Rissa kommune – innsigelse til kommunedelplan for fylkesveg 717 fra Stadsbygd kirke til Vemundstad

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner traséalternativ 1B fra Stadsbygd kirke mot Skyåsen. Dette innebærer at innsigelsen fra Riksantikvaren tas til følge.

Saken er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet med fylkesmannens brev 2. februar 2015 for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 11-16, jf. § 5-6.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner traséalternativ 1B fra Stadsbygd kirke mot Skyåsen. Dette innebærer at innsigelsen fra Riksantikvaren tas til følge.

Bakgrunn for saken
Eksisterende veg mellom Stadsbygd og Vemunstad har dårlig standard. Vegen er bratt, har dårlig sikt, mange svinger og flere direkte avkjørsler ut på vegen. Utredninger har vist at det er lite hensiktsmessig å utbedre eksisterende vegstrekning på grunn av stigningsforholdene på enkelte deler av vegen.

Rissa kommune vedtok i 2012 å få utredet alternative vegtraséer langs strekningen Stadsbygd - Vemundstad. Vegprosjektet fylkesveg 717 fra Stadsbygd kirke til Vemundstad utgjør deler av bompengepakken Fosenvegene. Ved sluttbehandling av kommunedelplanen ble saken lagt fram med administrativ tilråding av alternativ 1B. Kommunestyret vedtok 11. september 2014 traséalternativ 1A, fordi alternativet vurderes som mindre konfliktfylt i forhold til Reinsbygda og i forhold til landbruket. De mener også at alternativ 1B har dårligere geologi ved tunnelpåhugget, og vil gi større skjæringer enn alternativ 1A.

Riksantikvaren fremmet 29. oktober 2014 innsigelse til kommunestyrets vedtak av alternativ 1A, fordi vegtraséen berører et kulturlandskap med nasjonal verdi med gravfelt og gårdstun fra jernalderen. Saken behandles av Riksantikvaren fordi fylkesutvalget ikke tok til følge innstilling fra fylkesrådmannen om å fremme innsigelse til traséalternativ 1A. Riksantikvaren viser til at de monumentale gravminnene på Rein er et sjeldent godt eksempel på sammenheng mellom et gårdstun og forhistoriske gravminner. Alternativ 1A vil bryte opp sammenhengen mellom gårdstunet på Rein og de forhistoriske gravhaugene. I følge Riksantikvaren vil dette være "utilbørlig skjemming av de automatisk fredete kulturminnene og en radikal forringelse av kulturlandskapet". Veitraséen er i konflikt med Regional plan for kulturminner for Sør-Trøndelag 2013-2017, der de berørte gravhaugene og bautaen i området er ett av de 38 prioriterte kulturminneområdene i fylket, beskrevet som unike og representative kulturminner.

Fordi Riksantikvaren fremmet innsigelse, fant rådmannen det riktig å forelegge saken for kommunestyret på nytt. Kommunestyret behandlet saken og vedtok 13. november 2014 å opprettholde traséalternativ 1A.

Innsigelsen ble forsøkt meklet av fylkesmannen 7. januar 2015 uten at enighet ble oppnådd.

Saken ble oversendt 2. februar 2015 fra fylkesmannen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.

Møte og befaring ble gjennomført 23. april 2015 med representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Samferdselsdepartementet, Riksantikvaren, Statens vegvesen region midt, Fylkesmannen i Sør- Trøndelag, Sør- Trøndelag fylkeskommune og Vegdirektoratet.

Fylkesmannen i Sør- Trøndelag har i sin oversendelse av saken til departementet anbefalt traséalternativ 1B. Fylkesmannen viser til at landskapet ved Rein er preget av kulturminner med stort tidsspenn. Fylkesmannen mener at sammenhengen mellom gravminnene og gårdstunet på Rein er av vesentlig betydning for opplevelsen av landskapet og kulturminnene i området. Trasé 1A vil bryte opp denne opplevelsen av sammenheng og bidra til å forringe kulturlandskapet i området. Det andre alternativet, 1A, er etter fylkesmannens vurdering ikke forenlig med nasjonale hensyn til kulturlandskap og kulturminner på stedet.

Fylkesmannen viser til at kommunen har vurdert at alternativ 1B vil medføre behov for større skjæringer for å få et tilfredsstillende påhugg til tunnel T2 enn alternativ 1A. Fylkesmannen oppfordrer til at det søkes løsninger og avbøtende tiltak som reduserer ulempene ved valg av alternativ 1B.

Samferdselsdepartementet anbefaler i brev 22. mai 2015 at innsigelsen fra Riksantikvaren ikke tas til følge. Samferdselsdepartementet viser til at alternativ 1A har en svært stram linjeføring og vil gi en noe kortere vegtrasé på ca. 50 meter sammenliknet med 1B. Alternativ 1B har en mykere linjeføring og tar således mer hensyn til landskapet.

Samferdselsdepartementet mener det kan være et noe større sikringsbehov for tunnel T2 (alternativ 1B), men at dette innebærer minimale ekstra kostnader. Samferdselsdepartementet viser til at utredningen i kommunedelplanen konkluderer med at begge alternativer er gjennomførbare. Sammenstillingen av de prissatte og ikke-prissatte konsekvenser viser at alternativ 1B kommer best ut for denne strekningen.

Samferdselsdepartementet har lagt avgjørende vekt på de lokale interessene i saken, og støtter kommunestyrets vedtak om traséalternativ 1A. Departementet viser til at den faglige vurderingen som foreligger fra Vegdirektoratet viser at det er liten forskjell på de to alternative linjene.

Klima- og miljødepartementet (KLD) anbefaler i brev 27. mai 2015 at Riksantikvarens innsigelse tas til følge. KLD viser til at de to gjenværende gravhaugene ved Rein utgjør de siste delene av et større forhistorisk gravfelt. De to siste gravhaugene er viktige markører i landskapet som viser den rike historien de er en del av. Tunet på Rein inngår i denne opplevelsen av det rike og storslåtte kulturlandskapet. En veg mellom gravhaugene og tunet på Rein vil etter KLDs vurdering utilbørlig skjemme de automatisk fredede kulturminnene i et landskap av nasjonal kulturminneverdi. KLD viser også til at det ikke er gitt noen faglig begrunnelse for valg av alternativ 1A. Dette er uheldig siden alternativ 1A vil medføre forringelse av nasjonal kulturverdi. KLD viser til Statens vegvesens uttalelser som fremhever at det kun er marginale forskjeller mellom alternativene når det gjelder lengde, kostnad, hastighet og trafikksikkerhet. Departementet viser til at Riksantikvaren under meglingen har signalisert at det vil bli gitt dispensasjon for fjerning av eventuelle automatisk fredete kulturminner i alternativ 1B.

KLD har i brev av 21. oktober 2015 etter anmodning fra KMD oversendt en utdypende beskrivelse av de nasjonale kulturminneverdiene i området fra Riksantikvaren.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering
Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ta stilling til om alternativ 1A eller 1B for vegtrasé skal velges som grunnlag for kommende reguleringsplanlegging, jf. plan- og bygningsloven § 11-16.

Saken behandles etter plan- og bygningsloven. Etter § 5-4 første ledd kan berørt statlig og regionalt organ fremme innsigelse til forslag til kommuneplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Etter § 11-16 andre ledd avgjør departementet om innsigelsen skal tas til følge, og departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

De trafikale hensyn
Rissa kommune ønsker å legge om vegen mellom Stadsbygd og Vemundstad fordi dagens veg ikke holder tilfredsstillende standard. Det er utredet flere alternativer. Konsekvensutredningen viser at alternativ 1B er å foretrekke framfor alternativ 1A ut fra en faglig helhetsvurdering av "de prissatte- og ikke-prissatte konsekvenser". Alternativ 1B har en bedre linjeføring i landskapet, noe som bør tillegges vekt siden dette er et kulturlandskap av høy verdi.

Samferdselsdepartementet viser til at Statens vegvesen har vurdert begge alternativene, og konkludert med at begge gjør det mulig å komme fram til gode løsninger for lokalveger /tilkomst og løsninger for myke trafikanter i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan.

Rissa kommunes begrunnelse for å vedta alternativ 1A er hensynet til nærmiljø og trafikksikkerhet. Konsekvensutredningen viser at det er liten forskjell på de to alternativene i forhold til nærmiljø. Det samme gjelder forholdet til dyrka mark. Alternativ 1A vil gi noe kortere veg fordi den har en svært stram linjeføring. I tillegg viser kommunen til at alternativ 1A er å foretrekke siden det vil gi mindre skjæringer og påhugg til tunnel T2.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at alternativene er relativt likeverdige når det gjelder de trafikale hensyn. Alternativ 1B har en bedre linjeføring i landskapet, mens alternativ 1A har noe mindre skjæringer og påhugg til tunnel T2.  Samferdselsdepartementet skriver at de to alternativene ikke skiller seg kostnadsmessig fra hverandre. Departementet viser også til at Statens vegvesen finner at begge alternativ vil gi fullgod løsning innenfor vegnormalen.

Konsekvenser for kulturminner og kulturlandskap
Klima- og miljødepartementet viser til at det er uheldig at kommunen velger alternativ 1A framfor 1B fordi det vil medføre alvorlig forringelse av nasjonale kulturminneverdier. Disse verdiene er særlig knyttet til sammenhengen mellom gårdsanlegget og gravminnene fra jernalderen, som alternativ 1A vil bryte. De synlige gravminnene er rester etter et større gravfelt i tilknytning til gårdsanlegget. Ettersom begge alternativene framstår som likeverdige når det gjelder realisering av planen, kan ikke departementet se at det er tungtveiende hensyn som tilsier å tillate forringelse av kulturminneverdier av nasjonal verdi. Departementet viser til at de to alternativene er likeverdige med hensyn til lengde, kostnad, hastighet og trafikksikkerhet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enig i disse vurderingene. Alternativ 1B kommer best ut i en total vurdering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser i kommunens plan. Begge alternativer gir gode lokale løsninger, mens det ene alternativet er i strid med nasjonale kulturminneverdier. Gjennom reguleringsplanen kan alternativ 1B bearbeides slik at det blir mindre ulemper for nærmiljøet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet konkluderer med at de nasjonale kulturminnehensynene i dette tilfellet er så sterke at de lokale hensynene ikke får avgjørende vekt. Ved å velge alternativ 1B vil vegen i større grad kunne tilpasses et viktig forhistorisk gravfelt og sikre sammenhengen mellom gårdstun og gravminnene. Vegen blir også bedre tilpasset det verdifulle kulturlandskapet.
 

Vedtak

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet alternativ 1B som grunnlag for videre planlegging av fylkesveg 717 på strekningen Stadsbygd- Vemundstad. Vedtaket innebærer at innsigelsen fra Riksantikvaren tas til følge.
 

Rissa kommune er orientert om vedtaket ved kopi av dette brevet.
 

Med hilsen

Jan Tore Sanner

 

Kopi:
Klima- og miljødepartementet
Samferdselsdepartementet
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Riksantikvaren
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Rissa kommune