Vadsø kommune - innsigelse til kommuneplans arealdel - område Fossen øst

Miljøverndepartement vektlegger utviklingen av Vadsø som en mer kompakt og klimavennlig by og hensynet til nasjonale jordverninteresser og godkjenner at område 1 og 2 av Fossen øst omdisponeres til boligformål med god arealutnyttelse, mens område 3 ikke godkjennes omdisponert. Det godkjennes at Sirkkagården kan videreutvikles som LNFR-område med spredt næringsbebyggelse. Miljøvern¬departementet har dermed tatt innsigelsen fra fylkesmannens landbruksavdeling delvis til følge.

Det er fremmet innsigelse fra landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark til omdisponering av Fossen øst inkludert Sirkkagården  i Vadsø kommune fra landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområde (LNFR) til boligformål og LNFR med spredt næringsbebyggelse.

Miljøverndepartement vektlegger utviklingen av Vadsø som en mer kompakt og klimavennlig by og hensynet til nasjonale jordverninteresser og godkjenner at område 1 og 2 av Fossen øst omdisponeres til boligformål med god arealutnyttelse, mens område 3 ikke godkjennes omdisponert. Det godkjennes at Sirkkagården kan videreutvikles som LNFR-område med spredt næringsbebyggelse.

Miljøvern­departementet har dermed tatt innsigelsen fra fylkesmannens landbruksavdeling delvis til følge.

Bakgrunn for saken:

Etter gjennomført kommuneplanprosess for Vadsø 2012 – 2024 gjenstår én innsigelse relatert til området Fossen øst. Kommunen ønsker å omdisponere omlag 224 daa til boligformål, og 44 daa til landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområde (LNFR) med spredt næringsbebyggelse.

Vadsø er en langstrakt båndby. Kommunen har vedtatt en ny og langsiktig byutviklingsstrategi, og ønsker å videreutvikle Vadsø som en mer kompakt, fortettet og klimavennlig by. Fossen øst ligger sentrumsnært. Kommunen mener dette området vil bidra til å bygge opp under den langsiktige bystrategien, og at det understøtter nasjonale mål for utvikling av byer og tettsteder. Videre legger kommunen opp til en offensiv befolkningsutvikling, og ønsker å benytte attraktive boligtomter for å tiltrekke seg nye innbyggere.

Arealberegninger som ble utført i samråd mellom kommunen og fylkesmannen viser at  området Fossen øst er ca 270 daa, fordelt på 85 daa fulldyrka jord, 14 daa overflatedyrka jord, 19 daa innmarksbeite, 105 daa dyrkbar jord og 46 daa åpen jorddekt fastmark. Kommunen mener at Fossen øst er marginale landbruksarealer med lokal verdi sammenlignet med landbruksarealene sør og vest for Vadsø.

Gjennom kommuneplanrevisjonen har kommunen tilbakeført netto 695 daa utbyggingsareal til LNFR-områder. Grunnen er at disse områdene ikke understøtter den nye byutviklingsstrategien. Kommunen mener at å omdisponere Fossen øst må være akseptabelt fordi en totalt bidrar til å øke LNFR-arealene.

De 695 daa som tilbakeføres fordeler seg på  23 daa fulldyrka jord, 20 daa overflatedyrka jord, 64 daa innmarksbeite, 210 daa dyrkbar mark og 378 daa åpen jorddekt fastmark.

Fylkesmannens landbruksavdeling fremmet 18. mai 2011 innsigelse til størstedelen av området Fossen øst. Innsigelsen er begrunnet med at forslaget er i strid med nasjonale målsettinger om å halvere nedbyggingen av dyrka og dyrkbart areal. I Finnmark er kun 0,2 % av landarealet matjord, i Vadsø kommune 0,5 %. Selv om det tilbakeføres store områder til LNFR, er ikke fylkesmannen enig med kommunen i at plandisposisjonene styrker jordvernet i Vadsø. Fylkesmannen mener videre at Vadsø har uutnyttet fortettingspotensial og synes å legge en urealistisk befolkningsvekst til grunn.

Etter første varsel om innsigelse, foretok kommunen endringer i planforslaget. Fylkesmannens landbruksavdeling opprettholdt innsigelsen til deler av området i brev av 12. august 2011. Det ble holdt nytt møte der kommunen orienterte om planene for området den 08. november 2011, uten at innsigelsen ble frafalt. Kommunen sendte planen på ny høring, men fylkesmannen i hovedsak opprettholdt sin innsigelse i brev av 27. april 2012. Et mindre område langs Fossvegen ble akseptert.

Meklingsmøte ble gjennomført 21. august 2012, med oppfølgende mekling den 6. september 2012. I forkant av det andre meklingsmøtet hadde kommunen revidert forslaget. De nordligste og østligste områdene for bolig var redusert, og områder for LNFR med spredt boligbebyggelse var endret til ren LNFR. For Sirkkagården ble det foreslått endret formål fra bebyggelse og anlegg (fritids- og turistformål) til LNFR med bestemmelser om spredt næringsbebyggelse. For Sirkkagården var partene enige om at det måtte utarbeides nærmere kriterier for bebyggelsens omfang og lokalisering.

Fylkesmannen mente at det totale arealet med dyrka mark som ønskes omdisponert til boligformål fortsatt ikke kunne aksepteres. Fylkesmannen gav i møtet uttrykk for at byggeområde 1 og 2 til boligformål kunne godtas, men at område 3 måtte reduseres.

Det ble ikke oppnådd enighet. Innsigelsen fra 27. april 2012 ble opprettholdt.

Kommunestyret i Vadsø vedtok kommuneplanen 7. juni 2012. Etter gjennomført mekling behandlet kommunestyret saken på nytt den 11. oktober 2012. Fossen øst ble opprettholdt, men redusert i areal og med endringer i formål i forhold til 1. gangs vedtak, dvs. lik kommunens siste forslag på meklingsmøtet 6. september 2012.

Fylkesmannen anbefaler ved oversendelsen til departementet 28. november 2012 at innsigelsene langt på veg ikke tas til følge:

  • Byggetrinn 1 og 2: Anbefales omdisponert som ønsket til boligformål.
  • Byggetrinn 3: Anbefales ikke omdisponert til boligformål.
  • Sirkkagården: Anbefales omdisponert som ønsket til LNFR med spredt næringsbebyggelse.

Befaring og møte ble gjennomført 15. februar 2013, med representanter fra Vadsø kommune, Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune, grunneier, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) legger i sin faglige tilråding av 12. mars 2013 særlig vekt på at boligområdet Fossen øst vil beslaglegge potensielt viktige jordbruksarealer, og at det derfor må foreligge samfunnsinteresser av stor betydning for å tillate nedbygging. Kommunens ønske om attraktive eneboligtomter oppfyller ikke dette kravet. På den andre siden vektlegger Landbruks- og matdepartementet at det er betydelige andre areal med dyrka og dyrkbar mark som tilbakeføres til LNFR. Videre at Fossen øst er sentrumsnært, og slik sett kan bidra til fortetting/sentrumsutvikling. Ut fra dette kan det foreligge vesentlige samfunnsinteresser som tilsier boligutbygging her i stedet for i mer perifere områder.

Landbruks- og matdepartementets anbefaling er at byggetrinn 1 og 2 godkjennes, forutsatt en betydelig høyere grad av utnytting enn til eneboliger, og at det settes av en tilstrekkelig buffer mot jordbruksarealene. Ut fra dette anbefales det også å vurdere å ta ut deler av byggetrinn 1 som ligger rett nord for tunet på Sirkkagården. For å redusere nedbyggingen av dyrka og dyrkbar mark anbefales at innsigelsen relatert til byggetrinn 3 tas til følge. Dette området er i tillegg det minst sentrumsnære arealet. Sirkkagården anbefales godkjent, forutsatt at muligheten for videre gårdsdrift i tunet sikres gjennom bestemmelser i kommuneplanen og gjennom detaljreguleringen.

Miljøverndepartementets vurderinger

Denne saken behandles etter plan- og bygningsloven av 2008. Etter § 11-16 andre ledd avgjør Miljøverndepartementet om innsigelsene skal tas til følge, og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Saken skal også vurderes etter naturmangfoldloven. Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold, og vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket.

Det ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter innenfor området, jamfør Artsdatabankens Artskart og Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase.

Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010 og 2011 eller verdifulle arter i planområdet. Det er ikke framkommet andre opplysninger i saken som tyder på at det er slike arter eller naturtyper i området. Det er etter departementets oppfatning derfor ikke grunn til å tro at tiltaket vil påvirke truet, nær truet eller verdifullt naturmangfold. Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt. Departementet legger til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter prinsippene i lovens §§ 9-12.

Innsigelsen er begrunnet i hensynet til nasjonale jordverninteresser og målsetninger om å redusere nedbyggingen av dyrka og dyrkbar jord. Disse jordressursene er en marginal ressurs i Finnmark. Det omstridte området er på 270 daa. Kommunen har ved kommuneplanrevisjonen endret sin arealstrategi for Vadsø by, mot en langsiktig bystrategi med fortetting og en mer kompakt by. Det er tilbakeført netto 695 daa perifere utbyggingsareal til LNFR fordi disse områdene ikke understøtter den nye byutviklingsstrategien.

Landbruks- og matdepartementet er positive til fylkesmannens anbefaling om å tillate byggetrinn 1 og 2, men under forutsetning av at det stilles krav om betydelig høyere utnyttelsesgrad enn til eneboliger, og at det settes av en tilstrekkelig buffer mot jordbruksarealene. Både fylkesmannen og Landbruks- og matdepartementet er positive til å disponere Sirkkagården til LNFR med spredt næringsbebyggelse.

Konklusjon

Miljøverndepartementet er enig i kommunens vurderinger med hensyn til at en gjennom kommuneplanrevisjonen totalt bidrar til å øke LNFR-områdene. Samtidig skal det svært mye til for å akseptere omdisponering av landbruksjord. Kommunens strategi mot en mer kompakt og klimavennlig by er i samsvar med nasjonal politikk. Arealdisponeringer som bygger opp under slike viktige forhold kan gi grunn til å tillate omdisponering av landbruksjord, under forutsetning av god arealutnyttelse. Det sentrumsnære området Fossen øst har en lokalisering som kan bidra til å understøtte en fremtidsrettet byutvikling i Vadsø.

Etter en samlet vurdering er Miljøverndepartementet kommet til at byggeområde 1 og 2 kan godkjennes til boligformål, men med en arealutnyttelse som kan forsvare at landbruksjord omdisponeres. Det stilles derfor krav om at følgende innarbeides i kommuneplanbestemmelsene:

  • Den samlede utbyggingen innefor område 1 og 2 skal legge til rette for minst 130 boenheter.
  • I reguleringsplanen for boligfeltene på Fossen øst skal det innarbeides tilstrekkelig buffersone mot jordbruksarealene. Aktuelle tiltak er gjerde og grønnstruktur med beplantning. Det skal gjennomføres tiltak som hindrer avrenning fra jorder til boligfeltet.

Miljøverndepartementet vurderer at område 1 og 2 samt eksisterende ledige tomter og fortettingspotensialet i Vadsø for øvrig vil gi tilstrekkelig utbyggingsareal til boliger i lang tid. Ved fastsetting av krav til omfang av utbygging på område 1 og 2 er det tatt hensyn til at en del areal bortfaller blant annet på grunn av eksisterende bebyggelse og en kraftlinje. Område 3 videreføres som LNFR-formål for å følge opp nasjonale mål om å redusere nedbygging av dyrka og dyrkbart areal. Dette området ligger også lengst fra sentrum.

Videreutvikling av Sirkkagården bør være positivt og i samsvar med nasjonal politikk for å videreutvikle ny næringsaktivitet relatert til landbruksvirksomhet. Innsigelsen til Sirkkagården tas derfor ikke til følge, under forutsetning av at det i kommuneplan­bestemmelsene sikres at det skal utarbeides reguleringsplan for Sirkkagården, der kriterier for bebyggelsens omfang og lokalisering fastsettes. Muligheten for videre gårdsdrift i tunet skal også sikres.

Det er registrert et fornminne i området, nord i byggeområde 1. Forholdet til automatisk fredede kulturminner må ivaretas i den videre planleggingen.

 Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16, 2. ledd godkjenner Miljøverndepartementet kommuneplan for Vadsø med følgende endringer:

Fossen øst utbyggingsfelt 3 godkjennes ikke til boligformål, og videreføres som LNFR-område i kommuneplanen.

Utbyggingsfelt 1 og 2 i område Fossen øst godkjennes til boligformål, med følgende endringer i kommuneplanbestemmelsene:

-          I reguleringsplanen for boligfeltene på Fossen øst 1 og 2 skal det:

  1.  Legges til rette for minst 130 boenheter.
  2.  Innarbeides tilstrekkelig buffersone mellom boligområdet og jordbruksarealene. Aktuelle tiltak er gjerde og grønnstruktur med beplantning. Det skal også gjennomføres tiltak som hindrer avrenning fra jorder til boligfeltet.

Området Sirkkagården avsettes til LNFR-område med spredt nærings­bebyggelse, med følgende endring i kommuneplanbestemmelsene: 

-          Det skal utarbeides reguleringsplan for Sirkkagården, der bebyggelsens omfang og lokalisering fastsettes, før nye tiltak kan gjennomføres. Muligheten for videre gårdsdrift i tunet skal også sikres.

Departementet forutsetter at Vadsø kommune endrer plankartet og bestemmelsene i samsvar med dette vedtaket.

Om kunngjøring av kommuneplan for Vadsø 2012 – 2024 vises til reglene i plan- og bygningsloven § 11-15, 2. ledd.

 

Med hilsen

 

Bård Vegar Solhjell 

 

Kopi til:

 

 

Vadsø kommune

Postboks 614

9811

VADSØ

Finnmark fylkeskommune

Fylkeshuset

9815

VADSØ

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030

OSLO