Forsiden

Nes kommune - Innsigelse til kommunedelplan for Nesbyen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner ut fra en samlet vurdering ikke grunnlag for å stadfeste Nes kommunestyres vedtak av 13. august 2015 for områdene FT5 og N12 i kommunedelplan Nesbyen. Områdene godkjennes ikke omdisponert fra LNF-område. Innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud er dermed tatt til følge. Departementet mener det ikke i tilstrekkelig grad er dokumentert et så stort behov for areal til næring og sentrumsutvikling at det foreligger samfunnsinteresser av så stor betydning at det er grunnlag for å tilsidesette de nasjonale jordverninteressene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Buskerud 9. september 2015. Saken er oversendt for behandling etter plan- og bygningsloven § 11-16. Det foreligger innsigelse fra fylkesmannen til område FT5 «Nesbyen sør» som er foreslått avsatt til fritids- og turistformål, og til område N12 «Quisten sør» som er foreslått avsatt til besøksrettet næring og forretning. Innsigelsene er begrunnet i behovet for å bevare arealer egnet til matproduksjon i samsvar med nasjonal jordvernpolitikk.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner ut fra en samlet vurdering ikke grunnlag for å stadfeste Nes kommunestyres vedtak av 13. august 2015 for områdene FT5 og N12 i kommunedelplan Nesbyen. Områdene godkjennes ikke omdisponert fra LNF-område. Innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud er dermed tatt til følge.

Departementet mener det ikke i tilstrekkelig grad er dokumentert et så stort behov for areal til næring og sentrumsutvikling at det foreligger samfunnsinteresser av så stor betydning at det er grunnlag for å tilsidesette de nasjonale jordverninteressene.

Departementet legger vekt på at kommunen har alternative utviklingsmuligheter. Det anbefales at kommunen i samarbeid med Statens vegvesen, fylkeskommunen, fylkesmannen og NVE igangsetter et planarbeid for arealene på begge sider av Rv.7 forbi Nesbyen sentrum (mellom område N5 i nordvest og N4 sørøst). Områdene bør planlegges i sammenheng med en forbedret kryssløsning (rundkjøring) for Rv.7 ved Nesbyen.
 

Bakgrunn for saken

Forrige kommunedelplanen for Nesbyen ble vedtatt 6. mai 2010. Nes kommunestyre vedtok 15. desember 2011 at planen skulle tas opp til revisjon. Hovedhensikten med rulleringen var å legge til rette for nye, sentrumsnære arealer til fortetting/næring med bakgrunn i mangel på attraktive næringsarealer. I vedtatt planprogram er målene for planarbeidet fastsatt til å være:
     - ta vare på og videreutvikle Nesbyen som et attraktivt handels- og 
       næringssenter
     - sikre tilstrekkelig arealressurser til næring/forretning, spesielt i
       sentrumsnære områder, til boliger og til fellesområder
     - definere rammer for utviklingen av 1800-tallsbyen – «gamle Nes».

Tettstedet Nesbyen er i dag delt i to med en del av sentrum på hver side av Hallingdalselva og Rv.7. Denne utviklingen har forsterket seg over tid og har historiske forankringer med de gamle institusjonene lokalisert i vest, og med stasjonsområdet øst for elva. Jernbanelinjen med stasjonsområdet, det gamle hotellet (nå flyktningmottak), industri- og boligområder ligger øst for elva, mens kjøpesenter/butikker, de gamle institusjonene, skoler, «gamle Nes», m.m. ligger vest for elva og Rv.7. Tettstedet er delvis preget av stagnasjon og utflytting av butikker og tjenestefunksjoner til nærliggende tettsteder.

Kommunen mener at selv om Hallingdalselva alltid vil ligge som et skille mellom sentrums­funksjonene, er det en målsetting å fremme en utvikling som tydeliggjør Nesbyen som et samlet sentrum. Hallingdalselva som stedskvalitet er i dag lite utnyttet, og kommunen ønsker å fremme tilgjengeligheten til elva og integrere den i stedsbildet. Kommunen mener en utvikling av besøksrettet næring i tilknytning til Hallingdalselva og Rv.7 vil kunne gi positive ringvirkninger for Nesbyen og øke stedes synlighet.

Tettstedet Nesbyen har en stor utfordring med at det er LNF-områder på alle kanter, og store områder er ras- eller flomutsatt. Sentrumsarealene vest for elva er flomutsatt. I bakkant mot vest stiger terrenget, men rasfaren her gjør at dette ikke er et aktuelt utviklingsområde. Nesflata er et historisk landbruksområde, og kommunen ønsker å finne en kombinasjon av næringsutvikling samtidig som man opprettholder Nesbyens kvaliteter som et tettsted i grønne omgivelser. Kommunens vurdering er at fortetting innenfor eksisterende byggeområder vil dekke et visst behov for sentrumsutvikling. Næringsanalyser viser at særlig besøksnæringen har et stort vekstpotensial for kommunen. Kommunene mener næring tilknyttet turisme og reiseliv trenger arealer som ikke kan dekkes innenfor allerede godkjente planer. Dette er bakgrunnen for forslaget om at Nesbyen sør og Jørgenmoen skulle legges ut til utbyggings­formål.

Det området som ble konsekvensvurdert som område FT5 og N12 Nesbyen sør/Jørgenmoen m.m. utgjorde ca. 200 dekar og var tenkt benyttet til handel og reiseliv. I planforslaget lagt ut til høring var arealet halvert i størrelse og avgrenset for å ta hensyn til henholdsvis evjer, flomfare og kulturstier. Til 2. gangs høring var området ytterligere redusert slik at FT5 «Nesbyen sør» og N12 «Quisten sør» tilsammen nå utgjør ca. 53 dekar.

Fylkesmannen i Buskerud reiste ved førstegangs høring i september 2013 innsigelse til område FT5 og N12 Nesbyen sør/Jørgenmoen, m.m. da de mente dette arealet skal fortsette som landbruksområde med mulighet for framtidig matproduksjon. Ut fra en samlet vurdering, og på bakgrunn av nasjonal jordvernpolitikk, ble innsigelsen til områdene FT5 og N12 opprettholdt ved annengangs høring i brev av 17. desember 2014.

Innsigelsen er begrunnet med at omdisponering av 53 dekar dyrka mark som er forholdsvis flatt, lettdrevet og del av et større sammenhengende jordbruksareal, er i strid med nasjonal jordvernpolitikk. Reduksjonen av arealbeslaget og foreslåtte avbøtende tiltak som tilbakeføring av LNF-område og nydyrking, har ikke gitt grunnlag for å trekke innsigelsen. Nesbyen har noe av den mest produktive marka i Hallingdal, og deler av dyrkamarka rundt Nesbyen sentrum er egnet til blant annet kornproduksjon og jordbær i tillegg til gras. Dette er store sammenhengende arealer dyrka mark som er godt egnet til matproduksjon, og det vises til at slike arealer er det en nasjonal målsetting om å ta vare på for framtidig matproduksjon. De påviste erstatningsarealene kan ikke oppnå samme kvalitet.

Nes kommunestyre sluttbehandlet kommunedelplanen i sitt møte 13. august 2015, og vedtok å ikke etterkomme fylkesmannens innsigelse. Kommunen mener de har strukket seg langt for å komme fylkesmannen i møte. Kommunen har halvert området de ønsker omregulert i forhold til sitt opprinnelige forslag uten at dette løste opp innsigelsen.

Videre omtaler de at kommunen i meklingen sa seg villig til å etterkomme innsigelsen fra Statens vegvesen. Dette innebar for kommunen at de ikke nådde frem med sine planer for Rv.7-avkjøringen, men de vil gå i gang med et reguleringsarbeid i tett dialog med fagmyndigheten. Kommunen mener hovedavkjøringen fra Rv.7 til Nesbyen er et farlig kryss som må omarbeides, og at det nye krysset også vil være med på å legge premissene for hvordan de får flere til å stoppe i Nesbyen. Kommunen har ønske om å få aksept for en rundkjøring i dette krysset, mens Statens vegvesen ved høring hadde innsigelse mot nytt kryss på Rv.7, og også mot ombygging av eksisterende kryss.

Meklingsmøte ble avholdt 2. juni 2015. Her ble det oppnådd enighet når det gjaldt innsigelsen som forelå fra Statens vegvesen til at planbestemmelser for område K3 avsatt til framtidig ombygging av krysset med Rv.7, gir mulighet for å benytte området midlertidig til fritids- og turistvirksomhet. Det ble ikke oppnådd enighet mellom fylkesmannens landbruks­avdeling og Nes kommune.

Fylkesmannen i Buskerud anbefaler i sin oversendelse av 9. september 2015 at innsigelsen tas til følge slik at arealet opprettholdes som LNF-område.

Fylkesmannen viser i sin samlede vurdering av saken til at det er en nasjonal målsetting å ta vare på dyrka mark for framtidig matproduksjon. Dette er bakgrunnen for at fylkesmannen fremmet innsigelse til områdene FT5 og N12 ved 1. gangs høring av kommunedelplanen. Fylkesmannen mener det er positivt at kommunen nå har redusert arealet. Omdisponering av 53 dekar areal som er forholdsvis flatt, lettdrevet og del av et større sammenhengende jordbruksareal er etter fylkesmannens oppfatning likevel fortsatt i strid med nasjonal jordvernpolitikk.

Fylkesmannen mener det er positivt at kommunen foreslår å tilbakeføre et areal på ca. 109 dekar til LNF-område. Det aktuelle arealet består i dag blant annet av et område der det er tatt ut masser. Fylkesmannens vurdering er at området slik det framstår i dag i hovedsak er svært lite produktivt, og at det må gjøres store arbeider her, bla med tilkjøring av egnede under­grunnsmasser og matjord, for at arealet skal kunne fungere noenlunde som dyrka mark som gir årviss avling av en viss mengde og kvalitet. Andre deler av arealet ved Gunnbjørndokk består i dag av dyrka mark og av ridebane m.m. Det er likevel fylkesmannens vurdering at dagens dyrka arealer på Nesflata er av en helt annen produktivitet enn det de tror vil være realistisk å få til på Gunnbjørndokk.

Fylkesmannen mener det er positivt at kommunen ønsker å stimulere til nydyrking gjennom etablering av et nydyrkingsfond. Mer dyrket areal vil bidra til øket matproduksjon i Norge. Det er en nasjonal målsetting at norsk matproduksjon skal øke i takt med befolkningsveksten. Den dyrkbare marka i Norge er samtidig en arealreserve for å kunne øke matproduksjonen i framtiden når det skulle bli behov og lønnsomt å gjøre dette. Fylkesmannen er derfor skeptiske til at nydyrking brukes som et argument for å bygge ned arealer som allerede er i drift som dyrka mark i dag, da dagens dyrka mark normalt har langt høyere produktivitet enn nydyrkede arealer.

Befaring og møte i saken ble avholdt 20. oktober 2015. Tilstede var representanter fra Nes kommune, Fylkesmannen i Buskerud, Landbruks- og matdepartementet, Landbruks­direktoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Flere av grunneierne deltok på befaringsdelen.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har i sitt brev av 10. november 2015 konkludert med at hensynet til langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer må veie tungt i denne saken, og anbefaler å støtte fylkesmannens innsigelse til foreslåtte områder FT5 og N12. LMD peker på at den reelle omdisponeringen av dyrka jord synes å bli noe større enn de oppgitte 53 dekar. Dette fordi det i planforslaget er avsatt en del mindre områder med LNF-formål inneklemt mellom ulike byggeformål, som trolig må gå ut av bruk til jordbruksformål ved utbygging. I tillegg er det usikkert om området som er avsatt til samferdselsanlegg mellom N12 og Rv.7, er tatt med i arealberegningene, og om dette området er en del av foreslåtte utbygging i N12 og FT5.

LMD legger i sin vurdering særlig vekt på at de foreslåtte områdene har betydelig verdi som del av et større sammenhengende jordbruksområde, og at det derfor skal foreligge samfunnsinteresser av stor betydning for å tillate nedbygging av dette arealet. LMD kan ikke se at dette er tilfelle i denne saken, siden det ikke foreligger et stort behov for mer areal til næring eller sentrumsutvikling. Området er dessuten flomutsatt, har stor landskapsmessig verdi og har verdi for friluftslivet.

LMD legger også vekt på at kommunedelplanen må legge til rette for høy utnyttelse av områdene i Nesbyen sentrum og i sentrumsnære områder. Det  vises til Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, som sier at det bør legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon i by- og tettstedsområder. Foreslåtte områder vil kunne komme i konflikt med et mål om fortetting på eksisterende sentrumsarealer, ved at det gir nye arealer til utbyggingsformål nær sentrum.

LMD ser positivt på at kommunen arbeider for å kompensere for en eventuell nedbygging av dyrka jord, ved å opprette et nydyrkingsfond, kartlegge dyrkbar mark og foreslå å tilbakeføre ca. 109 dekar til LNF-område (Gunnbjørndokk), men finner ikke å kunne legge avgjørende vekt på dette.
 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at Nes kommune under befaringen opplyste at de ikke ønsker å flytte sentrum ned til Rv.7, men ønsker en mellomløsning der en revitaliserer og fortetter i eksisterende sentrum, og får til løsninger som gir kommunen mulighet for å profilere seg mot Rv.7 samt binde sentrum bedre sammen over Hallingdalselva og Rv.7. Dette er meget forståelige mål og behov for kommunens planlegging, og departementet mener det er positivt at dette tas inn i planen. Kommunen hadde i sine første planforslag både inne arealer for en endret kryssløsning for Rv.7 og ideer for bruk av områdene langs elva på kort og lang sikt. Disse er tatt ut underveis med bakgrunn i innsigelser og faglige råd.

Sonen langs Hallingdalselva og Rv.7 er utfordrende å planlegge fordi områdene er både flom- og støyutsatte. Arealene bærer preg av å være en randsone der en ennå ikke har klart å utnytte Hallingdalselva som stedskvalitet. Kommunens ønske om å fremme tilgjengeligheten til elva og parallelt med dette integrere elva i stedsbildet er derfor utfordrende, men tillegges vekt i departementets vurdering fordi det innebærer et viktig potensiale for Nesbyens framtidige utvikling.

Nesbyen sentrum har allerede i dag flere ubebyggede områder og mange ledige lokaler. Etter departementets syn er det en forutsetning for å lykkes med fortetting og god arealutvikling i sentrum at det ikke legges ut for mye nye arealer i randsonen. Departementet mener derfor at Nes kommune i sin planlegging bør konsentrere arbeidet om de områdene som i dag allerede er tatt i bruk mellom næringsområde N5 i nordvest og N4 i sørøst, og unngå å ta i bruk mer av de store sammenhengende jordbruksarealene som FT5 og N12 inngår i.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener det ikke i tilstrekkelig grad er dokumen­tert at Nes kommune har et så stort behov for mer areal til næring og sentrumsutvikling at det gir grunnlag for å tilsidesette de nasjonale jordverninteressene som berøres i saken. Departementet legger her vekt på LMD sin klare anbefaling om at hensynet til langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer må veie tungt i denne saken, og at LMD støtter fylkesmannens innsigelse til de foreslåtte områder FT5 og N12.

Departementet legger vekt på at kommunen har alternative utviklingsmuligheter. Rv.7 med sidearealer avsatt til forretninger, boliger, friområder, fritids-/turistformål og øvrige næringsformål, og på-/avkjøringsveier avsatt til trafikkformål, utgjør et samlet område med betydelig potensiale for forbedring med økt utnyttelse og attraktivitet om de planlegges i sammenheng.

Det bør etter departementets syn ligge til rette for at kommunen får til en god atkomstløsning til Nesbyen sentrum fra Rv.7, med muligheter for å profilere tettstedet mot Rv.7 med en fornuftig byggegrense, binde sentrum sammen over Hallingdalselva og ta i bruk arealene mellom Rv.7 og elva til formål tilpasset flomfaren.

Departementet finner ut fra en samlet vurdering at det ikke er grunnlag for å godkjenne områdene FT5 og N12, men vil anbefale at kommunen i samarbeid med Statens vegvesen, fylkeskommunen, fylkesmannen og NVE igangsetter et planarbeid for arealene på begge sider av Rv.7 forbi Nesbyen sentrum (mellom område N5 i nordvest og N4 sørøst) for å planlegge dem i sammenheng med en forbedret kryssløsning for Rv.7 ved Nesbyen.

 
Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke Nes kommunestyres vedtak av 13. august 2015 for områdene FT5 og N12 i kommunedelplan Nesbyen. Områdene videreføres som LNF-område.

Nes kommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.
 

Med hilsen

Jan Tore Sanner

 

Kopi til:
Nes kommune
Buskerud fylkeskommune
Landbruks- og matdepartementet
Landbruksdirektoratet