Forsiden

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke næringsområde B på Øysand i kommuneplanens arealdel for Melhus kommune 2013–2025. Departementet legger vekt på at det ikke er dokumentert et tilstrekkelig samfunnsmessig behov for å tillate omdisponering av verdifull matjord og at området kan bidra til ytterligere press mot nærliggende arealer. Departementet peker også på at det ikke i tilstrekkelig grad er vurdert alternativer til omdisponering av dyrka mark. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er dermed tatt til følge.

Saken er oversendt fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 3. februar 2015, for behandling etter plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har innsigelse til et foreslått næringsområde på Øysand ut fra jordvernhensyn.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke næringsområde B på Øysand i kommuneplanens arealdel for Melhus kommune 2013–2025. Departementet legger vekt på at det ikke er dokumentert et tilstrekkelig samfunnsmessig behov for å tillate omdisponering av verdifull matjord og at området kan bidra til ytterligere press mot nærliggende arealer. Departementet peker også på at det ikke i tilstrekkelig grad er vurdert alternativer til omdisponering av dyrka mark. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er dermed tatt til følge.

Bakgrunn for saken
Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel ble fastsatt av formannskapet 5. februar 2013. Planprogrammet pekte ut flere viktige områder for planrevisjonen, herunder arealer for offentlig infrastruktur, arealer for landbruksproduksjon, grusuttak, steinbrudd og deponi, boligbygging, skytebaner og arealer for næringsutvikling.

Forslag til kommuneplanens arealdel ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn 19. november 2013 med høringsperiode 6. desember 2013–7. februar 2014. Av planbeskrivelsen går det fram at ved etablering av nye næringsarealer legges retningslinjene i det interkommunale plansamarbeidet i Trondheimsregionen (IKAP) til grunn, slik at nye arealkrevende næringer søkes lokalisert i tilknytning til allerede planavklarte områder. Vedlegg "Arealer for næringsutvikling" gir en oversikt over områder satt av til ulike former for næringsutvikling i gjeldende planer. Vedlegget gir videre en oversikt over hvilke mål som er lagt til grunn ved lokalisering – og ved anbefaling til lokalisering fra rådmannen.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fremmet i samordna uttalelse 13. mars 2014 innsigelse til næringsområde B på Øysand. Innsigelsen er begrunnet med at området berører store arealer med dyrka mark, og strider mot nasjonal jordvernpolitikk (Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken). Fylkesmannen påpeker at næringsareal i denne størrelsen bør vurderes i en regional sammenheng. Eventuelle behov og aktuelle lokaliseringer bør avklares og drøftes i IKAP.

Fylkesmannen viser til at rådmannen har uttrykt at det er satt av tilstrekkelig arealer til arealkrevende næringer for kommende planperiode. Det vises til vedlegget "Arealer for næringsutvikling", som var utarbeidet før området det er knyttet innsigelse til var tatt inn i planforslaget. Fylkesmannen mener derfor at det ikke er samfunnsinteresser av stor vekt som ligger til grunn for den foreslåtte omdisponeringen, og kan heller ikke se at det er vurdert alternativer som ikke berører dyrka mark.

Mekling ble gjennomført 26. september 2014, og partene kom til enighet om 15 av 16 innsigelser. Etter gjennomført mekling gjenstår næringsområdet på Øysand som uavklart.

Melhus kommune vedtok planen 16. desember 2014. Videre vedtok kommunestyret at det kan etableres næringsareal på Øysand, og at saken oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for sluttbehandling.

Det foreslåtte næringsarealet er på 183 dekar, lokalisert langs E39 og består av fulldyrka jord og noe skog. Næringsområdet ligger ca. 7,5 km fra Melhus sentrum, ca. 17 km fra Trondheim sentrum og ca. 2,5 km fra E6. Av kommunens oversendelse av saken til fylkesmannen, går det fram at det foreslåtte området ligger i forlengelse av et planavklart næringsareal på ca. 7 dekar, og vil etter kommunens syn være en naturlig forlengelse av dette. Per i dag er det flere næringsetableringer i nærheten. De berørte grunneierne har vært tydelige på at de ikke ønsker at området omdisponeres fra landbruk til næring. Kommunen opplyser videre at det er tegn som tyder på at det er fornminner i området.

Melhus kommune vektlegger at det er få arealer for arealkrevende næringer i kommunen, at området ligger lett tilgjengelig ved E39 og at det er stor etterspørsel etter attraktive arealer for arealkrevende næringer i regionen. Formålet med næringsarealet på Øysand er å svare på utfordringene med å finne arealer for arealkrevende næringer som sammenfaller med nasjonale føringer i samferdsels- og miljøpolitikken. Melhus kommune peker på at byomforming og transformasjon i nabokommunen Trondheim bidrar til at bedrifter flytter ut av byen, og at mange av disse ønsker en lokalisering nær E6, jernbane og E39. Dette betyr at Melhus er en attraktiv kommune for næringsetableringer. Det skal etableres ny godsterminal sør for Trondheim, noe som ytterligere vil bidra til økt etterspørsel etter næringsarealer i Melhus.

Melhus kommune er en av ti kommuner i det interkommunale arealplansamarbeidet i Trondheimsregionen. Ny interkommunal arealplan for Trondheimsregionen, IKAP 2, ble vedtatt i Trondheimsregionens regionråd 13. februar 2015. Næringsområdet på Øysand er, i samsvar med Melhus kommunes vedtak, tatt inn i kart over prioriterte næringsarealer for arealkrevende bedrifter, med forutsetning om medhold fra departementet i innsigelsessaken.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag anbefaler i sin oversendelse at innsigelsen tas til følge. Fylkesmannen ser at det er gode argumenter for begge løsninger, men har etter en samlet vurdering kommet fram til at jordvernet bør veie tyngst i denne saken. Fylkesmannen peker på at arealet er av beste matkornkvalitet. Fylkesmannen viser også til at området ikke var tatt inn i høringsforslaget til den interkommunale planen, IKAP 2, og mener dette må være et uttrykk for at det er satt av tilstrekkelig næringsarealer i regionen.

Befaring og møte i saken ble gjennomført 9. april 2015.

Landbruks- og matdepartementet har gitt uttalelse i saken datert 17. april 2015. Departementet konkluderer med at: "Området som er foreslått omdisponert til næringsformål er et flatt fulldyrka areal på 183 daa med høyt produksjonspotensial. Grunneierne ønsker fortsatt å drive jordbruk her, og er sterkt imot at arealene omdisponeres til næringsformål. Etablering av næring på disse eiendommene kan betinge ekspropriasjon, som er et svært inngripende virkemiddel. Etter en helhetlig vurdering vil LMD anbefale at innsigelsen fra fylkesmannen til næringsområdet på Øysand tas til følge."

Landbruks- og matdepartementet peker på at arealet i hovedsak består av dyrka mark av svært god kvalitet, og at det må foreligge tunge samfunnsinteresser dersom det skal vurderes omdisponering. Departementet peker også på at ledige næringsområder i regionen bør utnyttes før en vurderer omdisponering av verdifull dyrka mark.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering
Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ta stilling til om næringsområde B på Øysand i kommuneplanens arealdel for Melhus kommune 2013–2025 skal godkjennes, eller om området fremdeles skal være avsatt til LNF-formål.

Saken behandles etter plan- og bygningsloven. Etter § 5-4 første ledd kan berørt statlig og regionalt organ fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Etter § 11-16 andre ledd avgjør departementet om innsigelsen skal tas til følge, og kan i den forbindelse gjøre de endringer i kommuneplanens arealdel som finnes påkrevd.

Hovedspørsmålet i denne saken er om det foreslåtte næringsområdet på Øysand i så stor grad er i strid med nasjonale interesser at det tilsier at kommunens vedtak må settes til side.

Ivaretagelse av dyrka og dyrkbar mark er en nasjonal interesse, slik det går fram av uttalelsen fra Landbruks- og matdepartementet. Det foreslåtte næringsområdet er ca. 183 dekar stort og består for det meste av fulldyrka jord av høy kvalitet. Selv om området grenser inn til eksisterende næringsarealer, vil planforslaget bidra til at området får endret karakter til regionalt næringsområde, slik det også er utpekt som i IKAP 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener etablering av et næringsområde med regional funksjon kan skape et uheldig press for omdisponering av ander gode jordbruksarealer i området.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging ble fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014. Planretningslinjene skal legges til grunn for planlegging etter plan- og bygningsloven. Av retningslinjene punkt 4.3 går det blant annet fram at: "Det er nødvendig å ta vare på god matjord, men jordvernet må balanseres mot storsamfunnets behov."

Kommunens egen utredning viser at det er satt av tilstrekkelig arealer til næringsutvikling i planperioden fram til 2025 uten næringsområde B på Øysand. Det aktuelle området var heller ikke tatt inn i høringsutkastet til IKAP 2, som har en tidshorisont til 2040. Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan ut fra dette ikke se at det innenfor planhorisonten for kommuneplanen er samfunnsmessige behov som tilsier at det er nødvendig å omdisponere god matjord på Øysand. Vi viser til at det i grunnlagsdokumentene til IKAP 2 er lagt til grunn at det er behov for 2 540 dekar næringsareal fram til 2025 og 3 740 dekar fram til 2040. Analysen av næringsareal i Trondheimsregionen som ikke er bygd ut (2012), viser at det er ca. 4 500 dekar ledige næringsarealer i regionen, hvorav ca. 3 000 dekar anses å ha verdi som regionale næringsarealer. Resterende arealer anses som næringsareal med lokal verdi.

Av de rikspolitiske retningslinjene punkt 5.1 går det fram at: "Planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem skal omfatte alternativvurderinger som beskriver konsekvenser for miljø og samfunn, herunder samfunnsøkonomiske virkninger." Det går videre fram av punkt 5.3 at: "Ved forslag om omdisponering av verdifull dyrket eller dyrkbar jord […] bør potensialet for fortetting og transformasjon være kartlagt."

I denne saken kan departementet ikke se at det i tilstrekkelig grad er gjort rede for alternativer til omdisponering av det aktuelle området på Øysand. Departementet mener det ikke bør åpnes for nye regionale næringsarealer på dyrka mark uten at alternativene, i form av annen lokalisering eller fortetting av eksisterende områder, er tilstrekkelig vurdert. I en slik vurdering bør også potensialet for framtidig utvidelse av næringsområdene inngå, og hvilke konsekvenser slike utvidelser eventuelt vil ha. Hensikten med dette er å vurdere konsekvensene av ulike alternativer opp mot hverandre, slik at man kan velge det alternativet som totalt sett, og i et langsiktig perspektiv, er best ut fra en miljø- og samfunnsmessig vurdering.

Ettersom det ikke åpnes for omdisponering av det aktuelle arealet, finner departementet at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8–12 ikke kommer til anvendelse. Departementet viser for øvrig til fylkesmannens vurdering av saken i henhold til kravene i naturmangfoldloven, datert 28. august 2015.


Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 godkjenner ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet næringsområde B på Øysand i kommuneplanens arealdel for Melhus kommune 2013–2025. Området videreføres som landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF). Innsigelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag tas dermed til følge.

Departementet forutsetter at kommunen endrer plankart og bestemmelser i samsvar med dette vedtaket. For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.

Kommunen er gjort kjent med departementets vedtak ved kopi av dette brevet.
 

Med hilsen

Jan Tore Sanner

 

Kopi:
Landbruks- og matdepartementet
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Trondheimsregionen
Melhus kommune