Forsiden

Sandefjord kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel - etablering av byggevarehandel på Fokserød

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Sandefjord kommunes vedtak av kommuneplanens arealdel av 22. mai 2014 til etablering av 4000 m2 byggevarehandel på Fokserød. Innsigelsene fra Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen region sør tas ikke til følge.

Saken er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved fylkesmannens brev 2. juli 2014 til behandling etter plan- og bygningsloven § 11-16.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Sandefjord kommunes vedtak av kommuneplanens arealdel av 22. mai 2014 til etablering av 4000 m2 byggevarehandel på Fokserød.

Vedtaket innebærer at arealet på Fokserød nord er forbeholdt plasskrevende varer.

Departementet legger vekt på at området i lang tid har vært planlagt til ulike typer næring, at området fremstår som forholdsvis utbygd og at en godkjenning til byggevarehandel ikke vil være i konkurranse med sentrumshandelen.

Innsigelsene fra Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen region sør tas ikke til følge.

 

Bakgrunn for saken

Bystyret i Sandefjord vedtok 18. desember 2012 å starte revisjon av kommuneplanen. Planperioden er 2014-2026.

Forslag om etablering av byggevarehandel på Fokserød ble fremmet i kommuneplanens arealdel. Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring 4. februar 2014. Planen åpner for at byggevarehandel på 4000 m2 på nordsiden av Fokserød kan tillates. I reguleringsplanen som ble egengodkjent i 1984 med visse endringer i 1985, ble området regulert til forretningsformål- næring, men detaljhandel tillates ikke. I gjeldende kommuneplan som er vedtatt i 2010, er området avsatt til kontor, lager og industri.

Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen signaliserte tidlig at planforslaget var problematisk i relasjon til overordnede føringer og trafikale hensyn. Fylkeskommunen mener at en etablering av byggevarehandel på Fokserød er i strid med bestemmelser i fylkesplanen som forbyr handelsvirksomhet som overstiger 3000m2 utenfor sentrum og etablering av handel innenfor 1 kilometer på hver side av E-18. Statens vegvesen mener at byggevarehandel vil føre til trafikkutfordringer blant annet i rundkjøringen, som gjør det påkrevd med en nærmere utredning. Statens vegvesen mener derfor at kommunen bør utarbeide en områderegulering for å kartlegge framtidig arealbruk på stedet.

Mekling ble gjennomført 5. mai 2014 uten at det ble enighet mellom partene til forslag til etablering av byggevarer på Fokserød. Imidlertid ble det oppnådd enighet om andre spørsmål det var fremmet innsigelse til.

Sandefjord kommune vedtok kommuneplanen 22.mai 2014, med unntak av området det er fremmet innsigelse til.

Fylkesmannens tilrådning i saken er at innsigelsene fra fylkeskommunen og Statens vegvesen ikke tas til følge.

Befaring og møte ble holdt 25. september 2014 med representanter fra kommunen, fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens vegvesen, Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Samferdselsdepartementet ga uttalelse i brev 23. oktober 2014. Departementet anbefaler at  innsigelsen fra Statens vegvesen region sør ikke tas til følge.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ta stilling til om kommuneplanen for Sandefjord kommune skal godkjennes, eller om byggevarehandel på Fokserød nord skal tas ut av planen.

Saken behandles etter plan- og bygningsloven. Etter § 5-4 første ledd kan berørt statlig og regionalt organ fremme innsigelse til forslag til reguleringsplaner i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning. Etter § 11-16 andre ledd avgjør departementet om innsigelsen skal tas til følge, og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som er påkrevd.

Kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen har tatt opp spørsmålet om avvisning av fylkestingets innsigelse på grunn av fristoversittelse, jf. § 5-4 femte ledd i plan- og bygningsloven. Av bestemmelsen fremgår at innsigelse skal fremmes så tidlig som mulig og senest innen den frist som er fastsatt for høringen av planforslaget. Den lovpålagte fristen gikk ut 21. mars 2014, men fylkeskommunen fikk fristutsettelse til 25. mars 2014. Fordi saken skulle behandles av fylkestinget i medhold av kommuneloven § 32 ble det ikke mulig for fylkeskommunen å overholde denne fristen, og fylkeskommunen ba derfor om ny frist for å komme med sin uttalelse. Kommunen imøtekom ikke denne anmodningen. Fylkestingets vedtak av 8. april 2014 der innsigelse til Fokserød ble fastholdt, ble sendt til kommunen samme dag som vedtaket ble fattet. 

Departementet mener at en fristforlengelse burde ha vært innvilget av hensyn til rimelighet i saken. Selv om fylkeskommunen allerede hadde fått en fristforlengelse, oppstod det et reelt behov for å få en ny fristforlengelse fordi 1/3 av medlemmene i Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø krevde at saken skulle bli tatt opp i fylkestinget, jf. kommuneloven § 32. Departementet viser til fylkeskommunens begrunnelse om at en slik situasjon oppstår sjelden, og at den derfor var vanskelig å forutsi. Departementet vektlegger dessuten at fylkeskommunen ba om en ny frist innenfor den opprinnelige fristen som ble gitt dem. I alle tilfeller ble det fremmet innsigelse til kommuneplanen av Hovedutvalget innenfor fristen 25. mars 2014.

I forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre §3, jf. § 5 er det gitt regler om at handel bare kan etableres eller utvides i samsvar med godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner.

Hovedspørsmålet i denne saken er om etablering av byggevarehandel på Fokserød er i strid med regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. I bestemmelsenes punkt 7.3.1 i denne planen står det at etablering av handelsvirksomhet med et samlet bruksareal på over 3000 m2 bare er tillatt i sentrumssoner og andre områder for handel, slik disse er lokalisert og avgrenset i den til enhver tid gjeldende kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan. I bestemmelsenes punkt 7.3.2. fremgår at det ikke tillates etablering av handelsvirksomhet i et belte på 1 km på hver side av E18 med mindre området inngår i sentrumssoner eller andre områder for handel, slik disse er avgrenset i den til enhver tid gjeldende kommuneplanens arealdel eller kommunedelplanen.

I utgangspunktet forbyr den regionale planen etablering av en slik virksomhet på stedet. Samtidig åpner planen for unntak dersom kommuneplanen ikke strider mot intensjonen i den regionale planen. Hver enkelt sak må derfor gis en særskilt vurdering, hvor det sentrale er om etableringen er i strid med prinsippene i den regionale planen eller ikke.

I kommuneplanens arealdel har Fokserød nord-området siden 1996 vært avsatt til kontor, lager og industriformål. Det foreligger en reguleringsplan for området. I forbindelse med en mindre vesentlig endring av reguleringsplanen i 1985 ble området omgjort fra forretningsformål med hotell, motell og fritidsbebyggelse til forretningsformål hvor næring ble den eneste tillatte arealbruken. Det ble presisert i reguleringsplanen at rene forretningsvirksomheter i form av detaljhandel ikke tillates på stedet.

I dag er området bebygget med kontorer, hypermarked (COOP), lagerbygninger, bensinstasjon (Shell), hotell (Sandefjord Motor Hotel) og næringsbygg (Optimera, BK grafisk, jobbfrukt). Området har karakter av å være forholdsvis utbygd.

Slik departementet forstår fylkeskommunens innsigelse knyttet til etablering av byggevarer på Fokserød er den først og fremst begrunnet ut i fra hensynet til presedensvirkning. Isolert sett mener fylkeskommunen at byggvarer på Fokserød ikke vil utgjøre en stor konkurranse med sentrumshandelen. Dersom det først gis tillatelse til plasskrevende varer her, vil man ikke ha kontroll over den videre utviklingen på stedet. Fylkeskommunen var derfor villig til å gå med på en tinglysning av bruken til å gjelde plasskrevende varer.

Fylkesmannen mener det er naturlig og samfunnsøkonomisk lønnsomt at en slik virksomhet tillates i tilknytning til en eksisterende bedrift, Coop hypermarked.

Departementet mener det er viktig at sentrumshandelen styrkes og at den regionale planen følges. Når det i denne saken er gode argumenter for å tillate en byggevareforretning på 4000 m2 har det sammenheng med at området i mange år har vært avsatt til forretning/ næringsformål, at området har preg av å være utbygd og at byggevareforretningen søkes etablert i tilknytning til den eksisterende bedriften.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser spesielt til at Sandefjord kommune i likhet med fylkesmannen mener at etablering av byggevarer tilknyttet Coop hypermarked  kan tillates på tomten. Departementet legger vekt på at saken har en spesiell forhistorie ved at både reguleringsplan og gjeldende arealplan viser at området har vært avsatt til forretnings- og næringsformål i lang tid. I tillegg har Coop hypermarked etablert seg på stedet. I gjeldende reguleringsplan har dette arealet arealformålet forretningsformål - kjøpesenter.

Med hensyn til trafikale problemer i form av økt trafikkbelastning på veinettet dersom etablering av plasskrevende varer tillates, viser departementet til at Samferdelsdepartementet mener at innsigelsen fra Statens vegvesen region sør ikke bør tas til følge.

Det er påpekt i fylkesmannens oversendelsesbrev at det ikke er godtgjort at en tillatelse til å etablere byggevareforretning vil føre til kødannelse og trafikkproblemer. Fylkesmannen påpeker at området er avsatt til næringsformål for over 300 biler. Departementet sier seg enig i fylkesmannens vurdering. Slik departementet forstår trafikksituasjonen, er kødannelsen i rundkjøring på stedet først og fremst om morgenen og ettermiddagen. En byggevareforretning kan føre til at trafikkflyten blir jevn over hele dagen, noe som er med på å jevne ut trafikkbelastningen, jf. rapport utarbeidet av Rambøll og fylkesmannens tilrådning.

 

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-6 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Sandefjord kommunes vedtak av kommuneplanens arealdel av 22. mai 2014 til etablering av 4000 m2 byggevarehandel på Fokserød. Vedtaket innebærer at arealet på Fokserød nord er forbeholdt plasskrevende varer.

 

Med hilsen

Jan Tore Sanner

 

Kopi:
Samferdselsdepartementet
Sandefjord kommune
Vestfold fylkeskommune