Kommunedelplan for riksvei 4 Kjul – Åneby sør i Nittedal kommune - avgjørelse i innsigelsessak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør alternativ 2 er vedtatt av kommunen med juridisk virkning. Departementet forutsetter at dette alternativet legges til grunn for planlegging og gjennomføring av tiltak på riksvei 4 de kommende årene. Areal til en mulig framtidig tunneltrasé etter alternativ 4 sikres ved at traséen markeres på plankartet med bestemmelsesgrense og krav om reguleringsplan. Innsigelsen fra Statens vegvesen er etter dette delvis tatt til følge.

Vi viser til fylkesmannens brev av 26.06.2014 og sakens dokumenter. Statens vegvesen har innsigelse til kommunedelplan rv. 4 Kjul-Åneby sør og saken er oversendt departementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 11-16.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør alternativ 2 er vedtatt av kommunen med juridisk virkning. Departementet forutsetter at dette alternativet legges til grunn for planlegging og gjennomføring av tiltak på riksvei 4 de kommende årene. Areal til en mulig framtidig tunneltrasé etter alternativ 4 sikres ved at traséen markeres på plankartet med bestemmelsesgrense og krav om reguleringsplan.

Innsigelsen fra Statens vegvesen er etter dette delvis tatt til følge.


Bakgrunn
Formålet med planarbeidet har vært å avklare framtidig trasé for rv. 4 mellom Kjul og Åneby sør i Nittedal kommune. Det er behov for å bedre framkommeligheten og miljøet langs vegen, øke trafikksikkerheten og avklare vegtrasé ift. langsiktig arealutvikling i kommunen.

Planforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen med bakgrunn i planprogram vedtatt av Nittedal kommune i 2009. Samferdselsdepartementet fastslo i brev av 26.06.2012 at ”kollektivkonseptet” skulle legges til grunn for planlegging av rv. 4 gjennom Nittedal kommune, og viste til ”Notat for prinsipielle transportløsninger for rv. 4 Gjelleråsen – Roa”. Kollektivkonseptet innebærer at riksvegen skal utvikles i dagens trasé og at kollektivtilbudet skal videreutvikles. 

Forslag til kommunedelplan rv 4 Kjul-Åneby sør ble lagt ut til offentlig ettersyn i mai 2013 i fem alternativer. Alternativ 1 og 2 følger dagens trasé, mens alternativene 3, 4 og 5 går i tunnel under Rotnes.

Forholdet til andre planer
Gjeldende kommuneplan for Nittedal ble vedtatt i 2009. Planen legger til grunn at 60-70% av kommunens vekst skal skje i Rotnesområdet.

Parallelt med planprosessen knyttet til rv. 4 har kommunen utarbeidet og vedtatt en kommunedelplan for Nittedal sentrum. Planen legger grunnlag for utvikling av et kompakt sentrumsområde med boliger, forretninger, helsehus, park, kirke og flerbrukshus, idrettshall, kollektivterminal, innfartsparking m.m.. Den planlagte sentrumsutviklingen forutsetter at rv. 4 legges i en bue øst for sentrum over en strekning på ca 800 m.

I forslag til ”Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus” er Nittedal en av seks lokale byer og tettsteder som skal prioriteres for vekst.

Statens vegvesen fremmet i brev av 05.02.2014 innsigelse til tunnelalternativene 3, 4 og 5. Vegvesenet viser til konsekvensutredningen for planen og påpeker at tunnelalternativene ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomme i et 25-års perspektiv. Vegvesenet viser videre til Samferdselsdepartementets føringer om at rv. 4 skal utvikles i dagens trasé i et 2030- perspektiv.

Statens vegvesen anbefaler alternativ 2 med en mulig omlegging ved Rotnes. Det påpekes at dette alternativet har minst negativ virkning på miljø og samfunn, og at det er den mest lønnsomme måten å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på rv 4. Statens vegvesen mener kommunen kan hindre gjenbygging av en framtidig tunneltrasé ved å vise denne som en hensynssone i kommuneplanen.

Akershus fylkeskommune v/fylkesutvalget uttalte seg til planforslaget 24.06.2013. Av hensyn til kulturlandskapet, tettstedsutvikling og nærføring til Nitelva anbefaler fylkesutvalget omlegging av rv. 4 i sløyfe rundt sentrum, kollektivfelt mellom Kjul og Rotneskrysset samt trafikksikkerhetstiltak nord for Rotnes. På lang sikt mener fylkesutvalget at en ny tunell forbi Rotnes vil være den eneste akseptable løsningen for framtidig økt trafikkmengde.

Nittedal kommune vedtok 24.03.2014 alternativ 4 med tunnel under Rotnes som langsiktig korridor for rv. 4 mellom Kjul og Åneby sør. Kommunen påpeker i vedtaket at en utvidelse av rv. 4 i sentrum uten omlegging i bue vil være ødeleggende for stedsutviklingen. Det påpekes videre at breddeutvidelser nord for Rotneskrysset vil være negativt for natur, miljø og Nitelva som ressurs for friluftsliv. Kommunen mener at trafikken på rv. 4 og arealknappheten i sentrum tilsier at tunnelløsning på et tidspunkt vil bli en god samfunnsinvestering.

I tillegg til å vedta alternativ 4 som langsiktig løsning, vedtok kommunen alternativ 2 som grunnlag for følgende tiltak fram mot 2030:
- Regulering og omlegging av rv. 4 mellom Rådhuskrysset og Mokrysset
- Regulering og bygging av kollektivfelt mellom Kjul og Rotneskrysset
- Regulering og ombygging av Rotneskrysset
- Nødvendige sikkerhetstiltak på rv. 4 nord for Rotneskrysset

Det framgår av kommunens vedtak at prosjektering og bygging av rv. 4 etter alternativ 2 ikke kan starte før det er utarbeidet en områderegulering som fastsetter kvartalsstruktur og gateutforming i sentrum. Det må også foreligge avtaler mellom Nittedal kommune, stat, fylke og private utbyggere vedr. omlegging av rv. 4 mellom Rådhuskrysset og Mokrysset.

Meklingsmøte ble holdt hos fylkesmannen 07.04.2014 uten at partene kom til enighet. Statens vegvesen mener kommunen må prioritere ett alternativ slik at det blir tydelig hvilket alternativ som skal legges til grunn for videre planlegging og i budsjettprosessene knyttet til Nasjonal transportplan og Oslopakke 3. Vegvesenet mener videre at kommunen kan sikre alternativ 4 som langsiktig trasé ved å vise denne som hensynssone i kommuneplanens arealdel.

Kommunen mener det ikke er tilstrekkelig å vise alternativ 4 som hensynssone og viser til at prosjekter som ikke er vedtatt i kommunen, ikke vil komme i betraktning og bli prioritert i Nasjonal transportplan og Oslopakkeprosessene.

Fylkesmannen oversendte saken til departementet 26.06.2014. Fylkesmannen anbefaler at innsigelsen ikke tas til følge og viser til regjeringens føringer om at hensynet til lokaldemokratiet skal vektlegges sterkere. Det vises også til fylkesutvalgets uttalelse om at ny tunnel forbi Rotnes på lang sikt er den eneste akseptable løsningen og kommunens behov for forutsigbarhet og langsiktig arealutvikling.

Statens vegvesen sendte kommunedelplanen på høring til Lunner kommune, Skedsmo kommune, Oslo kommune og Oppland fylkeskommune i august 2014. Ved en feil ble dette ikke gjort da planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2013.

Oppland fylkeskommune og Lunner kommune har uttalt seg til planforslaget og støtter Nittedal kommunes vedtak om at tunnelløsning (alternativ 4) er den beste langsiktige løsningen.

Befaring ble gjennomført 05.09.2014 med representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen region øst, Statens vegvesen vegdirektoratet, Akershus fylkeskommune, Nittedal kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Vegdirektoratet har uttalt seg til saken i brev av 06.10.2014. Direktoratet viser til statlige føringer i prinsippnotatet for rv. 4 Gjelleråsen – Roa og anbefaler at alternativ 2 med muligheter for omlegging forbi Rotnes sentrum, legges til grunn for videre planlegging. Direktoratet mener det ikke bør vedtas en løsning på rv. 4 som medfører økt personbiltrafikk inn mot Oslo da dette vil bidra til å redusere fremkommeligheten i vegnettet for alle trafikanter. Vegdirektoratet mener videre at det ikke må velges tunnel i tilfeller der det finnes like gode dagalternativer fordi tunnel medfører store merkostnader knyttet til investering, drift og vedlikehold.

Vegdirektoratet mener kommunens vedtak av både alternativ 2 og 4 er problematisk og viser til at kombinasjonsalternativet ikke er utredet i konsekvensutredningen og ikke er i tråd med de statlige føringene. Vegdirektoratet mener at et eventuelt behov for å bygge alternativ 4 i tillegg til alternativ 2 ligger langt fram i tid, og at behovet for dette må utredes i et utrednings- eller planarbeid nærmere 2050.

Samferdselsdepartementet har uttalt seg til saken i brev av 24.10.2014. Departementet støtter innsigelsen fra Statens vegvesen og vurderingene til Vegdirektoratet. Departementet er enig i at alternativ 2 må legges til grunn for videre planlegging av strekningen Kjul-Åneby. Departementet er usikker på om det er mulig å vedta to alternativer i en kommunedelplan og anbefaler at en eventuell framtidig tunneltrasé synliggjøres som en hensynssone i kommuneplanens arealdel.


Kommunal –og moderniseringsdepartementets vurdering
Etter plan- og bygningsloven § 11-16 skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjøre om innsigelsen skal tas til følge eller ikke. Departementet kan i den forbindelse gjøre endringer i planen.

Departementet oppfatter at kommunen og Statens vegvesen har lagt ulikt tidsperspektiv til grunn i arbeidet med kommundelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør, og at dette er årsaken til at innsigelsesspørsmålet ikke er løst. Statens vegvesen ønsker å avklare hvilken trasé som skal legges til grunn for videre planlegging av tiltak på rv. 4, og har reist innsigelse til tunnelalternativene på grunn av høye kostnader. Kommunen har vedtatt alternativ 2 som grunnlag for tiltak på dagens veg fram mot 2030. På lenger sikt mener kommunen at trafikken på rv. 4 vil øke så mye at vegen må legges i tunnel utenom sentrum. Kommunen har derfor vedtatt alternativ 4 med tunnel under Rotnes som en langsiktig løsning.

På bakgrunn av kommunens vedtak oppfatter departementet at det er enighet om at alternativ 2 skal legges til grunn for oppgradering av rv. 4 de kommende årene. Alternativ 2 åpner for kollektivfelt mellom Kjul og Rotneskrysset, omlegging av riksvegen i sløyfe forbi Rotnes sentrum, utbedring av kryss og etablering av forbikjøringsfelt nord for Rotneskrysset. Departementet oppfatter videre at kommunen ikke ønsker breddeutvidelse med forbikjøringsfelt nord for Rotneskrysset av hensyn til natur- og kulturmiljøet langs Nitelva. Behovet for et slikt forbikjøringsfelt må avklares gjennom kommende reguleringsplanprosess.

Det uløste spørsmålet i saken er om kommunen kan vedta alternativ 4 som en langsiktig løsning i tillegg til alternativ 2. Kommunen ønsker å vedta tunneltraséen nå og mener dette er nødvendig for framtidig tettstedsutvikling og for at løsningen skal bli vurdert i NTP- og Oslopakkeprosessene. Statens vegvesen mener kommunen ikke kan vedta to vegløsninger og viser til at konsekvensene av dette ikke er utredet. Vegvesenet mener videre at en eventuell tunnelløsning ligger så langt fram i tid at det vil være behov for ny planprosess før gjennomføring. Det påpekes at tidshorisonten i konsekvensutredningen er 25 år, dvs lenger enn tidshorisonten i KVU-notatet. Løsninger ut over 25 år er det etter vegvesenets vurdering for tidlig å si noe om nå.

Etter departementets vurdering er det positivt at kommunen legger et langsiktig perspektiv til grunn i sin arealplanlegging. Langsiktige strategier for utbyggingsmønster og transportløsninger er et viktig tema i kommuneplanens samfunnsdel. I kommuneplanens arealdel som er juridisk bindende for ny arealbruk og nye byggetiltak, er det derimot vanlig å legge et 12-års perspektiv til grunn.

Departementet har forståelse for kommunens langsiktige ønske om å få lagt rv 4 i tunnel utenom tettstedet, men mener tunneltraséen ikke kan vedtas som en juridisk bindende trasé nå. Det legges vekt på at konsekvensene av å realisere begge vegalternativene ikke har vært konsekvensutredet, og at en eventuell realisering av tunnelløsningen ikke er aktuelt før nærmere 2050. Departementet mener at kommunen kan holde mulighetene åpne for en framtidig tunnelløsning ved at den sikres mot gjenbygging. Dette kan gjøres ved at vegtraséen markeres på plankartet med en bestemmelsesgrense og at det stilles krav om reguleringsplan for området, jf plan- og bygningsloven § 11-9 første ledd pkt.1. Løsningen sikrer at det ikke skjer arealbruksendringer og byggetiltak i tunneltraséen uten at dette er nærmere vurdert i kommunen. Løsningen vil også gi grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplan for tunnelløsningen når dette eventuelt blir aktuelt.

 

Vedtak

Departementet legger til grunn at kommunedelplan rv. 4 Kjul-Åneby sør alternativ 2 med plankart og bestemmelser datert 13.09.2014, er vedtatt av kommunen med rettsvirkning. Departementet gjør følgende endringer i planen:

  • Veialternativ 4 vises som bestemmelsesområde på plankartet. Arealformålene i gjeldende kommuneplanens arealdel videreføres.
  • Følgende tillegg tas inn i bestemmelsene § 4:
    Krav om reguleringsplan gjelder også for bestemmelsesområdet.
  • Følgende tillegg tas inn bestemmelsene § 7:
    Alternativ 2 skal gjennomføres før eventuell gjennomføring av alternativ 4.


Nittedal kommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet. Departementet forutsetter at kommunen gjør de nødvendige endringer i plankartet og i bestemmelsene.

For kunngjøring gjelder plan- og bygningsloven § 11-15.

 

Med hilsen

Jan Tore Sanner

 

Kopi:
Nittedal kommune
Akershus fylkeskommune
Samferdselsdepartementet