Forsiden

Farsund kommune - innsigelse til reguleringsplan for Halebukta, Åpta

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser det som positivt at Farsund kommune har tatt et helhetlig grep i forhold til planlegging av småbåthavner, og at det legges til rette for flere båthavner i Åptafjorden. Imidlertid vil den aktuelle reguleringsplanen for småbåthavn i Halebukta kunne få negative konsekvenser for et område med ålegress og havgress av nasjonal verdi. Dette er det ene av to slike områder i kommunen av nasjonal verdi. Denne naturtypen har en viktig økosystemfunksjon for arter som lever i tilknytning til naturtypen. Departementet har vektlagt at det er andre muligheter for å anlegge småbåthavner i området, og at fordelene ved tiltaket dermed ikke oppveier de negative konsekvensene for naturmangfoldet. Departementet godkjenner derfor ikke reguleringsplanen.

Saken er oversendt departementet ved fylkesmannens brev av 12. januar 2015 for avgjørelse etter § 27-2 nr. 2 i plan- og bygningsloven av 1985. Saken behandles etter den tidligere loven fordi planen ble utlagt til offentlig ettersyn før ny plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2009. Fylkesmannens miljøvernavdeling og Fiskeridirektoratet Region Sør har innsigelse til planen begrunnet i hensyn til viktige naturverdier i sjø.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser det som positivt at Farsund kommune har tatt et helhetlig grep i forhold til planlegging av småbåthavner, og at det legges til rette for flere båthavner i Åptafjorden. Imidlertid vil den aktuelle reguleringsplanen for småbåthavn i Halebukta kunne få negative konsekvenser for et område med ålegress og havgress av nasjonal verdi. Dette er det ene av to slike områder i kommunen av nasjonal verdi. Denne naturtypen har en viktig økosystemfunksjon for arter som lever i tilknytning til naturtypen.

Departementet har vektlagt at det er andre muligheter for å anlegge småbåthavner i området, og at fordelene ved tiltaket dermed ikke oppveier de negative konsekvensene for naturmangfoldet. Departementet godkjenner derfor ikke reguleringsplanen.
 

Bakgrunn
Reguleringsplanen legger til rette for en småbåthavn med slipp og flytebrygger. Planområdet er på ca. 10 dekar. For å få tilstrekkelig dybde planlegges det å fjerne masser ned til om lag to meters dybde i et område på ca. fem dekar. Det skal også legges til rette for parkering ved å fylle ut et område på ca. 1,3 dekar ut i sjøen.

I kommunedelplanen fra 2001 er området vist som planlagt småbåthavn under arealkategorien "område for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag". Det er krav om reguleringsplan og det er gitt følgende retningslinje for planleggingen: "Planlagte småbåthavner skal dekke behovet til eksisterende og planlagt bebyggelse i det området som naturlig sokner til småbåthavna. Båthavnene skal tilrettelegges for allmenn ferdsel med fortøynings- og ilandstigningsmuligheter". Arealbruken for området ble behandlet i kommunedelplan for Herad-Spind 2014-2024, men det aktuelle området i Halebukta ble ikke godkjent som framtidig småbåthavn i denne planen fordi det var innsigelse til reguleringsplanen. Partene ble enige om at innsigelsen skulle følges opp videre i forbindelse med reguleringsplanen.

Farsund kommune har som mål å dekke behovene til nåværende og planlagt bebyggelse med båtplasser. Samlet behov for nye båtplasser i denne delen av Åptafjorden vurderes til 500, og det er avsatt arealer til to nye båthavner i tillegg til Halebukta. Kommunen mener alle de tre planlagte båthavnene er nødvendig for å dekke behovet.

Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen fremmet den 8. juli 2009 innsigelse til regulerings­planforslaget fordi småbåthavnen vil berøre en ålegresseng av nasjonal/regional verdi, og fordi planforslaget ikke var konsekvensutredet.

Fiskeridirektoratet Region Sør fremmet innsigelse i brev av 2. september 2009 til foreslått småbåthavn, adgang til etablering av slipp, samt adgang til å foreta mudring i planområdet, på grunn av sannsynlig negativ påvirkning på en forekomst av ålegress.

På bakgrunn av innsigelsene ble det i 2010 foretatt en miljøutredning av konsulentselskapet Ecofact AS. Utredningen viser at Halebukta domineres av mudder, og at de grunne delene av bukta, hvor småbåthavna ønskes lokalisert, er dekket av havgress. Både ålegress og havgress tilhører naturtypen ålegressenger og andre undervannsenger. Kommunen endret på bakgrunn av denne rapporten planen og sendte nytt forslag på høring 8. mai 2012.

Både fylkesmannen og Fiskeridirektoratet opprettholdt innsigelsen til det endrede planforslaget.

Vest-Agder fylkeskommune uttalte seg til planen ved offentlig ettersyn. Ut fra behovet for båtplasser stilte fylkeskommunen seg positiv til en småbåthavn. Fylkeskommunen var opptatt av at småbåthavnen får en utforming som sikrer tilgjengelighet for alle og at dette bør nedfelles i reguleringsbestemmelsene.

Mekling i saken er ikke gjennomført. Kommunen anmodet i brev av 30. oktober 2013 fylkesmannen om mekling, men fylkesmannen vurderte at det ikke var hensiktsmessig da det har vært enighet mellom fylkesmannen og kommunen om at det ikke er noen aktuell mellom­løsning.

Kommunestyret i Farsund vedtok planen den 11. september 2014. Kommunen mener at det kun er en liten del av ålegressenga som kommer innenfor planområdet, og at dette kan tas hensyn til ved at ingen deler av båtplassene/utriggerne kommer i konflikt med ålegresset.

Fylkesmannen anbefaler i sin oversendelse av saken til departementet at innsigelsen blir tatt til følge. Fylkesmannen viser til at rapporten fra Ecofact bekrefter og forsterker argumentet om at Halebukta er en viktig del av naturtypen ålegressenger og andre undervannsenger i Åptaområdet. Rapporten kapittel 3 side 9 sier: «Havgress/tjønnaks er en utforming av naturtypen ålegressenger og andre undervannsenger. Dette fører i praksis til at den tidligere registrerte ålegressengen blir utvidet til å gjelde hele Halebukta».

Etter at saken ble oversendt departementet for avgjørelse, er det gjennomført møter mellom Fiskeridirektoratet Region Sør og kommunen. Disse partene har kommet fram til en løsning som gjør at Fiskeridirektoratet kan trekke sin innsigelse. Siden saken er sendt til departe­mentet for avgjørelse, er det imidlertid ikke anledning til å trekke innsigelsen. Det foreligger også en innsigelse fra fylkesmannen, og saken må derfor uansett behandles av departementet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor anbefalt at Fiskeridirektoratet sender sine nye vurderinger av saken til Nærings- og fiskeridepartement i forbindelse med Kommunal- og moderniseringsdepartementets endelige behandling av planen.

Befaring og møte i saken ble avholdt 14. april 2015. Tilstede var representanter fra Farsund kommune, tiltakshaver, Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet Region Sør, Fylkesmannen i Vest-Agder og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nærings- og fiskeridepartementet viser i sin uttalelse av 4. mai 2015 til den faglige tilrådningen fra Fiskeridirektoratet, og anbefaler at reguleringsplanen vedtas i tråd med oppnådd enighet mellom Fiskeridirektoratet og Farsund kommune i møtet 13. mars 2015. Enigheten innebærer at planen godkjennes under forutsetning av at den endres slik at det settes et tak på maksimalt 45 båtplasser og at det stilles krav til håndtering av forurensning og avfall.

Klima- og miljødepartementet viser i sin uttalelse av 29. juni 2015 til at naturtypen "ålegressenger og andre undervannsenger" er under økende press i Norge. En viktig årsak til dette er en stadig bit for bit-utbygging i strandsonen med blant annet småbåthavner og etablering av kunstige sandstrender. Lokaliteten i Halebukta er en av to gjenværende lokaliteter i Farsund kommune som er av nasjonal verdi.

Klima- og miljødepartementet viser til at småbåthavnen vil ligge direkte over området med havgress. Utbygging og bruk av havnen vil dermed medføre direkte og indirekte påvirkninger på havgressengen, men også på ålegressengen som sammen med havgressengen er en naturtypelokalitet av nasjonal verdi. Havgress inngår i naturtypen ålegressenger og andre undervannsenger.

Klima- og miljødepartementet vurderer at nytten av tiltaket ikke uten videre oppveier de negative miljøkonsekvensene, og at det må tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade jf. naturmangfoldloven § 9. Departementet viser videre til at det foreligger andre områder i nærheten der småbåthavner kan etableres uten risiko for tap av miljøverdier av nasjonal eller vesentlig regional verdi. Klima- og miljødepartementet anbefaler at fylkesmannens innsigelse tas til følge, og at kommunen bes om å gjøre en nærmere vurdering av muligheten for alternativ lokalisering, jf. naturmangfoldloven § 12.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurderinger
Departementet ser det som positivt at Farsund kommune har tatt et helhetlig grep om planlegging av småbåthavner og legger til rette for flere båthavner i Åptafjorden. Siden Halebukta var vist som småbåthavn i kommuneplanen fra 2001, har det kommet ny kunnskap om ålegress/havgress av nasjonal verdi i området. Det har også kommet ny kunnskap om virkningen av småbåthavner på naturmangfoldet.

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i loven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet som berører naturmangfold, og vurderingen skal framgå av vedtaket. Klima- og miljødepartementet har vurdert dette i sitt brev 29. juni 2015, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til denne vurderingen.

Det er siden 2007 gjennomført et nasjonalt program for å kartlegge naturtyper i marine områder. En av naturtypene som kartlegges er undervannsenger. Ålegress, sammen med blant annet tjønnaks og havgress, utgjør en naturtype som finnes i grunne skjermede bukter. Dette er svært viktige gyte- og oppvekstområder for fisk og beiteområder for sjøfugl. Forvaltnings­messig er naturtypen en utfordring, fordi skjermede, grunne bukter ofte også er egnede områder for småbåthavner.

Klima- og miljødepartementet sier i sin uttalelse at den aktuelle småbåthavnen i Halebukta vil få negative konsekvenser for nasjonalt viktig naturmangfold i sjø. Størrelsen og kvaliteten på den aktuelle ålegressengen, samt nærheten til et gyteområde for torsk, medfører at den aktuelle ålegressengen er vurdert å være av nasjonal verdi. Det er registrert to ålegressenger av nasjonal verdi i Farsund kommune. Ålegress sammen med havgresset i bukta utgjør naturtypen undervannsenger, og det er disse forekomstene som til sammen danner en naturtype av nasjonal verdi.

Undersøkelser, blant annet i 2012 (av Stokke mfl. 2012), viser at utbygging av småbåthavner kan føre til at naturmangfoldet reduseres.Utfylling, mudring og utbygging av brygge vil utgjøre direkte inngrep i og påvirke store deler av lokaliteten inne i Halebukta. Fore­komsten er alt påvirket av tiltak, blant annet en stor småbåthavn innerst i bukta ved Åpta, og nye båthavner vil innebære en ytterligere nedbygging av forekomsten.

Selv om kommunen har endret plangrensen for småbåthavna for å ta hensyn til ålegresset, vil området med havgress bli direkte berørt. Småbåthavna skal etableres i et område som er svært grunt. Det er derfor behov for å mudre for å få tilstrekkelig dybde for båtene. Både mudringen og utfyllingen for å anlegge parkeringsplasser, vil få direkte konsekvenser for havgresset, ødelegge røttene og endre bunnforholdene. Videre vil ålegresset påvirkes av mudring og økt aktivitet inn i den grunne bukta. Erfaring fra andre småbåthavner er at artsmangfoldet reduseres ved slike inngrep, og at bestanden av ålegress/havgress, som er avhengig av sollys, blir fortrengt.

I kommunedelplan for Herad-Spind er det godkjent tre nye områder for småbåthavner ved Åpta. Kommunen har en målsetting om å anlegge 500 nye båtplasser innenfor denne delen av Åptafjorden og viser til at det også er behov for småbåthavna i Halebukta for å dekke behovet.

Småbåthavna ved Halebukta vil utgjøre 45 småbåtplasser og utgjør dermed ca. 10 % av de nye båtplassene. De øvrige arealene som er avsatt til formålet vil dekke behovet for nye båtplasser de nærmeste årene. Departementet mener derfor at fordelene ved å anlegge omsøkte småbåthavn ikke oppveier de negative miljøkonsekvensene. På denne bakgrunn blir konklusjonen at reguleringsplanen ikke godkjennes.
 

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 godkjenner ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplan for Halebukta.

Farsund kommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet
 

Med hilsen

Jan Tore Sanner

 

Kopi:
Klima- og miljødepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Farsund kommune
Fiskeridirektoratet
Miljødirektoratet
Vest-Agder fylkeskommune