Narvik kommune - reguleringsplan for Herjangsfjellet hyttegrend - Bonsåsen del av gnr 4 - innsigelse

Miljøverndepartementet stadfester ikke kommunens vedtak den 27. januar 2011 om reguleringsplan for Herjangsfjellet hyttegrend ved Bonsåsen. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Nordland er med dette tatt til følge. Innsigelsene fra Områdestyret for Troms reinbeiteområde og Norges Vassdrags- og energidirektorat er fremmet etter høringsfristen. Departementet har vurdert alle sider av saken, selv om bare én av innsigelsene er rettidig fremmet. Miljøverndepartementet har i avgjørelsen lagt vekt på at planen er i konflikt med reinbeiteområder og regionale friluftsinteresser. Det er også vektlagt at beslutningsgrunnlaget når det gjelder naturmangfold burde vært bedre. Departementet mener det er viktig at eventuell videre planlegging av fritidsboliger på Herjangsfjellet avklares ved revisjon av kommuneplanen, og at det legges vekt på god dialog med sektorinteressene og nabokommuner fra starten av.

Miljøverndepartementet viser til fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 26. mars 2012.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven av 1985 27-2 andre ledd sendt Miljøvern­departementet til avgjørelse fordi det foreligger innsigelse fra Fylkesmannen i Nordland til reguleringsplanen.

Miljøverndepartementet stadfester ikke kommunens vedtak den 27. januar 2011 om reguleringsplan for Herjangsfjellet hyttegrend ved Bonsåsen. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Nordland er med dette tatt til følge. Innsigelsene fra Områdestyret for Troms reinbeiteområde og Norges Vassdrags- og energidirektorat er fremmet etter høringsfristen. Departementet har vurdert alle sider av saken, selv om bare én av innsigelsene er rettidig fremmet. Miljøverndepartementet har i avgjørelsen lagt vekt på at planen er i konflikt med reinbeiteområder og regionale friluftsinteresser. Det er også vektlagt at beslutningsgrunnlaget når det gjelder naturmangfold burde vært bedre.

Departementet mener det er viktig at eventuell videre planlegging av fritidsboliger på Herjangsfjellet avklares ved revisjon av kommuneplanen, og at det legges vekt på god dialog med sektorinteressene og nabokommuner fra starten av.


Bakgrunn

Planområdet er på ca 600 dekar og ligger mellom Bonsåsen og Storelva på Herjangs­fjellet. Området ligger 500 meter fra E10 ca 30 km fra Evenes lufthavn og ca 10 km fra Bjerkvik. Reguleringsplanen legger til rette for 151 hyttetomter og en tomt for fritidsleiligheter. Fritidsboligene planlegges med helårs kjørbar adkomst og høy standard.

I kommuneplanens arealdel vedtatt 25. november 2005 er området avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder der det bare er tillatt med stedbunden næring. Planområdet ligger i nedslagsfeltet for Østervikelva, som inngår i verneplan for varig verna vassdrag. Biologisk mangfold, landskap og friluftsliv inngår som sentral del i begrunnelsen for at Østervikelva ble gitt varig vern i 2003 i forbindelse med supplerende verneplan for vassdrag i 2003-2004.

Fylkesmannens miljøvernavdeling fremmet i brev av 5. januar 2009 innsigelse til planforslaget fordi det innebærer store naturinngrep og er i strid med overordnet plan. Fylkesmannen viste til at Herjangsfjellet er et av de viktigste utfartsområdene i regionen og at det er store verdier knyttet til det biologiske mangfoldet i vassdraget og nedslagsfeltet som er varig verna. Fylkesmannen mener at fritidsbebyggelsen ikke bør ekspandere nordover inn i de uberørte områdene. Innsigelsen ble også begrunnet ut fra hensynet til skogsdrifta i området.

Områdestyret for Troms reinbeiteområde fremmet innsigelse i brev av 23. januar 2009. Det vises til at området benyttes som vinterbeiteområde innenfor Grovfjord reinbeitedistrikt og at myrområdene er viktige som beiteområder tidlig på vinteren. Det er også flytt- og trekkveier i nærområdet til hyttefeltet, og trafikk og aktivitet som følge av hyttefeltet vil virke forstyrrende for reindriften. Området er allerede belastet med inngrep og utbygginger, og ytterligere inngrep kan ikke aksepteres. Det påpekes også at reguleringen ikke er i samsvar med føringer i kommuneplanens arealdel. Område­styret forutsetter at kommuneplanen følges for å gi forutsigbarhet for reindriftas virksomhet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fremmet i brev av 16. januar 2009 innsigelse til reguleringsforslaget. NVE mente at verneverdiene i henhold til verneplan for Østervikvassdraget ville bli vesentlig forringet ved en så omfattende hytteutbygging, og at planer av denne størrelsesorden må avklares i overordnet plan.

Nordland fylkeskommune uttalte i brev av 23. desember 2008 at hytteutbygging av dette omfang må avklares i overordnet plan og vurderes opp mot eksisterende tilbud av tomter. Videre bør det settes rekkefølgebestemmelser til delområdene for å sikre samlet utbygging.

Narvik kommune vedtok reguleringsplanen for Herjangsfjellet den 27. januar 2011. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Nordland ble ikke tatt til følge. Narvik kommune viste videre til at innsigelsene fra Norges vassdrags- og energidirektorat og Reindrifts­forvaltningen i Troms kom etter høringsfristen og var uten rettsvirkning som innsigelse.

Kommunen viser til at det siden oppstart av planarbeidet i 2006 er gjort betydelige endringer i planen. Det ble opprinnelig foreslått utlagt et areal på ca. 2500 dekar med ca. 270 hyttetomter. I det endelige forslaget er planområdet redusert til 600 dekar og fortettet slik at planen nå rommer 151 tomter. Kommunen ønsker å kunne øke tilbudet av hyttetomter slik at flere kan realisere planer om egen hytte.

Kommunen ser behov for å rullere arealdelen, blant annet i forhold til fritidsboliger. Kommunen arbeider med en kommunedelplan for Narvik-halvøya og for Bjerkvik. Etter dette ser kommunen for seg å starte arbeidet med rullering av arealdelen.

Mekling i saken ble avholdt den 23. juni 2011. Narvik kommune foreslo i møtet å redusere planområdet for å komme fram til en løsning, men fylkesmannen ønsket ikke å vurdere dette uten avklaring i overordnet plan.

Fylkesmannen i Nordland har i sin oversendelse av saken i brev av 26. mars 2012 anbefalt at innsigelsene tas til følge. Fylkesmannen mener at konfliktavklaringene må foretas i kommuneplanen hvor hensyn og behov vurderes samlet for hele kommunen. Fylkesmannen viser til at Narvik kommune i forbindelse med meklingen har gitt uttrykk for at arealdelen skal revideres. I en slik prosess vil kommunen kunne foreta nye og helhetlige vurderinger av arealbruken.

Befaring og møte i saken ble avholdt 10. oktober 2012. Tilstede var representanter fra Narvik kommune, Fylkesmannen i Nordland, Grovfjord reinbeitedistrikt, Områdestyret i Troms, Landbruks- og matdepartementet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Direktoratet for naturforvaltning, Norsk hytteutvikling AS og Miljøverndepartementet.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) tilrår i brev av 8. februar 2013 at innsigelsen fra Fylkesmannen i Nordland tas til følge. DN mener at en utbygging av det omfang som planen skisserer vil kunne redusere attraksjonen ved Herjangsfjellet både som innfallsport til attraktive friluftsområder og som nærturterreng. DN mener også at planen kan komme i konflikt med viktige vassdrags- og naturmangfoldverdier. DN viser også til at avklaring av områder for fritidsboliger må skje gjennom kommuneplanen.

Norges- vassdrags- og energidirektorat (NVE) uttaler seg på vegne av Olje- og energidepartementet i saken den 19. desember 2012. NVE mener at verneverdiene i henhold til verneplan for Østervikvassdraget vil bli vesentlig forringet ved en så omfattende hyttebygging. Området ligger innenfor et landskapsrom med et mangfold av myr, våtmark og vassdrag som er omgitt av storslagne fjell. Landskapet har derfor stor verdi. NVE viser til at reguleringsplanen ikke er i samsvar med kommuneplanen og har et omfang som gjør at den må vurderes i kommuneplanens arealdel.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har i uttalelse av 4. desember 2012 anbefalt at områdestyrets innsigelse følges opp av hensyn til reindriftsinteressene. LMD viser til at en reguleringsplan i samme området var til behandling i Miljøvern­departementet i 2009. Planen ble ikke stadfestet av departementet fordi den var i konflikt med reinbeiteinteresser i et viktig reinbeiteområde. Det nye hytteområde ligger enda nærmere flyttleia og berører de samme høst- og vinterbeiteområdene. I kommuneplanen er det alt avsatt et stort område for fritidsboliger, noen få kilometer unna det aktuelle området, som ikke er utbygd. Det er heller ikke foretatt noen samlet vurdering av behovet for hyttebygging og forholdet til reindriftens interesser gjennom ny oversiktsplanlegging slik Miljøverndepartementet anmodet i sin avgjørelse i 2009.

Miljøverndepartementets vurdering

Denne saken behandles etter plan- og bygningsloven av 1985. Etter denne loven § 27-2 nr. 2 annet ledd avgjør Miljøverndepartementet om planen kan stadfestes.

Departementet kan vurdere alle sider av saken, selv om bare en av innsigelsene er rettidig. Miljøverndepartementets har derfor vurdert hensynet til reindrifts­interessene, friluftslivs-, natur- og vassdragsinteressene opp mot kommunens ønske om å legge til rette for bygging av fritidsboliger.

Reindriftsinteresser

Regjeringen har i flere stortingsmeldinger og proposisjoner vektlagt at det må tas særlig hensyn til reindriftsnæringen. I denne saken vil føringene nedfelt i Stortings­melding nr. 28 Samepolitikken, reindriftslovens § 22 om at reinens flyttleier skal sikres, Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand og de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging være grunnlag for departementets vurderinger. I disse dokumentene understrekes det at reindriften er en svært arealkrevende næring, både på grunn av marginale beite­områder og reinens behov for ulike sesongbeiter og flyttleier mellom dem. Det er derfor viktig å se store områder i sammenheng, ofte over kommunegrenser. Bit for bit utbygging har bidratt til en fragmentering av reindriftens næringsgrunnlag, og konsekvensen av en enkelt utbygging kan være langt større enn det arealbeslaget isolert sett tilsier. Reindriftens interesser og behov skal derfor synliggjøres og ivaretas i kommunens planlegging, blant annet gjennom oppdaterte kommuneplaner.

Reindriften viser til at planene kommer i konflikt med høst- og vinterbeiteområder og at aktiviteten som hyttene fører med seg vil få betydning for reindriftens bruk av tilstøtende områder. Det framgår at reindriften er avhengig av forutsigbarhet ved at overordnede planer følges.

Miljøverndepartementet behandlet den 2. desember 2009 en annen innsigelsessak som på Herjangsfjellet som også var i konflikt med reindriftsinteressene. Departementet påpekte i sin avgjørelse at det var viktig at kommunen foretok en helhetlig vurdering av arealene ved revisjon av kommuneplanen eller egen kommunedelplan. Gjennom arbeidet med en slik overordnet plan vil utbyggingstiltak kunne fastsettes ved en bred og helhetlig prosess, der ulike sektorers arealbehov avveies. Departementet kan ikke se at dette er fulgt opp.

Miljøverndepartementet mener at for å sikre forutsigbare rammer for reindrifts­næringen er det nødvendig å styre utbygging til områder der dette er til minst mulig skade for bruksområdene for reindriften.

Departementet viser til at den planlagte utbyggingen er i strid med kommuneplanens arealdel, og at det er avsatt flere områder til fritidsbebyggelse i kommuneplanen, blant annet på Herjangsfjellet, som ikke er realisert. Under befaring i saken den 10. oktober 2012 ble det drøftet om det kunne være aktuelt å bytte det ene uregulerte området for fritidsboliger i kommuneplanen mot omsøkte område. En slik endring av kommune­planen må vurderes ved revisjon av kommuneplanen, og er ikke noe departementet kan foreta i sin behandling av denne konkrete reguleringsplanen.

Det kom også fram under befaringen at det var behov for å vurdere hyttebygging i Herjangsfjellet i sammenheng med aktivitet i nabokommunene. Departementet mener det er viktig at kommunen foretar en slik helhetlig vurdering av arealbruken i samarbeid med nabokommunene.

Friluftsinteresser

Miljøverndepartementet viser til at området er et regionalt viktig friluftsområde og er innfallssporten til større naturområder. Miljøverndepartementet mener hyttebyggingen vil medføre en opplevelse av at området er privatisert, og at allmennhetens adgang til turområdene forringes.

Narvik kommune er i gang med å kartlegge friluftsområder, og området er vurdert som et særlig kvalitetsområde. Det går både stier og løyper i området. I dag er det en bom ved hovedvegen, og grusvegene nyttes til friluftsliv. Helårs vegadkomst til hyttene kan dermed fortrenge turgåere og bidra til at utfartspunktet blir forskjøvet lenger vekk fra hovedvegen. Departementet mener at prosjektet derfor må vurderes i kommuneplanen i forhold til områdets verdi for friluftslivet, og sees i sammenheng med andre områder avsatt til fritidsbebyggelse.

Naturmangfold

For alle saker som berører naturmangfold skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold. Det skal framgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken.

Ved søk i gjeldende kartbaser framkommer det at det ikke er kartlagt naturtyper og arter av betydning i selve planområdet. Opplysningene som er innhentet i saken, gjør at Miljøverndepartementet finner at kravet i naturmangfoldloven om å dokumentere kunnskapsgrunnlaget (§ 8) er oppfylt.

Det framkommer av uttalelsene fra DN og NVE at det er betydelige naturmang­foldverdier knyttet til nedslagsfeltet til Østerviksvassdraget. Det framkommer av dokumentene for vernet at fuglefaunaen samlet sett meget rik i området og at Herjangsfjellet er blant de rikeste områdene. Selv om det ikke er kartlagt konkrete forekomster innenfor planområdet, er den samlede belastningen av tiltaket på økosystemet og naturmangfoldverdiene i tilliggende områder og nedslagsfeltet mangelfullt belyst. Dette innebærer at føre – var - prinsippet i naturmangfoldloven bør tillegges betydelig vekt i denne saken. Departementet slutter seg til DNs vurderinger og mener at samlet belastning av utbyggingen for naturmangfoldverdiene i området burde vært vurdert.

Konklusjon

Etter en samlet vurdering finner Miljøverndepartementet at det ut fra nasjonale interesser er grunnlag for å ta innsigelsene til følge. Departementet har særlig vektlagt at planforslaget innebærer en stor utbygging som ikke er i samsvar med overordnet plan og er i konflikt med viktige reindrifts- og regionale friluftsinteresser. Det er også vektlagt at beslutningsgrunnlaget når det gjelder naturmangfold burde vært bedre når det planlegges en så omfattende utbygging.

Miljøverndepartementet mener det er viktig at eventuell videre planlegging av fritidsboliger på Herjangsfjellet avklares ved revisjon av kommuneplanen, og at det legges vekt på god dialog med sektorinteressene og nabokommuner fra starten av.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner ikke departementet å kunne stadfeste Narvik kommunestyres vedtak av 27. januar 2011 om reguleringsplan for Herjangsfjellet, del av gnr 4.

 

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

 

Med hilsen

Bård Vegar Solhjell

   

Kopi:

Narvik kommune

Nordland fylkeskommune

Landbruks- og matdepartementet

Olje- og energidepartementet

Områdestyret i Troms

Grovfjord Reinbeitedistrikt

Direktoratet for naturforvaltning

Norges Vassdrags – og energidirektorat

Norsk Hytteutvikling AS, Postboks 466, 9255 TROMSØ