Hole og Ringerike kommuner - innsigelse til kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss

Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner ikke grunnlag for å gå videre med behandlingen av kommunedelplanen for E16 Skaret–Hønefoss, og viser til regjeringens beslutning om at det skal utarbeides felles, statlig reguleringsplan for ny E16 Skaret–Hønefoss og Ringeriksbanen. Avgjørelse av trasé for ny E16 Skaret–Hønefoss vil bli tatt i forbindelse med dette planarbeidet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Buskerud datert 5.12.2013. Saken er oversendt for behandling etter plan- og bygningsloven § 11-16. Det er fremmet innsigelse til planforslaget fra NVE, Jernbaneverket, Riksantikvaren, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Buskerud.

Formålet med kommunedelplanen er å fastsette ny trasé for firefelts E16 mellom Skaret i Hole kommune og Hønefoss i Ringerike kommune. Kommunedelplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn med fire alternative vegtraséer fra Rørvik i Hole kommune til Hønefoss. Det ble fremmet innsigelser til alle alternativene. Innsigelsene knytter seg til kultur- og miljøverdier, jordvern og kostnader med tunnel. Jernbaneverket har fremmet innsigelse begrunnet med behovet for felles planlegging av ny veg og Ringeriksbanen. Alle innsigelsene er knyttet til de nordlige deler av strekningen, fra Kroksund til Hønefoss.

Verken Hole eller Ringerike kommune har fattet planvedtak i saken, men vedtok at saken skulle sendes til departementet for avgjørelse med hver sin anbefaling for trasévalg. Det ble ikke gjennomført mekling i saken. Fylkesmannen anbefaler i sin oversendelse at det utarbeides statlig reguleringsplan med felles trasé for ny E16 og Ringeriksbanen.

Befaring og møte i saken ble gjennomført 28.1.2014. Samferdselsdepartementet ga i brev 27.1.2014 Statens vegvesen og Jernbaneverket i oppdrag å avklare om, og eventuelt hvor, det etter en faglig vurdering bør planlegges med felles korridor for ny E16 og Ringeriksbanen på den nordlige del av strekningen, fra Kroksund til Hønefoss. Videre behandling av innsigelsessaken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble derfor utsatt til nødvendige avklaringer forelå. Statens vegvesen og Jernbaneverket leverte et felles notat til Samferdselsdepartementet 18.6.2014, der de beskrev aktuelle løsninger og kom med forslag om videre prosess. Samferdselsdepartementet ga Statens vegvesen og Jernbaneverket i oppdrag å fortsette samarbeidet og å levere en rapport med anbefaling om én felles trasé for veg og bane innen 31.1.2015.

Endelig rapport fra Statens vegvesen og Jernbaneverket ble levert Samferdselsdepartementet 30.1.2015. En ekstern kvalitetssikring av utredningen ble ferdigstilt i juni 2015. På dette grunnlaget har regjeringen besluttet at det skal igangsettes felles planarbeid for ny E16 Skaret–Hønefoss og Ringeriksbanen. Planarbeidet gjennomføres som statlig reguleringsplan. Statens vegvesen og Jernbaneverket har nå fått i oppdrag å igangsette dette arbeidet i brev fra Samferdselsdepartementet datert 31.8.2015.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner ikke grunnlag for å gå videre med behandlingen av kommunedeplanen for E16 Skaret–Hønefoss, og viser til regjeringens beslutning om at det skal utarbeides felles, statlig reguleringsplan for ny E16 Skaret–Hønefoss og Ringeriksbanen. Avgjørelse av trasé for ny E16 Skaret–Hønefoss vil bli tatt i forbindelse med dette planarbeidet.
 

Med hilsen

Jan Tore Sanner

 
Kopi:
Samferdselsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Landbruksdirektoratet
Olje- og energidepartementet
Riksantikvaren
Jernbaneverket
Buskerud fylkeskommune
NVE Region sør
Ringerike kommune
Hole kommune
Statens vegvesen Region sør
Miljødirektoratet