2018

 • Eidsvoll kommune - innsigelse til områderegulering Vilberg

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områderegulering for Vilbergområdet i Eidsvoll kommune. Kommunen bør i den videre detaljreguleringen av delområde BU3 søke å begrense omdisponering av dyrka mark. Fylkesmannens innsigelse tas med dette ikke til følge.

 • Vågan kommune - Delområde Storfjell i kommuneplanens arealdel

  Vågan kommune ønsker i kommuneplanen for 2016-2028 å legge til rette for inntil fire nye bygg i delområde LS11.1 Storfjell. Området er i kommuneplanen avsatt til område for spredt bebyggelse for boliger, hytter og næring. Fylkesmannen i Nordland har innsigelse til planforslaget på grunn av konflikt med reindriftsinteresser. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner med endring Vågan kommunestyres vedtak av 11. desember 2017 for delområde Storfjell. Nye bygg må ikke plasseres innenfor flyttleien. Innsigelsen fra fylkesmannen tas delvis til følge.

 • Rygge kommune - innsigelse til reguleringsplan for del av Huggenesskogen N3

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (detaljregulering) for del av Huggenesskogen N3 i Rygge kommune. Departementet legger vekt på at detaljreguleringen er i samsvar med gjeldende områderegulering. Vedtaket innebærer at det tillates kunnskapsbasert næring i planområdet, slik reguleringsbestemmelsene åpner for. Innsigelsen fra Østfold fylkeskommune tas dermed ikke til følge.

 • Nytt vedtak - Innsigelse til kommunedelplan 668 for Fv. 47 på strekningen Åkra sør - Veakrossen, Karmøy kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etter en ny gjennomgang av saken kommet til at det ikke er grunnlag for å omgjøre vedtaket av 2. desember 2016. Kommunedelplanen for Fv. 47 vedtatt av Karmøy kommunestyre den 8. februar 2016 godkjennes derfor fortsatt. Det er lagt særlig vekt på bestemmelsene i naturmang-foldloven § 7, og det er gjort en avveining mellom hensynet til naturmangfold og de samfunnsmessige fordeler ved omkjøringsveien. Departementet har kommet til at samfunnsnytten ved en omkjøringsvei, knyttet til trafikksikkerhet, nærmiljø og sentrumsutvikling, i dette tilfellet veier tyngst. Det er i den sammenheng også lagt vekt på muligheten for avbøtende og kompenserende tiltak. Departementet legger til grunn at Statens vegvesen, Karmøy kommune og Rogaland fylkeskommune, som del av videre reguleringsplanarbeid, gjennom utarbeidelse av flere alternativer vil konkretisere og fastsette nødvendige avbøtende tiltak for å ivareta naturmangfoldet, jordvern, friluftsliv og landskap. Her vises det spesielt til behovet for å vurdere om den sørligste delen av omkjøringsveien er nødvendig, eller om hensynet til nevnte verdier tilsier at denne delen bør utgå, jevnfør prinsippene i naturmangfold-loven §§ 10-12. Det skal også ses på om det kan bygges miljøkulvert på hele eller deler av strekningen der veien går i skjæring gjennom Breiabakka for å minimere tap av kystlynghei, og ivareta naturmangfoldet og øvrige verdier i området. Departementet legger videre til grunn at økologisk kompensasjon for tap av den utvalgte naturtypen kystlynghei utredes og pålegges i forbindelse med reguleringsplanprosessen, jf. også naturmangfoldloven § 53 tredje ledd. Også etter en fornyet behandling har departementet derfor kommet til at innsigelsen fra Fylkesmannen i Rogaland ikke tas til følge.

 • Hareid kommune - motsegn til reguleringsplan for Fremste Teigane 2

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunestyret i Hareid sitt vedtak av reguleringsplanen 26. oktober 2017 for Fremste Teigane 2, men gjer endringar i reguleringsføresegnene for å sikre betre vern av gravrøysa og området rundt mot inngrep.

 • Farsund kommune – innsigelse til kommunedelplan for Farsund–Lista

  I kommunedelplanen for Farsund–Lista ønsker Farsund kommune å legge til rette for ny næringsvirksomhet i sjøområdene. Fiskeridirektoratet har innsigelse til to områder for taredyrking og et testområde for marine konstruksjoner. Innsigelsene er begrunnet med at tiltakene vil være til ulempe for fiskeriene. Kommunal- og moderniserings-departementet godkjenner Farsund kommunes vedtak. Departementet mener kommunens ønske om å legge til rette for ny næringsvirksomhet i denne saken må veie tyngst, og at kommunen har tatt tilstrekkelig hensyn til fiskerivirksomheten. Innsigelsene tas ikke til følge.

 • Askim kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner næringsområdet N3 på Sekkelsten i kommuneplanens arealdel for Askim kommune. Vedtaket innebærer at området videreføres som næringsformål fra forrige kommuneplan, og at det åpnes for noe handel med plasskrevende varer innenfor området. Innsigelsen fra Eidsberg kommune tas dermed ikke til følge.

 • Avgjørelse av reguleringsplan 0574 Kontinentalvegen 2 i Sola kommune

  Lokalisering av en dagligvareforretning innenfor planområdet er ikke gunstig i forhold til intensjonene i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og regional plan for Jæren. Saken vurderes likevel å ha så begrensede virkninger at det bør være innenfor kommunens handlingsrom å vedta planen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner derfor reguleringsplan for Kontinentalvegen 2 i Sola kommune.

 • Bærum kommune - innsigelse til kommunedelplan for Lysaker- og Sørkedalsvassdraget

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunedelplan for Lysaker- Sørkedalsvassdraget i Bærum kommune med følgende endringer: Fire delområder nærmest Ruglandsveien som fylkesmannen har innsigelse til, endres til grønnstruktur med bestemmelser om bevaring av naturmiljø. To områder nærmest Bærumsveien, ved Wilses vei, godkjennes i tråd med Bærum kommunes vedtak som byggeområder med hensynssone om bevaring av naturmiljø. Fylkesmannens innsigelse er med dette delvis imøtekommet.

 • Larvik kommune - innsigelser til endring av bestemmelse om næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel

  Larvik kommune ønsker å legge til rette for 10 000 m2 kontorbygg i næringsområdet Amundrød/Rødbøl ved E18, ved å endre bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold har innsigelse til endringen fordi den vil føre til økt biltrafikk og er i strid med regionale mål om å skape attraktive og livskraftige sentrumsområder. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Larvik kommunes vedtak. Departementet legger i denne saken avgjørende vekt på kommunens ønske om å legge til rette arealer for store kontorvirksomheter som det ikke er plass til i sentrum, og at området har tilfredsstillende kollektivdekning. Innsigelsene tas dermed ikke til følge.

 • Selje kommune - kommuneplan for Selje 2017-2029. Avgjerd i motsegnsak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område for fritidsbustader og turistformål på Sandvikneset, med ei generell byggegrense mot sjø på 40 m. Ved utarbeiding av reguleringsplan for området kan kommunen vurdere avvik frå byggegrensa der dette er naudsynt for å gje god terreng- og landskapstilpassing av bygningar og anlegg, og ikkje kjem i konflikt med friluftsinteresser knytt til strandsona. Departementet godkjenner område for fritidsbustader og turistformål på Årsheim med ei generell byggegrense mot sjø på 40 m for fritidsbustader og andre bygg som ikkje må ligge ved sjøen. Departementet godkjenner og etablering av næringsareal med hamn på fylling i sjø. Kommunen må vurdere omfanget av utfylling i sjø ved utarbeiding av reguleringsplan for området.

 • Levanger kommune - innsigelse til reguleringsplan for Åsvegen 15-17

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunestyrets vedtak av 28. februar 2018 av reguleringsplan (detaljregulering) for Åsvegen 15-17, uten rekkefølgebestemmelse om planfri kryssing av jernbanen. Departementet anser det ikke rimelig å stille som vilkår for gjennomføring av planen at planfri kryssing først skal være gjennomført. Innsigelsen fra Bane NOR tas dermed ikke til følge.

 • Hole kommune – innsigelse til kommunedelplan for Sollihøgda

  En videreutvikling av Sollihøgda tettsted bør i hovedsak skje gjennom fortetting og høyere arealutnyttelse i eksisterende boligområder, og i områder som det ikke er fremmet innsigelse til. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner derfor ikke forslag til nye boligområder B2, B3 og B4, som Fylkesmannen i Buskerud har fremmet innsigelse til. For å imøtekomme Hole kommunes ønske om en begrenset utvikling av området, åpner departementet likevel for at kommunen kan fremme reguleringsforslag for et mindre areal på til sammen inntil 50 dekar innenfor de aktuelle delområdene (B2, B3 og B4). Dersom Hole kommune ved senere kommuneplanrulleringer ønsker å legge til rette for mer utbygging på Sollihøgda, må dette vurderes i en regional sammenheng og i lys av endelige planer for utvikling av Sundvollen tettsted som følge av etablering av ny InterCity-stasjon på Ringeriksbanen.

 • Rana kommune - detaljregulering for E6 Fallheia - Sandheia

  Saken gjelder detaljregulering for E6 på delstrekningen Fallheia – Sandheia i Rana kommune. Statens vegvesen har fremmet innsigelse til rekkefølgebestemmelse om at ny E6 ikke kan tas i bruk før regulert rasteplass ved kryss E6/Fv 353 er ferdigstilt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner planen, med den endring at rekkefølgebestemmelsen om rasteplass tas ut. Innsigelsen fra Statens vegvesen Region nord er med dette tatt til følge.

 • Sørum kommune - innsigelser til reguleringsplan for Frogner næringspark

  Planen legger til rette for massemottak og utbygging av et næringsområde. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har innsigelse av hensyn til den sårbare naturtypen ravinedaler og en viktig forekomst av gråorheggeskog. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har innsigelse av hensyn til et varig vernet vassdrag. Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar innsigelsene til følge, og planen godkjennes ikke.

 • Ørland kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for Ørland kommune med noen endringer. Pkt. 7.1.1 og 7.1.2 endres slik at gjenoppbygging begrenses til brann og skade, og rett til våningshus tas ut. Pkt. 0.9 om bevaring godkjennes uten endringer. Innsigelsen fra Forsvarsbygg tas dermed delvis til følge.

 • Vadsø kommune - innsigelse til reguleringsplan for Kaigata

  Departementet godkjenner detaljregulering for Kaigata 2 i Vadsø kommune. Departementet har kommet til at den planlagte utbyggingen ikke berører regionale og nasjonale kulturminneinteresser i så stor grad at kommunens plan må settes til side. Innsigelsen fra fylkeskommunen er således ikke tatt til følge.