2013

 • Trondheim kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel 2012-2024

  Departementet godkjenner boligområdene 35 og 38 på Rotvoll øvre, men godkjenner ikke boligområde 36 på Rotvoll øvre. Departementet godkjenner også boligområde 12, Foldal gård, boligområde 39, Kastbrekka, boligområde 46, Charlottenlund østre og boligområdene 18 og 55, Reppe. Departementet forutsetter at kommunen retter opp kommuneplankartet og bestemmelser i tråd med dette vedtaket.

 • Kommunedelplan for Vestby nord - Vestby kommune - innsigelser

  Departementet godkjenner framtidig område for forretning S9 Delijordet. Departementet har lagt vekt på at det er bred lokal enighet om etableringen av IKEA og at tiltaket kan bidra til å styrke utviklingen av Vestby sentrum.

 • Motsegn til arealdelen til kommuneplanen for Os kommune i Hordaland

  Departementet godkjenner kommuneplanen for Os kommune. Dette inneber at området Moberg vert sett av til næringsområde og området Kuventræ vert sett av til bustadområde. Motsegna frå Statens landbruksforvaltning er dermed ikkje teken til følgje.

 • Sande kommune - motsegn til reguleringsplan for Storehaugen

  Departementet finn etter ei samla vurdering å kunne stadfesta reguleringsplanen for Storehaugen. Det er lagt serskilt vekt på Sande kommune sitt behov for sentrumsnære bustadtomter. Av omsyn til dei automatisk freda kulturminna i området er det teke inn eit tillegg til reguleringsføresegnene for betre å sikre desse.

 • Asker kommune - Innsigelse til kommunedelplan for Holmen - Slependen

  Departementet godkjenner kommunedelplan for Holmen – Slependen med område 3.NB4 for støyfølsomme bruksformål, og de sentrale deler av Nesbruområdet definert som et avviksområde i henhold til kriteriene i T-1442/12. Selv om området godtas definert som et avviksområde understrekes det at området per i dag ikke oppfyller de kriterier som må være på plass før oppføring av ny bebyggelse for støysensitive formål. Departementet legger til grunn at de kravene som stilles i kommunedelplanen, vil bli fulgt opp i etterfølgende plan- og byggesaker. Innsigelsen fra Statens vegvesen, Region øst tas dermed ikke til følge.

 • Stokke kommune - Innsigelse fra Vestfold fylkeskommune til områderegulering for deler av Stokke sentrum

  Departementet godkjenner områdereguleringen for deler av Stokke sentrum. Innsigelsen fra Vestfold fylkeskommune tas dermed ikke til følge.

 • Oslo kommune - Innsigelse til detaljregulering for Sognsveien 8

  Departementet godkjenner detaljregulering for Sognsveien 8 etter alternativ 1 med friområde og barnehage, som vedtatt av Oslo bystyre den 10. april 2013. I denne saken finner departementet at behovet for å sikre området som grønnstruktur - friområde samt ivareta indre Oslo bys behov for barnehageplasser må telle mer enn ønsket om å opprettholde arealet som mulig framtidig urnegravlund. Det settes som vilkår at det under bygging av barnehagen skal tas hensyn til de øvrige grøntområdene, slik at naturkvalitetene bevares og områdets funksjon som del av en sammenhengende grønnstruktur ivaretas. Innsigelsen fra Oslo bispedømmeråd tas dermed ikke til følge.

 • Nore og Uvdal kommune - reguleringsplan for Vasstulan Høyfjellsseter - innsigelse

  Departementet godkjenner forslag til reguleringsplan for Vasstulan Høyfjellsseter. Departementet har i sine vurderinger lagt vekt på at området alt er betydelig utbygd og at det skal tilrettelegges for parkering, løyper og turveier slik at området styrkes som utgangspunkt for skiturer vinterstid. Innsigelsen fra fylkesmannen er med dette ikke tatt til følge.

 • Oslo kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ammerudveien 19-25

  Miljøverndepartementet godkjenner reguleringsplan for Ammerudveien 19-25. Departementet mener økt utnyttelse av tomta er i tråd med nasjonale målsettinger om effektiv utnyttelse av byggeområder med god kollektivdekning. Departementet mener også at reguleringsplanen ivaretar hensynet til støy ved å stille krav om at nye leiligheter skal ha en stille side og at støynivået på uteoppholdsareal ikke skal overstige anbefalte grenseverdier i Miljøverndepartementets retningslinje for støy (T-1442). Utbygger må tilpasse prosjektet til føringene i reguleringsplanen. Deler av bebyggelsen som ikke får en stille side kan utnyttes til kontorformål. Innsigelsen fra Statens vegvesen er etter dette ikke tatt til følge.

 • Sola kommune – Innsigelser til kommunedelplan for fritidsbebyggelse og kommuneplan 2011-2022

  Miljøverndepartementet tar til følge innsigelsene til foreslåtte planretningslinjer/-bestemmelser for hyttestørrelse og fortetting. Miljøverndepartementet finner at bestemmelsene er gitt en detaljering som tilsier at de bør vedtas som retningslinjer og ikke som planbestemmelser. Oppdaterte retningslinjer for fritidsbebyggelse i samsvar med departementets konklusjon, er inntatt i vedtaket.

 • Sandnes kommune - innsigelser til kommuneplan 2011-2025

  Miljøverndepartementet tar til følge Forsvarsbygg sin innsigelse til Forsvarets anlegg på Vatne og Espedal. Det forutsetter at disse områdene gis formål Forsvaret etter § 11-7 nr.4. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune til næringsområde GaN-15 på Skjæveland tas til følge. Langsiktig grense for landbruket forutsettes uendret og området opprettholdes som LNF-formål. Fylkesmannens innsigelse til kolonihager/fritidsboliger på Vårli tas til følge, og området forutsettes opprettholdt som LNF-formål. Fylkesmannens innsigelse til endring av markagrensa ved Osli for å tilrettelegge for framtidig boligområde, tas til følge. Området forutsettes opprettholdt som LNF-formål og markagrensa beholdes uendret. Fylkesmannens innsigelse til bestemmelse for boder opptil 14 m² til eksisterende fritidsboliger i LNF-områder innenfor l00-metersbeltet, tas til følge. Bestemmelsen i § 7.3.c) tas ut av planen. Fylkesmannens innsigelse til område for blandet formål boliger og offentlig/privat tjenesteyting Au-22 på Austrått, tas til følge. Det forutsettes at området opprettholdes som LNF-formål. Eventuell utbygging av området må ses i sammenheng med Sandnes øst. Miljøverndepartementet legger til grunn at område Bærheim omgjøres til boligområde i samsvar med enigheten mellom Sola kommune og Sandnes kommune, og at område Lutsi forblir LNF-område i samsvar med grunneiers ønske. Innsigelsene knyttet til forutsetninger om Gandsfjord bru er ikke behandlet da departementet finner at dette ikke er en reell innsigelse når bestemmelsene er frafalt etter meklingen.

 • Lærdal kommune - motsegn til kommunedelplan for Tønjum-Ljøsne

  Miljøverndepartementet stadfestar kommunedelplan for Tønjum til Ljøsne med alternativa A4, A5, B5, C7 og D4. Omsynet til lokalbefolkninga, jordvern og natur- og kulturmiljøet, gjer at Miljøverndepartementet går inn for lang tunnel frå Tønjum til Stuvane. Motsegna frå Statens vegvesen er dermed ikkje tekne til følgje.

 • Lier kommune - kommuneplanens arealdel 2009-2020-innsigelser

 • Innsigelse til reguleringsplan for Osen hyttefelt ved Digermulen i Vågan kommune

  Miljøverndepartementet godkjenner forslag til reguleringsplan for Osen hyttefelt ved Digermulen med noen endringer. For å sikre hensyn til friluftsliv er tomt nr. 4 tatt ut av planen. Muligheten til å slå sammen hovedhytte og anneks til en stor bygning tas bort, slik at maksimal størrelse på hovedhytte blir 120 m2 BRA. Det er også innført en ny bestemmelse om at vegetasjon skal bevares og at sprengingsarbeid og opparbeiding av terrenget skal begrenses. Byggegrense mot sjø i byggeområdene fastsettes til 5 meter fra formålsgrense. Miljøverndepartementet mener at landskapsvirkningene og virkningene for friluftslivet dermed blir akseptable, sett i forhold til de positive virkningene av planen for lokalsamfunnet. Innsigelsen fra fylkesmannen er dermed tatt delvis til følge.

 • Nesodden kommune - innsigelse til kommuneplan for Nesodden og reguleringsplan for Spro havn

  Miljøverndepartementet mener kommuneplanen og reguleringsplanen legger opp til en god bruk av området og vil gi allmennheten tilgang til et område som i dag er bratt og lite egnet for ferdsel. Miljøverndepartementet mener at dette prosjektet må sees som en helhet, der boliger, næring og felles­funksjoner henger sammen. Departementet mener derfor at en utbygging i 30-metersbeltet til sjøen kan aksepteres. Miljøverndepartementet godkjenner derfor planene for Spro havn, med noen endringer i regulerings­bestemmelsene. Departementet mener det må tas nødvendige støyhensyn også for den planlagte barnehagen, område A1. Fylkesmannens innsigelse er således bare tatt til følge på ett punkt.

 • Aurskog-Høland kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2011-2022

  Det vises til fylkesmannens brev av 24. november 2011. Saken er oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 11-16. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har innsigelse til 4 områder i planen.

 • Vågan kommune- innsigelse mot kommunedelplan for Svolvær til byggeområdene K50 og K51 på Kjeøyskjæret

  Miljøverndepartementet godkjenner byggeområdene K50/K51 på Kjeøyskjæret under følgende forutsetning: K50 reduseres og godkjennes til kombinert formål bolig/kontor og bolig/tjenesteyting med inntil tolv leiligheter, jf. kartutsnitt datert 10. april 2012. Dette innebærer at arealet mot N29, som tidligere var en del av K50, avsettes til næringsformål, slik at eksisterende næringsaktivitet videreføres. K51 godkjennes til parkering og garasje. K50 og K51 inngår i en hensynssone. Betegnelsen HS2-14 er blitt erstattet med betegnelsen H570-13, og er angitt med særlig hensyn til landskap og siktsoner fra Torget mot store/lille Molla. Innsigelsen fra Kystverket tas delvis til følge.

 • Sauherad kommune – innsigelser til kommunedelplan for Gvarvområdet

  Miljøverndepartementet godkjenner boligområde 21 Årnes II i kommunedelplan for Gvarvområdet, fordi det ikke er i strid med viktige landbrukshensyn. Innsigelsen fra fylkesmannens landbruksavdeling tas dermed ikke til følge. Departementet godkjenner ikke boligområde 2 Gvarv brygge, fordi det er i strid med viktig naturmangfold og friluftsliv. Innsigelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling tas dermed til følge.

 • Averøy kommune – motsegn til reguleringsplan for Uran

  Miljøverndepartementet godkjenner reguleringsplan for Uran i Averøy kommune med unntak av bustadtomter nummer 1-6 som i staden blir sett av til LNF – friluftsformål. Vidare må kommunen endre avkøyrslane på sørsida av fylkesvegen, ta inn rekkjefølgjeføresegn om busslommer og gang- og sykkelveg og gjere nokre mindre endringar i reguleringskartet.

 • Vadsø kommune - innsigelse til kommuneplans arealdel - område Fossen øst

  Miljøverndepartement vektlegger utviklingen av Vadsø som en mer kompakt og klimavennlig by og hensynet til nasjonale jordverninteresser og godkjenner at område 1 og 2 av Fossen øst omdisponeres til boligformål med god arealutnyttelse, mens område 3 ikke godkjennes omdisponert. Det godkjennes at Sirkkagården kan videreutvikles som LNFR-område med spredt næringsbebyggelse. Miljøvern¬departementet har dermed tatt innsigelsen fra fylkesmannens landbruksavdeling delvis til følge.

 • Nedre Eiker kommune - Endring av reguleringsplan for Krokstad senterområde

 • Tromsø kommune – innsigelse til reguleringsplan for Prostneset

 • Rissa kommune - kommuneplanens arealdel 2010 - 2021 - innsigelse

  Departementet godkjenner ikke det forslåtte byggeområde 212 Vangen. Det er lagt vekt på hensynet til langsiktig vern av landbruksarealer, at området er mer enn 2 km fra sentrum og at det finnes nok utbyggingsområder innenfor delplan for Rissa. Vedtaket innebærer at området videreføres som LNF-område. Innsigelsen til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for dette området er tatt til følge. Departementet godkjenner ikke hele det foreslåtte område for fritidsbebyggelse 505 ved Langvassliheia. Oppføring av inntil tre fritidsboliger i planområdet godkjennes og vises som LNF–område for spredt fritidsbebyggelse. Det er lagt vekt på at disse fritidsboligene vil ligge i tilknytning til tre fritidsboliger som alt er oppført og at området er et stykke unna trekkleien for rein. Innsigelsen fra Områdestyret for Reindrift i Nord-Trøndelag er tatt delvis til følge. Departementet godkjenner øvre del av forslag til byggeområde 125 Oldren. Departe¬mentet har lagt vekt på at dette er et lite areal som ligger inntil annen bebyggelse nær sentrumsfunksjoner ved Stadsbygd. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for dette området er delvis tatt til følge.

 • Holtålen kommune- innsigelse til områdene F5 Nordpå og F27 Killingdalen i kommuneplanens arealdel.

  Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Områdestyret for reindrift i Sør- Trøndelag og Hedmark delvis til følge, og unntar fra godkjenning byggeområde F27 Killingdalen. For byggeområde F5 Nordpå reduseres antall enheter til 20 med total bruksareal for de nye enheter til 1600m2.

 • Skodje kommune – motsegn til detaljreguleringsplan for Digernes næringsområde

  Miljøverndepartementet stadfestar detaljreguleringsplanen for Digernes næringsområde med endring i reguleringsføresegnene. Dette inneber at areal til ikkje-plasskrevjande detaljhandel totalt vert avgrensa til 3000 m2 i tråd med nasjonale mål for handel og sentrumsutvikling. Miljøverndepartementet tek såleis til følgje motsegna frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

 • Farsund kommune - innsigelse til reguleringsplan for Seneger, gnr. 47, bnr. 1

  Miljøverndepartementet mener planen strider mot betydelige kulturlandskapsverdier av regional og nasjonal betydning, og at tiltaket vil redusere opplevelsesverdien knyttet til viktige kulturlandskaps- og kulturminneverdier i området. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Vest-Agder og Statens landbruksforvaltning er dermed tatt til følge.

 • Tjeldsund kommune - innsigelse til reguleringsplan for Langosen hyttefelt

  Miljøverndepartementet finner ikke grunnlag for å godkjenne regulerings-planen for Langosen hyttefelt, av hensyn til reindrifta, strandsonen og at planen ikke er i tråd med gjeldende kommuneplan. Innsigelsene fra Områdestyret i Troms og Fylkesmannen i Nordland er dermed tatt til følge.

 • Oppdal kommune - innsigelse til reguleringsplan for masseuttak Svinsnøsa

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke planlagt utvidelse av massetaket ved Svinsnøsa i Gjevilvassdalen. Departementet har lagt avgjørende vekt på de sterke landskaps- og friluftsinteressene i den aktuelle delen av Gjevilvassdalen og at behovet for masser bare delvis er knyttet til tiltak innenfor Osen. Departementet har også lagt vekt på at uttaket ikke er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Kommunen bør ved kommende revisjon av kommuneplanens arealdel søke å finne uttaksområder som er mindre konfliktfylte. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen er med dette tatt til følge.

 • Sel kommune - innsigelse til kommunedelplan for Ula-Dovre grense

  Miljøverndepartementet mener det må tas tilstrekkelig hensyn til villreinens leveområder. Nye hyttetomter ved Kampen og vinterparkering ved Rundhaugene vil føre til en økt belastning på villreinstammen i Rondane som allerede er under stort press. Det samme vil økt størrelse på eksisterende hytter i området føre til. Unntak fra dette er området Vardamorkje på Høvringen, der departementet mener at en økning av hyttestørrelsen ikke vil medføre en økt ferdsel inn i sårbare villreinområder. Departementet mener beltebiltraséen som i dag benyttes mellom Høvringen og Smuksjøseter kan vises som juridisk bindende på plankartet. Dette gjelder både rekreasjons- og næringstransport. Traséen er benyttet i 60 år og departementet mener kjøringen ikke kan antas å ha negative konsekvenser for villreinens nåværende bruk av området.

 • Bergen kommune - Innsigelser til kommuneplanens arealdel 2010-2021

 • Nannestad og Ullensaker kommune - innsigelser til reguleringsplan (områderegulering) for Oslo Lufthavn Gardermoen

 • Narvik kommune - reguleringsplan for Herjangsfjellet hyttegrend - Bonsåsen del av gnr 4 - innsigelse

  Miljøverndepartementet stadfester ikke kommunens vedtak den 27. januar 2011 om reguleringsplan for Herjangsfjellet hyttegrend ved Bonsåsen. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Nordland er med dette tatt til følge. Innsigelsene fra Områdestyret for Troms reinbeiteområde og Norges Vassdrags- og energidirektorat er fremmet etter høringsfristen. Departementet har vurdert alle sider av saken, selv om bare én av innsigelsene er rettidig fremmet. Miljøverndepartementet har i avgjørelsen lagt vekt på at planen er i konflikt med reinbeiteområder og regionale friluftsinteresser. Det er også vektlagt at beslutningsgrunnlaget når det gjelder naturmangfold burde vært bedre. Departementet mener det er viktig at eventuell videre planlegging av fritidsboliger på Herjangsfjellet avklares ved revisjon av kommuneplanen, og at det legges vekt på god dialog med sektorinteressene og nabokommuner fra starten av.

 • Skien kommune – innsigelse til reguleringsplan for del av Borgegrenda

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan (detaljregulering) for del av Borgegrenda i Skien kommune. Innsigelsen fra Riksantikvaren tas dermed til følge. Utbyggingen av boliger som planen legger opp til vil føre til at nasjonale kulturminneinteresser vil gå tapt. Kommunen og Riksantikvaren bør samarbeide om en endret plan med en mindre utbygging som tar tilstrekkelig hensyn til landskapet og de kulturhistoriske verdiene i området.

 • Ski kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel - Skotbu boligfelt

  Miljøverndepartement legger vekt på hensynet til nasjonale kulturminne- og landskapsverdier og til areal- og transporthensyn og godkjenner ikke at den største delen av Skotbu omdisponert til boligformål. Et mindre felt på 2,5 daa godkjennes omdisponert til boligformål. Miljøverndepartementet har dermed tatt innsigelsene fra Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus delvis til følge.

 • Ski kommune – reguleringsplan for Assurdalen motocrossbane

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan (detaljregulering) for Assurdalen motocrossbane i Ski kommune. Det er avklart at området kan brukes til formålet gjennom tidligere reguleringsplan stadfestet av Miljøverndepartementet. Departementet mener at de nærmere vilkårene for anlegget er tilfredsstillende avklart gjennom den oppfølgende detaljreguleringen, og at interessene til nabokommunen Oppegård er tilstrekkelig ivaretatt. Innsigelsen fra Oppegård kommune tas dermed ikke til følge. Tømmervelteplassen innenfor markagrensen er et svært lite inngrep som ikke er i konflikt med hensyn markaloven skal ivareta.

 • Hamar kommune - Innsigelse til kommunedelplan for firefelts E6 gjennom Åkersvika naturreservat

  Miljøverndepartementet har godkjent kommunedelplan for E6 fire felt Kolomoen – Moelv, på strekningen gjennom Hamar kommune med alternativ A gjennom Åkersvika naturreservat.

 • Skien kommune - innsigelse til Smieøya i kommunedelplan for Skien sentrum

  Miljøverndepartementet godkjenner felt K1-6 i kommunedelplan for Skien sentrum med endringer i tilhørende bestemmelser 2.2 og 6. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Telemark tas dermed delvis til følge.

 • Odda kommune- motsegn til reguleringsplan for ny veg til Mågelitopp

  Miljøverndepartementet godkjenn reguleringsplanen for ny veg til Mågelitopp. Departementet meiner at interessene knytt til kulturminne ikkje veg så tungt at dei inneber at vegen ikkje kan byggjast. Riksantikvaren har fremma motsegn til planen, men har etter synfaringa sagt ja til veg på visse premissar. Vegen til Mågelitopp vil vere erstatning for trallebana, og ved at det blir sett krav til utbygginga og tilpassing til terrenget, kan ein bevare linjeføringa til bana som må seiast å ha ein vesentleg opplevingsverdi i landskapet. Motsegna frå Riksantikvaren er dermed teke delvis til følgje.

 • Reguleringsplan for Plogveien 33 i Vestre Toten kommune

  Miljøverndepartementet mener det er uheldig å bygge ned den verdifulle forekomsten av slåttemark på eiendommen, men har likevel etter en nærmere vurdering kommet til at departementet ikke vil oppheve eller foreta endringer i reguleringsplan for Plogveien 33 i Vestre Toten kommune.

 • Gran kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel 2007 - 2019 - boligområde Ringstad og hytteområde Steinsjøen

  Det foreligger uavklarte innsigelser fra Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkes­kommune. Denne saken behandles etter plan- og bygningsloven av 2008. Etter § 11-16 andre ledd avgjør Miljøverndepartementet om innsigelsen skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

 • Rygge kommune - innsiglese tilr eguleringsplan for Årvold gård næringsområde, etablering av handel

  Med bakgrunn i nasjonal politikk for kjøpesentre og samordnet areal- og transportplanlegging, samt fylkesplan for Østfold, stadfester departementet reguleringsplan for Årvold gård, men med endring i reguleringsbestemmelsene slik at det ikke tillates annen handel enn plasskrevende handel.

 • Rygge kommune - reguleringsplan for Varnaveien 29, innsigelse til etablering av handel

  Med bakgrunn i nasjonal politikk for kjøpesentre og samordnet areal- og transportplanlegging, samt fylkesplan for Østfold, godkjenner ikke Miljøverndepartementet reguleringsbestemmelsenes § 4.4 bokstav c, som åpner for etablering av ikke-plasskrevende detaljhandel. Bestemmelsen tas derfor ut av planen. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen er dermed tatt til følge.

 • Saltdal kommune - innsigelse til detaljregulering for Graddis tollstasjon

  Miljøverndepartementet stadfester detaljregulering for Graddis tollstasjon i Saltdal kommune etter alternativ 4 som vist på plankart datert 27. juni 2011 med ett tillegg i de tilhørende bestemmelsene. Det forutsettes at det etableres en terrengvoll som skjerming mellom tollstedet og flytt-/trekkleia. I denne saken er hensynet til en effektiv grensekontroll veid opp mot rein-driftens behov for minst mulig forstyrrelser langs flytt-/trekkleia. Bygging av en funksjonell tollstasjon nær grensepunktet er en viktig nasjonal interesse. Innsigelsen fra Områdestyret for reindriftssaker i Nordland tas derfor ikke til følge, da plassering etter alternativ 4 ikke medfører at flytt-/trekkleia blir stengt eller arealmessig redusert. Departementet forutsetter at tollstasjonen med tilhørende ute-/kjørearealer gis en utforming som sikrer at flytt-/trekkleia skjermes mest mulig mot forstyrrelser. Det vises til anbefalinger gitt i brevet her, revidert forslag til situasjonsplan oversendt fra Statsbygg til Saltdal kommune og Reindrifts-forvaltningen etter mekling, og forutsetningen om etablering av en terrengvoll tatt inn i plan¬bestemmelsene.

 • Vindafjord kommune - motsegn til kommuneplanen sin arealdel

  Miljøverndepartementet godkjenner pkt. 1.8 i planføresegnene i kommuneplanen sin arealdel for Vindafjord kommune, slik at storleiken på naust blir makismalt 40 m2 BYA. Det er viktig å unngå nedbygging av strandsona, men departementet har likevel kome til at det ikkje er godt nok grunnlag for å overprøve den grensa kommunen har sett. Motsegna frå fylkesmannen vert såleis ikkje tatt til følgje.

 • Salangen kommune - innsigelse til reguleringsplan for Steinvatnet hytteområde

  Miljøverndepartementet godkjenner deler av reguleringsplan for Steinvatnet hytteområde, ved at det tillates inntil 6 hytter i landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) sone 2 på nordvestsiden av Steinvatnet. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Troms, Sametinget og Områdestyret for Troms reinbeiteområde tas således til følge.

 • Oppdal kommune - innsigelse til detaljreguleringsplan for Kvammslia Nedre

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Kvammslia Nedre med åtte nye fritidsboliger. Departementet har lagt avgjørende vekt på at antall nye fritidsboliger er lavt og at de ligger i et område som er avsatt til byggeområde i kommuneplanens arealdel fra 2011. Departementet mener det er lite sannsynlig at aktiviteten knyttet til fritidsboligene vil medføre at flyttleien sør for Dørrumselva blir stengt. Innsigelsen fra Områdestyret tas ikke til følge.

 • Kragerø kommune - innsigelse til reguleringsplan for Portør pensjonat

  Miljøverndepartementet godkjenner planlagt utvidelse av Røverhavna småbåthavn ved Portør pensjonat. Departementet har lagt avgjørende vekt på at Portør har vært ett av kommunens tre satsingsområder for turisme i skjærgården siden midten av 80-tallet og at kommunen mener utvidelsen er nødvendig for å sikre utviklingsmuligheter for reiselivet. Det legges også vekt på at området ligger utenfor Skjærgårdsparken og de mest besøkte friluftsområdene på Portør, og at utvidelsen ikke kommer i konflikt med kjente forekomster av truet eller verdifull natur. Fylkesmannens innsigelse er med dette ikke tatt til følge.