Nesodden kommune - innsigelse til kommuneplan for Nesodden og reguleringsplan for Spro havn

Miljøverndepartementet mener kommuneplanen og reguleringsplanen legger opp til en god bruk av området og vil gi allmennheten tilgang til et område som i dag er bratt og lite egnet for ferdsel. Miljøverndepartementet mener at dette prosjektet må sees som en helhet, der boliger, næring og felles­funksjoner henger sammen. Departementet mener derfor at en utbygging i 30-metersbeltet til sjøen kan aksepteres. Miljøverndepartementet godkjenner derfor planene for Spro havn, med noen endringer i regulerings­bestemmelsene. Departementet mener det må tas nødvendige støyhensyn også for den planlagte barnehagen, område A1. Fylkesmannens innsigelse er således bare tatt til følge på ett punkt.

Miljøverndepartementet viser til brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 12. juli 2012, samt møte og befaring i saken 28. november 2012.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven §§ 11-16 og 12-13 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannen i Oslo og Akershus ved miljøvernavdelingen har innsigelse begge planene.

Miljøverndepartementet mener kommuneplanen og reguleringsplanen legger opp til en god bruk av området og vil gi allmennheten tilgang til et område som i dag er bratt og lite egnet for ferdsel. Miljøverndepartementet mener at dette prosjektet må sees som en helhet, der boliger, næring og felles­funksjoner henger sammen. Departementet mener derfor at en utbygging i 30-metersbeltet til sjøen kan aksepteres. Miljøverndepartementet godkjenner derfor planene for Spro havn, med noen endringer i regulerings­bestemmelsene. Departementet mener det må tas nødvendige støyhensyn også for den planlagte barnehagen, område A1. Fylkesmannens innsigelse er således bare tatt til følge på ett punkt.

Bakgrunn for saken

Innsigelsene som nå er sendt over til Miljøverndepartementet gjelder både kommuneplan og reguleringsplan. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fremmet innsigelse til begge planene.

Mekling ble avholdt 10. februar 2012, men denne førte ikke frem.

Befaring og møte i saken ble avholdt 28. november 2012, med representanter fra Miljøverndepartementet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Direktoratet for naturforvaltning, Nesodden kommune og representanter for Spro Havn til stede.

Fylkesmannens innsigelser

Innsigelsen fra fylkesmannen til reguleringsplanen for Spro havn knytter seg til 3 punkter. For det første vises det til at planen er i strid med tidligere kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen har innsigelse til etablering av felt B3, felt B4 og delen av veiområdet og byggeområdet B1 og B2 som ligger innenfor 30-metersbeltet fra sjøen. Videre fremmes innsigelse til bryggeanlegget, begrunnet med størrelsen på anlegget og dets betydning for nedbygging og privatisering av strandsonen. Siste innsigelsespunkt knytter seg til at planen ikke har tilfredsstillende støyforhold og at disse ikke er sikret gjennom bestemmelser til planen.

Etter at reguleringsplanen var ute på høring, har kommunen utarbeidet ny kommuneplanens arealdel der område Spro havn er disponert i tråd med reguleringsplanen. Fylkesmannen har fremmet tilsvarende innsigelse til kommuneplanen som til reguleringsplanen, knyttet til at området er planlagt til kombinert formål ferdsel, småbåthavn og friluftsliv. Steinbruddene er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel, og det var ikke innsigelser til disse. Nesodden kommune mener det gir en bedre samlet situasjon i forhold til landskap og allmenn tilgang til sjøen ved at områdene langs sjøen også utvikles i tråd med planen.

De delene av kommuneplanen det ikke er knyttet innsigelser til er vedtatt av kommunen.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) anbefaler i sin faglige tilråding datert 8. februar 2013 at planene godkjennes, med unntak av innsigelsen til avsatt byggeareal til bolig, forretning og kontor i strandsonens 30-metersbelte i sone B3.

Direktoratet for naturforvaltning støtter ikke innsigelsen til kommuneplanens arealformål, og har ingen merknader til at det i kommuneplanens arealdel åpnes for kombinert formål småbåthavn, friluftsområde og ferdsel. De støtter heller ikke innsigelsen til reguleringsplanens formål småbåthavn eller vei mellom byggeområdene B1 og B2. DN mener en full utbygging av småbåthavnen gir bedre beskyttelse mot is- og vindproblematikk i fjorden, samtidig som behovet for båtplasser reduseres andre steder i kommunen. Det er lagt vekt på at en småbåthavn må ha plass til båter fra kommunens øvrige innbyggere også, ikke bare fra området i reguleringsplanen. Slik sett vil planen bidra til at flere får tilgang til sjøområdene og bli attraktivt for mange.

Miljøverndepartementets vurdering

Innsigelsene som skal behandles av Miljøverndepartementet knytter seg både til reguleringsplan for Spro havn og kommuneplan for Nesodden, der området for Spro havn gjenstår etter at resten av planen er godkjent av kommunen. Innsigelsene vil bli behandlet samlet etter tema.

Innsigelsene til planene er knyttet til friluftsinteresser, strandsonehensyn, støy og landskapsmessige forhold, og Direktoratet for naturforvaltning har derfor kommet med en faglig tilråding i saken, herunder en vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven (nml)§§ 8-12, som etter § 7 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet som berører naturmangfold. Beslutningen skal vise hvordan disse prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt i vurderingen.

Miljøverndepartementet viser til at ut fra eksisterende tilgjengelig informasjon (jf. Naturbasen, Artsdatabanken og Konsekvensutredningen) er sommerfuglarten kløverblåvinge registrert i området. Den er klassifisert som nær truet, jf. Norsk rødliste for arter, 2010. Den største trusselen mot arten er gjengroing av eksisterende kulturmark. I området mellom de to tidligere steinbruddene er det i henhold til Naturbasen et naturområde, definert som naturtypen; kantkratt med tørrbakkeelementer. Det er ut fra tilgjengelig informasjon ikke registrert andre arter eller naturtyper som er nær truet eller truet, jf. Norsk rødliste for arter, 2010 og Norsk rødliste for naturtyper innenfor planområdet. Miljøverndepartementet legger til grunn at kunnskapskravet i naturmangfoldloven § 8 er oppfylt og de negative konsekvensene av tiltaket for truet natur vurderes til å være små. Det er tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet og effektene tiltaket har på naturmangfoldet. Føre-var prinsippet i naturmangfoldloven § 9 tillegges derfor liten vekt i saken.

Utbyggingen vil primært skje i områder som tidligere har vært drevet som steinbrudd og i naturområder uten særskilte registrerte naturverdier. Naturtypen som er registrert i naturbasen vil i all hovedsak reguleres til grønnstruktur/friområde og vil i mindre grad påvirkes av utbyggingen, bortsett fra tilførselsveien inn i området, og eventuelt ved økt ferdsel i området som følge av utbyggingen. Dette vil kunne føre til økt slitasje og forstyrrelse, men utbyggingen vil ikke påvirke naturmangfoldet negativt, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.  Den samlede belastningen på økosystemet og virkningene av inngrepene er vurdert og tillagt vekt, jf. naturmangfoldloven § 10.

Når det gjelder innsigelsen til kommuneplanen, mener Miljøverndepartementet at området i dag er lite tilgjengelig for allmennheten ettersom det er sterkt preget av gammel industri og fyllinger, samt at området er svært bratt ned mot sjøen. En utbygging og opparbeiding slik planen legger opp til vil bidra til at fremkommeligheten til sjøen økes og at flere kan få tilgang til området. Hele prosjektet er også et landskapsmessig repareringsprosjekt, der tidligere sår i landskapet blir reparert.

Småbåthavnen

Rambøll utarbeidet en rapport i mars 2011, på vegne av Spro Havn, en utredning om småbåthavner på Nesodden. Rapporten viser at Spro havn er det beste alternativet for båthavn på Nesoddens vestside. I sin innsigelse viser fylkesmannen til at småbåthavner kan virke privatiserende og ha betydelige negative miljøvirkninger i forhold til friluftsliv og natur ettersom det vil føre til økt motorferdsel, støy og økt arealbeslag. Miljøverndepartementet mener at en utbygging som planlagt på Spro havn vil gi økt tilgjengelighet i forhold til hvordan området er i dag. Planen legger opp til å videreføre kyststien gjennom området og dette vil bidra til at flere kan benytte området, det blir mer attraktivt og tilgjengelig for friluftslivsaktiviteter.

Miljøverndepartementet mener en full utbygging av småbåthavnen vil gi et best resultat, ved at behovet for småbåthavner andre steder i kommunen blir mindre, og at landområdene innenfor vil bli mer brukervennlige sett i forhold til at Spro havn ligger vindutsatt til.

Område B3

I delområde B3 er det planlagt kombinert byggeområde og bolig/næring. Allmennhetens interesser er sikret ved at det langs sjøen er avsatt areal til kyststi. Innsigelsen fra fylkesmannen begrunnes med at dette arealet er for lite, og vil innebære en sårbar løsning som bare bør tillates i urbane områder med stort press på arealene.

Miljøverndepartementet mener det er viktig at området gjøres godt tilgjengelig for friluftslivsinteresser, og det er viktig at ikke deler av utbyggingen oppleves som en barriere helt ned til sjøen. En utbygging i 30-metersbeltet langs sjøen slik det her legges opp til, vil kunne oppleves som et stengsel, men vi mener en løsning som skissert i planen likevel vil være akseptabelt ettersom hele utbyggingen på Spro vil ha et visst urbant preg med et høyt antall mennesker.  Departementet mener område B3 bør gi rom for et mindre serviceanlegg i tilknytning til båthavnen, og at dette legges inn i reguleringsbestemmelsene pkt 3.3.3. 

Miljøverndepartementet mener område B3 er viktig for helheten i prosjektet, selv om bygningsmassen en stor og ligger tett på sjøområdene. Bygningsmasse i området vil dekke veiskjæringen i bakkant og området mellom bebyggelsen og sjøen vil ellers bli et samlingsområde for brukerne av sjøområdene.

Område B4

Område B4 ligger sør for B3 og her er det planlagt kombinert offentlig/privat tjenesteyting og grønnstruktur. Planen fra Spro Havn AS har blant annet vært å anlegge et forsamlingslokale og museum på området. I reguleringsbestemmelsene fremgår det at det kan oppføres frittliggende bebyggelse som skal ha som hovedfunksjon å betjene fritidsaktiviteter for barn, unge, funksjonshemmede og foreninger som er åpne for alle. En mindre del av området skal brukes til hensetting av småbåter som disponeres ev brukerne i området. Miljøverndepartementet mener en slik bruk vil gi et godt tilbud som kan betjene ulike interesser knyttet til sjø og friluftsliv. Det er likevel viktig at bygningsmasse trekkes tilbake fra kyststien i den grad dette er mulig, slik at området ikke virker privatiserende, og at kyststien gis tilstrekkelig plass.

Veien mellom B1 og B2

Hovedutbyggingen i planen knytter seg til de to store steinbruddene, område B1 og B2. Veien mellom disse to områdene går langs et delvis etablert kjørespor i ytterkant av dagens skogsområde, og er angitt som den eneste økonomisk forsvarlige veiløsningen inn til område B1. Innsigelsen fra fylkesmannen begrunnes med at veien vil gi et stort landskapsmessig sår i et eksponert område mot sjøen med mest intakte naturkvaliteter. Miljøverndepartementet viser til konsekvensutredningen som har vurdert ulike avbøtende tiltak for å begrense de negative virkningene på de prioriterte naturtypene med tørrterreng- og kantkrattvegetasjon. Ingen alternative veiløsninger er vurdert i konsekvensutredningen.

Miljøverndepartementet mener det er mest hensiktsmessig at området avsettes til veiformål, men grønnstrukturen i området må bevares så langt som mulig. I bygge- og anleggsfasen må grønnstrukturen bevares. Departementet mener de avbøtende tiltakene som det vises til i konsekvensutredningen må følges for gjennomføring av veien.

Støyforhold

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til at støyforhold ikke er tilfredsstillende sikret gjennom plan og reguleringsbestemmelser.

Miljøverndepartementet viser til at reguleringsbestemmelsene pkt 9.9 om støy sier at Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging (T-1442) skal legges til grunn. Departementet forutsetter at kommunen utfører de nødvendige tiltak for at disse retningslinjene etterkommes. Når det gjelder siste avsnitt i pkt 9.9 mener Miljøverndepartementet at ettersom planen også inneholder en barnehage, område A1, må nødvendige støyreduserende tiltak også gjennomføres for dette i prosjektering og detaljutforming. Støyreduserende tiltak må også være ferdige før det gis brukstillatelse til barnehagen.

I reguleringsbestemmelsene og på plankartet er det brukt betegnelsen tillatt utnyttelsesgrad (TU)for å angi grad av utnytting. Dette er ikke lenger en tillatt måte å angi dette på, og Miljøverndepartementet har vært i kontakt med Nesodden kommune for å oppklare dette. Kommunen sier i e-post til departementet av 12. juni 2013 at begrepet TU skal tolkes som forhold mellom BRA og tomteareal. Korrekt betegnelse etter veilederen Grad av utnytting, er % - BRA: «Prosent bruksareal (%-BRA) erstatter den tidligere betegnelsen prosent tomteutnyttelse (% - TU).» Miljøverndepartementet ber derfor Nesodden rette opp dette på plankartet og i bestemmelsene, slik at grad av utnytting angis tilsvarende angitt utnyttelsesgrad men i tråd med gjeldende regelverk.

Miljøverndepartementet tar således ikke innsigelsene fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til følge, med unntak av innsigelsen knyttet til støyforhold i reguleringsbestemmelsen pkt 9.9.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-16 annet ledd og 12-13 annet ledd godkjenner Miljøverndepartementet kommuneplan for Nesodden og reguleringsplan for Spro havn, med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene (datert 27.3.2012);

  • Pkt 3.3.3 1. avsnitt skal lyde; Innenfor feltet kan det oppføres kombinert bebyggelse og anlegg for bolig, forretning, kontor, bevertning, overnatting, offentlig og privat tjenesteyting og serviceanlegg for småbåthavn.
  • Pkt 9.9 Støy siste avsnitt skal lyde; Nødvendig støyreduserende tiltak skal gjennomføres i prosjektering og detaljutforming av bolig- og barnehageområdet. Støyreduserende tiltak skal være ferdig før det gis brukstillatelse til boliger og barnehage innenfor planen.
  • Betegnelsen Tillatt utnyttelsesgrad (TU) endres til Tillatt grad av utnytting, Prosent bruksareal (%-BRA).

 

Departementet forutsetter at kommunen endrer reguleringsplankartet og tilhørende bestemmelser i tråd med departementets vedtak.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

 

Med hilsen

Bård Vegar Solhjell

 

Kopi:
Nesodden kommune
Akershus fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning
Spro Havn AS, Borgenveien 22, 1454 Fagerstrand