Tromsø kommune – innsigelse til kommunedelplan for Ramfjord

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunedelplan for Ramfjord med østre alternativ for E8 og næringsområde N1. Departementet legger vekt på de lokale avveiningene og mulighetene for fremtidige vegløsninger. Innsigelsene fra Statens vegvesen, Riksantikvaren, Sametinget og fylkesmannen tas dermed ikke til følge.

Saken er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved fylkesmannens brev 18. februar 2015, til behandling etter plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunedelplan for Ramfjord med østre alternativ for E8 og næringsområde N1. Departementet legger vekt på de lokale avveiningene og mulighetene for fremtidige vegløsninger. Innsigelsene fra Statens vegvesen, Riksantikvaren, Sametinget og fylkesmannen tas dermed ikke til følge.

 

Bakgrunn for saken

Tromsø kommunestyre vedtok 26. mars 2014 kommunedelplan for Ramfjord. Det er innsigelser til hensynssone H710 som gjelder trasé for E8 Sørbotn-Laukslett etter østre alternativ. Det er i tillegg innsigelse til næringsområde N1. 

Den nærmere begrunnelsen for kommunens vedtak fremgår av kommunens brev 20. januar 2015. Årsaken til at kommunestyret velger østre fremfor vestre trasé er hensynet til det fremtidige, overordnede vegnettet som skal lede trafikken inn til Tromsø, samt hensynet til nærmiljø, friluftsliv, naturmiljø og landskapsbilde. Det er planlagt at fylkesveg 91 skal bli fergefri mellom Tromsø og Lyngen, den såkalte Ullsfjordforbindelsen. Trafikken kan da ledes utenom tettbebyggelsen på Fagernes, og gjennom Tindtunellen. 

Riksantikvaren har 6. februar 2015 overtatt en innsigelse som opprinnelig var fremmet av fylkeskommunen. Innsigelsen er begrunnet med at trasé for E8 etter østre alternativ vil komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner av nasjonal interesse. Dette gjelder fangstgroper for villrein og elg. 

Sametinget fremmet innsigelse til E8 22. august 2013, med samme begrunnelse som fylkeskommunen og Riksantikvaren. Det vises til at det gjelder fangstgroper som har vært i samisk bruk. 

Statens vegvesen region nord fremmet innsigelse til vegen 26. august 2013, blant annet på grunn av mangelfull utredning. I brev 9. januar 2015 er innsigelsen opprettholdt etter at det er foretatt supplerende utredninger. Med bakgrunn i store samfunnsøkonomiske kostnader og økte kostnader for transportbrukere og trafikanter videreføres innsigelsen til østre alternativ. 

Fylkesmannen fremmet innsigelse 2. september 2013 til østre alternativ for E8, begrunnet i at viktig biologisk mangfold berøres. Det gjelder blant annet en lavlands kildemyr, som er rødlistet som sårbar naturtype, og viktige kvartærgeologiske forekomster. 

Fylkesmannen har også innsigelse til næringsområde N1. Innsigelsen ble opprinnelig fremmet at Områdestyret for reindrift i Troms, men myndigheten er fra 1. januar i år overtatt av fylkesmannen. Begrunnelsen er at næringsområdet vil berøre en sentral trekk- og flyttlei for rein. 

Mekling i saken fant sted 25. juni og 18. desember 2014, men det ble ikke enighet. 

Fylkesmannen anbefaler i oversendelsesbrevet til departementet 18. februar 2015 at innsigelsene tas til følge. 

Departementet har senere mottatt en rekke henvendelser med synspunkter i saken. 

Befaring og møte ble holdt 27. april 2015 med representanter fra kommunen, fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens vegvesen, Sametinget, Riksantikvaren, Miljødirektoratet, Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Andre interesserte deltok også. 

Samferdselsdepartementet ga uttalelse i brev 5. juni 2015 og anbefaler at innsigelsen fra Statens vegvesen til østre alternativ for E8 ikke tas til følge. Anbefalingen gis etter en helhetsvurdering med særlig henblikk på mulige fremtidige vegløsninger, og dialog med lokale myndigheter. 

Klima- og miljødepartementet uttalte seg i brev 19. juni 2015 og anbefaler at innsigelsene fra Riksantikvaren, Sametinget og fylkesmannen til E8 ikke tas til følge. Anbefalingen gis etter en helhetsvurdering med særlig henblikk på lokale avveininger og dialog med lokale myndigheter. Det anbefales at det gis en føring om at mulige avbøtende tiltak for å begrense skade på miljøverdier av nasjonal og vesentlig regional verdi vurderes og følges opp i den påfølgende planprosessen. 

Landbruks- og matdepartementet ga uttalelse i brev 13. mai 2015 for næringsområde N1. Departementet mener området ikke kommer i direkte konflikt med reindriftsloven § 22 om stenging av flyttlei/trekklei, og anbefaler at innsigelsen ikke tas til følge. Det anbefales imidlertid at størrelsen på arealet reduseres noe og at kommunen har dialog med reinbeitedistriktet og fylkesmannen om avgrensning og utforming av næringsområdet.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ta stilling til om kommunedelplanen med det viste østre alternativ for E8 og næringsområde N1 skal godkjennes. 

Saken behandles etter plan- og bygningsloven av 2008. Etter § 5-4 første ledd kan berørt statlig og regionalt organ fremme innsigelse i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning. Etter tredje ledd kan Sametinget fremme innsigelse i spørsmål som er av vesentlig betydning for samisk kultur eller næringsutøvelse. Etter § 11-16 andre ledd avgjør departementet om innsigelsen skal tas til følge, og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd. 

Trasé for E8

I planen er trasé for ny E8 vist etter østre alternativ ved at området er vist som hensynssone H710 Båndlegging for fremtidig regulering etter plan- og bygningsloven. Det er innsigelse til vegen fra Statens vegvesen, Riksantikvaren, Sametinget og fylkesmannen. Samferdsels-departementet og Klima- og miljødepartementet anbefaler at innsigelsene ikke tas til følge. Begge departementer gir sine anbefalinger etter en helhetsvurdering og dialog med lokale myndigheter. Samferdselsdepartementet legger særlig vekt på mulige fremtidige vegløsninger. Klima- og miljødepartementet legger særlig vekt på lokale avveininger, og anbefaler at mulige avbøtende tiltak for å begrense skade på miljøverdier av nasjonal og vesentlig regional verdi vurderes i påfølgende planprosess. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener uttalelsene fra Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet tilsier at kommunedelplanen bør vedtas med det inntatte østre alternativ for ny E8. Departementet legger vekt på at kommunen mener dette er det beste alternativet for ny veg, blant annet fordi det vil legge til rette for fremtidige vegløsninger for trafikken inn til Tromsø. Mulighetene for eventuelle avbøtende tiltak av hensyn til miljøinteressene i området bør vurderes i forbindelse med utarbeiding av etterfølgende reguleringsplan. 

Næringsområde N1 

I planen er det tatt inn et næringsområde N1, som det er innsigelse til på grunn av reindriftsinteresser. Landbruks- og matdepartementet anbefaler at innsigelsen ikke tas til følge, men mener at arealet bør reduseres noe. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener uttalelsen fra Landbruks- og matdepartementet tilsier at kommunedelplanen bør godkjennes med det inntatte næringsområdet. Mulighetene for å redusere arealet av hensyn til reindriftsinteressene bør vurderes i forbindelse med utarbeiding av etterfølgende reguleringsplan. 

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i loven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet som berører naturmangfold, og vurderingen skal framgå av vedtaket. Miljødirektoratet har vurdert dette i brev 18. mai 2015, og departementet viser til denne vurderingen.

 

                                                    Vedtak  

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tromsø kommunestyre sitt vedtak 26. mars 2014 om kommunedelplan for Ramfjord, med hensynssone H710 for ny E8 og næringsområde N1.  

For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.

Med hilsen

Jan Tore Sanner

Kopi:
Tromsø kommune
Troms fylkeskommune
Statens vegvesen region nord
Sametinget
Riksantikvaren
Samferdselsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Landbruks- og matdepartementet