Tjeldsund kommune - innsigelse til reguleringsplan for Langosen hyttefelt

Miljøverndepartementet finner ikke grunnlag for å godkjenne regulerings-planen for Langosen hyttefelt, av hensyn til reindrifta, strandsonen og at planen ikke er i tråd med gjeldende kommuneplan. Innsigelsene fra Områdestyret i Troms og Fylkesmannen i Nordland er dermed tatt til følge.

Vi viser til Fylkesmannen i Nordlands oversendelse av saken i brev 7. desember 2012. Saken er oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi Områdestyret i Troms og fylkesmannen har reist innsigelser mot reguleringsplanen for Langosen hyttefelt i Tjeldsund kommune, jf. plan- og bygningsloven § 12-13. Reguleringsplanen legger til rette for fire hyttetomter innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Innsigelsene er begrunnet med at planlagt arealbruk kommer i konflikt med vinterbeiteområde for rein, og fordi arealbruken strider mot kommuneplanen der arealet i strandsonen er avsatt til formålet landbruks-, natur- og friluftsområder.

Miljøverndepartementet finner ikke grunnlag for å godkjenne regulerings­planen for Langosen hyttefelt, av hensyn til reindrifta, strandsonen og at planen ikke er i tråd med gjeldende kommuneplan. Innsigelsene fra Områdestyret i Troms og Fylkesmannen i Nordland er dermed tatt til følge.

Tjeldsund kommune kunngjorde oppstart av reguleringsplanen 29. november 2008.

Reguleringsplanen for Langosen er en mindre reguleringsplan som inneholder fire hyttetomter nordvest på Tjeldøya. Planområdet er på 24 dekar, hvorav 7 dekar er avsatt til fritidsbebyggelse. Planen legger til rette for bygging av fire hytter med maksimalt tillatt bruksareal 150 m2, adkomstveg og felles parkering. Planområdet ligger i strandsonen, og det er holdt av en korridor på 25-50 meter mot sjøen for å sikre ferdsel.

Etter varsel om planoppstart kom det inn åtte innspill fra offentlige myndigheter og to innspill fra private. Kommunen innarbeidet disse innspillene i planforslaget, og vedtok å legge ut planforslaget til offentlig ettersyn 8. april 2011.

Fylkesmannen reiste innsigelse til planen i brev 31. mai 2011. Områdestyret i Troms reiste innsigelse til planen i brev 24. juni 2011. Kommunen tok ikke disse innsigelsene til følge, og vedtok den 22. november 2011 å vedta reguleringsplanen. Områdestyret for Troms reinbeiteområde har reist innsigelse til kommunens reguleringsplan fordi utbyggingen vil føre til at vinterbeiteområde for rein vil gå tapt.  Områdestyret påpeker at det er økt press på distriktets arealer på Tjeldøya som følge av økt fritidsbebyggelse de siste år.  Det er derfor nødvendig å avklare behovet for framtidig utbygging av fritidsbebyggelse i kommunen i et overordnet perspektiv, og ikke gjennom en tilfeldig valgt plassering etter initiativ fra en privat utbygger.

Nordland fylkeskommune har ikke innvendinger til planen i sin uttalelse 22. juni 2011, men påpeker at en del av områdene i planen kunne ha vært regulert annerledes og til noe mindre størrelse.

Mekling er ikke avholdt i saken.

Fylkesmannen tilrår i sin oversendelse av 7. desember 2012 at innsigelsene tas til følge.

Befaring og møte ble avholdt 19. februar 2013 med representanter fra Miljøvern­departementet, Landbruks- og matdepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Nordland, kommunen og Områdestyret for reindrift i Troms. I tillegg var berørte reineiere og grunneiere til stede under møtet og befaringen.

Direktoratet for naturforvaltning (DN)

DN mener at utbygging i strandsonen bør avklares i kommuneplanens arealdel for å sikre en helhetlig vurdering av bruks- og verneinteresser i strandsonen, og for å hindre en uheldig bit-for-bit-nedbygging av strandsonen. Det planlagte tiltaket vurderes likevel ikke å komme i konflikt med nasjonale interesser knyttet til naturmangfold, landskap og friluftsliv, og DN anbefaler derfor at innsigelsen til fylkesmannen ikke tas til følge. Likevel mener DN at det ved en eventuell godkjenning av planen bør oppgis en byggegrense langs sjøen for å sikre allmennhetens ferdsel.

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet anbefaler at innsigelsen fra Områdestyret i Troms følges opp med at planen ikke godkjennes. Departementet mener at arealet for reindrifta er svært presset, delvis som følge av flere godkjente dispensasjoner i kommunen de siste årene. Departementet mener derfor at kommunen må revidere kommuneplanens arealdel der behovet for fritidsbebyggelse kan avklares på et overordnet nivå.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementet skal avgjøre om utbygging av Langosen hytteområde kan godtas ut fra regjeringens politikk knyttet til reindrift og utbygging i strandsonen.

Miljøverndepartementet vil avgjøre saken etter plan- og bygningsloven (pbl.) av 2008.

Etter pbl. § 12-13 annet ledd avgjør departementet om innsigelsen skal tas til følge eller ikke. Departementet kan i forbindelse med vedtaket gjøre de endringer i planen som er nødvendig. Innledningsvis legger departementet til grunn at innsigelser er reist innenfor fristen som er gitt i pbl. § 5-4 tredje ledd. Det er ikke tvilsomt at innsigelser ble gitt innen fristen som ble satt i forbindelse med utlegging av offentlig ettersyn.

Saken skal også vurderes etter naturmangfoldloven. Etter § 7 i naturmangfoldloven skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold. I beslutningen skal det framgå hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken.

I Direktoratet for naturforvaltings naturbase og Artsdatabankens artskart er det ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på norsk rødliste for arter 2010 eller verdifulle arter i planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 eller verdifulle naturtyper i det aktuelle planområdet. For øvrig er det ikke framkommet andre opplysninger i saken som indikerer at det kan finnes truede eller andre verdifulle arter eller naturtyper i planområdet. Etter departementets mening er det derfor ikke grunn til å tro at tiltaket vil påvirke truet eller verdifullt naturmangfold. Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget og det dermed ikke kan påvises effekter av tiltaket på truet eller verdifull natur, legger departementet til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre prinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12. Hensynet til naturmangfold tillegges liten vekt i saken.

Regjeringen har i flere stortingsmeldinger og proposisjoner vektlagt at det må tas særlig hensyn til reindriftsnæringen. I denne saken vil føringer nedfelt i St. meld. nr 28 (2007-2008) Samepolitikken, reindriftsloven § 22 om at reinens flytteleier skal sikres og St. meld. nr 26 (2006-2007) regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand være spesielt viktig. I St. meld. nr 26 blir det påpekt at reindriften er en svært arealkrevende næring, både på grunn av marginale beiteområder og reinens behov for ulike sesongbeiter og flytteleier mellom dem. Reindriftas interesser og behov skal derfor synliggjøres og ivaretas i arealpolitikken. Disse signalene er videreført i de nasjonale forventningene av 24. juni 2011 til den regionale og kommunale planleggingen.

Miljøverndepartementet har forståelse for Tjeldsund kommunes ønske om å legge til rette for fritidsboliger på Tjeldøya. Tjeldøya ligger i kort avstand til Harstad og Narvik, og er derfor et attraktivt område for fritidsbebyggelse og hyttebygging. I de siste årene har det vært befolkningsreduksjon i kommunen, og kommunen ønsker å snu på denne trenden blant annet ved å legge til rette for ny fritidsbebyggelse.

Det planlagte hytteområdet i Langosen som ligger på vestsiden av Tjeldøya, er imidlertid i konflikt med reindriftsinteresser. Reindriftsnæringen er presset i dette området, og området er et viktig vinterbeiteområde for rein. Allerede i 2006, i samband med innsigelse til kommuneplanen, ble dette poengtert. Den gangen kom likevel departementet til at tålegrensen ikke var overskredet, og departementet ga tillatelse til fem hyttetomter ca. 150 meter nord for planområdet som reindriftsmyndighetene hadde innsigelse til. 

Reguleringsplanen ligger i et område som har noe eksisterende bebyggelse, selv om dette er av beskjedent omfang.  Blant annet er det ett hus rett utenfor planområdet i sør.

Det planlagte hytteområdet er i strid med kommuneplanens arealdel. Departementet mener det er uheldig at kommunen fraviker en relativt ny overordnet plan.  Departementet har merket seg at det finnes mange ledige byggeområder for fritidsbebyggelse på Tjeldøya, og at kommunen i de siste årene har innvilget flere dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel med å fradele areal til fritidsbebyggelse. Dette skaper en uholdbar situasjon for reindrifta.

Departementet mener, i likhet med Landbruks- og matdepartementet, at behovet for og plassering av fritidsbebyggelse i kommunen bør avklares i en overordnet plan.  Kommunen bør gå tidlig i dialog med reindriftsnæringa for å avklare hvilke områder som kan legges ut for utbygging. Det er viktig at kommunen har en helhetlig plan som kartlegger kommunens behov for fritidsbebyggelse, der også interessene til reindrifta ivaretas. Departementet mener det er spesielt viktig at reindriftsnæringa trekkes så tidlig som mulig i planprosessen, fordi området på vestsiden av øya er et viktig vinterbeiteområde for rein. Selv om dette området også er attraktivt som ferie- og fritidsområde, bør kommunen prøve å finne andre steder til slikt formål som ikke kommer i konflikt med reindrifta.

Reguleringsplanen for Langosen hytteområde åpner for bygging av fritidsbebyggelse i 100-metersbeltet langs sjøen og i strandsonen. I disse områdene gjelder strenge nasjonale føringer for bygging. Strandsonepolitikken er blitt strammet inn de siste årene.

Det er et viktig nasjonalt mål å unngå bygging i 100-metersbeltet langs sjøen, blant annet for å sikre allmenn ferdsel og friluftsliv og hensynet til landskap og natur. Regjeringen ønsker en strengere og mer langsiktig strandsoneforvaltning, og det oppfordres til en streng praksis ved behandlingen av planer og dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjøen.

Etter plan- og bygningsloven § 1-8 er det i utgangspunktet et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen (SPR) ble vedtatt av regjeringen i mars 2011. Planretningslinjene legger opp til at byggeforbudet skal praktiseres strengest der presset på arealene er størst. Tjeldsund kommune er en kystkommune i kategori tre og er dermed i den kategorien der presset på arealene er minst. Her vil det være mulig å avsette områder til utbygging i strandsonen dersom utbygging ikke er i strid med regionale eller nasjonale interesser med hensyn til naturmangfold, landskap og friluftsliv, jf. SPR pkt. 7.2.

Direktoratet for naturforvaltning mener det ikke foreligger opplysninger som tyder på at utbyggingen vil komme i konflikt med regionale eller nasjonale interesser når det gjelder naturmangfold, landskap eller friluftsliv. Likevel mener direktoratet at utbyggingen kan føre til at området blir privatisert, noe som vil være negativt for å sikre allmennhetens ferdsel langs sjøen. Direktoratet anbefaler derfor at ved en eventuell godkjenning av planen bør det settes av en byggegrense langs sjøen i plankartet og planbestemmelsen for å sikre disse interessene.

Departementet er enig i disse vurderingene. Departementet mener at plassering av  fritidsbebyggelse i første rekke bør avklares i et overordnet nivå. Selv om det ikke foreligger konkrete opplysninger som er negativt for naturmangfold, landskap og friluftsliv, bør fylkesmannens innsigelse opprettholdes fordi tiltaket strider mot hensynet til reindriftsinteresser i området.

I SPR pkt. 7.2. framgår at spørsmålet om bygging skal vurderes etter andre allmenne interesser. Det framgår i bestemmelsens femte avsnitt: ”Det bør ikke tillates utbygging i områder som har spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv og allmenn ferdsel, naturkvaliteter, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Forholdet til andre interesser, som for eksempel landbruk, fiske, oppdrett og reindrift må også vurderes. Der det tillates bygging, bør hensynet til andre interesser ivaretas best mulig.”

Det framgår videre: ”Alternative plasseringer bør vurderes og velges dersom det er mulig. Det bør også vurderes om tiltaket kan trekkes vekk fra sjøen…”

Departementet kan ikke se at disse hensynene er ivaretatt i planen.

Departementet ser positivt på at kommunen har satt i gang arbeidet med rullering av kommuneplanen, hvor arealutfordringer til reindrifta, strandsoneforvaltningen og kommunens behov for fritidsbebyggelse kan ses i sammenheng. Miljøvern­departementet finner ikke grunnlag for å godkjenne reguleringsplanen for Langosen hyttefelt, på grunn av at hensynet til reindrifta, strandsonen og at planen ikke er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtak

Miljøverndepartementet godkjenner ikke reguleringsplanen for Langosen hyttefelt. Innsigelsene fra Områdestyret i Troms og Fylkesmannen i Nordland tas dermed til følge.

 

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

 

Med hilsen

Bård Vegar Solhjell

 

Kopi til:

 

 

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030

OSLO

Direktoratet for naturforvaltning

Postboks 5672 Sluppen

7485

TRONDHEIM

Nordland fylkeskommune

Fylkeshuset

8048

BODØ

Reindriftsforvaltningen Troms

Postboks 1183

9326

BARDUFOSS

Tjeldsund kommune

Rådhuset

9444

HOL I TJELDSUND