Salangen kommune - innsigelse til reguleringsplan for Steinvatnet hytteområde

Miljøverndepartementet godkjenner deler av reguleringsplan for Steinvatnet hytteområde, ved at det tillates inntil 6 hytter i landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) sone 2 på nordvestsiden av Steinvatnet. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Troms, Sametinget og Områdestyret for Troms reinbeiteområde tas således til følge.

Miljøverndepartementet viser til oversendelse av reguleringsplan for Steinvatnet hytteområde med innsigelser, datert 7. mars 2012. Saken er i henhold til plan- og bygningsloven (1985) § 27-2 andre ledd oversendt Miljøverndepartementet for endelig godkjenning. Fylkesmannen i Troms v/miljøvernavdelingen, Sametinget og Områdestyret for Troms reinbeiteområde har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet godkjenner deler av reguleringsplan for Steinvatnet hytteområde, ved at det tillates inntil 6 hytter i landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) sone 2 på nordvestsiden av Steinvatnet. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Troms, Sametinget og Områdestyret for Troms reinbeiteområde tas således til følge.

Bakgrunn

Planforslaget innebærer utbygging av 15 hytter ved Steinvatnet i Salangen kommune. Området er på ca 1400 dekar, og har i dag 9 hytter og 6 naust/naustgrupper. Planen ble første gang utarbeidet av to grunneiere i 2005, og da innebar det utbygging av 23 hytter på vestsiden av vannet i det som i dag er LNF sone 2 i kommuneplanen. Kommunen opphevet vedtak om planoppstart i 2006, og anmodet tiltakshaverne å samarbeide om en reguleringsplan som skulle omfatte vest- og østsiden av vannet. Dette resulterte i et planforslag på 45 hytter i tillegg til 9 eksisterende. I 2008 ba kommunen forslagstillerne om å vurdere antall hytter på nytt, ettersom området hadde store friluftskvaliteter samt interesser for reindriften. En plan med 15 hytter ble senere i 2008 lagt ut til offentlig ettersyn. Planen ble vedtatt av kommunestyret i 2010. Kommunen har uttalt ønske om en helhetlig reguleringsplan fremfor behandling av enkeltdispensasjoner i området.

I kommuneplanens arealdel fra 1995 er området avsatt til LNF-område. Mesteparten av området er avsatt til LNF-sone 1 hvor hyttebygging ikke er tillatt. Et mindre område på nordvestsiden av vannet er LNF-sone 2, hvor spredt hyttebygging er tillatt på visse vilkår. Utbygging kan skje dersom det ikke kommer i konflikt med naturverninteresser eller verneplan for vassdrag. Det er byggeforbud i 100-metersbeltet langs vernet vann og vassdrag i begge LNF-sonene.

Fylkesmannen i Troms v/miljøvernavdelingen har innsigelse til planen og begrunner dette med at en utbygging som planlagt vil medføre stor grad av privatisering rundt vannet. Dette vil være i strid med friluftsinteressene i området, samt i strid med det varige vernet av Salangsvassdraget. Det er vist til at friluftsinteressene er bakgrunnen for vernet. Fylkesmannens miljøvernavdeling mener det bør vurderes etablert et hytteområde nærmere etablert adkomstveg.

Sametinget har fremmet innsigelse til planen og viser til at området rundt Steinvatnet og Steinelva har vært et sentralt reindriftssamisk bruks- og bosettingsområde gjennom lang tid. Det er registrerte kulturminner innenfor planområdet som ikke er regulert til bevaring/automatisk fredete kulturminner.

Områdestyret for Troms reinbeiteområde har innsigelse til planen fordi den er i konflikt med et kjerneområde for reindriftsnæringen og berører flyttleier som har særskilt beskyttelse etter reindriftsloven § 22. Områdestyret viser videre til at planen er i strid med kommuneplanens arealdel og at området er et høyfjellsområde som har vært sentralt for reindriften i lang tid. Planen berører et av de mest sentrale områdene for distriktet, med viktige beite- og oppholdsområder, flytte- og trekkleier for reinen.

Fylkesmannen i Troms anbefaler i sin oversendelse av innsigelsessaken til departementet at planforslaget ikke stadfestes, og at innsigelsene tas til følge.

Befaring og møte i saken ble avholdt 23. mars 2012, med representanter fra Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Sametinget (kun på møtet), Fylkesmannen i Troms, Områdestyret for Troms reinbeiteområde, Salangen kommune og grunn- og rettighetseiere (reindrift) til stede.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) anbefaler i sin faglige uttalelse til saken, at det godkjennes bygging av inntil 5 hytter lengst nord i LNF sone 2 på vestsiden av Steinvatnet. LMD har forståelse for synspunktene til reindriftsnæringen slik disse er fremsatt i innsigelsen, og hyttene som er planlagt i LNF sone 1 er klart i strid med kommuneplanens arealdel. Det presiseres at reindriftens arealbehov bør vurderes i en overordnet plan på regionalt nivå, der ulike sektorers arealbehov avveies.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) støtter fylkesmannens innsigelse, og viser til at planen er i strid med kommuneplanens arealdel. Reguleringsplanen ivaretar heller ikke verneverdier knyttet til vassdraget på en god nok måte. DN viser til den pågående kommuneplanrevisjonen, og mener kommunen kan finne hytteområder andre steder som er bedre knyttet til eksisterende veinett og hvor verdiene innenfor naturmangfold, friluftsliv, samiske kulturminner og reindrift blir godt nok ivaretatt. Hele området rundt Steinvatnet bør vises som LNFR-område, av hensyn til frilufts- og reindriftssamiske interesser. DN åpner likevel for, i en korrespondanse med Miljøverndepartementet av 11. juni 2012, at utbygging i tråd med kommuneplanen fra 1995 kan skje dersom sektorinteressene tilslutter seg planløsningen.

Miljøverndepartementets vurdering

Innsigelsen er knyttet til et område på ca 1400 dekar, med til sammen 15 nye hyttetomter. I området er det fra før 9 hytter og 6 naust/naustgrupper. Som vist til ovenfor, har saken en lang forhistorie, og det er mange ulike interesser knyttet til området. Flere av hyttene i reguleringsplanen er i strid med LNF sone 1 i kommune­planens arealdel.

Det er registrerte kulturminner og samiske teltboplasser i området. Reindriften har store interesser knyttet til arealene i forbindelse med beite- og oppholdsområder, samt flytte- og trekkleier. Området rundt Steinvatnet har også store friluftsverdier, særlig knyttet til jakt og fiske. Salangselva ble vernet i Verneplan I (1973) og vernegrunnlaget er knyttet til stort naturmangfold og elveløpsform, botanikk, land- og vannfauna. Steinsvatnet og Steinselva er et mindre sidevassdrag til Salangselva.

Reindriftsinteresser

Miljøverndepartementet har forståelse for reindriftsnæringens synspunkter og bekymring for økt aktivitet i området, som er kjerneområdet for Hjerttind reinbeitedistrikt. Trekk- og flyttleien går på sørsiden av Steinvatnet og representerer et bindeledd mellom to viktige områder for reindriften. En realisering av planen vil medføre at distriktet taper beiteområder, med den følge at distriktet i realiteten blir delt i to separate områder.

Regjeringen har i flere stortingsmeldinger og proposisjoner vektlagt at det må tas særlig hensyn til reindriftsnæringen. I denne saken vil føringer nedfelt i St.meld. 28 (2007-2008) Samepolitikken, Reindriftsloven § 22 om at reinens flyttleier skal sikres og St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand være spesielt viktig. I St.meld. nr. 26 understrekes at reindriften er en svært arealkrevende næring, både på grunn av marginale beiteområder og reinens behov for ulike sesongbeiter og flyttleier mellom dem. Reindriftens interesser og behov skal derfor synliggjøres og ivaretas i arealpolitikken. Meldingen understreker også at hensyn til viktige reindriftsområder skal ivaretas i kommunenes planlegging, bl.a. gjennom oppdaterte kommuneplaner. Det vises også til at reindriftens arealressursbehov gjør at det er viktig å se store områder i sammenheng, ofte også over kommunegrenser. Bit for bit utbygging har bidratt til en fragmentering av reindriftens næringsgrunnlag, og konsekvensen av en enkelt utbygging kan være langt større enn det arealbeslaget isolert sett tilsier.

Miljøverndepartementet mener at reguleringsplanen slik den er lagt fram ikke ivaretar reindriftens interesser. En begrenset utbygging av hytter innenfor LNF sone 2 der flytte- og trekkleien sikres vil etter departementets vurdering ivareta disse interessene i tilstrekkelig grad. Dette er også i tråd med anbefalingen fra Landbruks- og matdepartementet.

Samiske kulturminner

Det er registrert flere samiske kulturminner i området, og Sametinget mener reguleringsplanen burde vært innskrenket til å gjelde bare område LNF sone 2, slik at det blir en begrenset utbygging i området. Miljøverndepartementet ser det som viktig å sikre registrerte kulturminner vern i vedtatte planer, samt hindre inngrep i automatisk fredete kulturminner. Undersøkelser viser at det i området rundt Steinvatnet og Steinelva har vært et sentralt reindriftssamisk bruks- og bosettingsområde gjennom lang tid, og at området er rikt på reindriftssamiske kulturminner. Miljøvern­departementet mener området bør bevares slik at kulturminneverdiene blir ivaretatt på en best mulig måte. Ved å tillate en begrenset utbygging slik kommuneplanen legger opp til i LNF sone 2, vil Sametingets interesser i saken bli ivaretatt.

Friluftsinteresser

Miljøverndepartementet viser til at planforslaget slik det nå foreligger, medfører en privatisering av området i konflikt med friluftslivsinteressene. Innsigelsen fra fylkesmannen er begrunnet i at den planlagte utbyggingen er i strid med det varige vernet av Salangenvassdraget, og friluftslivsverdiene er her grunnlaget for vassdragsvernet.  Friluftsverdiene i planområdet er knyttet til turgåing, jakt og fiske, landskaps- og naturopplevelser. Steinvatnet er også innfallssporten til større villmarkspregete naturområder som Salangen har sammen med flere nabokommuner. Miljøverndepartementet mener det er viktig at utbyggingen ikke medfører en opplevelse av at området er privatisert, og at allmennhetens adgang til vannet og områdene rundt ikke forringes.

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet som berører naturmangfoldet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt i vurderingen av saken. Det er innhentet informasjon fra Skog og landskap, Artsdatabankens artskart og Naturbase, og det er ikke registrert forekomster av prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter fra 2010. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 eller andre verdifulle naturtyper i planområdet. Planforslaget kommer derfor trolig ikke i konflikt med slike naturtyper eller arter. Opplysningene som er innhentet i saken, gjør at Miljøverndepartementet finner at kravet i naturmangfoldloven § 8 er oppfylt.

Det er ikke gjennomført landskapskartlegging i området, men etter Miljøverndeparte­mentets vurdering foreligger det likevel tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet som blir påvirket. Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 tillegges derfor liten vekt. Planområdet består av åpent fjellandskap preget av Steinvatnet (3 km langt) og glissen løvskog. Området grenser til et større sammenhengende fjellområde uten tyngre tekniske inngrep. Miljøverndepartementet mener disse verdiene er vesentlig å ivareta, og planen slik den nå foreligger vil påvirke det urørte preget negativt med et stort antall hytter, plassering og bruk. Den samlede belastningen i naturmangfoldloven § 10 må derfor tillegges vekt.

Både Direktoratet for naturforvaltning og fylkesmannen har i sine uttalelser i saken pekt på at det bør utredes andre alternativer for lokalisering av nye hyttetomter lenger ned i bygda i tilknytning til eksisterende veinett. På denne måten kan områdene rundt Steinvatnet opprettholdes som et område for flere brukerinteresser. Dette er i tråd med naturmangfoldlovens krav til alternativvurderinger, jf § 12.

Salangen kommune er i ferd med å foreta en rullering av kommuneplanen. Miljøverndepartementet mener det er viktig at videre planlegging av hytter avklares i denne planen, og at dialogen med sektorinteressene blir god fra starten av. Fylkesmannen og Landbruks- og matdepartementet har vist til at det bør utarbeides en overordnet regional plan der reindriftens arealbehov synliggjøres og avveies mot andre sektorers arealbehov. Miljøverndepartementet mener dette er en god måte å fastsette nye utbyggingstiltak på, ved at det gjennomføres en bred og helhetlig prosess.

I gjeldende arealdel til kommuneplanen fra 1995, er området på vestsiden av Steinvatnet avsatt til LNF sone 2, hvor det på visse vilkår kan tillates spredt hyttebygging. Det skal blant annet lages en bebyggelsesplan for området før utbygging kan skje, og fagmyndighetene skal uttale seg til denne. Kravet om bebyggelsesplan innebærer etter plan- og bygningsloven av 2008 et krav om reguleringsplan. Departementet finner at den delen av reguleringsplanen som omfatter LNF sone 2, er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Miljøverndepartementet finner etter dette å ta innsigelsene til følge, og mener dette er ivaretatt ved at det åpnes for en begrenset utbygging av inntil 6 hytter i tråd med kommuneplanen, i område LNF-sone 2.

 

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13, godkjenner Miljøverndepartementet deler av Salangen kommune sitt vedtak av 28. oktober 2010 om reguleringsplan for Steinvatnet hytteområde, ved at det tillates inntil 6 hytter i LNF-sone 2 på nordvestsiden av vannet.

 

Salangen kommune er orientert om vedtaket ved kopi av dette brevet.

 

Med hilsen

 

Bård Vegar Solhjell

 

Kopi:

Salangen kommune

Sametinget

Landbruks- og matdepartementet

Direktoratet for naturforvaltning

Troms fylkeskommune

   

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

Adresseliste

Fylkesmannen i Troms

Postboks 6105

9291

TROMSØ