Aurskog-Høland kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2011-2022

Det vises til fylkesmannens brev av 24. november 2011. Saken er oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 11-16. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har innsigelse til 4 områder i planen.

Det vises til fylkesmannens brev av 24. november 2011. Saken er oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 11-16.  Fylkesmannen i Oslo og Akershus har innsigelse til 4 områder i planen.

 

Miljøverndepartementet godkjenner ikke Bogstadstykket boligområde i Aurskog. Departementet mener boligområdet vil innebære en uheldig oppdeling av sammenhengende landbruksområder og bidra til at tettstedet får et utflytende utbyggingsmønster. Departementet mener videre at området i stor grad må regnes som et bilbasert område, og at det er uheldig å omdisponere arealer med dyrkbar mark av høy kvalitet til eneboligområde med lav utnyttingsgrad.

 

Departementet godkjenner Torpåsen boligområde i Hemnes. Departementet legger vekt på at området ligger nær sentrum med barne- og ungdomsskole og at det kan gi attraktive boligtomter. Det forutsettes at kommunen ved neste kommuneplanrevisjon reduserer samlet omfang av boligområder slik at det står i forhold til forventet befolkningsvekst i tettstedet.

 

Departementet godkjenner ikke planlagt hytteområde ved Søndre Hemnes gård. Departementet mener det er uheldig å omdisponere dyrkbar mark av høy kvalitet til hytteformål. Utbygging av området kan også medføre uheldig  forstyrrelse av fuglelivet i Kollerudvika naturreservat og i Hemnessjøen.

 

Departementet godkjenner Rørvik camping ved innsjøen Mjermen. Departementet legger vekt på at arealet er lite, at det ligger i nærheten av planlagt hytte- og campingområde på Digerneset og at det tidligere har vært brukt til sagbruksvirksomhet. Det forutsettes at det utarbeides reguleringsplan for området og at det legges opp til en enkel campingform uten privatiserende installasjoner. Det forutsettes videre at campingvognene trekkes bakover slik at allmennhetens tilgang til strandsonen sikres. 

 

Fylkesmannens innsigelser er med dette delvis tatt til følge.

 

Bakgrunn

Kommuneplan for Aurskog-Høland 2011-2022 omfatter en samfunnsdel som ble vedtatt

20. juni 2011 og en arealdel som ble vedtatt 5. september 2011. Målsettingene i samfunnsdelen er blant annet at tettstedene skal utvikles som livskraftige lokalsentre med konsentrerte sentrumsområder og et variert boligtilbud. Befolkningsveksten skal ligge innenfor en ramme på 1-1,5 % pr år.

 

Kommuneplanens arealdel sikrer areal til nye boligområder, næringsområder og hytteområder. Viktige tema i arbeidet med arealdelen har vært å en fastsette boligstrategi i Hemnes og Løken for de neste 4 årene og drøfte framtidig boligstrategi i Aurskog-området på litt lenger sikt.

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus reiste innsigelse til syv nye byggeområder ved offentlig ettersyn av planen. Etter mekling hos fylkesmannen 21. juni 2011 og kommunestyrets vedtak av arealdelen 5. september 2011, gjenstår innsigelse til følgende områder: Bogstadstykket boligområde i Aurskog, Torpåsen boligområde i Hemnes, hytteområde på Søndre Hemnes gård ved Hemnessjøen og Rørvik camping ved innsjøen Mjermen. Kommuneplanens arealdel er gitt rettsvirkning med unntak av områdene det er innsigelse til. 

 

Befaring ble gjennomført 13. mars 2012 med representanter fra kommunen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Statens landbruksforvaltning, Direktoratet for naturforvaltning og grunneiere.

 

Landbruks- og matdepartementet har uttalt seg til saken i brev av 12. april 2012.

 

Direktoratet for naturforvaltning har uttalt seg til saken i brev av 30. april 2012 og i

e-post av 30. mai 2012.

 

Fylkesmannens miljøvernavdeling har i e-post av 7. mai 2012 gjort en vurdering av områdene i forhold til naturmangfoldloven.

 

 

Departementets vurdering

Etter § 11-16 i plan- og bygningsloven skal Miljøverndepartementet avgjøre om innsigelsene skal tas til følge. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd. Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet som berører naturmangfold. Det skal framgå av beslutningen hvordan prinsippene er vurdert og vektlagt i saken.

 

Nedenfor følger departementets vurdering av de aktuelle områdene:

 

  1. 1.     Bogstadstykket boligområde i Aurskog

Området ligger ca 2 km fra Aurskog sentrum. Det er 75 daa stort, skogkledd og grenser mot dyrka mark i sør og øst. Kommunen viser til at det er behov for romslige eneboligtomter i Aurskog og påpeker at Bogstadstykket er ett av de mest sentrumsnære områdene som ikke er dyrka mark. Kommunen legger også vekt på at området ligger nær riksvei 170 som er kollektivakse mellom Bjørkelangen og Lillestrøm.

 

Fylkesmannens landbruksavdeling har innsigelse til området fordi det innebærer omdisponering av dyrkbar jord med potensial for kornproduksjon. Landbruksavdelingen påpeker videre at boligområdet innebærer oppdeling av et større, sammenhengende landbruksområde.

 

Fylkesmannens miljøvernavdeling mener Bogstadstykket må regnes som en bilbasert satellitt i strid med nasjonal klima- og transportpolitikk.

 

Fylkesmannen anbefaler ved oversendelse av saken at innsigelsen tas til følge.

 

Akershus fylkeskommune v/fylkesutvalget påpekte ved offentlig ettersyn at områder avsatt til boligformål er langt større enn behovet. Fylkesutvalget ba kommunen vurdere det totale omfanget av boligareal og pekte særlig på Bogstadstykket, Torpåsen og andre områder som ligger i utkanten av tettstedene uten tydelige avgrensninger mot åpne arealer.

 

Landbruks- og matdepartementet anbefaler at innsigelsen tas til følge. Det påpekes at arealet kan dyrkes opp til lettbrukt jord og at det ligger i et område med gunstig klima for matkornproduksjon. Departementet mener bygging av eneboliger på store tomter ikke er en viktig nok samfunnsinteresse til å omdisponere et verdifullt landbruksareal i et større sammenhengende jordbruksområde. Departementet mener videre at utbygging av Bogstadstykket kan føre til press på tilgrensende dyrka mark.

 

Direktoratet for naturforvaltning kan ikke se at boligområdet kommer i konflikt med nasjonale eller regionale verdier knyttet til friluftsliv, landskap og naturmangfold. Dersom det åpnes for utbygging av Bogstadstykket bør det stilles krav om bevaring av en gårdsdam med småsalamander og spissnutefrosk som begge er registrert som nær truet i Norsk rødliste for arter 2010.

 

Miljøverndepartementets vurderinger

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging ble vedtatt ved kgl.res. 20. august 1993, og skal legges til grunn ved planlegging etter plan- og bygningsloven. Det framgår av retningslinjene at planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem bør samordnes slik at det kan legges til rette for effektiv og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan reduseres. Det skal tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder). Det skal også legges vekt på fortetting av byggesonene i byer og tettsteder.

 

Departementet mener utbygging av Bogstadstykket vil innebære en uheldig oppdeling av sammenhengende landbruksområder, og bidra til press på tilgrensende dyrka mark. Utbygging av Bogstadstykket vil også bidra til at Aurskog får et utflytende utbyggingsmønster. Det er positivt at området ligger nær riksvei 170 med kollektivtilbud til Bjørkelangen og Lillestrøm, men avstanden til Aurskog sentrum er så stor at området delvis må betegnes som bilbasert i forhold til daglige gjøremål. Dette er uheldig i forhold til nasjonale målsettinger om å redusere transportbehovet. Ut fra jordvernhensyn er det uheldig å dele opp større sammenhengende landbruksområder og omdisponere arealer dyrkbar mark av høy kvalitet til boligområde med lav arealutnyttelse.

 

Departementet har merket seg at tomtereserven i kommunen sett under ett er svært stor, og at potensialet for konsentrert boligbebyggelse i Aurskog sentrum er beregnet til 400-500 enheter. Det vil ut fra dette ikke være vanskelig å nå målsettingen om en årlig befolkningsvekst på 1-1,5 %.

 

Departementet finner på grunnlag foregående vurderinger ikke å kunne godkjenne omdisponering av Bogstadstykket til boligområde. Området tilbakeføres til LNFR-område i kommuneplanen. Fylkesmannens innsigelser er etter dette tatt til følge. Da området ikke godkjennes som utbyggingsområde har departementet ikke foretatt vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12.

 

 

  1. 2.     Torpåsen boligområde på Hemnes

Området ligger ca 1 km nordvest for Hemnes sentrum. Det er 152 daa stort og skogkledd. Kommunen ønsker å styrke Hemnes som ikke har hatt befolkningsvekst på 10 år, og avklare langsiktig utbyggingsmønster. Det vektlegges at Torpåsen har en sentral beliggenhet nær sentrum med butikker, barne- og ungdomsskole og kollektivtilbud.

 

Fylkesmannens miljøvernavdeling mener området vil bli en bilbasert satellitt i strid med nasjonal klima- og transportpolitikk. Det påpekes at Hemnes har dårlig kollektivdekning og at det ikke er realistisk med en utbygging som i vesentlig grad vil forbedre dette. I forbindelse med mekling uttalte miljøvernavdelingen at de kunne godkjenne Torpåsen hvis kommunen tok ut Løkka boligområde som ble lagt inn i kommuneplanen ved forrige planrevisjon. Løkka ligger øst for sentrum og er 97 daa stort.

 

Fylkesmannen anbefaler ved oversendelse av saken at innsigelsen ikke tas til følge. Det forutsettes at Løkka tas ut som boligområde og tilbakeføres til LNFR-område.

 

Akershus fylkeskommune v/fylkesutvalget påpekte ved offentlig ettersyn at Torpåsen er ett av flere byggeområder i utkanten av tettstedene som bør vurderes i lys av den store tomtereserven i kommunen.

 

Direktoratet for naturforvaltning kan ikke se at området kommer i konflikt med viktige nasjonale eller regionale verdier knyttet til friluftsliv, landskap eller naturmangfold.

 

Miljøverndepartementets vurdering

Departementet har forståelse for at kommunen vil legge grunnlag for utvikling av Hemnes ved å tilby attraktive boligtomter. Det planlagte området i Torpåsen vil bidra til spredning av tettstedet, men vurderes som godt egnet til boligformål med gode solforhold, utsikt mot Bråtevannet og Hemnessjøen, og rimelig nærhet til sentrum og skole.

 

Søk i Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase og Artsdatabankens Artskart viser at det ikke er registrert arter eller naturtyper som er truet eller verdifulle i Torpåsen. Det er heller ikke framkommet opplysninger i saken som tilsier at det er slike arter eller naturtyper i området. Departementet mener at kravet i naturmangfoldlovens § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap om naturmangfoldet og konsekvenser for dette av planlagte tiltak, er oppfylt. Føre-var-prinsippet i § 9 tillegges derfor liten vekt i saken. I og med at naturmangfold i liten grad blir berørt av planlagt utbygging, legger departementet til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurdering etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 10-12.

 

Ut fra nasjonale målsettinger om å redusere transportbehovet mener departementet at det ikke skal legges til rette for omfattende boligbygging i Hemnes der kollektivtilbudet er begrenset.  Departementet er enig med fylkesmannen i at det er uheldig at kommunen har avsatt et nytt boligområde i Torpåsen på 150 daa uten å ta ut området Løkka på ca 100 daa. Da interessen for utbygging av Løkka har vært liten vurderer departementet det likevel som lite sannsynlig at det vil bli en omfattende boligbygging i Hemnes i kommuneplanperioden.

 

Departementet kan ikke se at det planlagte boligområdet i Torpåsen kommer i konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale interesser. Departementet godkjenner området og forutsetter at kommunen ved neste kommuneplanrevisjon reduserer det totale boligarealet i forhold til behovet.

 

 

  1. 3.     Hytteområde ved Søndre Hemnes gård, Hemnes

Hytteområdet ligger ved Hemnessjøen vest for Hemnes tettsted. Området er skogkledd, ca 40 daa stort og vil gi plass til 18-24 fritidsboliger. Det er 3 hytter i området fra før. I øst grenser hytteområdet mot Kollerudvika naturreservat. Reservatet er 670 daa stort, hvorav 56 daa er landareal. Formålet med fredningen er å bevare en del av et større våtmarksområde med plante- og dyreliv, og å verne et spesielt og interessant fugleliv. Det er ferdselsforbud i reservatet i perioden 15. april til 15. juli, men unntak for landbruksdrift og bruk av motorbåt i forbindelse med fiske.

 

Aurskog-Høland kommune ønsker å legge til rette for næringsutvikling og vektlegger at hytteområdet ligger utenfor 100-metersbeltet mot Hemnessjøen. Det påpekes at ferdselsforbudet i Kollerudvika naturreservat også vil gjelde for hyttebrukere og at andre områder vil være mer attraktive for ferdsel.

 

Fylkesmannens landbruksavdeling har innsigelse til hytteområdet fordi det innebærer omdisponering av dyrkbar jord med potensial for kornproduksjon.

 

Fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelse til området pga nærhet til Kollerudvika naturreservat. Det påpekes at reservatet er hekkeområde for fugl og sensitivt for forstyrrelser. Etter fylkesmannens vurdering kan økt ferdsel fra de nye hyttene medføre at samlet belastning på økosystemet øker til et nivå der områdets verdi er betydelig truet. Det vises til at reservatet har ferdselsrestriksjoner i hekkeperioden og at det i denne perioden er naturlig å forvente at hyttene vil være i bruk. Det påpekes at naturreservatet i dag er utsatt for relativt mye trafikk fra fiskere, båtfolk og landbruksvirksomhet.

 

Fylkesmannen anbefaler ved oversendelse av saken at innsigelsene tas til følge.

 

Landbruks- og matdepartementet anbefaler at innsigelsen tas til følge. Departementet mener det ikke foreligger sterke nok samfunnsinteresser til å godkjenne utbygging av hytter på dyrkbar mark med potensial for matkornproduksjon. Det påpekes at det bør være mulig å finne gode alternative utbyggingsområder i kommunen.

 

Direktoratet for naturforvaltning anbefaler at innsigelsen tas til følge. Det påpekes at det i Naturbasen ikke er registrert arter eller naturtyper som er truet eller verdifulle innenfor hytteområdet. Hytteområdet ligger imidlertid inntil Kollerudvika naturreservat og Hemnessjøen som er hekke- og oppvekstområde og rasteplass for vade- og andefugl under trekk. Det framgår av Naturbasen at en stor bestand av toppdykkere hekker i Hemnessjøen. Arten er registrert som nær truet på Norsk Rødliste for arter i 2010. Det hekker også arter som knoppsvane, stokkand, sothøne, hettemåke, makrellterne, vipe og rørsanger i områdene langs Hemnessjøen. Storlom, rødstilke og grønnstilk hekker sannsynligvis også der. Arter som hettemåke, vipe og storlom er klassifisert som nær truet i Norsk Rødliste for arter 2010. Makrellterne er klassifisert som sårbar.

 

Direktoratet mener etablering av et hyttefelt rett utenfor naturreservatet vil føre til økt aktivitet og lovlig ferdsel i og inntil verneområdet, også i den perioden som er mest sårbar for fuglelivet. Direktoratet mener reservatet er relativt utilgjenglig fra land og anser forstyrrelse fra sjøsiden i forbindelse med fiske som den største utfordringen. Hvorvidt ferdselen vil medføre vesentlig forstyrrelse for hekkingen er avhengig av omfanget av ferdsel, tidspunkt og hvor attraktivt naturreservatet er for fiske. Direktoratet har ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere om en økt ferdsel i reservatet og på Hemnessjøen vil kunne medføre forstyrrelse på fuglelivet og skade på verneverdiene i naturreservatet. Direktoratet mener derfor at føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 må tillegges stor vekt. Direktoratet mener videre det er risiko for at summen av eksisterende ferdsel og den potensielle ferdselen fra et hyttefelt, vil medføre negativ effekt på verneverdiene i naturreservatet. Prinsippet om samlet belastning i naturmangfoldloven § 10, tillegges derfor vekt.

 

Dersom hyttefeltet godkjennes bør det sikres et skogsbelte på minimum 50 m mellom naturreservatet og det planlagte hytteområdet. Et slikt skogsbelte vil være et avbøtende tiltak for å minimere potensiell forstyrrelse fra hyttefeltet, jf. naturmangfoldloven § 11. Direktoratet kan ikke se at alternativ lokalisering av hytteområdet har vært vurdert og mener derfor at planforslaget ikke er i samsvar med naturmangfoldloven § 12 om å foreta en samlet vurdering av den lokalisering som gir det samfunnsmessig beste resultatet.

 

Miljøverndepartementets vurdering

Det planlagte hyttefeltet ligger ca 1,5 km vest for Hemnes sentrum og utenfor

100- meters beltet langs Hemnessjøen.

 

Det planlagte hyttefeltet ligger nær strandsonen som er viktige natur- og friluftsområder. Utbygging av området innebærer omdisponering av dyrkbar mark med potensial for matkornproduksjon. Departementet mener dette er uheldig i forhold til nasjonale målsettinger om å sikre verdifulle jordressurser. Departementet er enig med Landbruks- og matdepartementet i at et hyttefelt med 18-24 enheter ikke har så stor samfunnsøkonomisk interesse at det tilsier omdisponering av dyrkbar mark av høy kvalitet.

 

Direktoratet for naturforvaltning har vurdert hyttefeltet i forhold til prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. Det påpekes at kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap om naturmangfoldet er oppfylt, men at det er usikkert om hvilken effekt hytteområdet vil ha for fuglelivet i Kollerudvika naturreservat og i Hemnessjøen. Departementet mener ut fra dette at føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 må tillegges stor vekt.

 

Etter en samlet vurdering av saken finner departementet ikke å kunne godkjenne det planlagte hyttefeltet på Hemnes gård. Området tilbakeføres til LNFR-område. Departementet mener det bør være mulig å finne hytteområder i kommunen som er mindre konfliktfylt i forhold til landbruksinteresser og naturmangfold. Innsigelsen fra fylkesmannen er etter dette tatt til følge.

 

 

  1. 4.     Rørvik camping ved Mjermen

Området ligger på en tange ut i innsjøen Mjermen og har tidligere vært brukt til sagbruksvirksomhet. Det er 10 daa stort. Kommunen ønsker å formalisere eksisterende arealbruk ved å omdisponere arealet fra LNFR-formål til camping. Kommunen mener konsekvensene for omgivelsene er begrenset. Det påpekes at området ikke er et urørt naturområde og at det ligger nær et planlagt hytte- og campingområde på Digerneset. Kommunen påpeker også at turistnæringen er et satsingsområde, og at det særlig er i nærheten av vann og vassdrag at det er mulig å se for seg attraktive områder for camping.

 

Fylkesmannens miljøvernavdeling mener campingplassen vil redusere allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen. Det påpekes at Mjermen er del av Haldenvassdraget som omfattes av verneplan I for vassdrag. Det påpekes også at vassdraget er ett av få større vassdrag i regionen med preg av villmark og at det har regional verdi som friluftsområde, særlig knyttet til padling. Da hytte- og campingområdet ved Digerneset ble godkjent i 2007 var begrunnelsen blant annet at man kunne flytte den ulovlige campingvirksomheten langs vassdraget dit. Fylkesmannen mener det vil svekke arbeidet med å hindre tiltak i 100-meters beltet langs verna vassdrag dersom den ulovlige campingvirksomheten godkjennes.

 

Fylkesmannen anbefaler ved oversendelse av saken at innsigelsen ikke tas til følge. Det forutsettes at det ikke bygges permanente og privatiserende installasjoner, men at det blir en campingform som gir allmennheten bruksadgang til området og strandsonen.

 

Direktoratet for naturforvaltning anbefaler at innsigelsen ikke tas til følge. Direktoratet legger vekt på at området er lite og at det ikke er urørt på grunn av tidligere sagbruksvirksomhet. Det forutsettes at landskapshensyn og allmennhetens mulighet til fri ferdsel langs Mjermen sikres gjennom en reguleringsplan for området. Det bør settes tak på antall campingplasser og det forutsettes at det ikke bygges permanente eller privatiserende installasjoner. Med slike tilpasninger mener direktoratet at tiltaket vil være forenlig med intensjonene med vassdragsvernet.

 

 

Miljøverndepartementets vurdering

Etter plan- og bygningsloven § 1-8 skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser i 100 metersbeltet langs sjø og vassdrag. Kommunen har gjennom bestemmelsene til kommuneplanens arealdel fastsatt et generelt byggeforbud i 100- metersbeltet langs vann og vassdrag i LNFR-områdene. Dette er positivt og viktig i forhold til å ivareta allmennhetens interesser langs vassdragene.

 

For vassdrag som omfattes av Stortingets verneplaner for vassdrag gir Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, fastsatt ved kgl.res. 10.11.1994, føringer for forvaltning av arealene langs vassdragene. Det framgår av retningslinjene at inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk og kulturmiljø skal unngås.

 

Departementet kan ikke se at kommunen har foretatt en inndeling av Haldenvassdraget etter registrerte verneverdier og arealtilstand i tråd med anbefalingene i Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. Departementet mener det vil være naturlig å plassere den delen av vassdraget der Rørvik camping ligger i klasse 2, dvs områder med moderate inngrep i vannstrengen og med nærområder som består av utmark, skogbruksområder og jordbruksområder med spredt bebyggelse. Iht. retningslinjene for denne sonen skal hovedtrekkene i landskapet søkes opprettholdt. Det skal også legges vekt på å unngå inngrep i kantvegetasjonen og i områder som oppfattes som del av vassdragsnaturen. Leveområder for truede plante- og dyrearter og mindre områder med store verneverdier bør gis særlig beskyttelse.

 

Arealet som ønskes omdisponert til campingformål ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet langs Mjermen. Området er delvis skogkledd og har bygninger som vitner om tidligere sagbruksvirksomhet. Eksisterende campingvirksomhet har pågått i flere år. Ved befaringen var flere campingvogner plassert helt ut i vannkanten. Dette hindrer allmennhetens mulighet til ferdsel i strandsonen. Plassering av campingvognene i strandsonen er også uheldig i forhold til opplevelsen av området sett fra sjøen. Området rundt campingplassen er LNF-område med noe spredt bebyggelse. Det planlagte hytte- og campingområdet på Digerneset ligger ca 500 m sør for Rørvik camping.

 

Søk i Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase og Artsdatabankens Artskart viser at det ikke er registrert arter eller naturtyper som er truet eller verdifulle innenfor planområdet. Departementet mener at kravet i naturmangfoldlovens § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap om naturmangfoldet og konsekvenser for dette av planlagte tiltak, er oppfylt. Føre-var-prinsippet i § 9 tillegges derfor liten vekt. I og med at naturmangfold i liten grad blir berørt, legger departementet til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurdering etter miljøprinsippene i naturmangfoldlovens §§ 10-12.

 

Ideelt sett mener departementet at det planlagte campingområdet ved Digerneset bør dekke behovet for campingplasser langs denne delen av Mjermen. Etter en samlet vurdering av saken mener departementet likevel at en begrenset campingvirksomhet på Rørvik kan godkjennes. Departementet legger vekt på at området er lite, at det er en tidligere sagbrukstomt og at konsekvensene av å godkjenne området for camping er relativt begrenset. Allmennhetens muligheter til ferdsel og estetikk kan etter departementets vurdering ivaretas gjennom en reguleringsplan for området.

 

Departementet forutsetter at det utarbeides reguleringsplan for området der antall campingvogner begrenses. Det forutsettes videre at det ikke tillates permanente eller privatiserende tiltak og at allmennhetens adgang til vassdraget sikres ved at campingvognene trekkes bort fra strandsonen. 

 

Fylkesmannen er bekymret for at det vil hindre arbeidet med tiltak i 100-metersbeltet langs vassdrag dersom campingplassen godkjennes. Departementet har forståelse for dette, men mener godkjenning av en begrenset campingvirksomhet på Rørvik vil ha liten presedensvirkning i forhold til annen ulovlig campingvirksomhet fordi området tidligere har vært næringsareal og fordi det ligger nær det planlagte hytte- og campingområdet på Digerneset. Campingvirksomheten vil følgelig bli samlet i dette området. 

 

Innsigelsen fra fylkesmannen er etter dette ikke tatt til følge.

 

 

Vedtak

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-16 finner Miljøverndepartementet ikke å kunne godkjenne Bogstadstykket boligområde i Aurskog og hytteområdet ved Søndre Hemnes gård. Områdene endres fra boligområde og fritidsbebyggelse til LNFR-områder.

 

Planlagt boligområdet i Torpåsen godkjennes. Departementet forutsetter at kommunen ved kommende kommuneplanrevisjon reduserer tomtekapasiteten i Hemnes slik at den står i forhold til forventet befolkningsutvikling.

 

Planlagt campingområde på Rørvik godkjennes. Departementet forutsetter at det utarbeides en reguleringsplan for området som begrenser omfanget av campingvogner og faste installasjoner. Det forutsettes også at allmennhetens adgang til strandsonen sikres ved at campingvognene trekkes bort fra strandsonen.

 

 

Departementet forutsetter at kommunen retter opp plankartet i tråd med dette vedtaket. For kunngjøring gjelder plan- og bygningsloven § 11-15.

 

Aurskog-Høland kommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.