Innsigelse til reguleringsplan for Osen hyttefelt ved Digermulen i Vågan kommune

Miljøverndepartementet godkjenner forslag til reguleringsplan for Osen hyttefelt ved Digermulen med noen endringer. For å sikre hensyn til friluftsliv er tomt nr. 4 tatt ut av planen. Muligheten til å slå sammen hovedhytte og anneks til en stor bygning tas bort, slik at maksimal størrelse på hovedhytte blir 120 m2 BRA. Det er også innført en ny bestemmelse om at vegetasjon skal bevares og at sprengingsarbeid og opparbeiding av terrenget skal begrenses. Byggegrense mot sjø i byggeområdene fastsettes til 5 meter fra formålsgrense. Miljøverndepartementet mener at landskapsvirkningene og virkningene for friluftslivet dermed blir akseptable, sett i forhold til de positive virkningene av planen for lokalsamfunnet. Innsigelsen fra fylkesmannen er dermed tatt delvis til følge.

Innsigelse til reguleringsplan for Osen hyttefelt ved Digermulen i Vågan kommune

 

Miljøverndepartementet viser til oversendelse av 7. september 2012 fra Fylkesmannen i Nordland. Saken er oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 12-13 fordi det foreligger innsigelse til vedtatt reguleringsplan fra Fylkesmannen i Nordland. Innsigelsen er begrunnet i hensyn til landskap og strandsonen.

Miljøverndepartementet godkjenner forslag til reguleringsplan for Osen hyttefelt ved Digermulen med noen endringer. For å sikre hensyn til friluftsliv er tomt nr. 4 tatt ut av planen. Muligheten til å slå sammen hovedhytte og anneks til en stor bygning tas bort, slik at maksimal størrelse på hovedhytte blir 120 m2 BRA. Det er også innført en ny bestemmelse om at vegetasjon skal bevares og at sprengingsarbeid og opparbeiding av terrenget skal begrenses. Byggegrense mot sjø i byggeområdene fastsettes til 5 meter fra formålsgrense. Miljøverndepartementet mener at landskapsvirkningene og virkningene for friluftslivet dermed blir akseptable, sett i forhold til de positive virkningene av planen for lokalsamfunnet. 

Innsigelsen fra fylkesmannen er dermed tatt delvis til følge.

Bakgrunn for saken
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for åtte nye fritidsboliger og et privat småbåtanlegg på gnr 30 og bnr 18 og 43 ca 750 meter nord for fergeleiet ved tettstedet Digermulen.

Planområdet ligger i sin helhet i område avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål i kommuneplanens arealdel, og for en stor del innenfor 100-metersbeltet langs sjø. Gnr 30 bnr 18 er en landbrukseiendom som er ute av drift. Tunet ligger ca 100 meter sør for det foreslåtte hyttefeltet. Gnr 30 bnr 43 er en ubebygd tomt som ble fradelt i 1993.

Innsigelsen fra Fylkesmannen i Nordland er begrunnet med at reguleringsplanen er i strid med kommuneplanens arealdel og i konflikt med hensyn til friluftsliv og det spesielt verdifulle landskapet ved Raftsundet.

Fylkesmannen er kritisk til at det fremmes detaljreguleringsplaner uten forankring i politisk avklart overordnet plan og viser til at detaljregulering i hovedsak skal benyttes for å følge opp og konkretisere arealdisponering fastsatt i kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen viser til at det er avsatt arealer for ny fritidsbebyggelse 2 - 4 kilometer øst for Digermulen som ikke berører landskapsrommet i Raftsundet. Fylkesmannen anser at dette er en bedre lokalisering som ivaretar hensynet til landskapsverdiene langs Raftsundet.

Fylkesmannen mener videre at utbyggingen vil medføre privatisering av et av få områder av en viss størrelse nedenfor veien langs Raftsundet som er ubebygd og dermed egnet for allmenn ferdsel og friluftsliv.

Fylkeskommunen har i sin uttalelse ved offentlig ettersyn ikke gitt noen anbefaling i saken.

Kommunen mener at det er tatt hensyn til allmennhetens interesser i planen ved at det er anlagt en felles parkeringsplass der også besøkende som vil bruke stranda kan parkere. Kommunen viser til at adkomsten blir bedre og at hyttene er plassert slik at de ikke vil redusere allmennhetens mulighet til å benytte de sjønære områdene til friluftsliv. Kommunen viser også til at innbyggerforeningen i Austre Vågan ønsker dette prosjektet velkommen fordi det vil styrke grunnlaget for nærbutikken og øke aktiviteten i bygda. Hensyn til landskapet og hurtigruteleia er ivaretatt ved at hyttene underordner seg terrenget. Kommunen mener at reguleringsplanen gir et bedre grunnlag for å belyse saken enn kommuneplanen.

Meklingsmøte ble gjennomført 21. desember 2011 med påfølgende befaring 1. mars 2012. I brev av 19. april 2012 redegjør fylkesmannen for at mekling ikke har ført fram, og at innsigelsen opprettholdes.

I konklusjonen fra meklingsmøtet framgår det at det uavhengig av denne saken er behov for en helhetlig gjennomgang av områdene i Raftsundet både i Vågan og Hadsel kommuner med tanke på å utarbeide en interkommunal plan. I referatet fra møtet mellom kommunene og fylkeskommunen den 4. oktober 2012 framkommer det at begge kommuner skal rullere arealdelen og vil prioritere dette arbeidet høyt. Konklusjonen ble at det ikke var aktuelt å utarbeide en interkommunal plan for Raftsundet nå.

Fylkesmannen tilrår i sin oversendelse til departementet av 7. september 2012 at innsigelsen tas til følge. Fylkesmannen viser til at planområdet i all hovedsak ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjøen der det er strenge nasjonale føringer, at området har verdi for allmennhetens friluftsliv og at landskapet har stor regional verdi.

Befaring og møte ble gjennomført 22. januar 2013 med deltagere fra Vågan kommune, Fylkesmannen i Nordland, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndeparte­mentet. Tiltakshaver var også representert.

Direktoratet for naturforvaltning (fra 1. juli 2013 Miljødirektoratet) tilrår i brev av 8. mars 2013 at departementet tar innsigelsen til følge og viser til at tiltaket vil føre til en uheldig bit- for bit nedbygging i et landskap av nasjonal verd 

Direktoratet viser til at Raftsundet er internasjonalt kjent og viktig som turistmål. Kystlinja har karakter av å være et helhetlig naturlandskap med innslag av bosetting knyttet til jordbruk og fiske. Området er sårbart for enkeltinngrep som bryter den helhetlige karakteren. Selv om hyttene er forsøkt tilpasset terrenget i stor grad, mener direktoratet at hytter og småbåtanlegg likevel kan få negativ innvirkning på de store landskapsverdiene og landskaps­opplevelsen som er knyttet til området. Tiltakene vil samlet sett framstå som et brudd med landskapets karakter som et naturpreget område med innslag av bebyggelse knyttet til primærnæringene.

Miljøverndepartementets vurderinger

Miljøverndepartementet skal i sin avgjørelse avveie hensyn til strandsonen og landskap i forhold til kommunens ønske om utbygging i området.

Etter plan- og bygningsloven § 1-8 er det i utgangspunktet et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. Forbudet gjelder ikke der annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. I 100-metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Spørsmål om bygging i 100-metersbeltet langs sjøen skal vurderes etter de prinsipper og hensyn som framgår av statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, vedtatt ved kongelig resolusjon 25. mars 2011. Formålet med retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet langs sjøen innenfor rammen av plan- og bygningsloven. Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. Det skal gjennomføres en sterkere geografisk differensiering, slik at byggeforbudet praktiseres strengest i sentrale områder der presset på arealene er stort.

Kysten er etter retningslinjene inndelt i tre hovedkategorier med ulike føringer. Vågan kommune er i kategori tre der presset på arealene er minst. I sone tre skal det være enklere for kommunen å tillate utbygging enn i områder der presset er stort. Det skal legges økt vekt på lokale forhold og det kan være mulig å avsette områder til utbygging i strandsonen dersom utbygging ikke er i strid med regionale eller nasjonale interesser med hensyn til naturmangfold, landskap og friluftsliv, jf. retningslinjenes punkt 7.2.

Det er framhevet både av fylkesmannen og Miljødirektoratet at Raftsundet innehar spesielle landskapsverdier og at området i dag framstår som naturpreget. Det framgår av de statlige planretningslinjene for strandsonen at utbygging så langt som mulig bør lokaliseres til områder som er bebygd fra før. Selv om det er noen bygg i dette området fra før, er disse knyttet til primærnæringen, og anleggelse av fritidsboliger vil bryte med områdets karakter. Videre ligger noen av byggene så nær sjøen at strandområdene blir privatisert. Området er preget av lav vegetasjon, og krever at det tas særlige hensyn til fjernvirkningen både ved utforming av hytter og terrengbearbeiding. Departementet anser at planforslaget, slik det ble vedtatt av kommunen, ikke ivaretar hensyn til landskap og friluftsliv i tilstrekkelig grad.

Det framgår av saksopplysningene at lokalsamfunnet ved Digermulen er truet av fraflytting og at det er et betydelig behov for å styrke bosettingen og grunnlaget for nærbutikken. Kommunen mener derfor at utbyggingen er viktig for å sikre aktivitet og bosetting i denne delen av kommunen. Fritidsboligene er foreslått oppført ca 1 km fra tettstedet ved Digermulen og vil i følge kommunen bidra til å øke aktiviteten og kundegrunnlaget for nærbutikken. Departementet har i sine vurderinger vektlagt kommunens ønske om å styrke tettstedet ved Digermulen, men mener samtidig at utbyggingen må skje slik at det tas større hensyn til landskap og friluftsliv.

Planen legger til rette for åtte nye fritidsboliger som i hovedsak vil ligge i 100-metersbeltet langs sjøen. Selv om det i planen er vektlagt at bygningene skal tilpasses landskapet, mener departementet at området vil endre karakter fra å være naturpreget til å framstå som utbygd. Noen av hyttene ligger eksponert i landskapet og svært nær sjøen. I reguleringsbestemmelsenes punkt a) framgår det at hyttene skal ha høy standard med et maksimalt bruksareal på 120 m2 samt et uthus/anneks på inntil 30 m2. Hytter og anneks kan oppføres samlet i en bygning med største tillatte bruksareal 150 m2. Det er landskapsmessig ønskelig at samlet bygningsvolum fordeles på flere bygg, jf. departementets veileder T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse side 33. Departement­et tar derfor bort muligheten for å slå sammen anneks og hovedhytte til én bygnings­kropp. Samlet tillat utbyggingsareal på tomtene endres ikke.

Innenfor planområdet er det en sandstrand. Tomt nr. 4 ligger ca 10 meter fra sjøen og ca 40 meter fra sandstranden. Departementet mener at en fritidsbolig her vil privatisere området. For å sikre hensyn til friluftsliv tas derfor tomt nr. 4 ut av planen.

Planen legger til rette for et småbåtanlegg. Departementet legger til grunn at det ikke åpnes for tyngre inngrep som bygging av en større molo i forbindelse med opparbeidelse av småbåtanlegget.

For å sikre bevaring av landskapet innenfor planområdet innfører departementet et nytt punkt n) i bestemmelsene: ” Naturlig terreng og vegetasjon skal så langt som mulig bevares innenfor planområdet og omfang av nødvendig sprengingsarbeid og opparbeidelse av terrenget skal begrenses. ”

Etter plan- og bygningslovens § 1-8 om forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag skal byggegrense mot sjø angis i reguleringsplan. Det er ikke vist slik byggegrense i planen. Departementet fastsetter derfor en byggegrense mot sjø på 5 meter fra formålsgrense på tomt nr. 1, 2 og 3, som tegnes inn på plankartet.

Det framgår av bestemmelsene til reguleringsplanen at parkeringsplass FP1 kan benyttes av allmennheten i forbindelse med besøk av badeplass og friluftsområde. For å sikre allmennhetens adgang tilparkering på dette arealet må det inngås en tinglyst avtale mellom kommunen og grunneierne for å sikre at allmennheten har denne rettigheten.

Det framgår av saken at det ikke er registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010 eller verdifulle arter i planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 eller verdifulle naturtyper i området. Det er ikke framkommet andre opplysninger i saken som tyder på at det er slike arter eller naturtyper i området.

Tiltaket berører natur- og kulturlandskapet ved Raftsundet. Hensyn til landskap og mulighet for annen lokalisering er vurdert i beslutningen.

 

Vedtak

Miljøverndepartementet godkjenner reguleringsplanen for Osen hyttefelt Digermulen med følgende endringer i plankart og bestemmelser:

  • Tomt nr. 4 tas ut av planen og vises som friluftsområde.
  • Muligheten til å slå sammen hovedhytte og anneks til en bygning tas bort, slik at maksimal størrelse på hovedhyttesettes til 120 m2. Reguleringsbestemmelsenes punkt a) endres slik at tredje setning utgår.
  • Det gis en ny bestemmelse punkt n): ” Naturlig terreng og vegetasjon skal så langt som mulig bevares innenfor planområdet. Omfang av nødvendig sprengingsarbeid og opparbeidelse av terrenget skal begrenses.”
  • Det settes en byggegrense på 5 meter fra formålsgrense mot sjø på tomt nr. 1, 2 og 3, som tegnes inn på plankartet.  

 

Departementet legger til grunn at kommunen endrer plankart og bestemmelser i samsvar med dette vedtaket.

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

For kunngjøring av den endelige planen gjelder plan- og bygningsloven § 12-12.

Vågan kommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

 

Med hilsen

 

Bård Vegar Solhjell

 

 

Kopi til:

Vågan kommune

Nordland fylkeskommune

 

Miljødirektoratet,

Postboks 5672 Sluppen

7485

TRONDHEIM

Byggmakker Kanstad trelast AS v/Knut Henrik Kantun

Sjøveien 37

8410

Lødingen