Vågan kommune- innsigelse mot kommunedelplan for Svolvær til byggeområdene K50 og K51 på Kjeøyskjæret

Miljøverndepartementet godkjenner byggeområdene K50/K51 på Kjeøyskjæret under følgende forutsetning: K50 reduseres og godkjennes til kombinert formål bolig/kontor og bolig/tjenesteyting med inntil tolv leiligheter, jf. kartutsnitt datert 10. april 2012. Dette innebærer at arealet mot N29, som tidligere var en del av K50, avsettes til næringsformål, slik at eksisterende næringsaktivitet videreføres. K51 godkjennes til parkering og garasje. K50 og K51 inngår i en hensynssone. Betegnelsen HS2-14 er blitt erstattet med betegnelsen H570-13, og er angitt med særlig hensyn til landskap og siktsoner fra Torget mot store/lille Molla. Innsigelsen fra Kystverket tas delvis til følge.

Vi viser til Fylkesmannen i Nordlands oversendelse av saken i brev av 14. november 2012.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi Kystverket i Nordland har reist innsigelse mot byplanen for Svolvær til områdene K50 og K51 på Kjeøyskjæret, jf. plan- og bygningsloven § 11-16.

Miljøverndepartementet godkjenner byggeområdene K50/K51 på Kjeøyskjæret under følgende forutsetning:

K50 reduseres og godkjennes til kombinert formål bolig/kontor og bolig/tjenesteyting med inntil tolv leiligheter, jf. kartutsnitt datert 10. april 2012. Dette innebærer at arealet mot N29, som tidligere var en del av K50, avsettes til næringsformål, slik at eksisterende næringsaktivitet videreføres.

K51 godkjennes til parkering og garasje.

K50 og K51 inngår i en hensynssone. Betegnelsen HS2-14 er blitt erstattet med betegnelsen H570-13, og er angitt med særlig hensyn til landskap og siktsoner fra Torget mot store/lille Molla.

Innsigelsen fra Kystverket tas delvis til følge.

Vågan kommune vedtok kommunedelplanen ”Byplan for Svolvær” 8. mai 2012.  Planen omfatter hele byen og er delt inn i fem soner. Kommunen ønsker på Kjeøyskjæret å etablere boliger i kombinert formål med tjenesteyting og kontor på området K50 og parkering på området K51.

Kystverket i Nordland fremmet innsigelse mot kommunedelplanen 13. februar 2012 under annen gangs høring av planen. Kystverket mener at arealformålet må endres til næringsformål, slik det var i planforslaget som ble lagt fram ved første gangs høring. Kystverket begrunner innsigelsen med at endret arealformål fra næring til kombinert formål bolig og tjenesteyting og kontor ikke er forenlig med statens interesser i å ha ei fiskerihavn på stedet. Konflikter oppstår ofte når kommunen tillater boligutbygging like i nærheten av fiskerihavner.

Fylkesmannen i Nordland mener at Vågan kommune har best forutsetning for å avgjøre hvor grensen mellom boligareal og fiskerirelatert virksomhet skal gå. Fylkesmannen legger vekt på at det ikke er konkrete planer for å bruke arealet til fiskeriformål, og at andre steder på Kjeøya er mer egnet til slikt formål. Fylkesmannen tilrår derfor at innsigelsen ikke skal tas til følge.

Nordland fylkeskommune uttaler i samband med meklingen at området kan avsettes til boligformål under forutsetning av at adkomsten til området forbedres. Dette kan gjøres blant annet gjennom å gi en rekkefølgebestemmelse.

Mekling ble avholdt i Svolvær 29. juni 2012.

Befaring og møte ble avholdt 22. januar 2013 med representanter fra Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kystverket, Fylkesmannen i Nordland og Vågan kommune.

Fiskeri- og kystdepartementets (FKD) vurdering

FKD påpeker at området fremdeles er ei viktig fiskerihavn, selv om næringsaktiviteten varierer fra år til år, avhengig av konjunktur og råstofftilgang. FKD mener det ligger betydelig risiko for konflikt ved å avsette areal til boligformål med tilhørende parkeringsareal i nærheten av en fiskerihavn. Konflikt oppstår erfaringsmessig som følge av støy-, lukt- og trafikkproblemer. Likevel er utgangspunktet at kommunestyret bestemmer arealdisponeringen i sin kommune. Derfor tilrår FKD at kommunen og Kystverket bør gjøre nye anstrengelser for å finne en løsning som ivaretar begge parters behov. Subsidiært tilrår FKD at Kystverkets innsigelse tas til følge.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementet skal avgjøre om områdene K50/K51 kan avsettes til boligformål kombinert med næring, jf. plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd.

Kommunen har ved annen gangs høring av planforslaget endret arealformålet i områdene - K50/K51 - til kombinert formål bolig/kontor og bolig/tjenesteyting. Kystverket mener at denne endringen ikke er forenlig med interessene til statlige fiskerihavner. Etter Kystverkets syn oppstår konflikter når boliger føres opp tett inntil fiskerihavner. FKD er delvis enig i denne vurderingen og påpeker at konflikter ofte oppstår som følge av økt støy, lukt og trafikk. Det er ikke uvanlig at det oppstår interessemotsetninger som følge av kommunens ulike prioriteringer av arealformål. Likevel mener FKD at kommunen har en legitim interesse i å bestemme arealbruken i kommunen. Vi forstår FKDs uttalelse slik at interessene til fiskerihavna er mulig å ivareta selv om det kommer nye boliger og parkeringsanlegg i området.

Saken skal vurderes etter naturmangfoldloven. Etter § 7 i naturmangfoldloven skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold. I beslutningen skal det framgå hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken.

Fylkesmannen har vurdert tiltaket mot Direktoratet for naturforvaltnings naturbase og Artsdatabankens artskart. Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på norsk rødliste for arter 2010, eller verdifulle arter i planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011, eller verdifulle naturtyper i det aktuelle planområdet. For øvrig er det ikke framkommet andre opplysninger i saken som tyder på at det finnes truede eller andre verdifulle arter, eller naturtyper i planområdet. Fylkesmannen skriver at den naturlige vegetasjonen i området er redusert som følge av aktivitet gjennom mange år. I og med at naturmangfoldet ikke berøres av planforslaget, og det dermed ikke kan påvises effekter av tiltaket på truede eller verdifulle naturtyper, legger departementet til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre prinsippene i naturmangfold­lovens §§ 9-12.

Der konflikten gjelder forhold som hører inn under FKDs ansvarsområde og saken ikke gjelder andre nasjonale eller regionale hensyn, legger Miljøverndepartementet avgjørende vekt på FKDs tilrådning. Det legges derfor opp til en minnelig løsning hvor både areal til boligutbygging tillates, samtidig som interessene til næringsaktive fiskerihavner ivaretas. Under befaringen ble departementet orientert om at kommunen tidligere hadde foreslått å redusere området K50 for å lage en buffersone mot næringsarealet N29. Et slikt forslag ble foreslått på meklingsmøtet, uten at partene ble enige. Departementet mener at en slik løsning ivaretar begge parters behov og interesser i saken. Området K50 reduseres derfor, slik at eksisterende næringsaktivitet videreføres. I dag står det fiskehjeller på deler av området K50.

Innsigelsen fra Kystverket er etter dette delvis tatt til følge.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 11-16 godkjenner departementet byggeområdene K50/K51 på Kjeøyskjæret under følgende forutsetning:

K50 reduseres og godkjennes til kombinert formål bolig/kontor og bolig/tjenesteyting med inntil tolv leiligheter, jf. kartutsnitt datert 10. april 2012. Dette innebærer at arealet mot N29, som tidligere var en del av K50, avsettes til næringsformål, slik at eksisterende næringsaktivitet videreføres.

K51 godkjennes til parkering og garasje.

K50 og K51 inngår i en hensynssone. Betegnelsen HS2-14 er blitt erstattet med betegnelsen H570-13, og er angitt med særlig hensyn til landskap og siktsoner fra Torget mot store/lille Molla.

Departementet forutsetter at Vågan kommune endrer plankartet og bestemmelsene i samsvar med dette vedtaket.

 

Med hilsen

Bård Vegar Solhjell

 

Kopi til:

 

 

Fiskeri- og kystdepartementet

Postboks 8118 Dep

0032

OSLO

Kystverket

Postboks 1502

6025

ÅLESUND

Nordland fylkeskommune

Fylkeshuset

8048

BODØ

Vågan kommune

         

8305

SVOLVÆR