Ski kommune – reguleringsplan for Assurdalen motocrossbane

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan (detaljregulering) for Assurdalen motocrossbane i Ski kommune. Det er avklart at området kan brukes til formålet gjennom tidligere reguleringsplan stadfestet av Miljøverndepartementet. Departementet mener at de nærmere vilkårene for anlegget er tilfredsstillende avklart gjennom den oppfølgende detaljreguleringen, og at interessene til nabokommunen Oppegård er tilstrekkelig ivaretatt. Innsigelsen fra Oppegård kommune tas dermed ikke til følge. Tømmervelteplassen innenfor markagrensen er et svært lite inngrep som ikke er i konflikt med hensyn markaloven skal ivareta.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev 30. november 2011, til behandling etter plan- og bygningsloven og markaloven.

Saken behandles etter plan- og bygningsloven av 2008 § 12-13 andre ledd fordi det er innsigelse fra nabokommunen Oppegård. Saken behandles også etter markaloven § 6 andre ledd fordi en mindre del av planområdet ligger innenfor markagrensen.

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan (detaljregulering) for Assurdalen motocrossbane i Ski kommune. Det er avklart at området kan brukes til formålet gjennom tidligere reguleringsplan stadfestet av Miljøverndepartementet. Departementet mener at de nærmere vilkårene for anlegget er tilfredsstillende avklart gjennom den oppfølgende detaljreguleringen, og at interessene til nabokommunen Oppegård er tilstrekkelig ivaretatt. Innsigelsen fra Oppegård kommune tas dermed ikke til følge. Tømmervelteplassen innenfor markagrensen er et svært lite inngrep som ikke er i konflikt med hensyn markaloven skal ivareta.

Bakgrunn for saken

Miljøverndepartementet stadfestet 6. mars 2009 reguleringsplan for motorcrossbane i Assurdalen i Ski kommune, men det ble stilt krav om utarbeiding av bebyggelsesplan for å avklare de nærmere vilkårene for anlegget og bruken av det. Etter at ny plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2009, anses kravet om bebyggelsesplan som et krav om detaljregulering.

Reguleringsplan (detaljregulering) for Assurdalen motocrossbane følger opp kravet om bebyggelsesplan i tidligere reguleringsplan og vil erstatte den tidligere reguleringsplanen. Fordi et mindre areal til tømmervelteplass ville ligge innenfor markagrensen, måtte kommunen innhente tillatelse til å starte planarbeidet etter markaloven. Miljøverndepartementet ga 31. august 2010 tillatelse til å igangsette planarbeidet etter markaloven § 6 første ledd. Departementet viste til at justert plassering av velteplassen vil gi en mer effektiv uttransportering av tømmer, og i tillegg vil beskytte turveien og derfor ha positiv virkning for friluftslivet.

Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn 19. oktober 2010.

Oppegård kommune v/formannskapet vedtok 15. desember 2010 å fremme innsigelse til planen. Innsigelsen begrunnes med at forslaget til kjøretidsbestemmelser for banen og manglende bestemmelser for oppfyllingsarbeider som skal pågå i mange år, vil gi uakseptabel støybelastning i boligområder og i Marka. Kommunen mener dessuten at det mangler bestemmelser som er tilstrekkelige for å sikre Tussetjern og Gjersjøen mot avrenning fra fyllingen under og etter anleggsfasen. De mener tiltak som kan hindre avrenning til vassdraget må fastsettes i planen og ikke utredes og fastsettes gjennom parallell byggesaksbehandling.

Ski kommunestyre vedtok reguleringsplanen 30. mars 2011.

Ski kommune orienterte i brev 7. april 2011 til Oppegård kommune om vedtaket og endringene som er foretatt. Innsigelsen og de innkomne merknadene har ført til at det er gjort flere vesentlige endringer og innskjerpinger i planbestemmelsene. Tiltakshaver har utarbeidet et revidert miljøoppfølgingsprogram, som er særlig forsterket og detaljert når det gjelder vannmiljø, deponi og vannovervåkningsprogram. Åpningstider for anleggsperioden er endret i samsvar med Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 for behandling av støy i arealplanleggingen. Antallet kjøredager og kjøretidspunktene er redusert, og krav om tiltak for å hindre avrenning til vassdraget er fastsatt i bestemmelsene.  Kommunen mener at innsigelsen fra Oppegård kommune i stor grad er etterkommet gjennom utvidet miljøoppfølgings­program og justering av plan og bestemmelser.

Oppegård kommune opprettholdt innsigelsen i brev 11. mai 2011. Kommunen mener endringene er utilstrekkelige for å ivareta de interessene som utløste innsigelsen.

Ski kommune oversendte saken til fylkesmannen ved brev 1. juni 2011.

Mekling i saken fant sted 13. september 2011, men det ble ikke oppnådd enighet.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus anbefalte i oversendelsesbrevet til departementet 30. november 2011 ut fra en totalvurdering at innsigelsen ikke tas til følge.  Fylkesmannen viser til at miljøvernavdelingen har anbefalt at departementet stadfester planen etter markaloven da planen omfatter et svært begrenset område innenfor markagrensen.

Møte om saken ble holdt i Miljøverndepartementet 29. februar 2012. Til stede var representanter fra Ski kommune, Oppegård kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune og Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementet skal ta stilling til om reguleringsplan (detaljregulering) for Assurdalen motocrossbane i Ski kommune kan stadfestes. Saken vurderes opp mot interesser knyttet til støy og drikkevann for nabokommunen Oppegård som har innsigelse, og i tillegg vurderes forholdet til markaloven.

Denne saken behandles etter plan- og bygningsloven av 2008. Etter § 5-4 andre ledd kan andre kommuner fremme innsigelse til planer i spørsmål som er av vesentlig betydning for kommunens innbyggere, for næringslivet eller for natur- og kulturmiljøet i kommunen, eller for kommunens egen virksomhet eller planlegging. Etter § 12-13 andre ledd avgjør Miljøverndepartementet om innsigelsen skal tas til følge, og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Etter markaloven § 6 andre ledd må kommunens vedtak av reguleringsplan som vedrører Marka, stadfestes av Miljøverndepartementet før planen får rettsvirkning etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i planen som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med markalovens formål.

Saken skal i tillegg vurderes etter naturmangfoldloven. Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i loven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold, og vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket.

Anlegg av Assurdalen motocrossbane har vært underlagt en grundig behandling, både gjennom tidligere planarbeid og i forbindelse med detaljreguleringen. At området kan brukes til formålet ble endelig avgjort ved Miljøverndepartementets stadfesting av tidligere reguleringsplan, og det er ikke grunnlag for å vurdere dette spørsmålet på nytt. Spørsmålet er nå om tiltaket kan gjennomføres på de vilkår som er satt i den nye detaljreguleringen. Departementet skal nå ta standpunkt til om hensynet til støy og drikkevann som nabokommunen Oppegård har tatt opp er godt nok ivaretatt i den siste planen.

Ski kommune har etter høringen gjort endringer både i plankartet og regulerings­bestemmelsene for å imøtekomme innsigelsen fra nabokommunen. Blant annet er kravene til miljøoppfølging skjerpet, oppfyllingen er redusert og kjøretidene er begrenset. NVE har gitt konsesjon for bekkelukkingen etter vannressursloven, og vilkårene for konsesjonen er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Miljøvern­departementet kan ut fra dette ikke se at det er grunnlag for å overprøve den vurderingen som er gjort av Ski kommune i denne saken, når det gjelder de nærmere detaljene for anlegget.

Ski kommune har ved brev 29. oktober 2012 oversendt rapport 16. oktober 2012 fra NIVA om forurensning av Tussetjern. Kommunen viser til at området Assurdalen drenerer via Tussetjern til Gjersjøen, og anleggsarbeid i området vil kunne påvirke tilstanden i Tussetjern. Miljøverndepartementet mener dette viser at det er viktig at det i reguleringsbestemmelsene er lagt inn krav om miljøoppfølgingsprogram og at dette følges nøye opp.

Det skal også vurderes om planen vil berøre naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 7. Kunnskap om naturmangfold er hentet fra Artsdatabankens Artskart og Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase, og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt opplysninger om dette. I Artsdatabankens Artskart er det registrert en alm i området, som er en nær truet art på Norsk rødliste for arter 2010. Bortsett fra dette er det ikke registret prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010 eller verdifulle arter i planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 eller verdifulle naturtyper i området. Det er ikke framkommet andre opplysninger i saken som tyder på at det er slike arter eller naturtyper i planområdet. Tiltaket vil føre til at almetreet som er registrert i området vil forsvinne. Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er etter dette oppfylt.

Kunnskapen om naturmangfoldet i planområdet anses som tilstrekkelig. Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 tillegges derfor liten vekt i saken. Departementet viser til at lokaliseringen av motorcrossbanen er bestemt i tidligere reguleringsplan, og det er ikke aktuelt med andre tiltak i området. Den samlede belastningen på naturmangfoldet er derfor knyttet til tiltakene i planforslaget. Prinsippet om samlet belastning er vurdert og tillagt liten vekt i saken, jf. naturmangfoldloven § 10.

Det er ikke aktuelt å stille vilkår som pålegger tiltakshaver å dekke kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet. Det er heller ikke nødvendig å vurdere alternative lokaliseringer da plasseringen er bestemt i den tidligere reguleringsplanen.  Naturmangfoldloven §§ 11 og 12 vurderes derfor ikke nærmere. Samlet sett tillegges hensynet til naturmangfoldet liten vekt i saken.

Planen må i tillegg behandles etter markaloven § 6 andre ledd fordi en velteplass for tømmer ligger innenfor markagrensen. Dette er et svært begrenset inngrep og velteplassen er nødvendig for skogsdriften. Etter markaloven § 7 første ledd nr. 1 kan kommunale planer åpne for tiltak i landbruket, og inngrepet er ikke i konflikt med de hensyn markaloven skal ivareta. Miljøverndepartementet finner derfor at reguleringsplanen kan stadfestes etter markaloven.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd og markaloven § 6 andre ledd stadfester Miljøverndepartementet Ski kommunestyre sitt vedtak 30. mars 2011 om reguleringsplan (detaljregulering) for Assurdalen motocrossbane.

Plankart og bestemmelser følger vedlagt med påtegning om stadfestingen.

For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 12-12 siste ledd.

 

Med hilsen 

Bård Vegar Solhjell

 

 

Kopi:

Ski kommune

Oppegård kommune

Akershus fylkeskommune

 

 

Vedlegg: Plankart og bestemmelser med påtegning om stadfestingen