv og forurensning. Hensyn til rammebetingelsene for eksisterende næringsvirksomhet har derfor veid tyngst. Departementet godkjenner Ytre-Rombaken som framtidig område for fiske, ferdsel, friluftsliv og natur (FFFN-område) i samsvar med Narvik kommunes vedtak. Området har ingen etablert oppdrettsvirksomhet, og kommunens ønske om å bevare denne delen av fjorden uten oppdrett av hensyn til naturmangfold og fiske har veid tyngst. Innsigelsen fra Nordland fylkeskommune er med dette tatt delvis til følge.

 • Reguleringsplan for Engebøfjellet i Naustdal og Askvoll kommunar - avgjerd i motsegnssak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Engebøfjellet i Naustdal kommune. Departementet har lagt vekt på omsynet til utnytting av mineralressursen i området og til positive lokale ringverknader. Arealet som er regulert til deponi i Førdefjorden vil gå tapt som leveområde for marine artar og som område for næringsomsetting i deponeringsperioden. Departementet legg vekt på at det er vurdert at deponeringa ikkje vil vere orsak til at forvaltningsmålet for artar ikkje vert nådd. Departementet har òg lagt vekt på at risikoen for partikkelspreiing utanfor det planlagde deponiområdet er vurdert som liten. Det er ut frå dette lite truleg at deponeringa vil ha negative konsekvensar for det marine naturmangfaldet utanfor deponiområdet og for fiskeri- og oppdrettsnæringa i den aktuelle delen av Førdefjorden. Departementet legg til grunn at det i eit eventuelt utsleppsløyve etter forureiningslova og driftskonsesjon etter minerallova vert stilt krav om at gruveselskapet skal arbeide for å redusere behovet for deponering av avgangsmassar. Det blir òg lagt til grunn at det vert sett krav til overvaking av effektar av sjødeponiet mellom anna av omsyn til trygg sjømat. Motsegna frå Fiskeridirektoratet region vest er etter dette ikkje teke til følgje.

 • Trondheim kommune - innsigelser til områderegulering for Litlgråkallen, Kobberdammen og Fjellsætra

  Departementet godkjenner områderegulering for Litlgråkallen, Kobberdammen og Fjellsætra, med den endring at sykkelparken tas ut og 6-seters stolheis erstattes av t-krokheis. Departementet har i sine vurderinger lagt vekt på at deler av området allerede er utbygd, og at fordelene ved den planlagte vinterparken som bynært rekrutteringsanlegg for barn og unge er større enn ulempene tiltaket vil medføre for friluftslivsinteressene og naturmangfold i området. Innsigelsene fra fylkesmannen og Klæbu kommune er med dette ikke tatt til følge.

 • Harstad og Kvæfjord kommune – innsigelse til reguleringsplan for drikkevannskilden Storvann nord

  Kommunene ønsker gjennom reguleringsplanen å stille krav om lukkede avløpsløsninger fra toalett, men samtidig åpne for innleggelse av vann med tilhørende utslippstillatelse av gråvann. Hensikten er å rydde opp i uheldige vann- og avløpsløsninger. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt vekt på Helse- og omsorgsdepartementets råd om at det må være avstand mellom infiltrasjonsanlegg og åpent vann som ekstra sikring mot at urenset gråvann når vannkilden. Departementet har endret bestemmelsene i planen for å sikre dette. Vedtaket innebærer at innsigelsen fra Mattilsynet er tatt delvis til følge.

 • Kommunedelplan for riksvei 4 Kjul – Åneby sør i Nittedal kommune - avgjørelse i innsigelsessak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør alternativ 2 er vedtatt av kommunen med juridisk virkning. Departementet forutsetter at dette alternativet legges til grunn for planlegging og gjennomføring av tiltak på riksvei 4 de kommende årene. Areal til en mulig framtidig tunneltrasé etter alternativ 4 sikres ved at traséen markeres på plankartet med bestemmelsesgrense og krav om reguleringsplan. Innsigelsen fra Statens vegvesen er etter dette delvis tatt til følge.

 • Sandefjord kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel - etablering av byggevarehandel på Fokserød

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Sandefjord kommunes vedtak av kommuneplanens arealdel av 22. mai 2014 til etablering av 4000 m2 byggevarehandel på Fokserød. Innsigelsene fra Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen region sør tas ikke til følge.

 • Masfjorden kommune – kommuneplan 2014 - 2020, arealdelen, motsegn frå Kystverket, utelating av ankringsplass ved Haugsøytangen

  Departementet vedtek at arealet ved Haugsøytangen vert sett av til fleirbruksområde i sjø for ferdsel, fiske, natur og friluftsliv, slik det er teikna inn på kommuneplankart frå 2005, vedteke av kommunestyret den 23. februar 2006. Vedtaket inneber at det ikkje vil vere i strid med planen å nytte hovuddelen av området til ankring fram til det er ei endeleg avklaring av arealbruken. Kommunal- og moderniseringsdepartementet tek med dette motsegna frå Kystverket delvis til følgje.

 • Time, Klepp og Sandnes kommunar - motsegn til interkommunal kommunedelplan for Bybåndet sør

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ein mindre del av bustadområde TB7 i interkommunal kommunedelplan for Bybåndet sør i Time kommune. Bustadområde TB6 og hovuddelen av TB7 vert ikkje godkjend til bustadføremål, og vert vidareført som landbruks-, natur- og friluftsføremål (LNF). Departementet meiner omsyna til eit klima- og miljøvenleg utbyggingsmønster og jordvern med desse endringane vert tilstrekkeleg ivaretekne. Motsegna frå Fylkesmannen i Rogaland vert med dette teken delvis til følgje.