Kragerø kommune - innsigelse til reguleringsplan for Portør pensjonat

Miljøverndepartementet godkjenner planlagt utvidelse av Røverhavna småbåthavn ved Portør pensjonat. Departementet har lagt avgjørende vekt på at Portør har vært ett av kommunens tre satsingsområder for turisme i skjærgården siden midten av 80-tallet og at kommunen mener utvidelsen er nødvendig for å sikre utviklingsmuligheter for reiselivet. Det legges også vekt på at området ligger utenfor Skjærgårdsparken og de mest besøkte friluftsområdene på Portør, og at utvidelsen ikke kommer i konflikt med kjente forekomster av truet eller verdifull natur. Fylkesmannens innsigelse er med dette ikke tatt til følge.

Vi viser til fylkesmannens brev av 29.08.2011 og sakens dokumenter. Fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelse til planlagt utvidelse av Røverhavna småbåthavn. Saken er oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse i henhold til plan- og bygningsloven § 12-13.

Miljøverndepartementet godkjenner planlagt utvidelse av Røverhavna småbåthavn ved Portør pensjonat. Departementet har lagt avgjørende vekt på at Portør har vært ett av kommunens tre satsingsområder for turisme i skjærgården siden midten av 80-tallet og at kommunen mener utvidelsen er nødvendig for å sikre utviklingsmuligheter for reiselivet.  Det legges også vekt på at området ligger utenfor Skjærgårdsparken og de mest besøkte friluftsområdene på Portør, og at utvidelsen ikke kommer i konflikt med kjente forekomster av truet eller verdifull natur.

Fylkesmannens innsigelse er med dette ikke tatt til følge.

Bakgrunn

I tråd med målsettinger i Kommuneplan for Kragerø 2008-2020 har kommunen gjennomført en miljørevisjon av Reguleringsplan for Portør pensjonat og Reguleringsplan for ytre del av Portør. Formålet har vært å se ytre deler av Portørlandet i sammenheng, og oppdatere planene i forhold til nyere nasjonale føringer, blant annet for strandsonen.

Reguleringsplan for Portør pensjonat omfatter Portør pensjonat og Portørenga. Planen gir grunnlag for utvikling av virksomhetene ved bygging av et begrenset antall boliger, fritidsboliger og utleieleiligheter. Småbåthavna i Portørenga kan utvides med flytebrygger, mens Røverhavna småbåthavn ved Portør pensjonat kan utvides med en 40 m lang steinmolo. Havna vil få plass ca 30 båter.

Tidligere reguleringsplaner fra 1991 og 2001 har begge åpnet for at Røverhavna kan utvides med molo. Utvidelsen har vært noe mindre enn det som foreslås nå, og er ikke gjennomført utover at det er etablert noen mindre brygger, fortøyningsstokker og bolter i fjellet.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelse til planlagt utvidelse av Røverhavna småbåthavn (område N3). Innsigelsen begrunnes med at Portørlandet har særdeles stor landskapsverdi og at området er et viktig friluftsområde. Fylkesmannen mener utbygging av Røverhavna vil være i strid med statlig strandsonepolitikk og anbefaler at utvidelsen tas ut av planen. Fylkesmannen mener videre at behovet og mulighetene for båtplasser på Portørlandet må sees i sammenheng.

Meklingsmøte ble avholdt hos Fylkesmannen i Telemark 14.03.2011 uten at partene kom til enighet.

Kragerø kommunestyre vedtok reguleringsplanen 19.05. 2011. Røverhavna småbåtanlegg (område N3) ble unntatt rettsvirkning og vedtatt oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Kommunen mener utvidelse av Røverhavna er nødvendig for å styrke næringsgrunnlaget til Portør pensjonat. Det påpekes at Portør har vært ett av kommunens tre satsingsområder for turisme i skjærgården siden 1980-årene, og at Portør pensjonat og vertshuset Himmel og Hav er viktige næringsaktører i området. Behovet for båtplasser er økende og kommunen mener utvikling av småbåthavnene Røverhavna og Urene er viktig for å unngå press på Portør havn med verneverdig bebyggelse. Det har lenge vært behov for utvidelse av Røverhavna, men ikke vært økonomisk grunnlag for dette. Med den nye reguleringsplanen mener kommunen at det legges grunnlag for utvikling av bedriften slik at utvidelsen av båthavna kan gjennomføres. Havna skal brukes til gjestehavn og som havn for pensjonatets utleiebåter. I forhold til konsekvenser for landskap og friluftsliv mener kommunen at Røverhavna ligger noe utenfor de mest attraktive og besøkte stedene på Portør.

Fylkesmannen anbefaler i oversendelsesbrev av 29.08.2011 at innsigelsen tas til følge og at Røverhavna bevares slik den er i dag. Det påpekes at ytre del av Portør har et lite utbygd preg og at det er sterke friluftsinteresser og landskapsverdier knyttet til området. Etter fylkesmannens vurdering er det mulig å finne løsninger for småbåthavn andre steder på Portør som Urene (400 m fra pensjonatet) og Portør havn (500 m fra pensjonatet). Fylkesmannen mener avstanden til disse havnene er akseptabel. Fylkesmannen mener også at det kan være aktuelt med utvidelse av småbåthavna ved Portørenga. 

Befaring ble gjennomført 20.10.2011 med representanter fra kommunen, fylkesmannen, Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Miljøverndepartementet og grunneier.

Direktoratet for naturforvaltning anbefaler i brev av 08.02.2012 at innsigelsen tas til følge ved at den planlagte moloen tas ut av planen og hensynssone bevaring av naturmiljø utvides ned til sjøen. Det påpekes at strandsonen er av nasjonal interesse og at det i henhold til statlige planretningslinjer for kystkommunene i Oslofjordregionen ikke skal tillates bygging og landskapsinngrep på arealer som har betydning for andre formål. Den nære strandsonen ved Portør pensjonat har et lite utbygd preg og det åpne kystlandskapet med blankskurte svaberg og Skagerrak rett ut, har store landskapsverdier. Området der moloen er foreslått, er etter direktoratets vurdering viktig for opplevelsen av landskapet og utøvelsen av friluftsliv. Direktoratet mener også at det fins alternative løsninger som er mindre konfliktfylte. Det vises her til planlagt utvidelse av Urene og mulig utvidelse av Portørenga. Direktoratet mener videre at mulighetene for å etablere en småbåthavn i vika vest for Røverhavna bør utredes nærmere. Det påpekes at denne vika har potensial for flere båtplasser enn Røverhavna, og at en eventuell molo her vil bli kortere, rimeligere og enklere å innpasse i landskapet.

Søk i Naturbasen og Artsdatabankens Artskart viser at det er registrert tårnseiler, storspove og makrellterne innenfor planområdet. I følge Norsk Rødliste for arter 2010 er tårnseiler og storspove i kategorien nær truet, mens makrellterne er i kategorien sårbar. Direktoratet mener faktorer utenfor planområdet har større betydning for bestandsutviklingen til disse artene enn effekten av økt menneskelig ferdsel pga. en større småbåthavn.

Når det gjelder vurderinger etter naturmangfoldloven mener direktoratet at kravet i § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap om naturmangfoldet og konsekvenser for dette av planlagte tiltak, er oppfylt. Naturmangfoldlovens § 9 om føre-var-prinsippet tillegges derfor liten vekt. Når det gjelder vurderinger av samlet belastning etter naturmangfoldloven § 10 påpeker direktoratet at presset på landskapsverdier i strandsonen er stort. Mulighetene til utøvelse av friluftsliv og allmenn tilgang til strandsonen er også under press. Når det gjelder alternativvurderinger etter § 12 mener direktoratet at det må legges vekt på at det finnes mindre konfliktfylte arealer med plass for like mange eller flere båtplasser enn i reguleringsplanen, jf omtale ovenfor.

Miljøverndepartementets vurdering

Etter § 12-13 i plan- og bygningsloven skal departementet avgjøre om innsigelsen skal tas til følge. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd. Etter naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold, herunder landskap. Vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket.

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011 påpeker regjeringen at den forventer at kommunene vurderer arealbruken i strandsonen langs sjøen i et helhetlig og langsiktig perspektiv, og at det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen ble fastsatt ved kongelig resolusjon 25. mars 2011 og tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet langs sjøen. Med bakgrunn i ulikt utbyggingspress er kyst­kommunene inndelt i 3 områder med ulike retningslinjer for planlegging i 100-metersbeltet. Kragerø kommune ligger i sonen ”kystkommunene i Oslofjord­regionen” som er den strengeste kategorien. Det framgår av retningslinjene for denne sonen at det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen som er nedfelt i plan- og bygningslovens § 1-8, skal praktiseres strengt. Bygging og landskapsinngrep skal ikke tillates på arealer som har betydning for andre formål. Ved planlegging av byggetiltak i 100-metersbeltet skal ferdselshensyn og landskaps­tilpasning vektlegges spesielt. Alternative plasseringsmuligheter skal alltid vurderes før bygging tillates.

Miljøverndepartementet mener det er positivt at kommunen har gjennomført en miljørevisjon av to reguleringsplaner på Portørlandet. Gjennom revisjon av reguleringsplan for Portør pensjonat har kommunen redusert størrelsen på byggeområder for boliger og fritidsboliger. Dette er viktig for å konsentrere bebyggelsen og sikre at mest mulig areal blir bevart som natur- og friluftsområde. Det er også positivt at kommunen har satt strengere krav til utforming av ny bebyggelse for å sikre god tilpasning til eksisterende bebyggelse. Når det gjelder behovet for båtplasser, er det positivt at kommunen har vurdert dette i en større sammenheng.

Miljøverndepartementet har merket seg at Portør har vært ett av kommunens satsingsområder innen reiseliv og friluftsliv siden 1980-årene, og at kommunen ønsker å videreutvikle området blant annet ved å gi utviklingsmuligheter for Portør Pensjonat. Departementet har videre oppfattet at det er et stort behov for nye båtplasser på Portørlandet.

Generelt mener departementet at behovet for nye båtplasser bør vurderes for større områder samlet. Utvidelse av eksisterende anlegg kan være en god strategi for å unngå konflikt med andre viktige interesser i strandsonen, men må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Det framgår blant annet av de statlige planretningslinjene for strandsonen at i områder med særlig natur- og landskapsverdi skal hensynet til naturmiljøet vektlegges sterkt i forhold til friluftsliv og båtferdsel.

Planlagt utvidelse av Røverhavna legger grunnlag for flere besøkende til Portør Pensjonat og at bedriften kan utvide sitt tilbud av utleiebåter. Etter departementets vurdering vil den planlagte havna ikke hindre allmennhetens ferdselsmuligheter langs sjøen. Bading og opphold på svabergene som ligger nær båthavna vil derimot kunne bli mindre attraktivt pga støy og uro fra båttrafikken. Anlegget vil også kunne forringe opplevelsen av kysten og landskapet for turister, friluftsinteresserte og de som ferdes i båt på sjøen.

Direktoratet for naturforvaltning har i brev av 08.02.2012 vurdert saken i forhold til prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12, jf. § 7. Departementet slutter seg til vurderingene og har merket seg at den planlagte havneutvidelsen ikke kommer i konflikt med kjente forekomster av arter eller naturtyper som er truet eller verdifulle. Når det gjelder landskapshensyn støtter departementet fylkesmannens og direktoratets vurderinger av at det åpne kystlandskapet rundt Portør Pensjonat har stor verdi fordi det er vakkert og lite preget av tekniske inngrep. Den planlagte moloen vil påvirke landskapsbildet i det aktuelle området og bidra til at strandsonen får et mindre urørt preg.

Når det gjelder alternative løsninger har departementet merket seg at kommunen mener det er behov for å utvide både Røverhavna og Urene småbåthavn for å unngå press på Portør havn med verneverdig bebyggelse. Departementet mener det er viktig at lokale prioriteringer legges til grunn for valg av hvilke havner som utvides.

Etter en samlet vurdering av saken finner departementet å kunne godkjenne planlagt utvidelse av Røverhavna båthavn. Departementet legger avgjørende vekt på at Portør er ett av kommunens tre satsingsområder innen friluftsliv og turisme i skjærgården og at kommunen mener utvidelsen av Røverhavna er nødvendig for videre utvikling av Portør pensjonat. Det legges videre vekt på at området ligger utenfor Skjærgårds­parken og de aller mest brukte friluftsområdene på Portør, og at utvidelsen ikke kommer i konflikt med truet eller verdifull natur. Avslutningsvis har departementet lagt vekt på at utvidelse av havna har vært godkjent siden første reguleringsplan for området ble vedtatt i 1991, og at den planlagte utvidelsen ikke er vesentlig større enn tidligere utvidelse.

 

Vedtak 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-13 godkjenner Miljøvern­departementet planlagt utvidelse av Røverhavna småbåthavn ved Portør Pensjonat.

 

For kunngjøring av den endelige planen gjelder plan- og bygningsloven § 12-12.

Kragerø kommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

 

Med hilsen

Bård Vegar Solhjell

   

Kopi:

Kragerø kommune

Telemark fylkeskommune