Oslo kommune - Innsigelse til detaljregulering for Sognsveien 8

Departementet godkjenner detaljregulering for Sognsveien 8 etter alternativ 1 med friområde og barnehage, som vedtatt av Oslo bystyre den 10. april 2013. I denne saken finner departementet at behovet for å sikre området som grønnstruktur - friområde samt ivareta indre Oslo bys behov for barnehageplasser må telle mer enn ønsket om å opprettholde arealet som mulig framtidig urnegravlund. Det settes som vilkår at det under bygging av barnehagen skal tas hensyn til de øvrige grøntområdene, slik at naturkvalitetene bevares og områdets funksjon som del av en sammenhengende grønnstruktur ivaretas. Innsigelsen fra Oslo bispedømmeråd tas dermed ikke til følge.

Departementet viser til Fylkesmannen i Buskerud sin oversendelse av 28. juni 2013. Fylkesmannen har behandlet saken som settefylkesmann for Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Saken er i samsvar med plan- og bygningsloven (2008) § 12-13 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Oslo bispedømmeråd har fremmet innsigelse mot omregulering av Sognsveien 8 fra spesialområde - gravlund. Innsigelsen er begrunnet med behovet for å sikre framtidig gravlundareal og at området er egnet for urnegravlund.

Departementet godkjenner detaljregulering for Sognsveien 8 etter alternativ 1 med friområde og barnehage, som vedtatt av Oslo bystyre den 10. april 2013. I denne saken finner departementet at behovet for å sikre området som grønnstruktur - friområde samt ivareta indre Oslo bys behov for barnehageplasser må telle mer enn ønsket om å opprettholde arealet som mulig framtidig urnegravlund. Det settes som vilkår at det under bygging av barnehagen skal tas hensyn til de øvrige grøntområdene, slik at naturkvalitetene bevares og områdets funksjon som del av en sammenhengende grønnstruktur ivaretas.

Innsigelsen fra Oslo bispedømmeråd tas dermed ikke til følge.

Bakgrunn for saken

Saken gjelder detaljregulering for Sognsveien 8, gnr./bnr. 44/196 og del av 47/67. Området på i alt ca 10 dekar, er i gjeldende regulering avsatt til spesialområde – gravlund. Området fram­står i dag som et frodig grøntareal med selvgrodde stier. Grønn rute (turvei B9), som er en del av Oslos overordnede turveisystem, går parallelt med planområdet i foten av skråningen opp mot Vestre Aker kirke. Området kan på grunn av høydeforskjell og mellomliggende bebyg­gelse ikke bli en direkte utvidelse av eksisterende kirkegård, men vil kunne bruke kapell og andre fasiliteter. Planområdet og tilstøtende arealer har et rikt mangfold av skogs­vegetasjon, både særegen vegetasjon og en del plantede innslag, samt forvillet vegetasjon etter gartneriet som tidligere lå på tomten.

Det ble utarbeidet to alternativer for ny regulering av området; Alternativ 1 der Omsorgsbygg Oslo KF foreslår å regulere planområdets 10 dekar til en kombinasjon med en 4 avdelings barnehage, et mindre areal mot Hasselhaugveien til fortau og parkering for barnehagen, og grønnstruktur – friområde på de resterende ca 8,1 daa. Alternativ 2 er utarbei­det av Plan- og bygningsetaten med utgangspunkt i dagens situasjon og bruk, og foreslår å regulere området slik at hoveddelen avsettes til grønnstruktur – naturområde og to mindre arealer på motsatt side av turveien, til friområde. Oslo bystyre vedtok i møte 10. april 2013 å godkjenne reguleringsplanen etter alternativ 1 med barnehage og grønnstruktur - friområde.

Oslo bispedømmeråd har som statlig fagmyndighet fremmet innsigelse i brev av 18. august 2011 til begge planforslagene. De ønsker at dagens regulering skal opprettholdes for å sikre framtidig gravlundareal. Bispedømmerådet viser til Kommunedelplan (KDP10) - Lokalisering av gravplassarealer i Oslo, vedtatt av Oslo bystyre 2. november 1994, som omtaler planlagt areal til gravplasser i Oslo for perioden 1994-2020. Flere av de områdene som den gang ble vurdert som framtidige gravplasser, er i dag omregulert til andre formål, uten at det er gitt erstatningsområder. Bispedømmerådet ser derfor med bekymring på at nok et regulert område til gravplass nå er foreslått regulert til andre formål, uten at det foreligger noe forslag eller planer om at det eksisterende området skal erstattes. Prognosene for befolkningstallet i Oslo er økende, og det er press på utbyggingsområder. Befolkningsveksten vil gi et økende behov for gravplasser framover. Det aktuelle området antas å være lite egnet til kistegraver, men vil være godt egnet til urnegraver, ikke minst fordi ca 80 % av alle gravferder foregår som kremasjon i Oslo kommune.

Oslo kommune har i sin redegjørelse vist til at det etter vedtaket om KDP10, er regulert et større areal til gravplasser ved Klemetsrud og Gjersrud-Stensrud. Med en anslått befolkning på 750 000 i Oslo i enden av kommuneplanperioden 2013-2030, er antall gravplasser i Oslo i dag omtrent tre ganger så mange som det minimumsantallet gravferdsloven krever. Kommunen er derfor av den oppfatning at behovet er tilstrekkelig dekket. Bispedømmerådet bestrider ikke at dagens behov for areal til gravplass er dekket.

Byrådet sluttet seg til forslagsstiller Omsorgsbyggs planforslag som legger til rette for barnehage og friområde. Byrådet mener at det er stort behov for barnehageplasser i bydelen og at det er positivt at en større del av området får en ny regulering til friområde i tråd med eksisterende bruk. Planområdet vil, etter byrådets syn, i all hovedsak fortsatt være en grønn lunge for byfolket og tilgjengelig for alle. Byrådet mener at omreguleringen av 1,7 daa til barnehagetomt ikke vil føre til at det må framskaffes erstatningsareal.

Det er lokalt (bl.a fra Blindern Vel og Naturvernforbundet) stort engasjement for å bevare området som omtales som Vestre Aker-skogen, og det er stilt spørsmål ved behovet for flere barnehager i området. De framhever at skogen, i motsetning til opparbeidete parkområder, er et unikt skogsområde med et variert plante-, dyre- og fugleliv, en sjeldenhet innenfor Ring 3. Området har etter deres mening en betydelig verdi som 100-meterskog og grønnkorridor med økologisk betydning, et viktig bindeledd mellom ulike biotoper.

Naturmangfoldet i området er vurdert av Norsk institutt for naturforskning. De konkluderer med at en utbygging isolert sett neppe vil være i noen stor konflikt med biologiske verdier på omsøkt areal og naboarealer per i dag. Rapporten finner likevel klare betenkeligheter med å bebygge den foreslåtte barnehagetomten fordi det vil medføre en innsnevring i en viktig grønnkorridor, med mulige skadevirkninger for plante- og dyreliv.

Meklingsmøte ble avholdt 11. oktober 2012. På meklingsmøtet ble det ikke oppnådd enighet mellom partene.

Befaring og møte i saken ble avholdt 17. oktober 2013. Tilstede var representanter fra Kirkelig fellesråd i Oslo, Oslo bispedømmeråd, Oslo kommune plan- og bygningsetaten, Omsorgsbygg, Byrådsavdelingen for byutvikling, Byråden for byutvikling, Kirkeavdelingen i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Buskerud og Miljøverndepartementet. Miljøverndepartementet har etter befaringen mottatt uttalelse fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ved brev av 7. november 2013 og fra Miljødirektoratet ved brev av 12. november 2013.

Mottatte anbefalinger

Fylkesmannen har i sitt oversendelsesbrev ingen klar tilråding til departementet når det gjelder hvorvidt innsigelsen skal tas til følge eller ikke. Det pekes i vurderingen på at en utnyttelse av arealer vil være en avveining av ulike hensyn opp mot hverandre og spørsmål om hvilke interesser som til slutt skal vektlegges tyngst.

Miljødirektoratet konkluderer med at planområdet ikke berører naturmangfold av regional eller nasjonal interesse, og at områdets verdi som grønnstruktur, herunder friområde og turdrag, opprettholdes ved begge de to nye alternativene til reguleringsplan. Miljødirektoratet finner derfor ikke grunnlag for å støtte innsigelsene fra Oslo Bispedømmeråd.

Miljødirektoratet tilrår at dersom Miljøverndepartementet vedtar å støtte reguleringen etter alternativ 1 med barnehage, bør det settes vilkår om at det under utbyggingen skal tas hensyn til de resterende grøntområder (skråningen nedenfor kirken og skogen ellers), slik at naturkvalitetene bevares og ikke påføres skade, og sammenhengen ivaretas.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet viser til gravferdslovens bestem­melser om at kommunen skal ha godkjente gravplasser som sikrer at det til en hver tid er ledige graver for minst 3 prosent av kommunens befolkning. Det pekes videre på at kommunen skal sørge for at det er tilstrekkelig areal til gravplass og selv skal, i samråd med kirkelig fellesråd, regulere slikt areal. Departementet legger kommunens beregninger av antall gravplasser til grunn for sin vurdering. Bispedømmerådet bestrider ikke at dagens behov for areal til gravplass er dekket. Videre merker departementet seg byrådets uttalelse om at det anses som svært viktig å skaffe til veie nok gravplassareal, og at en del av disse bør ligge innenfor Ring 3. Departementets konklusjon er at de finner å kunne anbefale at innsigelsen til alternativ 1 og 2 fra Oslo bispedømmeråd ikke tas til følge.

Departementets vurdering

Denne saken behandles etter plan- og bygningslovens § 12-13. Innsigelsen omhandler hvor­vidt området skal tillates omregulert. Når departementet skal ta stilling til dette er det også relevant å vurdere de to alternativene for endring.

Departementet legger vekt på at området er et ledd i den overordnede grønnstrukturen i Oslos byggesone og i denne sammenheng har stor regional verdi. Sammenhengende grønnstruktur er viktig både som korridor for dyre- og planteliv, og som turdrag og friområde for lokalbe­folkningen. Dette ser ut til å bli ivaretatt ved begge alternativene til reguleringsplan. Etter departementets syn vil verdien av området for allmennheten sannsynligvis være bedre ivaretatt ved begge de nye planalterna­tivene, som det er reist innsigelse til, enn ved at dagens regulering opprettholdes, der hele området er avsatt til gravlund.

Videre legger departementet vekt på anbefalingen fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, der de etter en gjennomgang finner å kunne anbefale at innsigelsen til alternativ 1 og 2 fra Oslo bispedømmeråd ikke tas til følge. Det vises til at kommunen framviser en god margin til minstekravet i gravferdsloven ved at Oslo med et antatt innbyggertall på 750.000 i enden av kommuneplanperioden 2013-2030 vil ha omtrent tre ganger så mange gravplasser som lovens minimumsantall. Det bemerkes også at prioritering mellom areal til barnehage og areal til gravplass, er en del av den ordinære arealplanleggingen i kommunen.

I NINA-rapporten om naturmangfold er det konkludert med at områdets største verdi, per i dag, er dets funksjon som grønn korridor for arter. Miljø­direktoratet har i sin vurdering etter naturmangfoldloven konkludert med at naturmangfoldet og områdets verdi som grønnstruktur best vil bli ivaretatt ved omregulering fra gravlund til enten grønnstruktur - naturområde eller kombinasjon bygg og anlegg (barnehage) og grønnstruktur - friområde. Departementet finner dermed at det foreligger et godt kunnskapsgrunnlag for området det er fremmet innsigelse til, og at kunnskapen om naturmangfoldet som blir påvirket og effekten av påvirkning som følge av planen er tilstrekkelig til at saken kan avgjøres.

I avveiningen mellom avsetting til ren grønnstruktur eller om det kan åpnes for en barnehage i området, legger departementet vekt på at barnehagen foreslås på en del av området der det tidligere har stått bebyggelse og at plasseringen ikke vil berøre verdifull vegetasjon. Det er mange barnehager i dette nærområdet, men det er forsatt et stort behov for barnehager i bydelen og øvrige deler av indre by. Det er svært god tilgjengelighet med kollektive reise­midler til området og det er gangavstand til flere store arbeids- og studieplasser. Området framstår derfor som egnet for innpassing av en mindre barnehage slik kommunen har vedtatt, under forutsetning av at byggingen skjer skånsomt og med nødvendige beskyttelsestiltak for vegetasjonen rundt. Dette gjelder særlig de områdene som foreslås som uberørte i illustrasjons­planene Omsorgsbygg Oslo KF har fått utarbeidet.

Ut fra en helhetsvurdering er departementets konklusjon at innsigelsen fra Oslo bispedømme­råd ikke tas til følge, da kommunens dekning av gravplasser er tilfredsstillende selv om det ikke foreligger noe konkret forslag eller planer for nye områder som skal erstatte dette eksisterende området. Oslo kommune sitt vedtak om regulering til grønnstruktur - friområde og barnehage med tilhørende parkering, mv. godkjennes dermed.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 godkjenner departementet Oslo bystyres vedtak av 10. april 2013 om omregulering av Sognsveien 8 etter alternativ 1. Det settes som vilkår at det under bygging av barnehagen skal tas hensyn til de øvrige grønt­områdene (skråningen nedenfor kirken og skogen ellers), slik at naturkvalitetene bevares og ikke påføres skade, og områdets funksjon som del av en sammenhengende grønnstruktur ivaretas. Innsigelsen fra Oslo bispedømmeråd tas dermed ikke til følge.

Oslo kommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

 

Med hilsen                                                                        

 

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister       

 

 

Kopi til:

Oslo kommune, Byrådsavdelingen for byutvikling, Rådhuset, 0037 Oslo

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Postboks 364 Sentrum, 0102 Oslo

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep., 0032 Oslo

Oslo bispedømmeråd, Postboks 9307 Grønland, 0135 Oslo