Oslo kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ammerudveien 19-25

Miljøverndepartementet godkjenner reguleringsplan for Ammerudveien 19-25. Departementet mener økt utnyttelse av tomta er i tråd med nasjonale målsettinger om effektiv utnyttelse av byggeområder med god kollektivdekning. Departementet mener også at reguleringsplanen ivaretar hensynet til støy ved å stille krav om at nye leiligheter skal ha en stille side og at støynivået på uteoppholdsareal ikke skal overstige anbefalte grenseverdier i Miljøverndepartementets retningslinje for støy (T-1442). Utbygger må tilpasse prosjektet til føringene i reguleringsplanen. Deler av bebyggelsen som ikke får en stille side kan utnyttes til kontorformål. Innsigelsen fra Statens vegvesen er etter dette ikke tatt til følge.

Vi viser til Fylkesmannens brev av 19. februar 2013 og sakens dokumenter. Statens vegvesen region øst har innsigelse til reguleringsplan for Ammerudveien 19-25 pga støy.

Miljøverndepartementet godkjenner reguleringsplan for Ammerudveien 19-25. Departementet mener økt utnyttelse av tomta er i tråd med nasjonale målsettinger om effektiv utnyttelse av byggeområder med god kollektivdekning. Departementet mener også at reguleringsplanen ivaretar hensynet til støy ved å stille krav om at nye leiligheter skal ha en stille side og at støynivået på uteoppholdsareal ikke skal overstige anbefalte grenseverdier i Miljøverndepartementets retningslinje for støy (T-1442). Utbygger må tilpasse prosjektet til føringene i reguleringsplanen. Deler av bebyggelsen som ikke får en stille side kan utnyttes til kontorformål.

Innsigelsen fra Statens vegvesen er etter dette ikke tatt til følge.

Bakgrunn

Planområdet ligger mellom Ammerudveien og Ammerud T-banestasjon i Groruddalen. Trondheimsveien, riksvei 4, ligger ca 100 m øst for planområdet. Eksisterende bebyggelse omfatter et forretningsbygg i én etasje og et hybelhus i fire etasjer. Reguleringsplanen åpner for at det kan bygges tre etasjer over forretningen og en ny bygning på 6 etasjer langs t-banen. Området er regulert til kombinert formål bolig/forretning/institusjon(omsorgsboliger)/kontor og bevertning. Forretning og bevertning skal ligge i første etasje og kontorarealet skal ikke omfatte mer enn 500 m2 BRA.

Det framgår av planen at det ikke tillates ensidig vendte leiligheter der grenseverdiene for støy i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplaner T-1442, overskrides på fasaden. Uteoppholdsareal skal også tilfredsstille støykravene i T-1442. Støyskjermer er vist på plankartet.

Statens vegvesen, Region øst fremmet innsigelse til planen 11. november 2010. Etaten påpeker at tomta er utsatt for mye støy fra riksvei 4, Ammerudveien og Ammerud stasjon og at det ikke vil være mulig å oppnå en stille side for tilbygget over forretningen. Siden Ammerud ikke er utpekt som knutepunkt i Kommuneplan 2008 mener vegvesenet at området ikke kan defineres som en avvikssone der høyere støynivå kan tillates.

Meklingsmøte ble avholdt hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 28. juni 2012 uten at det ble oppnådd enighet i saken. 

Oslo bystyre vedtok reguleringsplanen 12. desember 2012. Kommunen viser til Kommuneplan 2008 og mener reguleringsplanen er i tråd med overordnede målsettinger om økt boligmasse, økt omsorgsboligkapasitet og styrking av Oslo som miljøby gjennom fortetting i stasjonsnære områder. Kommunen mener tomta er egnet til fortetting og at den vil få tilsvarende kvaliteter som områder utpekt som fortettingsområde i rapporten Boligutvikling i stasjonsnære områder. Kommunen legger vekt på at alle nye leiligheter vil få en stille side og at det vil være felles uteoppholdsareal med tilfredsstillende støynivå.

Fylkesmannen anbefaler ved oversendelse av saken til departementet 19. februar 2013 at innsigelsen ikke tas til følge. Det forutsettes at utbygger pålegges å gjennomføre de støyreduserende tiltak som er mulig.

Befaring ble gjennomført 13. mai 2013 med representanter fra Miljøverndepartementet, Samferdselsdepartementet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Klima- og forurensningsdirektoratet, Statens vegvesen region øst, Vegdirektoratet, Oslo kommune og utbygger.

Samferdselsdepartementet anbefaler i brev av 27. juni 2013 at innsigelsen ikke tas til følge. Departementet viser til arealknappheten i Oslo og mener retningslinjene i T-1442 må vike for mulighetene til fortetting og mer miljøvennlig transport. Det forutsettes at støynivået som legges til grunn i reguleringsplanen har en slik margin at Statens vegvesen ikke får utgifter i forbindelse med støytiltak knyttet til utbyggingen i nær framtid. 

Miljødirektoratet anbefaler i brev av 16. september 2013 at innsigelsen tas til følge. Direktoratet mener oppføring av ny støyfølsom bebyggelse som boliger og omsorgsboliger er problematisk fordi tomta har mye støy (gul og rød sone) og fordi det er vanskelig å få til utendørs oppholdsareal med gode lys- og solforhold. Direktoratet mener at man ikke bør lempe på kravene til miljø- og bokvalitet siden Ammerud ikke er utpekt som knutepunkt i Kommuneplan 2008 eller definert som avviksområde for støy.

Oslo kommune v/byrådsavdeling for byutvikling har i brev av 27. mai 2013 foreslått en endring av teksten i reguleringsbestemmelsene § 5. Endringen innebærer en presisering av at nye leiligheter skal være gjennomgående og at anbefalte støygrenser i Miljøverndeparte­mentets retningslinje T-1442 skal overholdes utenfor rom med støyfølsom bruk. Kommunen påpeker at det må gjennomføres tiltak for å sikre at alle boligene i nybygget får en stille side.

Miljøverndepartementets vurdering

Departementet skal i henhold til § 12-13 i plan- og bygningsloven avgjøre om innsigelsen skal tas til følge, og kan i den forbindelse gjøre de endringer i reguleringsplanen som finnes påkrevd.

Nasjonal politikk og forholdet til overordna planer

For å utvikle attraktive byer med redusert transportbehov og klare grenser mot omkring­liggende natur- og landbruksområder, bør kommunene legge til rette for fortetting og transformasjon av eksisterende byggesone. Dette er framhevet i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt 24. juni 2011 og i Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging vedtatt 20.08.1993. Det presiseres at fortettingen skal skje med kvalitet og at det skal tas hensyn til statlige normer og retningslinjer for miljøkvalitet slik at behovet for avbøtende tiltak i ettertid unngås.

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) har anbefalte støygrenser for uteoppholdsareal og utenfor rom med støyfølsom bruk. Ved planlegging i støyutsatte områder anbefales det at det utarbeides støysonekart og lages en støyfaglig utredning. Arealer som ligger i rød støysone bør ikke åpnes for nye boliger og annen bebyggelse med støyfølsom bruk. Arealer i gul støysone kan utnyttes til støyfølsom bebyggelse dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Dette innebærer blant annet at nye boenheter bør ha en stille side og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. Kontorer regnes ikke som bygninger med støyfølsom bruk og kan etableres i gul støysone.

Krav til innendørs støynivå framgår av byggteknisk forskrift og er ikke et tema som vurderes i plansammenheng.

Kommuneplan for Oslo 2008 vektlegger behovet for økning av boligmassen. I arealstrategien er Ammerud vist som et stasjonsnært område som skal vurderes for konsentrert boligbygging. Rapporten ”Boligutvikling i stasjonsnære områder” sier at området rundt Ammerud t-banestasjon har potensial for boligutvikling og peker konkret på tomtene rundt det aktuelle planområdet.

Vurdering av planområdet

Departementet mener reguleringsplanen er i tråd med målsettingene i gjeldende kommuneplan for Oslo og nasjonale målsettinger om fortetting av eksisterende byggeområder med god kollektivdekning. Departementet mener videre at kommunen har ivaretatt hensynet til støy ved å stille krav om at nye leiligheter skal ha en stille side og uteoppholdsareal som tilfredsstiller støynivåene i Miljøverndepartementets retningslinje for støy T-1442. Dette er viktig for å forebygge støyplager.

Støyrapporten som følger reguleringsplanen, ble sist oppdatert 28. juni 2013. Rapporten viser at planområdet er utsatt for mye støy og ligger i gul og rød støysone. De planlagte støyskjermene vil sikre at uteoppholdsarealet mellom bygningene får tilfredsstillende støyforhold. Det ubebygde arealet sør på tomta får ikke tilfredsstillende støyforhold.

Når det gjelder fasadestøy viser støyrapporten at de planlagte støyskjermene ikke er tilstrekkelig til å sikre at de nye etasjene over forretningen får en stille side. Nybygget mot t-banen får høye støynivåer på fasaden mot øst, men kan få stille side mot nordvest dersom det etableres utstikk på eksisterende hybelhus som reduserer refleksjoner.

Utbygger må gjennom videre detaljprosjektering av bebyggelsen legge støykravene i reguleringsplanen til grunn. De delene av bebyggelsen som ikke kan få en stille side, kan utnyttes til kontorformål. Ved å fjerne bestemmelsen om at maksimalt 500 m2 kan utnyttes til kontorformål, sikrer departementet at reguleringsplanen får større fleksibilitet. Departementet endrer også ordlyden i reguleringsbestemmelsene § 5 i tråd med kommunens forslag. Dette vil tydeliggjøre at nye boliger skal ha en stille side.

Vedtak

Med hjemme i plan- og bygningsloven § 12-13 godkjenner Miljøverndepartementet reguleringsplan for Ammerudveien 19-25.

Reguleringsbestemmelsene § 4 endres slik: ”Av maksimalt samlet BRA tillates inntil 500 m2 BRA kontor og inntil 1500 m2 BRA forretning og bevertning…” 

Reguleringsbestemmelsene § 5 endres slik:

”Forretning og bevertning tillates innpasset i første etasje. Det tillates ikke ensidig vendte leiligheter hvor grenseverdiene for støy overskrides ved fasaden. Nye leiligheter skal være gjennomgående og ha en stille side der anbefalte støygrenser utenfor rom med støyfølsom bruk i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442, overholdes. Takene skal…”

Departementet forutsetter at kommunen endrer planen i tråd med departementets vedtak. For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 12-12.

Oslo kommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

 

 

Med hilsen

 

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister        

 

Kopi:

Oslo kommune

Samferdselsdepartementet

Miljøverndepartementet

Klima- og forurensningsdirektoratet

Statens vegvesen, region øst

Statens vegvesen, vegdirektoratet

OBOS