Stokke kommune - Innsigelse fra Vestfold fylkeskommune til områderegulering for deler av Stokke sentrum

Departementet godkjenner områdereguleringen for deler av Stokke sentrum. Innsigelsen fra Vestfold fylkeskommune tas dermed ikke til følge.

Departementet viser til Fylkesmannen i Vestfold sin oversendelse av innsigelsessaken den  17. april 2013. Saken er i samsvar med plan- og bygningsloven (2008) § 12-13 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Vestfold fylkeskommune har lagt ned innsigelse mot område S1-c (Tomten til Stokke KUF-lokale) i områdeplan for Stokke sentrum. Innsigelsen knytter seg til avgrensningen av hensynssone for bevaring av kulturmiljø rundt Stokke kirke.

Departementet godkjenner områdereguleringen for deler av Stokke sentrum.

I denne saken legges det vekt på Stokke kommunes ønske om en langsiktig utvikling av sentrum med høy boligfortetting, der område 1S-c inngår i sentrumsbebyggelsen øst for jernbanen. Planforslaget legger til grunn at bebyggelse på S1-c skal være en del av sentrumsmiljøet, mens kulturmiljøet rundt kirken og prestegården på et høyere terrengnivå inngår i hensynssone med bestemmelser som sikrer at det beholdes intakt.

Kulturmiljøet rundt Stokke kirke er ett av de 37 høyt prioriterte kulturmiljøene som er utpekt som regionalt og nasjonalt viktige i ” Regional plan for bærekraftig arealpoli­tikk”, vedtatt av Vestfold fylkesting 25. april 2013. Departementet ser at KUF-lokalet også har en sammenheng med dette kulturmiljøet, men kan ikke se at forsamlingshuset i seg selv er et bygg med nasjonal eller svært viktig regional verdi som tilsier at det skal inngå i hensynssonen.

Innsigelsen fra Vestfold fylkeskommune tas dermed ikke til følge.

Bakgrunn for saken

Stokke kommunestyre vedtok områderegulering for deler av Stokke sentrum i møte 18. juni 2012. Etter mekling vedtok kommunestyret i møte 8. april 2013 ikke å ta innsigelsen fra Vestfold fylkeskommune på område S1-c til følge.

Planområdet er del av Stokke sentrum, og område S1-c ligger i krysset mellom Kirkeveien, Storgata og Melsomvikveien i overgangen mellom sentrum og kirkegården/grøntdraget i bakken opp mot kirken.

Områdeplanen legger til rette for utvidelse av eksisterende kirkegård og park mot syd, etablering av skateanlegg øst for jernbanen, etablering av offentlig parkering og miljøgate gjennom sentrum, samt etablering av sentrumsfunksjoner og sikring av Solåsen som frilufts­område. Det er i planforslaget etablert en hensynssone for bevaring av kulturmiljø rundt kirken, kapellet, preste­gården, låven og forpakterboligen, samt tilhørende friluftsområder.

Stokke kirke er middelaldersk kirkested, der dagens kirke ble oppført i 1886. Stokke preste­gård er fra midten av 1700-tallet, og hovedbygningen og sidebygningen er fredet etter kulturminneloven pga sin historiske betydning og arkitektoniske kvaliteter. Samspillet mellom kirken, prestegården og kulturlandskapet med dets ulike elementer gjør at stedet er et særpreget kulturmiljø i planens østre/sørøstre del.

Område S1-c er av kommunen foreslått regulert til sentrumsformål med tillatt byggehøyde inntil 13 meter og utnyttelse (BYA) på inntil 80 %. Det er krav til detaljregulering for S1-områdene, og det er forutsatt at høydene skal vurderes for en god tilpasning til kirkemiljøet og sikre synlighet av kirkespiret. Dette er en endring fra gjeldende kommuneplan der området inngår i et større areal avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting og grav-/urnelund på begge sider av Kirkeveien.

Vestfold fylkeskommune har reist innsigelse til området S1-c ved brev av 1. juli 2011 og 1. februar 2012. Innsigelsen knytter seg til avgrensningen av hensynssonen nord for Stokke kirke, som fylkeskommunen mener må utvides til å omfatte tomten for KUF-lokalet (område S1-c). Fylkeskommunen peker på at KUF-lokalet er viktig fordi det gir området tidsdybde. Denne typen bygg representerer den kristne virksomhet som var vanlig i forrige århundre, samtidig som denne sveitserbygningen forteller om fremveksten av Stokke som stasjonsby etter at jernbanen kom i 1881. KUF-lokalet er en del av miljøet rundt kirken og tilhører det historiske kulturmiljøet som fremdeles er intakt.

Stokke kommune deler ikke fylkeskommunens vurdering, og anser ikke bygget som en så viktig del av kirkemiljøet at eiendommen ikke kan utvikles til sentrumsformål. Kommunen beskriver KUF-lokalet som en relativt ordinær bygning fra 1909, som i seg selv ikke har stor bevaringsverdi. Kommunen er av den oppfatning at utført aktivitet i en bygning ikke kan benyttes som argument for bevaring. Videre vises det til at eiendommen ligger flere meter lavere enn kirken. En bratt skråning og et tett bevokst og regulert friluftsområde skiller KUF-lokalet og kirken. KUF-lokalet er derfor etter kommunens vurdering ikke en naturlig del av kirkemiljøet. Planforslaget legger til grunn at bebyggelse på S1-c vil være en del av sentrumsmiljøet, mens kulturmiljøet rundt kirken og prestegården på et høyere terrengnivå vil beholdes intakt.

Kommunen mener også at det må vektlegges at kommunen har et ønske om å tilrettelegge for en sentrumsutvikling med høy boligfortetting i samsvar med ”Regional plan for bære­kraftig arealpolitikk” (RPBA). Det vil slik kommunen ser det være en stor utfordring å oppnå en så høy fortetting som forutsatt av fylkeskommunen, og det vil kreve at eksisterende byggeom­råder utnyttes effektivt. Tomten rundt KUF-lokalet er riktignok bare på ca. 700 m2, men kommunen mener den med sin sentrale plassering vil være et viktig bidrag for å få til en nødvendig fortetting og sentrumsutvikling i Stokke.

Meklingsmøte ble avholdt 14. november 2012. På meklingsmøtet ble det ikke oppnådd enighet mellom partene.

Befaring og møte i saken ble avholdt 24. juni 2013. Tilstede var representanter fra Vestfold fylkeskommune, Stokke kommune, Fylkesmannen i Vestfold, Riksantikvaren og Miljøvern­departementet. Miljøverndepartementet har etter befaringen mottatt uttalelse fra Riksantikvaren ved brev av 10. juli 2013.

Mottatte anbefalinger

Fylkesmannen har i sin vurdering av 17. april 2013 lagt vekt på at bygget ikke omfattes av vernebestemmelser verken i medhold av plan- og bygningsloven eller kulturminneloven. Fylkesmannen finner det ikke tilstrekkelig påvist eller dokumentert at bygningen har en så særegen verdi i seg selv eller i forhold til omkringliggende bygningsmiljø at den av den grunn er bevaringsverdig. Fylkesmannen mener bygget ikke inngår som en del av kirkens bygningsmasse eller som en del av selve kirkemiljøet, og at det fremstår mer som en del av Stokke sentrum enn som en del kirkemiljøet. Fylkesmannen anbefaler ut fra en samlet vurdering at departementet ikke tar innsigelsen fra Vestfold fylkeskommune til følge.

Riksantikvaren har i sitt brev av 10. juli 2013 pekt på at Vestfold fylkeskommune prioriterer kulturmiljøet rundt Stokke kirke med KUF-lokalet blant 37 utvalgte kulturmiljøer i fylket. KUF-lokalet er et tidstypisk forsamlingsbygg i en landkommune i en region uten slike bygninger på fredningslista. KUF-lokalet i Stokke er oppført i 1909 med en planform og størrelse karakteristisk for denne typen forsamlingshus. Det er nærliggende å se lokalets bruk til kristelig formål som vesentlig for lokaliseringen ved kirkestedet og festeavtalen med Opplysningsvesenets fond. Det er karakteristisk at bygget ligger her og ikke i bebyggelsen rundt stasjonen. Bygningen har sveitserstilspreg, med et glassmaleri i nordgavlen. Kledning og arkitektoniske detaljer er i stor utstrekning opprinnelig. Selv uten bevaringshensyn for KUF-lokalet vil, etter Riksantikvarens vurdering, et plan­forslag med høyere bebyggelse på område S1-c og tilgrensende eiendom i sør og øst medføre en gjenbygging av kollen med kirken. Riksantikvaren fraråder at denne sammenhengen mellom tettsted og kirkested brytes fra hovedveien i nord og nordvest. Ut fra vurderingene i sitt brev konkluderer Riksantikvaren med en anbefaling til departementet om å ta Vestfold fylkeskommunes innsigelse til følge og ikke godkjenne reguleringsplan for Stokke sentrum.

Departementets vurdering

Denne saken behandles etter plan- og bygningslovens § 12-13. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd. Videre skal innsigelsessaker vurderes etter naturmangfoldloven. Det er ikke registrert særlige naturverdier innenfor område S1-c. Departementet anser at det foreligger et godt kunnskapsgrunnlag for området det er fremmet innsigelse til, og at detaljerte vurderinger etter naturmangfoldloven ikke er nødvendig.

Kirkestedet i Stokke har hatt en sentrumsfunksjon i bygda siden kirkestedet ble etablert. Denne sentrumsfunksjonen var en forutsetning for etablering av jernbanestasjonen og deretter fremveksten av tettstedet vest for kirken. KUF-lokalet har spilt en viktig rolle sosialt, kulturelt og politisk på stedet. Det er derfor relevant å vurdere om det er bevaringsverdig og i så fall under hvilke forutsetninger. Dette er en vurdering som bør skje lokalt i dialog mellom kommunen og fylkeskommunen som del av en planprosess. Stokke sentrum er under transfor­masjon på grunn av befolkningsutviklingen, og kommunen ønsker en langsiktig utvikling av sentrum med høy boligfortetting. Område 1S-c ligger i overgangen mellom sentrum og kirkegården/grøntdraget i bakken opp mot kirken, men knytter seg visuelt mest til sentrums­bebyggelsen med KUF lokalet som fondmotiv i enden av Storgata.

Kommunen har i sin saksbehandling pekt på at utviklingen av tomta må ses i et langsiktig perspektiv og at eiendommen kan benyttes som i dag så lenge eier/fester ønsker dette. Opplysningsvesenets fond som eier tomten har ikke uttalt seg, men foreningen som eier KUF-lokalet har ingen planer om å rive eller endre huset vesentlig. Det foreligger dermed ikke konkrete planer for område S1-c om å endre dagens bruk eller bebyggelse i overskuelig framtid, og KUF-lokalet er ikke umiddelbart truet.

Departementet har merket seg at både fylkeskommunen og Riksantikvaren har gitt innspill om at KUF-lokalet har en viktig historisk rolle, og at det er forholdsvis godt bevart. Riksanti­kvaren påpeker at KUF-lokalet er et tidstypisk forsamlingsbygg i en landkommune i en region uten slike bygninger på fredningslista. Dette er et signal om at bygget kan ha en selvstendig historisk verdi av regional betydning, men departementet finner ikke at det bør inngå i hensynssonen for kulturmiljøet rundt kirkestedet med nasjonal eller stor regional betydning.

Departementet har ut fra en helhetlig vurdering kommet til at KUF-lokalet ikke skal inngå i hensynssonen for bevaring av kulturmiljøet rundt Stokke kirke. Innsigelsen tas derfor ikke til følge.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 godkjenner departementet Stokke kommunestyres vedtak av 18. juni 2012 om områderegulering for deler av Stokke sentrum. Innsigelsen fra Vestfold fylkeskommune tas dermed ikke til følge.

Stokke kommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

 

Med hilsen                                                                        

 

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister 

 

Kopi:

 

 

Vestfold fylkeskommune

Svend Foynsgt 9

3126

TØNSBERG

Stokke kommune

Postboks 124

3161

STOKKE

Riksantikvaren

Postboks 8196 Dep

0034

OSLO